Skip to main content

Full text of "Zandvoortse kranten - Zandvoortse Koerant 1979"

See other formats


79e jaargang no. 1 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 5 januari 1979 
nieuwsblad voorzandvoort. bentveld en aerdenhout 
eanduüorrse 

redaktieen administratie: postbus 1 51, zandvoort,koninginneweg1, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zand voortse koerantbv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f25.~ per jaar; per half jaar f 14.50 per post f 3750 

losse eksemplaren: f 0.30/advertentietarief : 1 0,29 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank.- ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67 13 60.221 / giro van de bank: 35555lnv de zandvoortse kosrant 

zoniet... Onlangs moesten-op een kommissiever- 
gadering de zandvoortse gemeentebe- 
stuurders tot hun leedwezen vaststellen 
dat de komst van de kabeltelevisie naar 
de kustplaats stagnatie ondervindt. Zij 
hebben aan dit oponthoud overigens 
part noch deel. De gemeente Haarlem 
—het technies knooppunt van de door 
slangen aangevoerde visuele geneugten- 
leeft in onmin met de zendgemachtigde 
en daardoor kan het kijkgenot niet door 
de slierten naar de badplaats vloeien. 
De naar ka bel -tv hunkerende ingezete- 
nen zullen dus nog wat geduld moeten 
oefenen alvorens het beeldvenster te 
kunnen afstemmen op meerdere kana- 
len. Het is echter uitstel van eksekutie. 
Een kwestie yan tijd. Dan slaan ook 
hier de tentakels toe die de kijkbuis in 
de zandvoortse huiskamers zullen ver- 
binden met de partners in de EEG, 
EMS en NAVO niet te vergeten. 
In dit kanaalloze tijdsgewricht en be- 
perkte keuze tussen Hil. 1 en Hil. II 
}nu er nog tijd voor is— vestigen wij 
uw aandacht op een paar bijverschijn- 
selen van het in aantocht zijnde kijk- 
plezier. De tijding komt uit de Ver. 
Staten, waar men enige ervaring heeft 
met ka bel -tv een aanverwante nuttige 
en verstrooiing brengende apparatuur 
welke langs elektroniese weg wordt 
gevoed. Totnogtoe leefden de meeste 
geleerden in de maagdelijke veronder- 
stelling dat de straling van tv-zenders, 
ztc. etc. te zwak was om schadelijk te 
kunnen zijn. Maar sinds enige tijd 
wordt deze luchthartige opvatting be- 
laagd door alarmerende berichten uit 
de samenleving. De basis meldt het vol- 
gende : 

Mensen die vlak bij een radiozender 
wonen horen soms muziek uit hun 
broodrooster komen. Buren van een 
zendamateur horen zijn stem on- 
verwacht op hun kassetterekorder. 
De nieuwe elektronen-mikroskoop 
van het Technologies Instituut 
van Illinois werkte niet omdat de na- 
burige televisiezender stoorde. Mobi- 
lofoons stellen de elektroniese rem- 
men van vrachtwagens in werking. Laten de eerst gememoreerde signalen 
—muziek uit je broodrooster is best 
leuk— nog onschuldig zijn, met die elek- 
troniese remmen begint het uit de hand 
te lopen. Wordt de gevarengrens dicht 
genaderd. Maar die grens wordt over- 
schreden bij de mededeling van een 
ziekenhuis in de staat New York dat 
de straling groeiproblemen en bloed- 
ziekten veroorzaakt. 
Zoiets dreigt hier op dit moment niet, 
want we hebben nog een hele achter- stand in te lopen voor we, net als in de 
VS, bedekt zullen zijn met een deken 
van elektroniese stralen. Toch is het 
zaak er diep en grondig over na te den- 
ken. De hersencellen op af te stemmen 
en de fantasie op te richten in het nieu- 
we jaar. Als we er in slagen de neven- 
effecten te beperken tot een muzikaal 
onthaal door het broodrooster en de 
stem van de buurman op de kassette, 
wacht ons menig aangenaam uur. 
Maar zoniet .... 
de hersencellen op afstemmen . rolplankiers startten 
in binnenbad nieuws 

kort&kJëir» • Het onverwacht strenge winterweer 
heeft ook Zandvoort niet ongemoeid 
gelaten, al waren de gevolgen van min- 
der ernstige aard dan op veel plaatsen 
elders in het land. Ook hier onderge- 
sneeuwde en gladde straten en stagna- 
ties in het openbaar vervoer, maar de 
gemeente is geen ogenblik van de bui- 
tenwereld afgesloten geweest. Het viel 
tot dusver allemaal nogal mee, behal- 
ve voor de bewoners van de Van Galen- 
straat waar in diverse huizen de water- 
leiding het begaf. De brandweer ver- 
leende de bewoners assistentie bij de 
bestrijding van de wateroverlast ten- 
gevolge van de gesprongen leidingen. • Een roofoverval op twee personeels- 
leden van de Dagmarkt aan net Stations- 
plein leverden de tot op heden onbe- 
kend gebleven daders zaterdagmiddag 
een bedrag van f. 12.000,- op. De 
overval vond plaats toen beide winkel- 
bedienden de dagopbrengst van het 
bedrijf wilden deponeren in een nacht- 
kluis van een bank aan de Passage. Op 
het moment dat zij de kluis wilden 
openen werden zij aangesproken door 
twee ongewapende mannen in trainings- 
pak die hen de geldkassette afhandig 
maakten. De employe's sloegen direkt 
alarm, waarna de politie een uitgebrei- 
de zoekaktie begon in de direkte om- 
geving van de overval. De speurtocht 
leverde echter niets op. Het onderzoek 
wordt voortgezet. De politie beschikt 
daarbij over niet veel meer dan een 
uiterst vaag signalement van de over- 
vallers van wie de leeftijd op plm. 30 
jaar wordt geschat. • Bij een verkeersongeval op het Raad- 
huisplein raakte een 49-jarige vakantie- 
ganger uit Australië aan zijn hoofd ge- 
wond. Toen de man het plein overstak 
kon een tegemoet komende auto hem 
niet meer ontwijken. Het slachtoffer 
moest zich in een ziekenhuis onder 
mediese behandeling stellen. 

• Na de individuele nieuwjaarswen- 
senaan het begin van deze week volgen 
die in groepsverband. Morgen, zater- 
dag, staan er drie op het programma. 
Morgenavond organiseert sociëteit 
Duysterghast een nieuwjaarsreceptie in het onderkomen aan het Gasthuis- 
plein. Een ontvangst die gepaard gaat 
met de traditionele uitreiking van de 
tafel van verdienste. In de morgenu- 
ren belegt het bestuur van de Zand- 
.voortse Reddingsbrigade een samen- 
komst in de strandpost Piet Oud en 
in de middag recipieert de reservepo- 
litie in het posthuis op het circuitter- 
rein. 

• In de Linnaeusstraat kwamen een 16- 
jarige bromfietser en een tien jaar ou- 
dere bromfietsbestuurder,, beiden in 
Zandvoort woonachtig, met elkaar in 
botsing. Zij werden naar een zieken- 
huis overgebracht voor doktershulp. 

« Een vechtpartij in een dorpskafee 
tussen een aantal jongeren werd later 
buiten de tapperij voortgezet. Een 18- 
jarige knaap uit Haarlem, die bij het 
eerste handgemeen aan zijn linkeroog 
gewond raakte, kreeg in de Hobbema- 
straat een klap met een honkbalknup- 
pel. Van de geen die de klap toebracht 
ontbreekt ieder spoor. ^■burgerlijke stand 28 december - 2 januari 1979 

gehuwd : Ernst Kok en Roelofje 
Klaasje Soepboer. 

overleden : Jan Philip Stol, oud 71 
jaar. STOPde 

neutronen 

B<DM 


kernwapen ivrePilSpif Dat Duinpan-direkteur Mollerus en 
zijn medewerkers niet voor één gat 
zijn te vangen bleek weer eens op 
Nieuwjaarsdag. 

Iedereen verwachtte dat de geplande 
opening van de Skateboard-banen op 
de buitenakkommodatie van het zwem- 
bad in verband met de weersomstandig- 
heden niet zou doorgaan, maar het te- 
lefoontje dat we daags tevoren kregen 
behelsde niet een annulering maar al- 

mevr. Kraan - Meeth ' leen de mededeling dat een en ander 
zich nu binnen zou afspelen. Heel een- 
voudig ! Hoewel het achteraf niet zo 
eenvoudig was, want bij het naar bin- 
nen brengen van de elementen bleek 
dat deze niet door de deur konden, 
zodat er gedemonteerd en weer jn el- 
kaar gezet moest worden. Maar goed, 
precies op het vastgestelde uur was de 
koffie bruin, sprak Jhr. Mollerus een 
woord van welkom tot de aanwezigen 
en gaf Alex Engel en The Coala Fly- 
ing School uit Koog aan de Zaan een 
uitleg bij de verrichtingen van het de- 
monstratie-team, bestaande uit Mark van de Berg, Laura Engel, Bert Rinkel, 
Tek Djie, Paul Jansen en Rick Pimen- 
tel. Alle zes zijn opgeleid door genoem- 
de heer Engel, die behalve fabrikant en 
importeur van skateboards ook trainer 
is. Verbazingwekkend waren de pres- 
taties van het zestal en ongetwijfeld 
zullen ze hier navolgers krijgen want 
tal van ouders kwamen bij Elise Engel, 
die in de hal van het zwembad een uit- 
gebreide kollektie skateboards en de 
vereiste beveiligingen had uitgestald, 
informeren naar de kosten van een 
komplete uitrusting voor beginners. 
Tot welke prestatie skateboarders 
kunnen komen wanneer ze zich nog 
verder in deze sport bekwamen was te 
zien op een in Californië opgenomen 
film, waarbij een pirouette met 13 
draaien en het nemen van een pijp 
van 4 1/2 meter kennelijk de gewoons- 
te zaak van de wereld is. Best mogelijk 
dat het bij ons ook nog eens zo ver 
komt. In ieder geval kan Zandvoprt 
zich er op beroemen dat daar de Eers- 
te Nederlandse Skateboard-Vereniging 
is opgericht. En de belangstelling van 
zowel gemeente- als politiefunktiona- 
rissen np deze middag, die dankzij de 
.gastvrijheid van 'De Duinpan' uitliep 
op een plezierige Nieuwjaarsbijeen- komst, is toch ook niet zonder beteke- 
nis voor de toekomst van de zandvoort- 
se Skateboard-sport. 11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 waterstanden 02.11 
02.57 
03.33 
04.08 
04.44 
05.16 
05.47 
06.18 
07.29 
07.35 
08.24 
09.13 
10.24 
11.38 
00.19 
01.24 
02.17 
G3.18 
03.54 
04.42 
05.29 10.14 
11.09 
11.37 
12.11 
12.57 
13.20 
13.59 
14.21 
15.32 
15.55 
16.27 
17.16 
18.27 
19.41 
08.22 
09.27 
10.20 
11.21 
11,57 
12.46 
13.32 14.17 
15.08 
15.49 
16.20 
16.51 
17.22 
18.03 
18.34 
19.15 
19.56 
20.47 
21.48 
23.09 

1 2.47 
13.47 
14.39 
15.31 
16.12 
17.00 
17.49 22.20 
23.11 
23.52 
00.23 
01.01 
01.28 
02.07 
02.42 
03.40 
04.04 
05.00 
05.51 
07.12 
19.55 
21.00 
22.01 
22.42 
23.34 
00.16 
01.03 
01.52 ***** " ■:>W0'';tisy!m, 
BÊS&g 

SêS^M^ *""~ 4 ^* "^-^«^ De laatste jaren waren de temperaturen niet of nauwelijks beneden het 
vriespunt bij de traditionele noordzeeduik door leden van de haarlemse 
zwemklup DWR op nieuwjaarsdag, maar afgelopen maandag 1 januari 
1979 was het raak. Sneeuw en ijs aan het strand en zeer tot zeer lage 
metingen onder het wateroppervlak. Ze aarzelden evenwel geen moment, 
de dertien naar Zandvoort gekomen zwemmers(sters) van DWR en renden 
in een uitgelaten stemming vanaf de rotonde de golven in. De reakties on- 
derde toeschouwers bewogen zich tussen bewondering en een meewarig 
hoofdschudden. groeten uit zandvoort familieberichten familieberichten ***** *<ï*tr^&- * * ***♦*< # 
Hoewel het er naar 
uit ziet dat het de 
winter dit jaar me- 
nens is haalt hij het 
toch (nog) niet bij die 
van 1946/47, toen 
zelfs de zee bevroren 
was. Dit unieke ver- 
schijnsel trok inder- 
tijd duizenden bezoe- 
koers naar het strand. Heden overleed geheel onverwacht, mijn inniggeliefde man, onze lieve 
zorgzame vader en opa 

JACOB PAAP 

echtgenote van Johanna Koning 

op de leeftijd van bijna 73 jaar. 

J. Paap - Koning 
Kinderen en kleinkinderen 

Zandvoort, 2 januari 1979. 

Koningstraat 24 

De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 6 januari a.s. om 9.30 uur in 
het crematorium te Driehuis-Velsen. 

Vader ligt opgebaard in de rouwkamer van Onderling. Hulpbetoon; Post- 
straat7 te Zandvoort. Bezoekuren van 16.00- 16.30 uur en van 19.00- 
19.30 uur. 

Gelegenheid tot condoleren na de crematieplechtigheid in de ontvangka- 
mer van de begraafplaats Westerveld. 

Vertrek vanaf Koningstraat 24, Zandvoort om 8.50 uur. medische dienst 
CHAPLIN 

5 en 6 januari bij Film-inn Zandvoort in de openbare 
bibliotheek aan de Prinsesseweg. De 
voorstellingen beginnen om 21.00 uur. Van de talloze films die het fascisme 
en hun leiders op de hak namen zijn al- 
leen Ernst Lubitsch To be or not to 
be' en Chaplins 'The great dictator' 
nog in de roelatie. Kenners schrijven 
het overeind blijven van beide persi- 
flages op de kriminele regiems toe aan 
de cinematograf iese reuzen die er ach- 
ter stonden. Lubitsch en Chaplin garan- 
deerden immers altijd kwaliteit in hun 
lichtvoetig spel met de gekozen on- 
derwerpenen sujetten. Ernst Lubitsch 
was er in ieder geval van overtuigd dat 
zijn naam en reputatie voldoende wa- 
ren om van de handlangers van Hitler 
c.s. domme augusten te maken, waar- 
mee het publiek zich kon amuseren. 
Hij heeft dan ook geen enkele moeite 
gedaan zich te verontschuldigen of 
van zijn komedie iets anders te ma- 
ken dan een sprankelende Lubitsch 
film. 
Chaplin was er minder zeker van dat je met de diktator en zijn trawanten 
in bruine of zwarte hemden zo maar 
de draak kon steken en in malle situ- 
atie plaatsen. Hij duchtte kritiek. Niet 
van de zijde van de nazi's, maar van 
hun slachtoffers. In zijn autobiogra- 
fie schrijft Chaplin, dat hij de film 
nooit zou hebben gemaakt wanneer 
hij op de hoogte was geweest van de 
gruweldaden van de tirannen. Hij 
heeft echter geen pogingen gedaan 
The great dictator uit de bioskopen te 
halen. Zo konsekwent was de meester 
nu ook weer niet. Om zich in te dek- 
ken tegen mogelijke bezwaren liet hij 
zijn Adolf-persiflage vergezeld gaan 
van enkele vermanende woorden aan 
het adres van de mensheid. Juist in 
die momenten —de ogenblikken van 
bezinning— is Chaplin het minst over- 
tuigend. Ja, bijna onverteerbaar. In 
zijn grappen is hij het weer helemaal. 
De geniale clown die van een in alle 
opzichten makaber heerschap een 
burgermannetje met een snorretje 
maakt. En wat dat betreft heeft de his- 
torie Chaplin in het gelijk gesteld. De 
gelaarsde slachter hield van pantoffels 
bij de haard. 
esnduüorrse 
haeranr nieuws 

kort & klein • Bijna honderd pakjes sigaretten, de 
opbrengst van een telefoonpot ( f. 11,-) 
en de inhoud van een biljartklok (f.0,75) 
die van de muur werd gerukt, was de 
buit van een inbraak in een kantine 

van een voetbalvereniging. Van de da- 
der(s) geen spoor. 

• De politie had meer sukses bij het 
achterhalen van de identiteit van een 
winkeldief, die een kassa had meege- 
nomen uit een bedrijf aan de Prinsen- 
hofstraat. Het bleek een 27-jarige in- 
woner die de (lege) kassa in zijn huis 
had verborgen. 

• Twee jongens van 1 3 en 14 jaar be- 
zorgden hun familie de schrik van hun 
leven door in de slaapkamer van de 
ouderlijke woning aan de Van Lennep- 
weg met vuurwerk te eksperimente- 
ren. De vloerbedekking vatte vlam 

en de brandweer moest er aan te pas 
komen om het vuur te doven. Persoon- 
lijke ongevallen deden zich gelukkig 
niet voor. DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. ZUSTERDIENST 

zaterdag 6 en zondag 7 januari a.s.: 
Zuster J.M. Hijnen, Jozef Israëlplein, 
tel. 023-2837 69. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 
3043 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 
(023) 2422 1 2 Garage Flinterman bv, 

Zandvoortselaan 365, Bentveld. 

Peugeot, Skoda en Daihatsu 

dealerservice 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop 
7550 STICKERS? ALLSTICK, voor 

kleine en grote stickers, 

Mr. Troelstrastraat 31 HERVORMDE KERK 

zondag 7 januari a.s.: 

10.30 uur : Ds. C. Mataheru, (crèche 

aanwezig). 
Geen jeugdkapel. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 7 januari a.s.: 

10.00 uur : Ds. H.W. Wierda sr. van Zaan 
dam. 

19.00 uur : Ds. B. van Oeveren van Rijns- 
burg. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 7 januari a.s.: 

10.30 uur : dienst verzorgd door eigen 
leden. Na afloop uitwisse- 
ling nieuwjaarswensen. 

ROOMS-KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 6 januari a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering' mer orgel 

en samenzang, 
zondag 7 januari a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering. 
10.45 uur : euchristieviering mmv St. 

Caecilia koor. 
Het Kostverlorenpark staat in het streekplan voor Zuid-Kennemerland weliswaar aangegeven als natuur- en re- 
kreatiegebied, maar zolang de gemeente Zandvoort deze aanwijzing niet in een bestemmingsplan heeft vastge- 
legd blijft het voortbestaan van het park onzeker. Is de kand dat het terrein wordt aangetast nog steeds aanwe- 
zig. Reden waarom de kortgeleden in het leven geroepen Stichting Behoud Kostverloreppark een bezwaar- 
schrift heeft ingediend tegen het ontwerp streekplan Amsterdam-Noordzeekanaal gebied, waarin de mogelijk- 
heid van door trekking van de Herman Heijermansweg door het Kostverlorenpark wordt opengelaten. 
Voor hun stellingname tegen de op de plankaart geprojekteerde weg verwijzen de zandvoortse natuur- en mil- 
ieubeschermers naar het vorig jaar gepubliceerde groenboek over de rijke en gavarieerde fauna en flora van het 
park. Daarin wordt aan de hand van op wetenschappelijke basis verzamelde gegeven aangetoond dat een weg 
door Het Kostverloren de ondergang van het natuurgebied betekent. KERST VLUCHT '78 BRACHT . . . weinig vliegers 
van de grond 
Op 27 december j.l. vond op het strand 
bij de Rotonde een vliegerwedstrijd 
plaats, georganiseerd door Fly Away en 
vvv-Zandvoort. Deze z.g. Kerstvlucht 
'78, die moest dienen 'tot herstel van 
de oude vlieger-traditie der vliegende 
Hollanders anno 1778' verliep niet 
helemaal zoals de organisatoren het 
zich hadden voorgesteld. Er waren 
maar acht vliegers in de lucht, waarvan 
vijf zich officieel hadden aangemeld. mevr. Kraan - Meeth De andere drie ontbreken op geen en- 
jel Fly Away-evenement, maar hebben 
iets tegen het wedstrijd-element. Soit ! 
De geestelijke vader van Fly Away, Edo 
van Tetterode, die 's morgens nog sa- 
men met vvv-direkteur Hilbers op het 
strand de startplaatsen had uitgezet, 
lag op het moment dat de vliegers om 
half drie het luchtruim kozen, door 
griep geveld in bed. De heer Hoogland, 
ook een enthousiaste Fly-Away-er, 
moest eveneens door ziekte verstek 
laten gaan. Louis Schuurman, de co- 
ming man bij Fly Away, zat in het bui- 
tenland en de dames Geertsema en 
Roozen, zonder wie een vliegerfestijn 
ondenkbaar is, hadden de Zandvoortse 
dreven verwisseld voor die van het oos- 
ten deslands. Desondanks kwam het 
allemaal best voor elkaar, niet in het 
minste door de hulp van fotograaf Fred 
Hehl, de heer Van Bergen .van 'Stella Ma- ris' en de in ruime mate aanwezige 
vertegenwoordigers van de plaatselijke 
pers. Woordvoerder Hilbers zwaaide hen 
hiervoor na afloop terecht veel lof toe. 
De jury bestond uit de heren Hilbers, 
Loogman en Van Lent. Laatstgenoem- 
de, sportvlieger en bovendien kind-in- 
huis op Schiphol, had behalve voor een 
aantal luchtvaartkalenders als prijzen, 
ook gezorgd voor de vergunningen die 
met het oog op de veiligheid 
luchtverkeer bij iedere vliegerwedstrijd 
vereist zijn. 

Er waren vijf prijzen, bestaande uit T- 
shirts en kerstkransen, en dat beteken- 
de dat alle deelnemers met een prijs 
naar huis gingen. Dat waren : 1. Hans 
Geurts uit Bloemendaal met een uit 
drie onderdelen bestaande vlieger, een 
z.g. trimarrane ; 2. Stephan Cooper, 
die deelnam met een ouderwetse Hol- 
landse vlieger waar hij kerstmotieven 
op had geplakt ; 3. R. van Kuyk uit 
Amsterdam die voor de staart kerst- 
takken had gebruikt ; 4. onze plaatsge- 
noot Dick Bol met een bijzonder mooie 
uit Engeland meegebracht vlieger ; 5. 
Jaap Leutscher uit Bloemendaal, die 
met een z.g. 'doos' aan de kerstvlucht 
1978 deelnam. Chris Tonbreeker 
wenst al zijn 

klanten 
en zakenrelaties 
een 
gelukkig 
1979 BALLETLESSEN 

IN " 'T STEKKIE" 

Fahrenheitstraat 7 
voor kinderen vanaf 6 jaar. 

Aanmelden en inlichtingen bij mevrouw Groene- 
stein, Ampèrestraat 2. tel. 84 84. 

WAARSCHUWING 


• 


Treft U ergens vastgevroren vogels aan blijf 
er dan af ! ! ! Bel direct om deskundige hulp 
naar het 
Kennemer Dierentehuis, tel. 38 88 
Vereniging v.h. Welzijn der dieren 
tel. 25 82 en 79 06 


t 


Bij waarneming van concentraties hongerende 
vogels s.v.p. ook deze nummers bellen. 


f 


Strooi geen voer op de rijweg ! EENNIEUWJAAR 

NIEUWE HOOP 

NIEUWE WENSEN 

EEN WENS BLIJFT DEZELFDE 
GELUK 

DAAROM WENSEN WIJ IEDEREEN 

HETZELFDE GELUK 

VOOR 1979 mode 
accessoires 

\andam 

kerkstraat 3 CLAT NEDERLAND 

In Latijns-Amerika worden ledenj 
en leiders van de demokratische 
vakbeweging vervolgd. 

STEUN HEN 
EN HUN FA Ml LI E'S ! 

GIRO 1918108 
Solidariteitsfonds 
Clat - Nederland 

Informatie, 

ook voor lidmaatschap, 
Nieuwe Gracht 47, Utrecht, 
Telefoon 030 -319675 Allemaal 
op de 
fiets! 

Wèg lawaai, wèg drukte ! Zoek rust. 

stille, gezonde lucht . . . geniet ervan 

't hele jaar... op de f iets! 
vogels voederen In tal van plaatsen startten in het be- 
gin van deze week voedselakties voor 
de hongerende vogels, waaronder in 
onze gemeente die van het Kennemer 
Dierentehuis in samenwerking met de 
Vereniging voor het Welzijn der Dieren. 
Beide instanties doen echter een drin- 
gend beroep op partikulieren om bij 
de huizen royaal en vooral VERSTAN- 
DIG te strooien. Wat verstaat men daar- 
onder ? 

Vogels zijn gewend hun voedsel op de 
grond te zoeken en wijken daar niet 
graag van af. Maar wèl moet de plaats, 
die vooraf sneeuwvrij moet worden ge- 
maakt zo gekozen zijn dat de gealar- 
meerde vogel snel kan opvliegen naar 
een liefst doornachtige struik of heg. 
Het verdient 'aanbeveling om voor de 
mezen pindasnoeren en vetbollen 
(kant en klaar verkrijgbaar) in een 
boom of aan de waslijn te hangen. 
Maakt men gebruik van een voertafel 
dan dient deze bij voorkeur een hoogte 
te hebben van 1 meter 75, zodat poe- 
zen er niet op kunnen springen of 
klimmen. Belangrijk isvethoudend 
voedsel, dus pinda's, kaas (plastic 
Korstje er af halen ! ), vetkanen, nier- 
vet, maar ook speciaal zaad voor bui- 
tenvogels en rauwe havermout. Verder 
bruinbrood, volkorenbrood en graan- 
korrels. Bij vriezend weer vooral geen 
vochtig week voedsel geven ! Water 
vormt een groot probleem. Alle vogels 
hebben daar behoefte aan, maar ook 
hierin dient men verstandig te werk te 
gaan. De vogels komen namelijk niet 
alleen drinken, maar ze willen ook 
baden. Dat mag bij vorst beslist niet, 
De drinkkom, bij voorkeur een platte 
schaal, dient dan overdekt te worden 
met een stuk gaas. Ook kunnen er een 
paar omgekeerde bloempunten in wor- 
den geplaatst zodat baden onmogelijk 
wordt. Voedsel dient zoveel mogelijk 
op vaste .tijden te worden verstrekt. 
Een heel goede tijd is alak na zonsop- 
gang en vlak voor zonsondergang. We 
vergaten nog te vermelden dat rotte 
appels een lekkernij zijn voor lijsters 
en merels. Met bovengenoemd geva- 
rieerd voedsel halen we de mezen, vin- 
ken, roodbrostjes, mussen, spreeuwen, 
merels, lijsters, groenlingen, koperwie- 
ken en keamsvogels aardig de strenge 
winter door. Nu deze echter in hevig- 
heid is toegenomen zijn ook de vo- 
gels van het open veld en het water 
in de problemen gekomen. In wakken 
en op andere ijsvrije plekken zijn er 
thans konsentraties van eenden, zwa- 
nen, waterhoentjes en meerkoeten. 
Ook reigers hebben het moeilijk. E r 
moet dus gezorgd worden voor voed- 
sel dat bestaat uit dode visjes en in 
stukjes gesneden vis of afval daarvan. 
De plaatselijke organisaties worden 
graag op de hoogte gehouden van 
konsentraties om ook daar de nood te 
lenigen. Hoewel de betreffende tele- 
foonnummers in een elders in dit blad 
geplaatste advertentie staan vermeld 
geven we ze voor alle zekerheid toch 
nog even aan u door : Kennemer Die- 
rentehuis tel. 38 88; Vereniging voor 
het Welzijn der Dieren tel. 25 82 en 
79 06 

[iIHl GRAFICUS, 33 jaar zoekt 
per 1 februari a.s. 

WOONRUIMTE 

in Zandvoort. 

Tel. 023-3190 51 tussen 
9.30 en 17 30 uur. (zaak) 

Te koop BROMMER 'Ves- 
pa Bravo' Prijs f. 150,-. 
Tel. 72 74. WEEKAANBIEDING 

prachtige ijsbloemen 
f. 25,— per raam. 
erica, grote krocht. ■IHÏ] 
CHRISTIEN 
VERSTEEGE-THIELEMAN 

Flemingstraat 104 tel. 51 85 

Medisch gedipl. pedicure van 
het Elisapeth Gasthuis. Bij 
geen gen. bellen na 19.00 u. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 play-in 

Kom naar de Play-ln, waar 
het leven een spel is. 
De hypermodernste speel- 
bal met de allernieuwste 
automaten. 

Zandvoort, Kerkstraat 11. 
Amsterdam, Nieuwendijk 37. 't ( kinder) WINKELTJE 

11.30 -18.00 uur 
Zondags 13.00 - 18.00 u. 

Buureweg 1-3 Tel. 6580 
zijstraat van de Kerkstraat Hondenkapsalon RENÉE 

voor het vakkundig 

Knippen 

Scheren 

Plukken 

S Oor- en nagelverzorging 

Hondenspecialisten sinds 

1955 
Voor afspraken uitsluitend 
tel. 5626 na 19.00 uur. Voor het VAKKUNDIG 
opbrengen van alle soorten 
wandbekleding ( BEHANG) 
afwerkingsbedrijf LETAM, 
tel. 02507 - 7938 - 

Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk . 

F.M. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker r T NON-STOP PROGRAMMA 

van 's ochtends 10 uur tot 's avonds half twaalf 

'toegangsprijzen: leeftijd vanaf 16 jaar f 15,- 
leeftijd7tot 16 jaar f 10- 
kinderen beneden 7 jaar gratis 

kaarten verkrijgbaar bij: 

Samenwerkingsverband Stop de Neutronenbom - stop de Kern- 
wapenwedloop 
Walraven van Hallweg 17 
Amsterdam-Slotermeer 
tel. 020-1 13342 W IÜ tegen 
de neutronenbom 
V. culturele manifestatie 
13 januari '79 rai-con- 
grescentrum a'dam ^*ïfe 
ZONNEHEMELS / ZONNEBANKEN 

Bepaal voortaan zelf wanneer u bruin wilt worden. 
Haal de zon in huis met 'n gekoelde zonnehemel 
en / of zonnebank van Iris. 
Uit voorraad leverbaar. Binnen 24 uur gratis be- 
zorgd en geihstalleerd door geheel Nederland. 
1 8 Maanden schriftelijke fabrieksgarantie op 
alle onderdelen (dus ook op de lampen). 
Bel op voor vrijblijvende demonstratie. Ook 
's avonds en in het weekend. 

Iris Import-export, Lorefitzkade 438, Haarlem. 
Tel. 023-24 5596. f É ï> Geef ze lucht 

Giro 55 055 Leusden ^^ 

Astma Rmdsyf Installatie bureau 

GROENEIWEIN B.V. 
VERSTEEfiE 

# ttBttttULtrbtilW 
JtiuefttMt 18 • JEanMooct tEdtteon 02507-4400 KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 8484 * BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

• Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975 

Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 v. d. Werft 

mijn bakker 
sinds 1746 > 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 2129. H. W. COSTER B .v. 

Makelaar o.g. ra 

UdNBM Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27 - 29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte 
Familie- on 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

v. Petegem & Zn. 

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde. Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT 19 FORTUNA fi ONDERHOUDSBEDRIJF CV. INSTALLATIES Schoonmaken 
GASQEYSERS - • Reparatie* 
QASHAARDEN Verhelpen van storingen 

AANLEG SANITAIR - QASHAARDEN 

Erkend gas- en waterlnstallataur 

H. A. SPIERIEUS Prinsesseweg 27 Zandvoort Telefoon 02507— B0 12 GRATIS HALEN EN BEZORGEN 
Binnen 1 a 2 dagen terug. 

"ONE HOUR CLEANING SERVICE" 

stomerij 

Haltestraat 39 ■ tel. 02507-2810 U belt.... 
Wij komen! 79e jaargang no. 2 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 9 januari 1979 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eancluoortae hoer redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, koninginnewegl. telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f25.00perjaar; per half jaarf 1450 perpostf 37.50 losse eksemplaren. f 0,30/advertentietarief.f 0,29 p mm (kontraktprijzen op aanvraag) /postgiro. 29 11 087 /bank ned. middenstandsbank, rekeningnummer 67 13 60.221/ giro van de bank. 35555"tnv de zandvoortse koerant 
tafel voor gé loogman Wat de heer Loogman ook bij zijn offi- 
ciële afscheid als hoofd van de Hannie 
Schaf tschool in het komende voorjaar 
te wachten staat kan slechts een flauwe 
afspiegeling zijn van de grootse huldi- 
ging die hem zaterdag j.l. ten deel viel. 
Gé Loogman, die voor de tiende maal 
de mozaiék-tafel had vervaardigd die 
het bestuur van de Sociëteit Duyster- 
ghast jaarlijks aanbiedt aan een per- 
soon of groep die zich bijzonder ver- 
dienstelijk heeft gemaakt voor de 
zandvoortse gemeenschap, bleek dit 
jaar degene te zijn die daarvoor in 
aanmerking kwam. 

Maar voor het zover was had, na een 
welkomstwoord van Duysterghast- 
praeses Verdonkschot, de Karnavals- 
prins Sjaakie de Twaalfde, die verge- 
zeld was van zijn Raad van Elf, Gé 
Loogman onderscheiden als de Grote 
Maker van Mozaïeken en hem de bij- 

mevr. kraan-meeth 

behorende versierselen omgehangen, 
waarna hij werd uitgenodigd om sa- 
men met zijn vrouw plaats te nemen in 
een schoolbank. En toen verklaarde de 
voorzitter van Duysterghast aan de ken- 
nelijk niets vermoedende Gé Loogman 
de aanwezigheid van zoveel prominen- 
ten, zoals het bijna voltallige kollege 
van burgemeester en wethouders met 
echtgenoten, de heer en mevrouw Van 
Maris, zijn komplete gezin met aan- 
hang, alle leerkrachten van de Hannie 
Schaftschool en hoofden van andere 
scholen : het aanbieden van de tafel 
aan hemzelf. Dit geschiedde, aldus de 
heer Verdonkschot, uit erkentelijkheid 
voor al hetgeen de heer Loogman ge- 
durend zijn twintig zandvoortse jaren 
voor onze gemeenschap heeft gedaan. 
Niet alleen als pedagoog maar ook als 
organisator van tal van evenementen, 
vooral op kultureel gebied, waarbij in 
het bijzonder zijn enthousiasme en het 
jeugdig elan waarmee hij zich van deze 
taken kweet opvielen. Ter voorkoming 
van misverstand : de tafel die de heer 
Loogman werd aangeboden was niet 
het door hemzelf vervaardigde eksem- 
plaar, maar een kunstuiting van een 
medesooslid, de heer Lavertu, iemand 
die volgens prins Karnaval 'wat knut- 
selt in steen', reden om hem prompt 
te onderscheiden met de orde van de 
Grijze Marmervretertjes. De heer Loog- 
man toonde zich bijzonder ingenomen 
met zijn nieuwe aanwinst, een vierkan- 
te witte tafel met in het tafelblad in 
vergulde letters de namen van het lees- 
plankje aangebracht. In zijn dankwoord 
aan het bestuur van Duysterghast roer- 
de hij zijn spijt over zijn vroegtijdig af- 
haken aan. De vrijkomende tijd zal 
vooral door hem besteed worden aan 
het kulturele leven in Zandvoort. 
De heer Aukema, wethouder van on- 
derwijs, wilde, vooruitlopende op zijn 
speech bij het officiële afscheid, wel 
aan ons kwijt dat hij de uitreiking van 
de Tafel van Verdienste aan de heer 
Loogman een goede zaak vond. 'Een 
bewijs dat deze ook bij oud-leerlin- 
gen een plaats in hun leven blijft inne- 
men is wel dat hij bij het huwelijk van 
een aantal van hen als getuige fungeer- 
de' aldus de wethouder, die tot slot de 
heer Loogman kwalificeerde als een 
onderwijzer waarvan je op latere leef- 
tijd zegt 'dat je hem best gehad zou 
willen hebben ! ' 

foto Jacob Koning nieuwjs 

kért&klein • In het kunsthuis aan het Gasthuis- 
plein start op dinsdag 23 januari a.s. 
een kursus tekenen en schilderen, die 
zal worden gegeven door de in Zand- 
voort woonachtige tekenleraar Hans 
van Pelt. Het doorgaan van de teken- 
en schilderlessen hangt af van de be- 
langstelling. Wanneer die voldoende 
blijkt zullen de kursussen iedere dins- 
dagavond van 7.30 uur tot 9.30 uur 
worden gehouden op de zolder van 
het projekt. De lesgelden zijn op dit 
moment nog niet bekend. RAADSKOMMISSIE WIL GEEN 
EKSTRA GELDEN VOOR 
BOEKENAANSCHAF O.B. 

De raadskommissie van financiën heeft 
tijdens de gisteravond in het gemeente- 
huis gehouden openbare vergadering 
afwijzend gereageerd op een verzoek 
van het bestuur van de openbare biblio- 
theek, een bedrag van f. 60.000,— be- 
schikbaar te stellen voor de aanschaf 
van 3000 boeken. 

Het bestuur wil het huidige boekenbe- 
stand van ongeveer 29000 eksemplaren 
brengen op 32000 banden met het oog 
op de toeristiese funktie van de biblio- 
theek gedurende het zomerseizoen. 
Met de uitbreiding wordt de voor een 
gemeente als Zandvoort vastgestelde 
norm van het boekenbezit bereikt, 
maar de gemeenteraad had het thans 
gevraagde bedrag reeds gevoteerd 
voor de aankoop van plm. 3000 gram- 
mofoonplaten t.b.v. de binnenkort in 
de o.b. in te richten fonotheek. De 
f. 60.000,— voor de aanschaf van 3000 
boeken betekende dus een ekstra uit- gave voor de gemeente. 
De kommissieleden waren unaniem 
van oordeel dat de aanvraag onvoldoen- 
de was gemotiveerd om een positief 
advies aan b en w te kunnen uitbrengen. 
De leden lieten zich ook niet overtui- 
gen door o.b.-voorzitter Jan Wijnbeek, 
die door wethouder Aukema in de ge- 
legenheid werd gesteld de aanvraag na- 
der toe te lichten. De kommissie wil de 
kwestie opnieuw bespreken bij de be- 
handeling van de gemeentebegroting 
voor 1980, in de herfst van dit jaar. 
Kommentaar van een zichtbaar teleur- 
gestelde voorzitter Wijnbeek: 'wij moe- 
ten als bestuur een nieuwe brief aan de 
gemeente schrijven om ons verzoek te 
verduidelijken. De bibliotheek heeft 
die boeken nodig'. 

Dankzij de inspanning van de kompu- 
ter kon al op 2 januari j.l. worden be- 
rekend dat de gemeentelijke inkomsten 
over 1978 een overschot te zien geven 
van 6 a 7 ton. Vermakelijkheidsbelas- 
ting en onroerend goedbelasting zorg- 
den voor dit batig saldo op de reke- 
ning. 

Een meevaller waarop in de komende 
jaren niet meer behoeft te worden ge- 
rekend, deelde wethouder Aukema mee, 
maar dit overschot is in ieder geval 
mooi meegenomen om de reserves van 
de gemeente te versterken. De kom- 
missie adviseerde het leeuwendeel van 
het bedrag —f. 500.000, toe te voe- 
gen aan de saldi-reserve, welke thans 
f. 1.500.000,- bedraagt. De saldi-reser- 
ve wordt gebruikt om een eventueel 
gat in de gemeentebegroting te dichten. 
De rest wil men storten in de algemene 
reserve, waaruit kan worden geput voor 
onvoorziene uitgaven. waterstanden jan. H.W. L.W. H.W. L.W. 

11 02.11 10.14 14.17 22.20 

12 02.57 11.09 15.08 23.11 

13 03.33 11.37 15.49 23.52 

14 04.08 12.11 16.20 00.23 

15 04.44 12.57 16.51 01.01 
vrouwen teleurgesteld 
door reaktie burgemeester Uit de eerste reakties van de bezoek- 
sters van het vrouwenkafee blijkt dat 
zij weinig ingenomen zijn met het ant- 
woord van burgemeester Machielsen 
op het verzoek van een hunner om op 
korte termijn één of meer vrouwelijke 
agenten in het politiekorps op te ne- 
men. De brief van de heer Machielsen 
werd gepubliceerd in het nummer van 
de koerant van 29 december j.l. 

De eerste burger houdt volgens hen 
geen of onvoldoende rekening met 'de 
muur van onbegrip waarop een vrouw 
stuit', wanneer zij bij mannelijke korps- 
leden aangifte wil doen van een aanran- 
ding. Deze situatie en instelling zou 
veel vrouwen er op dit moment nog 
van weerhouden zich bij een zedende- 
likt tot de politie te wenden. Om hier- 
in verandering en vooral verbetering 
te brengen willen de bezoeksters van 
het vrouwenkafee de aanstelling van 
een vrouwelijke politieambtenaar, spe- 
ciaal belast met dit soort aangelegen- 
heden, bevorderen. In de benoeming 
zien zij tevens een mogelijkheid tot 
mentaliteitsverandering en een beter 
begrip bij de 2andvoortse politie, waar 
een funktionaris zich enige tijd gele- 
den op voorlichtingsbijeenkomsten nogal negatief zou hebben uitgelaten 
over'de aanwezigheid van vrouwen in 
het korps. Deze als denigrerend en 
diskrimïnerend ervaren uitlatingen 
werden onlangs in de gemeenteraad 
ter sprake gebracht. Voor de verte- 
genwoordigster van de rooie vrouwen 
in de volksvertegenwoordiging was dit 
toen aanleiding om aan te dringen op 
de benoeming van een vrouw bij de 
politie. 

Met de gelijke kansen voor man en 
vrouw bij de aanstelling van politie- 
personeel, heeft burgemeester Machiel- 
sen geen enkele moeite. In zijn brief 
aan een van de bezoeksters van het 
vrouwenkafee schrijft hij, dat bij een 
benoeming uitsluitend wordt gelet op 
de kapaciteiten van de sollicitant. Hij 
is niet van plan aan vrouwen de voor- 
keur te geven, omdat het vrouwen 
zijn, zoals de bezoeksters van het 
vrouwenkafee wensen. Ook niet als 
het gaat 'om een drempel weg te ne- 
men of een muur van onbegrip te door- 
breken'. Daar gelooft de heer Machiel- 
sen kennelijk niet in. 
Hoewel de vrouwen teleurgesteld zijn 
door de reaktie van de burgemeester 
zijn zij niet van plan het hoofd in de 
schoot te leggen. Zij wensen de dis- kussie voort te zetten. Daarover zul- 
len zij zich nader gaan beraden. 
Overigens heeft de kwestie ook nog 
een politieke kant. 

In het regeerakkoord tussen pvda, cda, 
inspraak nu en d'66, welke aan de vor- 
ming van een nieuw kollege van b en 
w vooraf ging, spraken de partners af 
dat bij de benoeming van politiefunk- tionarissen aan vrouwen de voorkeur 
zou worden gegeven. 
De heer Machielsen heeft zijn stelling 
al betrokken. Toen hij vorig jaar op 
dit punt met het kollegeprogram werd 
gekonfronteerd verklaarde hij : niet 
de raad maar de gemeentewet is mijn 
baas.' 
'die pet past ons ook 

familieberichten familieberichten Heden is van ons heengegaan onze lieve tante en schoonzuster 


SIENTJE (TIES) VISSER - PAAP 

in de ouderdom van 75 jaar. 
Uit aller naam : 
Bep Rekkers-van 


der Sloot 


Zandvoort, 5 
Zeestraat 63 


januari 1979. 


Corr.-adres: 
Chopinplein 


111,3122 VM Schiedam. 


De begrafenis 


; heeft heden plaatsgehad. Voor het eerst sinds vele jaren hebben de zandvoortse schaatsliefhebbers weer de ijzers onder de schoenen 
kunnen binden om rondjes te rijden over het centimeters dik bevroren wateroppervlak van de vijver aan de 
Vondellaan. Er werd, zoals bovenstaande foto van Jacob Koning laat zien, druk gebruik van gemaakt. In- 
middels is de dooi ingetreden en kan de ijspret weer in de historie worden bijgeschreven. Maar de schaatsen 
behoeven misschien nog niet definitief te worden opgeborgen. Volgens de weerprofeten is er een nieuwe 
vorstperiode in aantocht. Geef ze lucht tno-th delft a 
gebruik van 

viseert 
aidempers Volgens de geluidstechniese physische 
dienst TNO-TH Delft kan de geluids- 
overlast van het circuit het best wor- 
den bestreden door de wedstrijdwa- 
gens van knaldempers te voorzien. 

Dit is gebleken uit geluidsmetingen die 
vorig jaar op de racebaan werden ver- 
richt bij auto's die wel en niet met een 
knaldemper waren uitgerust. Vastge- 
steld werd dat bij het gebruik van de 
dempers een niet onaanzienlijke re- 
du ktie op het motorgebrul kan wor- 
den verkregen. 

De geluidsproeven door medewerkers 
van TNO-TH Delft vonden plaats in 
opdracht van het ministerie voor 
volksgezondheid en miljeuhygiëne, 
welke zich via een inter-departementa- 
le kommissie al enige tijd met het pro- 
bleem van de lawaaihinder door het 
circuit bezighoudt. Van de zijde van 
het Anti-circuit-komité, dat in ge- 
noemde kommissie is vertegenwoor- 
digd, is verscheidene malen aangedron- 
gen op het aanbrengen van geluiddem- 
pers op de sport- en racewagens tij- 
dens trainings- en wedstrijddagen. 
TNO-TH Delft bepleit ook de plaatsing 
van geluidschermen op punten waar 
het meeste lawaai wordt geproduceerd. Van ekstra geluidsisolatie van wonin- 
gen in de nabijheid van het circuit, 
wordt eveneens een nuttig effekt ver- 
wacht. 
niet worden gesproken van een serieu- 
ze een effektieve aanpak van het pro- 
bleem. Hoe goed wellicht ook bedoeld. 
Het nut van het plaatsen van geluid- 
schermen of ekstra isolatie van de wo- 
ningen in de nabijheid van het circuit, 
moet ernstig worden betwijfeld. Derge- 
' lijke maatregelen roepen het jongetje 
in herinnering dat tijdens een zware 
storm zijn vinger in de dijk stak ten- 
einde een breuk in de waterkering te 
voorkomen. Een manier van dijkbe- 
waking die men sinds lang heeft los- 
gelaten. Maar de legende dat het werkt 
leeft nog steeds voort. Zelfs bij TNO- 
TH Delft blijkbaar. Waar het nu op aankomt is de praktijk. 
De uitvoering van het knaldemperad- 
vies van de TNO-TH mensen. De eks- 
ploitant van de racebaan heeft al toege- 
zegd, dat een aantal auto 's van een 
knaldemper zal worden voorzien. Maar 
wanneer die niet op ruime schaal wor- 
den toegepast, d. w.z. zonder uitzonde- 
ring voorgeschreven voor alle katego- 
rieën sport- en racewagens, is de bestrij- 
ding van het lawaai bij de bron niet 
veel meer dan een loos gebaar. Kan Mi ~> WIM MENSINK-HUIS zandvoort Het Wim Mensink-Huis in Zandvoort, een 
modern verzorgingstehuis voor 38 extra 
verzorgingsbehoevende bejaarden, heeft 
een plaats vrij voor een 

MAN of VROUW 

die samen met de bezigheidstherapeute ge- 
stalte gaat geven aan de organisatie van de 
aktieve en passieve rekreatie van de bewo- 
ners; hieronder wordt ook verstaan het 
ontwikkelen van de bewonerscommissie. 

Naast ervaring op het gebied van de bezig- 
heidstherapie is ervaring in het organiseren 
van allerlei aktiviteiten essentieel. 
De funktionaris zal werken in een part- 
time dienstverband (plm. 16 uur per week); 
de werkzaamheden zullen voornamelijk 
plaatsvinden in de avond- en ochtend uren, 
waaronder af en toe ook een weekend. Als U belangstelling hebt voor deze funk- 
tie of meer inlichtingen wenst, kunt U 
kontakt opnemen (schriftelijk of telefo- 
nisch) met het Hoofd Personeelszaken van 
het Reinalda-Huis / Wim Mensink-Huis, 
Leonard Springerlaan 1, 2033 TA Haarlem 
(Tel. 023 - 33 91 09). J 


de openbare bibliotheek heeft per '. 
plaats voor een februari 
omroepers PARTTIME MEDEWERKER (M/V) 

voor het uitleenwerk. 
de werktijden zijn : 

maandagmiddag 15-17 uur 

dinsdagmiddag 15-16 uur 

woensdagavond 19 -21 uur 

vrijdagavond 19 -21 uur 

zaterdag 10 - Huur 

totaal 1 1 uur per week. 
sollicitaties richten aan: 

openbare bibliotheek, t.a.v. sollicitatiekommis- 
sie, postbus 190, 2040 ad zandvoort. openbare bibliotheek 
AANGEBODEN wegens 
verhuizing : modern 6-zits 
bankstel met hoektafel 
f. 250,--. Salontafel f. 100,-. 
Lits jumeaux 180 br. m. 
ombouw en kaptafel f.200,- 
Grote Bocal gashaard f. 175,- 
Zacht groene wastafel m. 
toebehoren z.g.a.n. f. 75,--. 
Tel. 41 02. 

Wij zoeken MENSEN voor 
het verspreiden van folders 
in Zandvoort en omstreken. 
Inlichtingen : Zoweka, tel. 
02995 - 42 24. 

Gevraagd FLINKE WERK- 
STER 1 x per 14 dagen van 
2 tot 5 uur. Tel. 2649. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 
foto Jacob Koning Kerstdagen en viering van oud en nieuw zijn in Zandvoort pas definitief voorbij wanneer de kerstbomen door 
de jeugd naar het strand en een braakliggend terrein in nieuw-noord worden gesleept om in de avonduren mas- 
saal te worden verbrand. Dat was ook afgelopen vrijdag weer het geval ,toen meterhoge vlammen het einde 
aankondigden van de sparren. Politie en brandweer hielden een wakend oogje op de vuurzee. 79e jaargang no. 3 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 12 januari 1979 
nieuwsblad voor zand voort, bentveld en aerdenhout eanduoorbe hoeranr 

redaktie en administratie: postbus 151. zandvoort,koninginneweg1, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f25.00per jaar; per half jaarf 14.50 perpostf 37.50 

losse eksemplaren: f 0.30/advertentielarief: f 0,29 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank. rekenmgnummer 67. 13.60.221 /giro van de bank: 35555lnv de zandvoortse koeranf 

sneeuwstorm in zandvoort f!^K«iJL, ' -3** mV:,jy'imf^T^^^fi'W^"^ f "^ *-* 
nieuws 

kort & klein • Tijdens de hevige sneeuwbuien van 
afgelopen woensdag zagen de dames 
van 'Tafeltje Dek Je' —het bezorgen 
van warme maaltijden aan bejaarden- 
geen kans op eigen gelegenheid de 
adressen te bereiken. Geen auto en 
taxi te krijgen. Teneinde raad deed 
men een beroep op de politie de maal- 
tijden rond te brengen. Die bleek di- 
rekt bereid met een busje het menu 
van de dag bij de bejaarden af te leve- 
ren. Een service die zowel door 'Ta- 
feltje Dek Je' als de ontvangers van de' 
maaltijden bijzonder op prijs werd 
gesteld. Woensdag keerde de winter, na enkele dagen van dooi, weer naar de badplaats terug en het 
was meteen raak. Een krachtige en ijskoude wind joeg de sneeuw door de straten. Foto- 
graaf Jacoh Koning schoot dit plaatje van de Burgemeester Engelbertsstraat op het hoogte- 
punt van de sneeuwstorm. Inmiddels zijn de temperaturen weer hoven het vriespunt geste- 
gen en is de sneeuw verdwenen. waterstanden I 


jan. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


11 


02.11 


10.14 


14.17 


22.20 


12 


02.57 


11.09 


15.08 


23.11 


13 


03.33 


11.37 


15.49 


23.52 


14 


04.08 


12.11 


16.20 


00.23 


15 


04.44 


12.57 


16.51 


01.01 


16 


05.16 


13.20 


17.22 


01.28 


17 


05.47 


13.59 


18.03 


02.07 


18 


06.18 


14.21 


18.34 


02.42 


19 


07.29 


15.32 


19.15 


03.40 


20 


07.35 


15.55 


19.56 


04.04 


21 


08.24 


16.27 


20.47 


05.00 


22 


09.13 


17.16 


21.48 


05.51 


23 


10.24 


18.27 


23.09 


07.12 


24 


11.38 


19.41 


— .— 


19.55 


25 


00.19 


08.22 


12.47 


21.00 


26 


01.24 


09.27 


13.47 


22.01 


27 


02.17 


10.20 


14.39 


22.42 


28 


03.18 


11.21 


15.31 


23.34 


29 


03.54 


11.57 


16.12 


00.16 


30 


04.42 


12.46 


17.00 


01.03 


31 


05.29 


13.32 


17.49 


01.52 klagers sociale dienst 
worden gehoord op zitting 
kommissie maatschappelijk welzijn De kliënten van de sociale dienst Zand- 
voort die klachten hebben over het 
funktioneren van deze dienst en het 
optreden van de ambtenaren mogen 
zelf bepalen door wie zij worden bij- 
gestaan om hun grieven op een op 14 
februari a.s. te houden hoorzitting 
van de raadskommissie van maatschap- 
pelijk welzijn naar voren te brengen. 
Tevens kunnen ze zelf beslissen of ze 
individueel of gezamenlijk worden ge- 
hoord en of dit achter gesloten deuren 
of in het openbaar zal geschieden. 

Eén en ander werd op een eergisteren 
gehouden openbare vergadering van de 
kommissie besloten, die geheel was ge- 
wijd aan de te volgen procedure bij het 
horen van personen die zich inmiddels 
bereid hebben verklaard hun grieven 
nader toe te lichten. 
Over de te volgen werkwijze bij de 
hoorzitting, zo bleek tijdens de kom- 
missiebijeenkomst, had de vertegen- 
woordigster van de vvd, mej. De Jong, 
een andere opvatting dan de socialis- 
tiese leden. Zij was van oordeel dat de 
klagers individueel en niet gezamen- 
lijk moeten worden gehoord en maakte 
bezwaar tegen de aanwezigheid van de 
waarnemend direkteur van de sociale 
dienst van de gemeente Amsterdam. 
De struktuur van de sociale dienst van Amsterdam met 45.000 kliënten is to- 
taal ande.rs dan die van Zandvoort met 
350 personen die een uitkering ge- 
nieten, betoogde mej. De Jong. De 
hoofdstedelijke funktionaris kon geen 
behoorlijk oordeel vellen over de zand- 
voortse situatie. Zij betreurde het dat 
deze hoofdambtenaar nog geen kon- 
takt had opgenomen met de wethou- 
der van sociale zaken en het hoofd van 
de sociale dienst. Overigens was mej. 
De Jong van mening dat de door de 
pvda geuite kritiek op het funktione- - 
ren van de dienst nog moet worden 
aangetoond. De pvda gaat volgens haar 
te veel van de veronderstelling uit dat 
er iets mis is bij de dienst. 
De socialistiese afgevaardigden Ineke 
Wind en Van der Moolen reageerden 
door op te merken, dat de direkteur 
door de klagers was uitgenodigd om 
hen tijdens de hoorzitting bij te staan 
en van advies te dienen. Ook de wens 
om gezamenlijk te worden gehoord 
was van de kliënten afkomstig, aldus 
Wind en Van der Moolen. Zij verzet- 
ten zich er tegen dat deze mensen door 
de kommissie zouden worden betut- 
teld. 

D'66 vertegenwoordiger Van Erp vond 
de aanwezigheid van de amsterdamse 
staffunktionaris, die hij een manager 
van een groot bedrijf noemde, even- als mej. De Jong 'buiten proporties'. 
Het is een verkeerde keuze, meende 
hij. Maar Van Erp wilde niet zo ver 
gaan als de liberale afgevaardigde, die 
deze ambtenaar wilde vervangen door 
'iemand die beter op de hoogte is met 
de zandvoortse situatie'. De mensen 
moeten zelf kunnen bepaJen door wie 
zij zich willen laten bijstaan, zei de 
volgeling van Jan Terlouw. 
Van Erp ('d'66): 'Klagers sociale dienst 
moeten zelf hun raadsman kunnen aan- 
wijzen . . . ' Kornmissievoorzitter wethouder Van 
der Mjje Pzn. had ook wel enige moei- 
te met de komst van de amsterdamse 
top-beambte, maar hij liet het voor- 
deel van zijn twijfel aan de klagers. 
'Die moeten vrij zijn in de keuze van 
hun adviseur bij de hoorzitting', vond 
ook hij. 

En zo zal het ook gebeuren op 14 fe- 
bruari a.s. Vijf van de vijfentwintig 
klagers, die hebben toegezegd op de 
hoorzitting te verschijnen, zullen met 
raad en daad worden bijgestaan door 
de heei J. Maasdam uit de stad aan 
het IJ. 

'Hoe staat u hier tegenover? ', vroeg 
Ineke Wind poeslief aan het op de 
kommissievergadering aanwezige hoofd 
van de door haar partij bekritiseerde 
sociale dienst, de heer Groenhout. 
Die zag de val levensgroot voor ogen 
en onthield zich met een beroep op 
zijn ambtelijke status van kommen- 
taar. 

Hij kreeg een goedkeurend hoofdknik- 
je van de heer Van Erp. 
Een man, die er van houdt dat ieder 
zijn plaats kent. 

De hoorzitting is een uitvloeisel van 
een rapport dat de afdeling Zandvoort 
van de pvda in juni van het vorig jaar publiceerde over het funktioneren van 
de sociale dienst. I n dit rapport werd 
naast een gebrek aan informatie over 
de werking van da sociale wetten een 
weinig elegant optreden van de ambte- 
naren tegenover de kliënten gesigna- 
leerd. Er was nauwelijks sprake van 
enig inlevingsvermogen van de zijde 
van het personeel van de dienst in de 
problemen van de mensen die een 
uitkering ontvingen. De kliënten er- 
vaarden een uitkering meer als een 
gunst dan een recht en klaagden er- 
over dat de ambtenaren hen als para- 
sieten van de samenleving beschouw- 
den. Vaak werden impertinente vra- 
gen gesteld en gescheiden vrouwen 
laatdunkend behandeld, aldus de rap- 
porteurs. Verder konstateerde zij dat 
de uitkeringen in Zandvoort mondjes- 
maat werden toegepast zonder acht te 
slaan op de ruimte en mogelijkheden 
die de wet biedt. 

lees verder op pagina 2 eanduocjTr5e haeranr familieberichten familieberichten 
Na een langdurige verpleging in het ziekenhuis „Vogelenzang" is overleden 

Mevr. WILHELMINA HUBERTINA ELISABETH 
WINTER - ROUWENHOFF 

in de ouderdom van 83 jaar. 

J. Dalmeijer, 

curator. 
Dr. CA. Gerkestraat 105, 
Zandvoort. 

Bennebroek, 10 januari 1979. 
Rijksstraatweg 113 

. De teraardebestelling zal plaatshebben maandag 15 januari a.s. om 10.30 
uur op de Noorder begraafplaats aan de Vergierdeweg te Haarlem-N. met vanger men en oksel 
zee reinigen van olie Terwijl op bestuurlijk nivo nog maar 
weinig vorderingen worden gemaakt 
op het gebied van konkrete en doeltref- 
fende maatregelen ter bestrijding van 
een olieramp voor de kust, zijn de 
technici druk doende systemen te ont- 
wikkelen om de gevolgen van zo'n 
ramp bij de bron aan te pakken : op 
zee. 

Binnenkort kan ons land de beschik- 
king krijgen over een schip dat grote 
olierampen op zee kan bestrijden. Het 
is ontworpen door IHC Holland in sa- 
menwerking met een nederlandse aan- 
nemer. Het is de bedoeling dat begin 
januari een bouwkontrakt wordt ge- 
sloten voor het 40 tot 45 miljoen kos- 
tende schip. 

De Nederlandse Rijkswaterstaat bezit 
al een vaartuig dat in staat is direkt 
olie die door een ramp in zee vrijkomt 
van de oppervlakte te verwijden, de 
'Smal Agt'. Zodra dit schip met grotere 
rampen gekonfronteerd wordt blijkt 
het echter te klein te zijn. Het is bo- 
vendien niet voldoende zeewaardig. Al 
geruime tijd werd gezocht naar een 
schip dat vijf tot achtmaal groter is 
dan de 'Smal Agt'. Daarvoor zou ech- 
ter een investering nodig zijn van 20 
tot 25 miljoen gulden, hetgeen de ne- 
derlandse overheid waarschijnlijk niet 
wil neertellen. 

Het vaartuig dat nu ontwikkeld is zal 
24 uur beschikbaar zijn als oliebestrij- nieuws 

kort & klein • Voor leden van het jeugdcentrum 
'De Nachtuil' draait hedenavond in de 
openbare bibliotheek aan de Prinsesse- 
weg de speelfilm 'The French Connec- 
tion'. De voorstelling begint om 9 uur. 

• Om de sinds enkele jaren dalende 
belangstelling onder de jeugd om kerst- 
bomen naar de brandstapel aan het 
strand en een terrein in nieuw noord 
te slepen op te vijzelen, stelden de or- 
ganisatoren van de kerstboomverbran- 
ding dit jaar geldprijzen beschikbaar. 
Jongens en meisjes ontvingen voor ie- 
dere boom die zij naar de stapelplaats 
brachten een lot, waarmee ze een gooi 
konden doen naar de drie hoofdprijzen 
van resp. f. 40,--, f. 30,--, en f. 20,- 

en waardebonnen van f. 5,-. De trek- 
king heeft deze week plaats gevonden 
en de loten kunnen vanaf heden bij 
het kantoor van de dienst van publie- 
ke werken tijdens de kantooruren 
worden ingeleverd. De tijden zijn 8.30 
uur- 12.30 uur en 13.45 uur- 17.00 
uur. 

De lijsten met nummer van de prijswin- 
nende loten zijn op diverse plaatsen in 
het dorp aangeplakt, o.a. bij het kan- 
toor van de Zandvoortse Koerant aan, 
Koninginneweg 1. dingsvaartuig. Maar tegelijkertijd werkt 
het schip als speciaal ontworpen onder- 
houdssleepzuiger. Het schip krijgt een 
laadruimte van ongeveer vijf miljoen 
liter. Normaal is het schip aan het 
werk met het op diepte houden van 
bestaande vaarwegen in de kuststrook. 
Als er een melding binnenkomt van een 
olieramp stopt de sleepzuiger zijn bag- 
gerwerk, lost zijn eventuele lading ter 
plaatste, of onderweg, in enkele minu- 
ten. Op het helikopterdek landt de 
rampenploeg die meteen een kompleet 
ingericht rampencentrum met alle kom- 
munikatiemiddelen gereed vindt staan. 
Onderweg worden de speciale veegarmen 
die permanent aan boord gereed liggen 
in stelling gebracht. vervolg pag. 1 De oliemassa wordt in één keer over 
een strook van 50 meter breedte door de 
veegarmen opgevangen en naar de 'oksel' 
van die armen gedirigeerd. Daar wordt 
het verontreinigde water naar binnen 
gezogen, water wordt van olie geschei- 
den en de olie wordt dan of opgeslagen 
in eigen tanks of overgepompt naar een 
tanker. 

Een duidelijk in het oog springend voor- 
deel van dit systeem is dat dit schip 
normaal werk kan doen in afwachting 
van een ramp. Een speciaal bestrijdings- 
schip zou lange tijd werkloos moeten 
liggen wachten voordat er iets gebeurt 
waardoor het in werking kan treden. Tot onze droefheid is heden voor ons nog onverwacht van ons heenge- 
gaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa DIRKTERMAAT op de leeftijd van 69 jaar. J. Termaat - Kraaijenoord 
Kinderen en kleinkinderen 2042 GT Zandvoort, 1 januari 1 979 
Sophiaweg 9. Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaartcentrum van "Onderling 
Hulpbetoon", Poststraat 7 te Zandvoort van 16.30 uur tot 17.00 uur, uit- 
gezonderd zondag. 

De crematie zal plaats hebben maandag 15 januari om 14.00 uur in het 
crematorium "Velsen" te Driehuis-Westerveld. 
Vertrek van huis omstreeks 13.20 uur. 
medische dienst 
DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 13 en zondag 14 januari a.s.: 
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 
23 82. klagers sociale dienst 
worden gehoord burgerlijke stand 3 januari - 9 januari 1 979 

overleden : Nanny de Heer Kloots, 
oud 71 jaar ; Catharina Petronella Re- 
gnera, geb. Drenth, oud 78 jaar. 

ondertrouwd : Martin Seitz met 
Matgaretha Elisabeth Berkhout. 

geboren buiten de gemeente : Jo- 
hannes Paul, zv. C. van Dongen en 
C.M. Shields ; Vanessa Johanna, dv. 
H. Vermeulen en J.M. Lokhorst ; 
Annelies Mariek, dv. T.D.J. Warnink en 
E. Terwee. 

overleden buiten de gemeente : 

Wilhelmina Maria van Petegem, geb. 
Loos, oud 84 jaar ; Geert Snakenborg, 
oud 81 jaar ; Jacob Paap, oud 72 jaar; 
Marinus Cornelis van Wilpen, oud 90 
jaar ; Hendrik Veldmeijer, oud 96 jaar; 
Maria Catharina Soomer, geb. Wiehe- 
meijer, oud 79 jaar ; Egberdina Aleida 
Houtman, geb. Kreeft, oud 82 jaar ; 
Klaasje Visser geb. Paap, oud 73 jaar. Op dit rapport volgde een onderzoek 
dat op verzoek van het gemeentebe- 
stuur werd uitgevoerd door de heren 
Verkouw en Trouw, resp. oud-wethou- 
der van Heemstede en eks-chef van de 
sociale dienst van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude. Na enkele gesprekken 
met de leiding van de sociale dienst 
kwamen beide heren tot de konklusie' 
dat er geen vuiltje aan de lucht was. Al- 
leen de wachtkamer van het kantoor 
was nodig aan een kwastje verf en wat 
gezellig meubilair toe. Zij verweten de 
samenstellers van het rapport dat zij te 'generaliserend en te eenzijdig te werk 
waren gegaan'. Een verwijt dat tijdens 
de behandeling door de raad van de 
resultaten van het onderzoek prompt 
door de socialisten werd teruggespeeld, 
toen bleek dat de heren Verkouw en 
Trouw niet de moeite hadden genomen 
de klagers te horen. Dat zou, zo moti- 
veerden beide oudgedienden het gat in 
hun onderzoek, coch maar hebben ge- 
leid 'tot overloos gepraat'. Gezwam 
in de ruimte dus. 

Na dit teleurstellend intermezzo werd 
er door de pvda op aangedrongen de kliënten van de sociale dienst die 
klachten hadden alsnog in de gelegen- 
heid te stellen hun ongenoegen monde- 
ling toe te lichten. De andere politieke 
partijen verzetten zich hier niet tegen," 
maar liepen ook niet warm bij de ge- 
dachte dat de sociale dienst opnieuw 
aan kritiek zou worden blootgesteld. 
Wellicht dat de konfrontatie op de 
a.s. hoorzitting de lucht zuivert en de 
eerste aanzet is voor een betere ver- 
standhouding tussen de partijen. 
kerkdiensten • Voor het traditionele winterkon- 
sert in Zandvoort koos het Noord- 
hollands Philharmonisch Orkest een 
niet minder traditioneel programma 
met werken van gerenomeerde kompo- 
nisten als Edvard Grieg (suite 'Uit 
Holbergs tijd'), Wolfgang Amadeus 
Mozart (konsert voor fluit en harp 
kv 299) en Ludwig van Beethoven 
(symfonie 4 in bes.gt.t. opus 60). Dit 
programma wordt uitgevoerd op don- 
derdag 25 januari a.s. in het gebouw 
van de hervormde kerk aan het Kerk- 
plein, aanvang 20.15 uur. Aan het 
konsert, o.l.v. dirigent André Vander- 
noot, verlenen de fluitist Jan van den 
Berg en de harpiste Emily Heyens so- 
listiese medewerking. De entree be- 
draagt f. 8,-- p.p. Houders van een 
Cultureel Jongeren Paspoort of een 
Pas 65 kunnen voor de helft van dit 
bedrag de uitvoering bijwonen. De 
toegangsbewijzen zijn o.a. verkrijg- 
baar bij het vvv-buro, zwembad De 
Duinpan en op de avond van het kon- 
sert bij de ingang van de kerk. 
vereniging 'De Wurf' als akteurs en ak- 
trices en filmbeelden van winters, die bij 
de oudere generatie nog'in het geheu- 
gen gegrift staan, vormen de hoofd- 
schotel van het programma op de jaar- 
lijkse ontmoetingssamenkomst van het 
Genootschap Oud Zandvoort. Hat ge- 
heel zal worden gekompleteerd door 
een ekspositie van prenten, tekeningen 
en fotomateriaal van Zandvoort rond 
de eeuwwisseling. De samenkomst vindt 
plaats in het Kultureel Centrum aan 
het Gasthuisplein en is —om alle leden 
en belangstellenden in de gelegenheid 
te stellen de presentatie bij te wonen— 
evenals voorgaande jaren verdeeld over 
twee avonden en wel vrijdag 19 en 26 
januari a.s. HERVORMDE KERK 

zondag 14 januari a.s.: 

10.00 uur : Ds. O Mataheru, gemeen- 
schap, geref.herv. dienst. 
Mmv Willem Lekkerkerker, 
trompet. 

10.30 uur : DeheerJ. Lasthuis. 
Jeugdkapel. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 14 januari a.s.: 

10.00 uur : Gemeenschap.dienst geref. 

herv. Ds. C. Mataheru. 
19.00 uur : Ds.. P. van Hall. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 14 januari a.s.: 
10.30 uur : Hr. G. Vlutters, r.k. Uit- 
hoorn. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 13 januari a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met or- 
gel en samenzang. 

zondag 14 januari a.s.: 

08.45 uur : stille eucharistieviering. 

10.45 uur : eucharistieviering met 
mv. St. Caecilia koor. • Fragmenten uit de kleurenfilm 'Éb 
en Vloed' met leden van de folklore- eancluaorrse taranr 
belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 
3043 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 
(023) 2422 12 Garage Flinterman bv, 

Zandvoortselaan 365, Bentveld. 

Peugeot, Skoda en Daihatsu 

dealerservice 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop 
7550 STICKERS? ALLSTICK, voor 

kleine en grote stickers, 

Mr. Troelstrastraat31 
2135 Zandvoortse Koerant bv, ' 

Koninginneweg 1 , Zandvoort adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. 
Eerste en derde woensdag van de maand 
van 17.30 uur tot 18.30 uur. 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 

Geeft advies, hulp en informatie, van 
maandag t/m vrijdagmorgen van 1 1 tot 
12 uur en iedere zondagmiddag van 4 
tot 5 uur. Postbus' 100, 2040 AC Zand- 
voort. Telefoon 7373 

Maatschappelijk werk Zandvoort 

Noorderstraat 1 , tel. 34 59. 
Dagelijks van 9.00 • 10.00 uur en maan- 
dag van 19.00 - 20.00 uur. 

CRISISCENTRUM 

Schotersingel 2, Haarlem, telefoon 
023-25 6198. 

Geeft direkt hulp wanneer u die nodig 
heeft bij akute problemen. nieuws 

kort & klein • In een winkel aan de Grote Krocht 
hield de politie op verzoek van de be- 
drijfsleiding een 24-jarige ingezetene 
aan verdacht van diefstal van levensmid- 
delen ter waarde van f. 35,-. De vrouw 

, die bekende, werd na een verhoor op 
vrije voeten gesteld. 

* Dat de kommandant van de reserve- 
politie, de heer Methorst tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie in het politiepost- 
huis op het circuit zijn manschappen 
kon toespreken vanaf een echte kathe- 
der is te danken aan de reservist J. Hol- 
lander, die samen met zijn broer Hans, 
die meubelmaker is, dit fraaie spreek- 
gestoelte aanbood. Het blad van de 
lessenaar is verlicht en aan de voorkant 
van de katheder prijkt, ook verlicht, 
het embleem van de gemeentepolitie. 
Ondanks het bar slechte weer bestond 
er veel belangstelling voor de nieuw- 
jaarsbijeenkomst, waar tal van beroeps- 
kollega's, raadsleden, afgevaardigden 
van o.a. de Reddingsbrigade en het 
Rode Kruis, en partikulieren hun op- 
wachting kwamen maken. /" T 
NON-STOP PROGRAMMA 

van 's ochtends 10 uur tot 's avonds half twaalf 

'toegangsprijzen: leeftijd vanaf 16 jaar / 15- 
leeftijd 7 tot 16 jaar f 10 - 
kinderen beneden 7 jaar gratis 

kaarten verkrijgbaar bij: 

Samenwerkingsverband Stop de Neutronenbom - stop de Kern- 
wapenwedloop 
Walraven van Hallweg 1 7 
Amsterdam-Slotermeer 
tel. 020-1 13342 tegen 
de neutronenbom V V culturele manifestatie 
13 januari '79 rai-con- 
grescentrum a'dam 
VERSTEE6E 

#■ fhuciafelerbefcrW 

ftalteftuat 18 • Zmbbooct 
tSelefaxm 02507-4499 Schilde** ••i 


Tel* 
2638 v. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29. ZONNEHEMELS / ZONNEBANKEN 

Bepaal voortaan zelf wanneer u bruin wilt worden. 
Haal de zon in huis met 'n gekoelde zonnehemel 
en / of zonnebank van Iris. 
Uit voorraad leverbaar. Binnen 24 uur gratis be- 
zorgd en geïnstalleerd door geheel Nederland. 
18 Maanden schriftelijke fabrieksgarantie op 
alle onderdelen (dus ook op de lampen). 
Bel op voor vrijblijvende demonstratie. Ook 
's avonds en in het weekend. 

Iris Import-export, Lorentzkade 438, Haarlem. 
Tel. 023-24 55 96. H. W. COSTER B .v. 

Makelaar 0.9. na 

LidNBM Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar 3a. £,. «Battedu* & %n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.Q.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 20 60 
NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH 
ORKEST 

donderdag, 25 januari 1979 in de 

Hervormde Kerk te Zandvoort. 

Aanvang 20.15 uur. 

Dirigent: André Vandernoot 
Solisten: Jan van den Berg, fluit 
Emily Heyens, harp. 

Het programma vermeldt werken van Grieg, 
Mozart en Beethoven. 

Voorverkoop van kaarten a f. 8.- p.p. (voor houders 
van een CJP of een Pas '65 f. 4.- p.p.) bij het VVV- 
kantoor, Schoolplein 1 (tel. 7947), Zwembad "De Duin- 
pan", Vondellaan 37 (tel. 2170) en Bloemenmagazijn 
W. Steetskamp, Zandvoorterweg 32, Aerdenhout 
(023-241661). 
fotolitho drommel bv 

telefoon (02507) 3046" Bij Fotolitho Drommel E.V. is plaats voor 
jonge mensen, die een boeiend vak willen 
leren o.a. : 

OFFSETPROEFDRUKKER 
REPRODUKTIEFOTOGRAAF 

met de mogelijkheid in de toekomst opge- 
leid te worden tot "Scanner-operator". 

Aan, interesse en inzet hechten wij net zo- 
veel waarde als aan diploma's. 

Bel 84 44. Na 18.00 uur 49 93 en maak 
een afspraak met de Hr. Nederlof . 

Fotlitho Drommel B.V. 
Flemingstraat 100, Zandvoort. ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975 Weekenddienstregeling Zandvoortse Apotheken (1979) 

Normaal heeft één van de Zandvoortse Apotheken zaterdag en zondag dienst en is open voor 
spoedeisende recepten. In sommige weekends echter wordt de dienst na zaterdagmiddag 
1.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur door één van de dichtstbijzijnde Haarlemse Apotheken 
waargenomen: 
20-21 januari Apotheek Schotsman, Binnenweg 206, Heemstede, tel. 023-288252 
27-28 januari Heemsteedse Apotheek, Binnenweg 98. Heemstede, tel. 023-282808 

3- 4 maart Aerdenhout Apotheek Zandvoortselaan 164, Aerdenhout, tel. 023-2407 58 
31 maart-1 april Apotheek Schotsman, Binnenweg 206, Heemstede, tel. 023-288252 

7- 8 april Heemsteedse Apotheek, Binnenweg 98, Heemstede, tel. 023-282808 
27-28 oktober Apotheek Schotsman, Binnenweg 206, Heemstede, tel. 023-2882 52 

3- 4 november Heemsteedse Apotheek, Binnenweg 98, Heemstede, tel. 023-282808 

8- 9 december Aerdenhout Apotheek Zandvoortselaan 164, Aerdenhout, tel. 023-240758 <h In bovengenoemde weekends kan men dus tot zaterdagmiddag 1.00 uur terecht bij één van de 
Zandvoortse Apotheken. Op alle andere weekends geldt de normale dienstregeling. Indien patiënten niet over eigen vervoer beschikken, kan na overleg met de behandelende arts een 
regeling worden getroffen, zodat voor snelle geneesmiddelenvoorziening kan worden gezorgd. voor de Zandv. Apotheek 
H.B.A. MULDER voor de Zeestraat Apotheek 
H. VAN BERKEL 

Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

v. Petegem & Zn. 

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde. Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT Verhuur - Inrichting 
'DE WITTE ZWAAN" 
&&, 
VOOR 

hobby - kunstschilderen 
verf waren - behang d4£liO« winkelcentrum nw. noord 
Tel. 56 55 omroepers Inlijsten bij 

"DE BOET" 
Winkelcentrum nw. noord. Veilinggebouw 
"DE WITTE ZWAAN" 
voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
dagelijks open van 9.00 tot 
18.00 uut. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. 

Fa.~Waterdrinker, Dorpsplein 
2, tel. 2164/ 3713, tel. na 
18.00 uur 6658 CHRISTIEN 
VERSTEEGE-THIELEMAN 

Flemingstnurt 104 tel. 51 85 

Medisch gedipl. pedicure van 
het Elisapeth Gasthuis. Bij 
geen geh. bellen na 19.00 u. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechmeker 

kunstgebitreparatie, etc. 

A. RITMAI^T 

Telefoon 4365 Voor het VAKKUNDIG 
opbrengen van alle «oorten 
wandbekleding ( BEHANG) 
afwerkingsbedrijf LET AM, 
tel. 02507 - 7938 - 

Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

F.M.VANDEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker Voor elk feest of partij 
dat verhuren wij 

tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 't ( kinder) WINKELTJE 

11.30- 18.00 uur 
Zondags 13.00 - 18.00 u. 

Buureweg 1 - 3 Tel. 6580 
zijstraat van de Kerkstraat 
EJTUT1 woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar : 

1. flatwoning 

VAN LENNEPWEG 30-2 
bestaande uit : woonkamer, 2 slaapka- 
mers, douche. 
Huurprijs f. 178,50 per maand. 

B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 

a. alleenstaande 

b. 2 persoonshuishoudens 

c. gezinnen 

2. de eengezinswoning 
POTGIETERSTRAAT 11 
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, zolder. 

Huurprijs f. 179,10 per maand. 

B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 

a. jonge gezinnen met tenminste 1 kind 

b. onvolledige gezinnen met tenminste 
3 kinderen. 

3. de flatwoning 
KEESOMSTRAAT 469 

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, blokverwarming, lift. 
Huurprijs f. 427,70 per maand. 

B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 

a. 2 persoonshuishoudens 

b. gezinnen. 

De toewijzing van woningen geschiedt op 
het lidmaatschapnummer van de vereni- 
ging. 

Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. 
De beoordeling voor het verkrijgen van een 
woonvergunning berust bij het college van 
Burgemeester en Wethouders van de ge- 
meente Zandvoort. 

De inschrijving dient schriftelijk voor dins- 
dag 16 januari 1979 om 19.00 uur te ge- 
schieden aan het kantoor van de vereniging 
onder vermelding van LIDMAATSCHAP- 
NUMMER EN GEBOORTEDATUM. 
De uitslag van de voorlopige toewijzing 
zal eerst op donderdagmiddag 18 januari 
1979 om 2 uur in het gevelkastje aan het 
kantoor worden gepubliceerd. Installatie bureau 

GROENEfWEIN B.V. 
steun 
ons werk DITERMnONAL 

k.' giro • 
454000 KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL.02507 8484 *■ » " — i Autobedrijf 

DEALER 'lij VERSTEEGE VOOR 

Chrysler — Simca — Matra — Sunbeam WjËmm® zandvoort 02507-2345 Nieuwe en gebruikte auto's i 79e jaargang no. 4 — verschijnt dinsdags en vrijdags 
dinsdag 16 januari 1979 eanduoorte nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
redaktie en administratie: postbus 151. zandvoort, koninginnewegl, telefoon (02507) 21 35- uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f25.00per jaar; per half jaar f 14.50 per post f 37 50 

losse eksemplaren f 0.30/advertentietanef.- f 0.29 p mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911 087 / bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67.13 60 221 / giro van de bank: 35555lnv de zandvoortse koerant staat de ruimtelijke ordening 

■ B WMe^ÊfiÊem jan. H.W. L.W. H.W. L.W. in Zandvoort ? Twee weken geleden 
ontvingen de leden van de raadskom- 
missie van advies en bijstand voor al- 
gemene zaken en ruimtelijke ordening, 
waarvan burgemeester Machielsen als 
beheerder van de portefeuille van al- 
gemene zaken en planologie voorzit- 
ter is, de lakonieke mededeling dat de 
maandelijkse vergadering van de kom- 
missie niet door ging 'wegens het ont- 
breken van agendapunten'. 

Het is bekend dat na de beslissing van 
de toenmalige minister Gruyters van 
volkshuisvesting en ruimtelijke orde- 
ning om het nog resterende duinbezit 
van de gemeente te bestemmen tot 
natuur- en rekreatiegebied, waarop 
niet mocht worden gebouwd,er voor 
Zandvoort weinig ruimte overbleef 
om planologies te ordenen. Uitbrei- 
ding van de gemeente op grote schaal 
—bouwvan woningblokken, aanleg 
van straten en pleinen, etc.etc— was 
voorbij. Daar had de heer Gruyters 
een stokje voor gestoken en een punt 
achter gezet. Op verandering van dit 
besluit, inmiddels vastgelegd in het 
streekplan voor de regio, behoeft voor- 
lopig niet te worden gerekend. Zeker 
niet in de eerstkomende tien jaar, ver- 
klaarde de heer Machielsen onlangs. 
Niettemin maakte hij noch de raad 
de indruk de handen in de schoot te 
zullen leggen tot 1990 of daaromtrent. 
Integendeel. 

Er prijkte nog heel wat op het pro- 
gramma en sommige planologiese en 
stedebouwkundige aangelegenheden 
stonden als het ware te dringen om 
een voorkeursbehandeling vanwege 
de dringende noodzaak. 
De urgentie. 

Aangekondigd werd dat in januari 
—deze maand dus— het gesprek op 
bestuurlijk nivo over de zo broodno- 
dige uitbreiding van het gemeentehuis 
zou worden voortgezet en een begin 
gemaakt met de procedure inzake de 
toekomstige bestemming van Groot 
Bentveld. Er stonden echter nog meer 
zaken op het vuur die het kookpunt 
naderden, zoals de stedebouwkundige 
herinrichting van het Stationsplein en 
een nieuw verkeerscirkulatieplan voor 
het Gasthuisplein en naaste omgeving. 
Van weinig minder belang werd de 
voortgang geacht van de bouwplannen 
voor de braakliggende terreinen aan de 
Van Lennepweg, alsmede de bebou- 
wing van de kop van de Zeestraat en 
de hoek Brederodestraat / Gerkestraat 
Om nog maar niet te spreken over de 
woonerfstraten in de dorpskom die nu 
al maanden op voltooiing wachten en 
een bestemmingsplan voor het Kost- 
verlorenpark als natuur- en rekreatie- 
gebied. 

Onderwerpen bij de vleet dus voor de 
kommissie ruimtelijk ordening. Maar 
die had niets te bepraten of mee te 
delen. 

'Niets doen is ook iets doen', verkon- 
digde eens de ekonoom / filosoof van 
het cda in de zandvoortse gemeente- 
raad, drs. Ter Veer. 
Zou dat misschien de verklaring zijn 
voor het afgelasten van de bijeenkomst 
wegens gebrek aan agendapunten? 
Wij zijn benieuwd. 
"VI 
16 


05.16 


13.20 


17.22 


01.28 


17 


05.47 


13.59 


18.03 


02.07 


18 


06.18 


14.21 


1 8.34" 


02.42 


19 


07.29 


15.32 


19.15 


03.40 


20 


07.35 


15.55 


19.56 


04.04 


21 


08.24 


16.27 


20.47 


05.00 


22 


09.13 


17.16 


21.48 


05.51 


23 


10.24 


18.27 


23.09 


07.12 


24 


11.38 


19.41 


— .— 


19.55 belangrijke èdi^s$|rt; 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 
3043 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 
(023) 2422 12 Garage Flinterman bv, 

Zandvoortselaan 365, Bentveld. 

Peugeot, Skoda en Daihatsu 

dealerservice 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop 
7550 STICKERS ? ALLSTICK, voor 

kleine en grote stickers, 

Mr. Troelstrastraat 31 
2135 Zandvoortse Koerant bv, 

Koninginneweg 1 , Zandvoort nieuws 

kort & klein • Bij een inbraak in een woonhuis aan 
de Wilhelminaweg werden een aantal 
sierraden, oude munten en bedrag van 
ongeveer tweeduizend gulden ontvreemd 
De toegang tot het perceel werd gefor- 
ceerd door het inslaan van een ruitje 
van de voordeur. Van de dader(s) tot- 
nogtoe geen spoor. 

Meer sukses had de politie bij de op- 
sporing van twee uit Haarlem afkom- 
stige jongelui die benzine uit gepar- 
keerd staande auto's haalden. Zij wer- 
den na hun aanhouding verhoord en 
ingesloten in het buro aan de Hoge- 
weg. 

• Tengevolge van een defekt aan een 
diepvrieskast ontstond zondagmorgen 
brand in een winkel aan het Stations- 
plein. De brandweer slaagde er in het 
vuur snel te doven. 

• Kortsluiting had gistermorgen brand 
tot gevolg in een ruimte van een woning 
aan de Duinrooslaan. De brandweer 
was snel ter plaatse, maar voor een van 
de twee in de ruimte ondergebrachte 
honden kwam de hulp van de vuurbe- 
strijders te laat. 

• Op verzoek van de haarlemse poli- 
tie keken hun zandvoortse kollega's uit 
naar twee personen die in de Spaarne- 
stad een reeks aanrijdingen hadden ver- 
oorzaakt. Na een wilde achtervolging 
slaagde de bemanning van een patrouil- 
lewagen er in de gezochte inzittenden 
van de auto klem te rijden en aan te 
houden in de Flemingstraat. Zij wer- 
den vervolgens overgedragen aan de 
haarlemse politie. 

• De vorig jaar door de Kruisvereni- 
ging Zandvoort gehouden informatie- 
avonden voor a.s. ouders trokken zo- 
veel bekangstelling dat de kruisvereni- 
ging heeft besloten een tweede serie 
voorlichtingsbijeenkomsten te organi- 
seren. De uit vijf lessen bestaande kur- 
sus zal evenals in '78 worden gegeven in het Gezondheidscentrum in het 
Beatrixplantsoen. Informatrice is zus- 
ter J. Versteege, distriktverpleegster 
kinderhygiêne, die zal worden geas- 
sisteerd door de diëtiste van de kruis- 
vereniging. De eerste bijeenkomst 
voor a.s. ouders is gepland op 7 maart 
a.s., aanvang 18.30 uur. De kursusgel- 
den voor leden van de kruisvereniging 
bedragen f. 20,-- en voqr niet leden 
f. 30,-. Men kan zich voor de serie tele- 
fonies opgeven onder nr. 6364 tijdens 
de werkdagen tussen 2 en 3 uur. 

• De autosportvereniging Sandevoer- 
de heeft voor vrijdag 19 januari in de 
gemeente een zgn. Routebeschrijvings- 
rit uitgezet, waaraan kan worden deel- 
genomen door de klassen, A, B en C 
start (om 20.01 uur) en finish bij het 
Gemeenschapshuis aan de Louis Da- 
vidsstraat. Leden betalen f. 9,- en 
niet leden f. 10,00 per auto. Nadere 
inlichtingen worden verschaft door 
het sportsekretariaat dat is gevestigd 
aan Lorentzstraat 72, tel. 7832. ONDERWIJS van18jan tot8feb 1979 

bankstellen, 2-0%; 
elementen en \ *& 

salontafels \— • f^j\ 

speMte,e ™ teer meubelkeurzrtparadijs 
ii $e Zandvoort, Stationsplein 13 15 
Dagelijks geopend van 9 30 17 30 u 
Vrij dag avond meubelkoopavond 
Tel 02507 8494 
Apeldoorn, Europaweg 170 
Dageli|ks geopend van 9 30 17 30 u 
Vrijdagavond meubelkoopavond 
Tel 052 233666 

Schevenmgen, Gevers Deynoot 
weg83(lQ0m vanaf Kurhaus) 
Dagelijks geopendvan9 30 17 30u 
Donderdagavond meubelkoopavond 
Tel 070 553086 
Zondag open alléén 
Schevenmgen van 11 tot 17 uur WOONERFSTRATEN TE SMAL VOOR BRANDWEER 

TEGEN' 

APARTHEID 

_J& L 

GIRO 580900 

ANTI-APARTHEIDS BEWEGING NEDERLAND 
lauriergracht 116 amsterdam rel.020-237335 BLiifofft/. De zandvoortse vrijwillige brandweer 
is niet erg gelukkig met de aanleg van 
woonerfstraten, die volgens het giste- 
ren verschenen jaaroverzicht van de 
kommandant van het korps nauwe- 
lijks ruimte bieden voor de voertui- 
gen van de brandweer'. 

Voor de hoogwerker is helemaal geen 
plaats in de Koningstraat, Kanaalweg 
en Willemstraat, aldus het rapport. 
Door de inrichting tot woonerf zijn de 
straten te smal geworden, althans uit oogpunt van brandbestrijding en hulp- 
verlening bij brand aan de bewoners. 
Het aantal brandmeldingen gaf vorig 
jaar in vergelijking met 1977 een da- 
ling te zien : 135 tegen 165. De mate- 
riele schade tengevolge van brand ver- 
toonde daarentegen een aanzienlijke 
stijging : f. 771.500,-- tegen f. 107. 500/ 
het jaar daarvoor. Het korps telt thans 
38 brandweerlieden. De toegestane 
personeelssterkte bedraagt 42. De 
brandweer hoopt dit aantal dit jaar te 
kunnen bereiken. NIEUW TELEFOONTOESTEL 
IN RAYON HAARLEM 

Met ingang van 16 januari s.s. voegt 
PTT een nieuw telefoontoestel aan 
het assortiment toe. De Ericofoon, zo 
als het nieuwe toestel wordt genoemd, 
wijkt wat betreft de uitvoering, sterk 
af van de thans in gebruik zijnde mo- 
dellen. 

Het toestel bestaat uit één stuk en 
heeft geen aparte telefoonhoorn. De 
kiesschijf is ingebouwd in het voet- 
stuk waar zich tevens het verbreek- 
kontakt bevindt. 

Mede door het lange snoer aan hetap-- 
paraat krijgt de gebruiker meer bewe- 
gingsvrijheid tijdens het bellen. 
Doordat het toestel weinig ruimte in- 
neemt is het uitermate geschikt om op 
een nachtkastje of werktafel te plaat- 
sen als 2e toestel in huis. 
De Ericofoon is in drie kleuren ver- 
krijgbaar, rood, wit en donkerbruin. 
De kosten bedragen f. 70,- ineens, ter- 
wijl het maandabonnement met f. 0,30 
wordt verhoogd tot f. 2,60. 
Voorlopig introduceert PTT dit nieu- 
we toestel alleen in de telefoondistrik- 
ten Amsterdan en Haarlem. Vanaf 1 
april 1979 zal het landelijk verkrijg- 
baar worden gesteld. 
Gegadigden voor een Ericofoon kun- 
nen terecht in de telefoonwinkels en 
het gebouw aan de Raaks 5 in het tele- 
foondistrikt Haarlem. Eventuele inlich- 
tingen kunnen worden verkregen via 
het gratis telefoonnummer 004 Tele- 
service. hier 

staat 

uw 

brief WINTERPROBLEMEN 

» 
Deze sneeuw - ijzel en andere narigheid- 
periode geeft voor vele, vooral wat 
moeilijk ter been zijnde mensen onno- 
dig extra problemen. 
De straten en wegen worden zo goed 
mogelijk door de aktieve medewerkers 
van de Dienst Publieke Werken vrijge- 
maakt van sneeuw en ijs, maar op veel 
trottoirs valt niet te lopen door bergen 
van opgehoopte sneeuw- en ijsresten. 
Het is goed om erop te wijzen dat er 
een APV (Algemene Politie Verorde- 
ning) bestaat, waarin onder nummer 
20 staat te lezen dat de bewoners/eige- 
naars van percelen verplicht zijn het 
gedeelte van de openbare weg welk 
zich voor of langs hun percelen uit- 
strekt over een breedte van 2 meter, 
gerekend vanuit de begrenzing van die 
percelen van sneeuw te ontruimen, dit 
zo spoedig mogelijk nadat de sneeuw 
gevallen is terwijl zij bovendien ver- 
plicht zijn dat weggedeelte bij gladheid 
zo spoedig mogelijk met zand of as te 
bestrooien. 

Voor flatgebouwen geldt deze verplich- 
ting voor alle bewoners van de z.g. 'ge- 
lijkstraatse verdieping' of die verdie- 
ping welke zich zo dicht mogelijk bij 
de straat bevindt. 

As is nu natuurlijk niet meer zo mak- 
kelijk te vinden, maar zand is er volop. 
Het ziet er naar uit, dat dit voorschrift 
een beetje in het vergeetboek is ge- 
raakt, maar realiseert men zich, dat 
men aansprakelijk gesteld kan worden 
voor de gevolgen van ongelukken wel- 
ke onverhoopt door gladheid voor de 
deur kunnen gebeuren ? 
Sneeuwruimen kan best een leuke be- 
zigheid zijn en is in ieder geval gezond, 
terwijl U tegelijkertijd ervoor zorgt 
dat veel mensen niet gedwongen worden 
om wekenlang binnen te zitten door- 
dat ze op straat niet kunnen lopen of 
rijden. / 

A.A. Roselaar 
Frans Zwaanstraat 90 
Zandvoort. 
^ hypermoderne^ 

automaten staat v 
^perunamsterdam 
en in zandvoort- familieberichten familieberichten Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan mijn gelief.de mfan, 
onze lieve zorgzame vader en grootvader 

HENDRIKUS ANTHONIUS KOPER 

op de leeftijd van 61 jaar. 

A. Koper - Koper 
kinderen en kleinkinderen 

Zandvoort, 12 januari 1979. 
Hulsmanstraat 16. 

De overledene ligt thuis opgebaard. 

Gelegenheid tot bezoek van 14.00 tot 17.00 uur. 

De begrafenis zal plaats hebben dinsdag 16 januari a.s. om 1 5.00 uur in 

het familiegraf op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort, waarna nog 

gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. 

Vertrek vanaf de Hulsmanstraat 16 om plm. 14.40 uur. 
u*^****** 

^^3^*^ 
Voor onze bestaande vestiging in Zandvoort zoeken 
wij een 

FILIAALLEIDSTER 

All-round verkoopervaring in de detailhandel, een grote 
mate van zelfstandigheid op representatief niveau en de 
bereidheid om zondags te werken, zijn de eisen die wij 
stellen. 

Woonruimte wordt door ons beschikbaar gesteld. 

Geïnteresseerden worden verzocht hun schriftelijke sol- 
licitaties te richten aan de directie van Meubelkeur Zit- 
paradijs, Europaweg 170, Apeldoorn. ^*> •• ^^ 

meubelkeur zitparadijs 
omroepers WEBER schoonmaakbedrijf 
Boerlagestraat 2 
Tel. 02507-4090 

vraagt 

MANNELIJKE of 
VROUWELIJKE 
medewerkers voor de avond- 
uren. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechmeker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 B.V. play-in heeft plaats «oor Mn KASSIER De werkzaamheden worden uitgevoerd in wis- 
selende diensten en bestaan uit het wisselen van 
geld en tevens toezicht houden in de automaten- 
hal. 

Vaste betrekking. 

Bel voor inlichtingen of afspraak nr. 35 80 of 
3030. „FORTUNA" 


ONDERHOUDSBEDRIJF 


CV. INSTALLATIES 


Schoonmaken 
QASQEYSERS - 


• Reparaties 
QASHAARDEN 


Verhelpen var 


i storingen 


AANLEG SANITAIR 


- QASHAARDEN 


Erkend gas- en waterinstallateur 


H. A. SPIERIEUS 
Zandvoort 


Prinsesseweg 27 
Telefoon 02507—6012 
79e jaargang no. 5 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 19 januari 1979 
eanduoorte nieuwsblad voor zand voort, bentveld en aerdenhout 
redaktie en administratie: postbus 151. zand voort, kon ing inne we gl, telefoon (02507) 21 35- uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f25.00per jaar,- per half jaar f 14. 50 per postf 37.50 

losse eksemplaren: f 0,30 /advertentietarief : f 0,29 p mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro. 2911 087 / bank: ned. middenstandsbank, rekeningnummer 67. 13.60.22 1 / giro van de bank: 35555mv de zandvoortse koerant WETHOUDER AUKEMA IN NOTA zandvoort koos beste methode 
bij invoering ogb Pvda-wethouder Ide Murk Aukema van 
financiën peinst er niet over het door 
de gemeente Zandvoort gehanteerde 
systeem van heffing op onroerend goed 
te vervangen door de methode , zoals 
die onlangs is bepleit door het Wd-raads- 
lid Gielen. 

In een enkele weken geleden aan de 
raadskommissie van financiën gepre- 
senteerde nota heeft de wethouder 
-daartoe uitgedaagd door de heer Gie- 
len— nog eens uiteengezet waarom hij 
destijds gekozen heeft voor een hef- 
fing op basis van de leegwaarde van 
onroerend goed (= huis of bedrijfspand) 
in het ekonomies verkeer. 

De onroerend goedbelasting (kortweg 
ogb genoemd) is betrekkelijk nieuw. 
Ongeveer tien jaar geleden werd deze 
door beide Kamers van het parlement 
aangenomen en kregen de gemeenten 
tot 1979 de tijd de ogb in te voeren 
die de plaats zou gaan innemen van de 
grondbelasting, straatbelasting, bouw- 
terreinbelasting, personele belasting 
en brandassurantiebelasting. De ge- 
meente Zandvoort besloot niet tot 
het allerlaatste moment te wachten 
en voerde op 1 januari 1975 de onroe- 
rend goedbelasting in, nadat men 
twee jaar aan de voorbereiding van de 
nieuwe heffing had gewerkt. Dit op 
basis van de leegwaarde van onroe- 
rend goed in het ekonomies verkeer, 
één van de twee mogelijkheden die 
het Rijk voor de invoering van de 
belasting had opengelaten en waaro- 
ver de gemeenten zelfstandig konden 
beslissen. De andere mogelijkheid was OP DE TOCHT 

De door wethouder Aukema in zijn 
nota verdedigde methode voor de on- 
roerend goedbelasting —zie neven- 
staande kolommen— staat op de tocht. 
Niet tengevolge van de kritiek van de 
heer Gielen of een gewijzigd inzicht van 
de gemeenteraad maar door het voor- 
nemen van de staatsekretarissen Ko- 
ning (gemeenten) en Nooteboom (be- 
lastingen) één methode van heffing in 
te voeren en wel op basis van de op- 
pervlakte van het onroerend goed. Zij 
zijn van oordeel dat het hanteren van 
dezelfde maatstaf door alle gemeen- 
ten de rechtszekerheid voor de burger 
bevordert. De bewindlieden kiezen 
daarbij voor de oppervlakte-norm om- 
dat deze naar hun zeggen op eenvou- 
dige wijze kan worden vastgesteld. Dat 
behoeft slechts één keer te gebeuren 
aan de hand van het kadaster, terwijl 
de heffing op basis van het onroerend 
goed om de vijfjaar opnieuw moet 
worden bezien. Zij vinden dat voor 
de gemeenten een veel te kostbare en 
tijdrovende aangelegenheid. Volgens 
de heren Koning en Nooteboom is de 
opppervlaktetoeslag voor de belasting- 
plichtige op gemakkelijke wijze te 
kontroleren. Precies het tegenoverge- 
stelde van de opvatting van de zand- 
voortse wethouder, dus. 
Wanneer het parlement met het plan 
van de staatssekretarissen akkoord 
gaat zal 83°/o van de gemeenten moe- 
ten overschakelen op een andere vorm 
van onroerend goedbelasting. Wat dit 
zal gaan kosten valt niet bij benade- 
ring te schatten. 
Maar één ding staat vast. 
De belastingplichtige zal de operatie 
moeten betalen. 

Aukema kan zijn pen van scherpen 
voor een nieuwe nota. een heffing waarbij de oppervlakte van 
het onroerend goed als grondslag werd 
genomen en waarvan de heer Gielen 
voorstander is. Naar zijn mening is de- 
ze vorm van heffing 'de meest reële en 
rechtvaardige voor de belastingplich- 
tige burger'. 

Wethouder Aukema schetst in zijn no- 
ta de geschiedenis van de onroerend 
goedbelasting in Zandvoort en stelt 
dar het door de gemeente gekozen sy- 
steem 'het minst arbeidsintensief was 
en het snelst kon worden ingevoerd'. 
Een ander pluspunt was dat een aan- 
tal gegevens voor de waardebepaling 
van de huizen en bedrijfspanden 
bekend was (kadaster en huurwaarde 
personele belasting.) Bovendien was 
de invoering van de ogb aan de hand 
van de door de gemeente gebruikte 
methode kostenbesparend. Aukema 
schrijft,dat de invoering van een hef- 
fing op basis van de oppervlakte van 
een woonhuis of zakenperceel de ge- 
meente zeker f. 1 00.000,-- meer zou 
hebben gekost. De door de heer Gielen 
aanbevolen heffing van de ogb is naar 
de opvatting van de wethouder 'veel 
ingewikkelder en tijdrovender dan 
die van de waardebepaling van on- 
roerend goed'. Bij de vaststelling van 
de waarde van de oppervlakte moet 
men rekening houden met aard en 
gebruik van het bebouwde en onbe- 
bouwde oppervlak, de ligging van de 
grond en de kwaliteit. Al die faktoren 
moeten afzonderlijk worden berekend 
en daarna met elkaar worden vermenig- 
vuldigd, alvorens de hoogte van de aan- 
slag kan worden bepaald. Bij schatting 
van de waarde van een woonhuis of be- 
drijfspand is meer één faktor in het 
geding : die van de verkoopgegevens 
welke eens in de vijf jaar (nu nog drie 
jaar) wordt bijgesteld, aldus Auke- 
ma.. 

Twee jaar na de invoering van de ogb 
in Zandvoort heeft een herwaardering 
plaatsgevonden. Die heeft er toe geleid 
dat de waardebepaling van diverse ty- 
belastinggaarder Aukema: 
eenvoudige systeem'. 'wij kozen het meest doorzichtige en pen woonhuizen en zakenpanden 
'thans in een redelijke verhouding tot 
lek-aar staan', merkt de wethouder in 
zijn nota op. Waar door de gemeente 
te laag was geschat, wat met name het 
geval was met de woonhuizen in Bent- 
veld, Zandvoort-zuid en de kuststrook, 
is de onroerend goed belasting na een 
nieuwe schatting opgewaardeerd. De 
veelal te hoge waardebepaling van de 
percelen in de dorpskern en de flats in 
nw. noord hebben na herschatting een 
verlaging van het ogb-tarief tot gevolg 
gehad. 

Aan het eind van zijn nota konstateert 
Aukema dan ook dat het door Zand- 
voort en de meeste andere gemeenten gehanteerde systeem 'het eenvoudigst, 
het meest doorzichtige en voor de 
burger het meest kontroleerbaar ' is. 
Overigens maakt het voor de gemeen- 
te niets uit welke van de twee manie- 
ren van heffing worden gehanteerd, 
stelt hij een paar regels eerder. 
De inkomsten voor de dorpskas moe- 
ten gelijk blijven. 

Voor de burger, de belastingbetaler, 
is het wel degelijk van belang welke 
(nethode men kiest, meent de heer 
Gielen. 

Niet meer dan een illusie, volgens Au- 
kema. 

Schijn die bedriegt. 
Een dode mus, kortom. rijnwater importeren in de duinen Om de drinkwatervoorziening in de 
toekomst te kunnen waarborgen zul- 
len over twee jaar de vier Zuidkenne- 
mergemeenten Haarlem, Velsen, Bloe- 
mendaal en ZANDVOORT alsmede 
de provincie op grote schaal voorge- 
zuiverd Rijnwater infiltreren op een 
groot aantal plaatsen in het duinter- 
rein tussen Zandvoort en Umuiden. 
Dit zal gebeuren zowel ten zuiden als 
ten noorden van de Bloemendaalse 
Zeeweg. 

Voor de waterbedrijven van de genoem- 
de Zuidkennemer gemeenten, die sa- 
menwerken in de BDZK, geldt dat zij 
in de toekomst niet alleen meer kun- 
nen vertrouwen op het water dat van 
nature onder de duinen aanwezig. Een 
aantal jaren al onttrekken zij samen 
al meer aan die voorraad dan er jaar- 
lijks via neerslag bijkomt. Vandaar 
dat zij in de toekomst ook moeten infiltreren, tot een maksimum van 
19 miljoen kuub per jaar. Voor het 
PWN is dat cijfer 17 miljoen. 
Het totale terrein tussen Umuiden en 
Zandvoort omvat 2500 hektare. De 
helft daarvan is in handen van de stich- 
ting het Nationale Park de Kennemer- 
duinen. Ten noorden daarvan ligt Duin- 
en Kruidberg, sinds een paar jaar eigen- 
dom van de Vereniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten. Het derde ge- 
bied strekt zich uit tussen de Zeeweg 
en Zandvoort. Ruim een jaa'r terug 
heeft de provincie, dit zogenaamde 
Kraansvlak aangekocht, juist met het 
oog op de toekomstige infiltratie. De 
provincie heeft ook een belang van 
vijftig procent in de stichting Kenne- 
merduinen waarvan de waarnemend di- 
rekteur een PWN-man is. 
Als tot infiltratie van het voorgezuiver- 
de water wordt overgegaan is maar een 
ruimte beslag van vijftig hektare nodig. Door de duinlaag heen ondergaat dat 
water een biologies zuivering, daarna 
wordt het op een gelijkmatige tempe- 
ratuur gehouden in de duinen waar 
het een verblijftijd heeft van zes tot 
zeven weken. 

In tegenstelling tot eerdere voornemens 
is Duin- en Kruidberg goeddeels ont- 
zien in de infiltratieplannen. De eige- 
naar van het natuurgebied heeft deson- 
danks geprotesteerd tegen dat deel van 
het ontwerpstreekplan dat waterwin- 
ning mogelijk maakt in de hele streek 
tussen Zandvoort en Umuiden. Be- 
stemmingplannen in de verschillende 
gemeenten zullen daaraan moeten 
worden aangepast. 
Vele tegenstemmen zijn al opgegaan 
van natuurbeschermers, biologen en 
anderen die menen dat ten gevolge van 
infiltratie het duinlandschap niet al- 
leen verandert- maar ook verarmt. iüflli 

'iiÉftliiii • In de nacht van dinsdag op woens- 
dag is ingebroken in de openbare bi- 
bliotheek aan de Prinsesseweg. De toe- 
gang tot het gebouw werd geforceerd 
door het ingooien van een van de mans- 
hoge ruiten met twee zware tegels. Om- 
wonenden hebben de klap echter niet 
gehoord. Bij de inbraak werd de munt- 
automaat van het kopieerapparaat ge- 
leegd en een bedrag aan geld uit de kas 
gestolen. Van de daders tot op heden 
nog geen spoor. o Op vrijdag 2 februari a.s. belegt de 
afd. Zandvoort van de vvd in de 'Anker- 
zaal' van hotel Bouwes aan het Bad- 
huisplein een informatie-avond over 
de europese verkiezingen, welke op 7 
juni van dit jaar worden gehouden. 
Als in-en gesprekieider zal optreden 
het liberale lid van de Tweede Ka- 
mer, mr. drs. F. Bolkenstein. De bij- 
eenkomst begint om 8.15 uur. waterstanden 
jan. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


20 


07.35 


15.55 


19.56 


04.04 


21 


08.24 


16.27 


20.47 


05.00 


22 


09.13 


17.16 


21.48 


05.51 


23 


10.24 


18.27 


23.09 


07.12 


24 


11.38 


19.41 


— .— 


19.55 


25 


00.19 


08.22 


12.47 


21.00 


26 


01.24 


09.27 


13.47 


22.01 


27 


02.17 


10.20 


14.39 


22.42 


28 


03.18 


11.21 


15.31 


23.34 


29 


03.54 


11.57 


16.12 


00.16 


30 


04.42 


12.46 


17.00 


01.03 


31 


05.29 


13.32 


17.49 


01.52 burgerlijke stand 10 januari - 16 januari 1979 

geboren : Miranda, dv. J. Harstra en 
A.G. Schuiten' 

overleden : Johannes Franciscus Kie- 
fer, oud 68 jaar; Everdina Wilhelmina 
Margaretha de Kuster, geb. Brethou- 
wer, oud 84 jaar ; Peter Schulting, oud 
92 jaar ; Hendrikus Anthonius Koper, 
oud 61 jaar. 

ondertrouwd : Gerrit Vega en In- 
grid Johanna Mathilde van Norden. 

geboren buiten de gemeente : Ri- 

chard Brian, z.v. H.C. CM. Vlaming en 
J.C. Nijman. 

overleden buiten de gemeente : Ca- 
tharina Jacoba Paap, geb. Schrik, oud 
83 jaar ; Dirk Termaat, oud 69 jaar. 
groeten uit zandvoort 
familieberichten familieberichten 
•VS* <**£ Een prentbriefkaart 
van het Tramplein 
(het huidige Raad- 
huisplein) met 
links het oude post- 
kantoor nog gedeel- 
telijk zichtbaar. Iets 
meer naar rechts een 
wagen van de blauwe 
tram en in het plant- 
soen de op 5 maart 
1915 bij paal 67 aan- 
gespoelde mijn. Deze 
bezienswaardigheid 
zou later een plaatsje 
krijgen in de tuin van 
burgemeester Beeck- 
man aan het begin van 
de Brederodestraat. Na een langdurig, geduldig gedragen ziekbed is van ons heengegaan onze 
lieve vader en grootvader 

CORNELIS VLIELAND 

weduwnaar van Trijntje Kerkman 

op de leeftijd van 82 jaar. 

H.P. Vlieland 

G.C. Hölzken-Kerkman 

en verdere familie 

Zandvoort, 17 januari 1979. 
Potgieterstraat 1 5 

Vader ligt thuis opgebaard. 

De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 22 januari a.s. om 14.00 uur 
in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort. 

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de ontvangkamer op de 
begraafplaats. 

Vertrek vanaf Potgieterstraat 15 om 13.30 uur. 
V oor Uw hartelijke bewijzen van medeleven en belangstelling betoond 
tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve, zorgzame moeder 
en oma MAARTJE PAAP - PAAP van regisseur Jodorowsky wordt vana- 
vond en morgenavond door Film-inn 
Zandvoort gedraaid in de openbare bi- 
bliotheek aan de Prinsesseweg. Aan- 
vang 9 uur. Een in het zwart geklede man komt 
op zijn paard aanrijden met achterop 
zijn zoontje. De twee komen in een 
stad aan waar een gruwelijke moord- 
partij plaats blijkt te hebben gevon- 
den. Alles en iedereen is er dood, de 
man besluit deze moordpartij te gaan 
wreken. Hij doodt alle leden van de 
moordenaarsbende, laat zijn zoon ach- 
ter bij monniken en trekt de woestijn 
in met de minnares van de door hem 
gedode leider van de bende. Hij geeft 
haar de naam Mara, en zij haalt hem 
over vier wijze mannen, die in de woes- 
tijn wonen uit te dagen. Hij verslaat 
de vier en roept dan uit : 'Mijn god, 
waarom hebt gij mij verlaten' Mara 
heeft dan gezelschap gekregen van 
een eveneens in het zwart geklede 
vrouw, die de man wil vermoorden. 
Zij schiet op hem, maar de Christusfi- 
guur blijft ongedeerd onder de revol- 
verschoten, ook al vertonen zijn han- 
den en voeten stigmata. Uiteindelijk 
is het Mara die hem neerschiet. De 
bijna dode man wordt door een 
groep dwergen gered: jarenlang leeft 
hij temidden van hen in een berggrot, 
waar de dwergen naar toe zijn gebracht 
door de stedelingen, die niet geconfron- 
teerd willen worden met de produkten 
van hun incest. De man belooft hen te 
bevrijden, hij gaat naar de stad en vindt 
er zijn zoon die priester is geworden. 
Samen met hem en de dwergachtige 
vriendin van de man bevrijden zij de 
bergbewoners, die echter door de ste- 
delingen worden uitgemoord. Op- 
nieuw moet de man fungeren als de 
wreker, hij doodt iedereen die met het 
uitmoorden van de dwergen te maken 
heeft gehad. Uiteindelijk offert hij 
zichzelf door zich in brand te steken. ONDERWIJS 


betuigen wij U onze oprechte dank. In het bijzonder aan dokter Ander- 
son voor de steun die hij is geweest zowel voor moeder als voor ons en 
niet te vergeten de directrice. Zuster de Beer en het gezamenlijk perso- 
neel van Hulsmanhof voor de fijne laatste jaren die moeder daar heeft 
door mogen brengen. 

Zandvoort, januari 1979. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 
3043 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 
(023) 242212 Garage Flinterman bv, 

Zandvoortselaan 365, Bentveld. 

Peugeot, Skoda en Daihatsu 

dealerservice 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop 
7550 STICKERS ? ALLSTICK, voor 

kleine en grote stickers, 

Mr. Troelstrastraat 31 
2135 Zandvoortse Koerant bv, 

Koninginneweg 1 , Zandvoort kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 21 januari a.s.: 

10.30 uur : Eerw. hr. J. de Vries uit 

Heemstede. 
10.30 uur : Jeugdhuis. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 21 januari 1979: 

10.00 uur : Ds. P. van Hall, viering H.A. 

19.00 uur : Ds. P. van Hall, viering H.A. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 21 januari a.s.: 
10.30 uur : Prof. Dr. C.W. Mönnich ev. 
luth. Amsterdam. 

ROOM KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 20 januari a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 21 januari a.s.: 
08.45 uur : stille ecuharistieviering. 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. 

St. Caecilia koor. ANTI-APARTHEIDS BEWEGING NEDERLAND 
louriergracht 116 amsterdam tel.020-237335 nieuws 

kort & klein • Naar aanleiding van door het ge- 
meentebestuur ontvangen klachten 
van een aantal bewoners van de A.J. 
van der Moolenstraat en de Vondel- 
laan over het gebruik van het tussen 
beide straten gelegen speelveldje wil- 
len b en w met de adressanten over- 
leg plegen over een-door de dienst van 
publieke werken uitgewerkt plan voor 
de verbetering van de bestaande situa- 
tie. Dit plan behelst het groter maken 
van de te beplanten vakken en het 
aanbrengen van nivo-verschillen in 
speelterreintje en voetpad,waardoor 
het rijden met bromfietsen door jon- 
gelui zoveel mogelijk kan worden te- 
gengegaan. De bespreking met de be- 
woners en andere belanghebbenden 
vindt plaats op donderdag 25 januari 
a.s. in het nabij de A.J. van der Moo- 
lenstraat gelegen gebouw van de Josina 
van den Endenschool. De bijeenkomst 
begint om 20.00 uur. 

• Als vervolg op de themavergadering 
over aanranding organiseert het vrou- 
wenkafee Zandvoort op woensdag 24 
januari a.s. een voorlichtingsavond 
over dit onderwerp in het wijkgebouw 
't Stekkie aan Fahrenheitstraat 7. Een 
medewerkster van de aktiegroep 'Vrou- 
wen tegen seksueel geweld' zal na een 
inleiding over de aktiviteiten van de 
groep vragen van bezoeksters van de 
bijeenkomst beantwoorden. Aanvang 
half negen. de lokatie van de 

omstreden burgemeesterswoning 

medische dienst ZUSTERDIENST 

zaterdag 20 en zondag 21 januari a.s.: 
Zuster A. Morsink-van Zutphen, Gast- 
huishofje 27, tel. 27 91. QueJe j* trambaan De Stichting Behoud Kostverlorenpark, het Contact Miljeubescherming Noord- 
holland en de bewonersgroep van de vakantiehuisfes in het natuur- en rekreatie- 
gebied hebben bij het provinciebestuur bezwaar aangetekend tegen het hanteren 
van de zgn. artikel 19 procedure in de wet op de ruimtelijke ordening voor de 
bouw van een woning voor burgemeester Machielsen, nabij de toegang tot het 
park. Deze procedure schept de mogelijkheid alvast met de bouw van het huis 
te beginnen in afwachting van een uitspraak van de provincie over het vorig 
jaar door de zandvoqrtse gemeenteraad aangenomen bestemmingsplan t.b.v. 
de burgemeesterswoning. Tegen dit raadsbesluit gingen de drie organisaties tij- 
dig in beroep bij de provincie Noordholland. Zij vrezen nu voor een voldongen 
feit te worden geplaatst -de bouw van de woning- indien Gedeputeerde Sta- 
ten met gebruikmaking van art. 1 9 het sein voor het stichten van het huis op 
groen zetten. 

Wanneer dit zou gebeuren is de afwikkeling van het bestemmingsplan niet 
meer dan een 'lege' formaliteit. sport — spel Afgelopen dinsdag werden de jaarlijkse 
onderlinge wedstrijden van OSS voort- 
gezet in de Van Pageehal in Zandvoort- 
noord. Na een inleiding door vereni- 
gingsvoorzitter J.H.B. Brink vond de 
afwerking van de diverse wedstrijd- 
onderdelen plaats. De jury bestond uit 
de dames Van Kampen, De Wit en De 
Rooij. 

Op de eerste drie plaatsen eindigde bij 
de jongste meisjes 1e gelid : 

1. Claudia v. Norden 22.9 pt.; Debby 
Zonneveld 20.8 pt.; 3. Anneke Paap 
20.6 pt. 

2e gelid : 1. Barbara de Wit 20.2 pr.; 

2. Judith Baanstra 19.7 pt.; 3. Nat. 
Kraaijenoord 19.4 pt. 

3e gelid : 1. Giltae Regeer 19.7 pt.; 2. 
Miranda Bijsterveld 19 pt.; 3. Ellen 
Dikker 18.8pt. 

Bij de oudste meisjes waren dat in het 
1e gelid : 1. Jolanda Dekker 21.9 pt. 
2. Tessa Schram 20.4 pt.; 3. Danielle 
Graftdijk 19.6 pt. 
2e gelid : 

1. Marjan Molenaar 21.4 pt.; 2. Ma- 
rielle Snel, 19.3 pt.; 3. Kitty Smit 
19.2 pt. 

De finale van de verenigingswedstrij- 
den is vastgesteld op zondag 21 janu- 
ari a.s. in de Prinsessehal. Installatie bureau 

GROENE! ÏEIN B.V. mi sss 888 M KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL.02507 8484 * restaurants 
Visrestaurant 

Duivenvoorden 

Kmphelejaarseopend * 

;> TELEFOON 

/02507-2824 

RttirvttrtiaAiivwiafd 
HALTESTRAAT 49 chinees-indisch restaurant #3») Tonédtie ü zeestraat 55 - telefoon 4881 ZOIMNEHEMELS / ZONNEBANKEN 

Bepaal voortaan zelf wanneer u bruin wilt worden. 
Haal de zon in huis met 'n gekoelde zonnehemel 
en / of zonnebank van Iris. 
Uit voorraad leverbaar. Binnen 24 uur gratis be- 
zorgd en geihstalleerd door geheel Nederland. 
1 8 Maanden schriftelijke fabrieksgarantie op 
alle onderdelen (dus ook op de lampen). 
Bel op voor vrijblijvende demonstratie. Ook 
's avonds en in het weekend. 

Iris Import-export, Loreritzkade 438, Haarlem. 
Tel. 023-24 5596. ■i 
\ ■■ 

omroepers NETTE HULP i.d. huishou- 
ding gevr, 1 ocht. p.w. 
Kostverlorenstr. 92, tel. 
2834. 

DAMES en HEREN 
laat nu uw fiets of brommer 
REPAREREN 

Natuurlijk door de vakman 
GRATIS gehaald en gebracht. 
Voor half tien gebeld, 
dezelfde dag hersteld. 

Telefoon 6773 
Ook inkoop en verkoop van 

kinderfietsen - groeifietsen 
16 en 20 inch. - opoe fiet- 
sen - dames - en herenfiet- 
sen - sport- en racefietsen, 
enz. div. soorten. 
Verkoopadres : Lukassen, 
Nieuw Spaarne Woudestr. 
11, Haarlem (zijstr. v/d He- 
renvest bij de A'dam Poort). 

WERKSTER gevraagd voor 
2 halve dagen in de week. 
Tel. 20 68. 

Gevraagd : beschaafde, en- 
thousiaste dame, die free- 
lance op commerciële ba- 
sis 2 avonden per week les 
wil geven in huidverzorging 
en make-up aan ca. 8 da- 
mes. Gratis opleiding, dus 
ervaring is niet vereist. Leef- 
tijd : boven 21 jaar. Ver- 
diensten : f. 100,-- /f. 
1 50,-- per week. Inlichtin- 
gen : Evolution Cosmetics 
bv.-Utrecht. Telefoon 030 
- 94 40 86, 's avonds 03402 
-31477. Inlijsten bij 

"DE BOET" 

Winkelcentrum nw. noord. WEBER schoonmaakbedrijf 
Boerlagestraat 2 
Tel. 02507 - 40 90 

vraagt 

MANNELIJKE of 
VROUWELIJKE 
medewerkers voor de avond- 
vuren. 

't (kinder) WINKELTJE 

11.30- 18.00 uur 
Zondags 13.00 - 18.00 u. 

Buureweg 1 - 3 Tel. 6580 
zijstraat van de Kerkstraat 

CHRISTIEN 
VERSTEEGE-THIELEMAN 

Flemingstrut 104 tel. 51 85 
Medisch gedipl. pedicure van 
het Elisaj>eth Gasthuis. Bij 
geen geh. bellen na 19.00 u. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 ECHTPAAR in de 50 zoekt 

ONGEMEUBILEERDE ETAGE 
in Zandvoort. 

Eventueel door middel van ruil met grote 
vrije etage aan de rand van Amsterdam. 

Telefoon 020 - 84 31 26 play-in Kom naar de Play-ln, waar 
het leven een spel is. 
De hypermodernste speel- 
hal met de allernieuwste 
automaten. 

Zandvoort, Kerkstraat 11. 
Amsterdam, Nieuwendijk 37. Yoor het VAKKUNDIG 
opbrengen van alle soorten 
wandbekleding ( BEHANG) 
afwerkingsbedrijf LETAM, 
tel. 02507 - 7938 • 

Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

F.M.VANDEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker De afd. Zandvoort van de Ned. Hartstich- 
ting organiseert op vrijdag 26 januari a.s. 

EEN BIJEENKOMST 

in verenigingsgebouw 'De Krocht' aan de 
Grote Krocht. Tijdens de samenkomst ver- 
toont de fkma Bakels een groot aantal lan- 
taarnplaatjes van oud-Zandvoort. De en- 
tree bedraagt f. 5,~ en de toegangsbewij- 
zen zijn vanaf heden verkrijgbaar bij firma 
Bakels, Kerkstraat 31, tel. 2513. De op- 
brengst van de kaartverkoop komt geheel 
ten 'goede aan de Ned. Hartstichting. 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur. van 19 januari tot 27 januari a.s.: 

4 kilo LATEX wit van f. 19,70 voor f. 16.00 
4 kilo LATEX kleur " f. 22,60 voor f. 18,00 

BEHANG uit voorraad 10 o/o KORTING 

"DE BOET" voor hobby - kunstschilderen - 

ver f waren, 
winkelcentrum nieuw noord - tel. 5655. WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF 

Boerlagestraat 2 

Zandvoort. 

* TAPIJTREINIGING 

* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX 

* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT- 
REINIG INSMACH INE 

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90 
of 02507-4764 B.V. play-in hMft plaats voor KASSIER De werkzaamheden worden uitgevoerd in wis- 
selende diensten en bestaan uit het wisselen van 
geld en tevens toezicht houden in de automaten- 
hal. 

Vaste betrekking. 

Bel voor inlichtingen of afspraak nr. 35 80 of 
3030. ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

• Laan van Berlijn 1 1 8 - Tel. 023 - 331975 Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 
U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 20 60 Mr ttotetodlerbrtirttf 

ÏMltrtiraat 18 • Zanbbooct 
Veltfoon 02507-4499 EJTum woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

RUILWONINGEN 
MAAND JANUARI 1979 

1. Aangeooden : bovenwoning Burg. v. 

Alphenstraat (Gemeente woning) 
Huurprijs f. 82,60 per maand. 

Gevraagd : Eengezinswoning of een .4 
kamerbenedenwoning met tuin. 
Geen flat. 

2. Aangeboden : eengezinswoning Hobbe- 

mastraat (Gemeente woning). 
Huurprijs f. 102,30 per maand. 

Gevraagd : eengezinswoning EMM, geen 
Celsiusstraat. 

3. Aangeboden : benedenduplexwoning 

Van Lennepweg. Huurprijs f. 110,65 
per maand. 

Gevraagd : eengezinswoning. 

4. Aangeboden : flatwoning Van Lennep- 

weg (even nrs.) 

Huurprijs f. 176,85 per maand. 

Gevraagd : een 2-kamer beneden-du- 
plexwoning. 

5. Aangeboden : flatwoning Flemingstraat 

Huurprijs f. 267,10 per maand. 

Gevraagd : eengezinswoning of flatwo- 
ning met 4 slaapkamers. 

6. Aangeboden : Flatwoning Lorentzstraat 

Huurprijs f. 468,10 per maand. 

Gevrgaad : woning met 3 grote of 4 
slaapkamers. 

7. Aangeboden : flatwoning Lorentzstraat 

Huurprijs f. 468,10 per maand. 

Gevraagd : eengezinswoning. 

Woningruil geschiedt alleen volgens de 
richtlijnen van de ruilregeling. Belang- 
stellende huurders van EMM of gemeen- 
tewoningen dienen vóór eind januari 
schriftelijk te reageren onder vermelding 
van de aan te bieden woning en het lid- 
maatschapnummer. 
Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

v. Petegem & Zn. 

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde. Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT fa. :£. ^alledux & %,n. 

WONINGINRICHTING sTnds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.jj. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte - W. COSTER b.v. 

Makelaar o.g. LidNBM 
lidMCe Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar 
moderne hoekkombinatie, bestaande uit 3 zitsbank en 2 zitsbank, uitgevoerd 
in stevig chroombuisframe, in kombinatie met ijzersterk donkerbruin ribcord, 
deze grandioze aanbieding, gedemonteerd 

speciale aanbieding, 2 zitsbank en twee hoge fauteuils NU 559,- geweldig mooie fauteuil, 

uitgevoerd in stevig 

chroombuisframe, in 

kombinatie met ijzersterk 

donkerbruin ribcord, 

voorzien van lektuurzak aan 

beide armleggers, gedemonteerd geleverd elementengroep, uitgevoerd in soepel patchwork wildleer 
in diverse kleuren, per element r^ 55 Ser.90f*'l« en \ specialisten in leer 

meubeJkeur zitparadijs Zandvoort, Stationsplein 13-15. Dagelijks geopend van 9.30-17.30 u. Vrijdagavond, meubelkoopavond.Tel. 02507-8494. 
Apeldoorn, Europaweg 170. Dagelijks geopend van 9.30-17.30 u. Vrijdagavond, meubelkoopavond.Tel. 055-233666. 

Scheveningen, Gevers Deynootweg 83 (100 m. vanaf Kurhaus). Dagelijks geopend van 9.30-17.30 u. Donderdagavond 
meubelkoopavond.Tel. 070-553086. * Zondag open: alléén Scheveningen van 11 tot 17 uur. 

BEGRAFENISSEN 
CREMATIES . TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidrnaatschap v.d.Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. GRATIS HALEN EN BEZORGEN 
Binnen 1 a 2 dagen terug. 

"ONE HOUR CLEANING SERVICE" 

stomerij 

Haltestraat 39 - tel. 02507-2810 U belt.... 
Wij komen! 79e jaargang no. 6 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 23 januari 1979 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout losse eksemplaren: ƒ0,30 / advertentietarief: ƒ0,29 p.mm (kontraktpryzen op aanvraag) eanduoorrse ha 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort / koninginneweg 1 / telefoon (02507) 2135 / uitgave zandvoortse koerant bv 

(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags - abonnementen: ƒ25,- per jaap, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post 

postgiro: 2911087 / bank: n.m.b. - zandvoort, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank 35555 - t.n.v. de zandvoortse koerant 

straatschaatsen foto JacoU Koning 
5^>i". - " \4 < — *' -' - •' #iM $Hkl iSr i'-rs "\' - , - ' 


voetgangers bonden afgelopen zondag de schaatsen onder om zich over de met een ijslaag bedekte 
straten naar familie, vrienden of kennissen te begeven of zo maar wat rond te toeren in de vrieskou. 
Op de schaats ziet Zandvoort er heel anders uit, rapporteerde een van hen. Sneller en flitsender. zandvoort in scherven Dat het bestuur van het Genootschap 
'Oud Zandvoort', dat vrijdagavond in 
het Cultureel Centrum zijn jaarlijkse 
bijeenkomst hield, het zandvoortse 
kwartiertje liet uitlopen tot een half 
uur was niet zo verwonderlijk. Je or- 
ganiseert nu eenmaal geen ontmoe- 
tingsavond voor lege stoelen. Ondanks 
het uitstel bleef de zolder van het 
centrum vrij leeg, hetgeen gezien de 
barre weersomstandigheden niet zo 
verwonderlijk was, en bovendien had- 
den de wegblijvers een uitwijkmoge- 
I ijkheid naar de volgende vrijdag. 

Wie zich niet door de felle kou en de 
Vuist van Duys lieten weerhouden 
waren burgemeester en mevrouw 
Machielsen en wethouder Aukema en 
echtgenote. Na een woord van welkom 
maakte de voorzitter van het genoot- 
schap. Ir. C.J. Wagenaar, het program- 
ma van deze avond bekend, dat in mevr. Kraan - Meeth 

een verzorgd jasje gestoken en voor- 
zien van een fraaie kleurenfoto van 
'De Puur' de bezoekers tijdens de 
pauze door damesleden van 'De Wurf' 
werd aangeboden. Niet vermeld en 
daarom des te verrassender was een 
film die de heer A. Bakels Jr. had op- 
gediept uit de archieven van de Oran- 
je Nassauschool en die beelden te 
zien gaf van zo'n veertig jaar geleden 
toen de school nog Wilhelminaschool 
heette en meester Wagtendonk er de 
skepter zwaaide, bijgestaan door o.a. 
meester Van Wijk, meester Zuidema, 
juffrouw Jansen en Juffrouw De Jong. 
Films over het oude Zandvoort doen 
het altijd en dus ook de volgende rol- 
prent, opgenomen door de heer W. 
van der Mije van de Wilhelminaweg, 
die niet alleen zijn eigen straat maar 
ook het strand en de Koningstraat 
liet zien in een winter waarbij die Vdii 
nu maar kinderspel is. De laatste film was het tweede deel van de door de 
heer C. van der Leden vervaardigde 
kleurenfilm 'Tussen eb en vloed' met 
leden van de Folklorevereniging 'De 
Wurf' als akteurs. Op de begeleidende 
band valt het zandvoortse dialekt te 
beluisteren en dat dit op deze wijze 
voor het nageslacht bewaard is geble- 
ven is van onschatbare waarde, temeer 
daar de jongeren blijk geven hierrnee 
nogal moeite te hebben. 
In de regentenkamer was een interes- 
sante ekspositie ingericht van ingekleur 
de foto's van ansichten uit de verzame- 
ling van wijlen de heer G.N. de Heer. 
Zoals bekend, en de heer Wagenaar 
uitte daarover in zijn openingsrede zijn 
spijt, is deze verzameling niet aan 
Zandvoort maar aan het Rijksarchief 
van Noord-Holland nagelaten, dat voor 
deze gelegenheid een gedeelte ervan in 
bruikleen had afgestaan. In de verschil- 
lende vitrines stonden bezienswaardig- 
heden, o.a. een model van een bom- 
schuit, een rouwarmband, het balboek- 
je van Henriëtte de Favauge gedateerd > 
29 januari 1 876 en een foto van Blau- 
we Wimpie. Verder wat, bepaalt niet 
puntgaaf, serviesgoed van hotel Groot 
Badhuis, plus scherven en gedeelten 
van tegels, waaronder één met een bij- 
belse voorstelling. Deze laatsten stel- 
den Ir. Wagenaar in het gelijk met zijn 
veronderstelling dat er in Zandvoort 
wel degelijk voorwerpen van oudheid- 
kundige waarde te vinden zijn. Ze wa- 
ren namelijk afkomstig van opgravin- 
gen in de Kruisstraat. Nog veel meer 
zou er te bewonderen zijn geweest wanneer het genootschap over vol- - 
doende vitrines had kunnen beschik- 
ken. Hiervoor ontbreken echter de 
geldmiddelen, begrepen we uit de 
openingsrede van de voorzitter. Er 
blijven dus kennelijk nog wensen 
over, ook in de kring van leden. Dit 
bleek uit een vraag van een der aan- 
wezigen of het niet mogelijk was een 
werkvergadering bijeen te roepen 
'om het weinige dat nog overgebleven 
is te bewaren'. Een suggestie die, al- 
dus de heer Wagenaar, het bestuur 
graag in overweging zal nemen. 
Mirjam Molle heeft beslag gelegd op 
de oud-burgemeester A. Nawijn beker. 
Met ruim één punt voorsprong op haar 
naaste rivale Heintjes won zij afgelo- 
pen zondag de finale van de jaarlijkse 
onderlinge turnkampioenschappen van 
de sportvereniging Oefening Staalt Spie- 
ren in de Prinsessehal. Marjam Wlolle 
behaalde 32.5 pt., J. Heintjes 31,2 en 
A. van den Bos 30.2 pt. Direkt na af- 
loop van de enerverende eindstrijd ont- 
ving de nieuwe kampioene de beker 
uit handen van voorzitter J.H.B. Brink. 
nieuws 

kort& klein • Tengevolge van het door ijzel spie- 
gelglad geworden wegdek vonden zon- 
dag diverse aanrijdingen tussen auto's 
plaats en deden zich een groot aantal 
valpartijen voor. In de Kostverloren- 
straat brak zondag een 24-jarige voet- 
ganger zijn onderarm en in de Celsius- 
straat liep een 1 1-jarige jongen een 
hersenschudding op toen hij onderuit 
ging. Bij de botsingen tussen de auto's 
deden zich geen persoonlijke ongeval- 
len voor. 

• Voor deelname aan de door de 
zandvoortse politie opgezette verkeers- 
kursussen t.b.v. gemotoriseerde weg- 
gebruikers en fietsers hebben zich 
voldoende gegadigden gemeld waar- 
door het mogelijk wordt met de les- 
sen van start te gaan. Het projekt is 
gesplitst in twee kursussen van ieder 
vier avonden. Aanvangsdatum : maan- 
dag 29 januari a.s. en donderdag 8 fe- 
bruari a.s.. De instrukties worden ge- 
geven in de kantine van het buro aan 
de Hogeweg. Er kunnen nog enkele 
deelnemers worden ingeschreven. Voor 
opgave en nadere inlichting draaien 

nr. 30 43 en vragen naar toestel 06 na 
17.00 uur toestel 03. 

• Midden vorige week slaagden acht- 
endertig juniorleden van de Zandvoort- 
se Reddingsbrigade voor het brevet red- 
dend zwemmen. Hun namen : Gabriel- 
le Bos; Sandra Bos; Hans Coster, Peter 
Cruiming, Patrick Pruiming, Martine 
Joustra, Hester Ligtelijn, Peter Maar- 
schalk, Randalph Ramalho, Vincent 
Roest, Patricia Roos, Simone Schoen- 
maker, Patrick Vos, Arjan van der 
Werff, Remco van der Werff, Marianne 
Warmerdam, Fred Mantauban, Linda 
Balk, Stefan Cooper, Marianne Gies- 
berg, Patrick Huijskes, Onne Joustra, Roger Koper, Emile Koper, Lezette 
Kerkman, Peter Leising, Bianca Lei- 
sing, David Stock, Maarten Stock, Car- 
los Sabelis, Olf van der Smaal, Pieter 
Stroobach, Petra Wetzel, Alice Zim- 
merman, Raymond Westhoven, Engel- 
bertus Zonneveld, Wim Willemsen en 
Machael van Oostendorp. • Zaterdag 27 januari a.s. is het op de 
kop af vijfentwintig jaar geleden dat de 
openbare basisschool Dr. Albert Ples- 
man aan de A.J. van der Moolenstraat, 
officieel in gebruik werd gesteld. Dat 
moet worden gevierd vond het onder- 
wijzend personeel en de ouderkom- 
missie en er is in de afgelopen maan- 
den hard gewerkt aan de samenstel- 
ling van een jubileumprogramma. In 
de ochtend— en de middaguren spe- 
ciaal afgestemd op de leerlingen van 
de school —maar ook kinderen van 
de andere scholen zijn van harte wel- 
kom— en 's avonds voor de ouderen 
die tijdens een begroetingssamen- 
komst herinneringen kunnen opha- 
len; Het programma voor de scholie- 
ren begint om 1 1 .00 uur dat voor de 
ouderen om 19.30 uur. Plaats van het 
gebeuren is uitetaard het schoolge- 
bouw aan de Van der Moolenstraat. waterstanden H.W. L.W. H.W. L.W. 23 


10.24 


18.27 


23.09 


07.12 


24 


11.38 


19.41 


— .— 


19.55 


25 


00.19 


08.22 


12.47 


21.00 


26 


01.24 


09.27 


13.47 


22.01 


27 


02.17 


10.20 


14.39 


22.42 


28 


03.18 


11.21 


15.31 


23.34 


29 


03.54 


11.57 


16.12 


00.16 


30 


04.42 


12.46 


17.00 


01.03 


31 


05.29 


13.32 


17.49 


01.52 
Het is op het ogenblik vrij stil rond de vogelvoedering en dat is funest. 
Wanneer niet voldoende gevoederd wordt zijp alle goede zorgen bij de 
inval van de strenge winter enige weken geleden voor niets geweest. 
Naarmate de vorst aanhoudt raken de vogels meer en meer verzwakt en 
hulp blijft dan ook dringend nodig. Strooit U dus royaal, ook als de 
dooi straks inzet. De vorst zit zo diep in de grond dat het nog een hele 
tijd duurt eer de vogels weer voor zichzelf kunnen zorgen. En denkt 
U vooral aan de kleine zangvogeltjes : geef wat ekstra universeel voer 
en hang een paar ve'.bollen en pindasnoeren op. Op dit moment bete- 
kent voor b.v. mezen drie uur zonder voedsel al de dood. Laat ze niet 
in de steek. toorzitting speelveldje A.J. VAN DER MOOLENSTRAAT 

gemeente 
zandvoort bekendmaking 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
brengen ter openbare kennis, dat zij bij brief 
van 28 december 1978 bij Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland een aanvraag heb- 
ben ingediend tot verlening van een vergun- 
ning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgron- 
dingenwet voor het verrichten van grond- 
werkzaamheden van het duinterrein nabij de 
Keesomstraat ten behoeve van de uitbreiding 
van het volkstuinencomplex, zoals op de bij 
de aanvraag behorende tekeningen is aange- 
geven. 

Bovenbedoelde aanvrage ligt met de tekening 
vanaf 29 januari 1979 gedurende 30 dagen 
voor een ieder ter inzage op het raadhuis, 
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde- 
ning. 

Gedurende bovengenoemde termijn kan een 
ieder schriftelijk bezwaren tegen de inwilli- 
ging van de aanvrage bij Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland, Dreef 3 te Haarlem in- 
dienen. 

Zandvoort, 17 januari 1979. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
De secretaris, De Burgemeester, 

J. Hoogendoorn H. Machielsen omroepers V Met spoed gevraagd 
GARAGE te huur 

f. 50,- p.mnd. (plm.) 
6 mnd. vooruit bet. Tel. 
49 76. 

WEBER schoonmaakbedrijf 
Boerlagestraat 2 
Tel. 02507-40 90 

vraagt 

MANNELIJKE of 
VROUWELDKE 
medewerkers voor de avond- 
uren. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 
VONDEL LAAN ■ 

i 

Bovenstaande door de dienst van publieke werken van de gemeente Zandvoort vervaardigde situatiescliets 
voDr de herinrichting van het speelveldje tussen de A.J. van der Moolenstraat en de Vondellaan werd vori- 
ge week aan de bewoners van genoemde straten toegezonden om te bestuderen en eventueel van kommen- 
raar te voorzien op de donderdagavond in de Josina van den Endenschool te houden hoorzitting over het 
projekt. 

De bewonen van de Vondellaan en Van der Moolenstraat zijn ontevreden over de huidige situatie die vol- 
gens hen de buurt veel overlast bezorgt. Vooral jeugdige bromfietsers bederven het leef- en woongenot door 
het speclterreintje en de voetpaden als speedway te gebruiken. B en w willen in deze toestand verandering 
en verbetering brengen door uitbreiding van de bestaande beplanting en nivoverschillen bij het speelveld- 
je en een gedeelte van het voetpad, zoals op de situatietekening staat aangegeven. De hoorzitting, waarop 
de bewoners hun zegje kunnen doen over /iet plan, begint overmorgen om 20. 00 uur. loslopende honden 
vallen herten aan in de duinen Vorige week werd in een televisiepro- 
gramma hondenbezitters op het hart 
gedrukt om voorlopig hun viervoeters 
in bos en duin aan de lijn, desnoods 
één van twintig meter, uit te laten. 
Het komt namelijk voor dat herten, 
die door sneeuw en ijs geen voedsel 
meer kunnen vinden dat in de be- 
bouwde kom gaan zoeken en door 
loslopende honden worden aangeval- 
len. 

Dat deze waarschuwing niet overbodig 
was bevestigde de beheerder van het 
Kennemer Dierentehuis, de heer Van 
Vueren, die de afgelopen weken regel- 
matig te hulp werd geroepen bij door 
honden deerlijk verminkte herten. Eén 
werd dood aangetroffen in de omge- 
ving van Bentveld en een andere,zwaar 
gewond, bezweek in het dierentehuis. 
Zaterdag werd de heer Van Vueren ge- 
waarschuwd dat aan de kop van de Zee- 
weg een hert door vier honden was aan- 
gevallen. Het dier was er verschrikkelijk 
aan toe, maar maakt nu dankzij het 
onmiddellijk ingrijpen van een dieren- 
arts een kans. Een groot nadeel bij de 
genezing is echtei de schock die het 
heeft gekregen en de uitgeputte toe- 
stand waarin het door gebi ek aan 
voedsel vei keert. Daarbij komt dan 
nog de schuwheid die in het wild le- 
vende herten vooi mensen hebben, 
een schuwheid die ze echtei moeten 
blijven houden, leden waai om de heer 
Van Vueren zich zo min mogelijk bij 
het dier vertoont. Het ligt in een op- 
vangverblijf van het Kennemer Dieren- 
tehuis op een baal stro en wanneer na 
vier dagen de vele wonden niet gaan 
etteren is er een kansje dat hij het 
haalt. 

Het is geen opgewekt verhaal, maar we 
maken er melding van omdat steeds meer herten door honger gedreven 
naar de huizen komen met mogelijk 
dezelfde afschuwelijke gevolgen. En 
daarom nogmaals dit dringende ver- 
zoek : laat uw hond in deze tijd niet 
alleen op straat en houdt hem bij een 
wandeling aan de lijn. Met een touw 
van tien a vijftien meter heeft uw vrij- 
buiter heus niet het gevoel dat hij 
'vast' zit. En het is immers maar voor 
tijdelijk. 

398 Thrillers 
inde 

Bibliotheek. 

Lees toch watje lekker vindt. MEESTE VERKRACHTINGEN BINNENSHUIS Zoals bericht in de koerant van afgelo- 
pen vrijdag organiseert het vrouwenka- 
fee morgenavond in het wijkgebouw 't 
Stekkie een tweede informatiebijeen- 
komst over het thema verkrachting. 

Een recent onderzoek, verricht door 
twee groningse andragogen aan de 
hand van aangiftes van verkrachtingen 
bij de gemeentepolitie van Groningen 
in de periode van '71 - '76, toont aan 
dat veel verkrachtingen binnenshuis 
plaats vinden. Vaak kenden dader en 
slachtoffer elkaai voordien. Slechts in 
enkele gevallen leidt de aangifte van 
verkrachting voor de dader tot een 
veroordeling. 

Zevenenvijftig percent van de aangege- 
ven verkrachtingen gebeurde in het 
huis van de dader of van het slachtof- 
fer. In eenenveertig percent van de 
gevallen waren beiden bekenden van 
elkaar. De leeftijden van de slachtof- 
fers varieerden van 9 tot 64 jaar. 
De beide onderzoeksters, drs. Gerry 
Metz en drs. Hermke Rijpkema, ont- 
dekten in de juridiese afhandeling van de aangiftes het beeld, dat ook al uit 
onderzoekingen van het Criminolo- 
gisch Instituut van de Groninger Rijks- 
universiteit naar voren kwam, namelijk 
dat de verdachten die uiteindelijk door 
de rechter veroordeeld werden voor 
het grootste deel afkomstig zijn uit de 
zogenaamde lagere sociaal-ekonomiese 
miljeus. 

Van de aangegeven verkrachtingen kwam 
het in 35 gevallen tot een rechtszaak. 
Drieëntwintig verdachten kregen een 
veroordeling, maar slechts acht daders 
wegens verkrachting (de opgelegde ge- 
vangenisstraf had een gemiddelde duur 
van tien maanden). De anderen werden 
veroordeeld wegens aanranding, on- 
tucht met minderjarigen en andere de- 
likten, waaronder zelfs diefstal. 
De veroordeling betrof voorname- 
lijk verkrachtingsgevallen die buitens- 
huis hadden plaatsgevonden of waar- 
bij de man in het huis van de vrouw 
was binnengedrongen en waarbij het 
slachtoffer en de dader geen bekenden 
van elkaar waren. 
79e jaargang no. 7 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 26 januari 1979 
nieuwsblad voor zanflvoort, bentveld en aerdenhout eanduoortee No 

redaktie en administratie: postbus 151. zandvoort, koninginnewegl, telefoon (02507) 21 3 5 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f 25.00per jaar; per half jaar f 14 .50 per post f 37.50 

^ MMMMM , M , M ,, M »— — —^— — — — ^— — ^— m— — ■ ■■■■■ — — „-.„^ . „„a 

losse eksemplaren: f 0.30 /advertentietarief, f 0.29 p mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro. 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67.13.60.22 1 / giro van de bank: 35555mv de zandvoortse koerant 
leegstand begint niet 
bij 25.000 zielen foto Jacob Koning 
nieuws 

kort & klein • Het vvd-gemeenteraadslid J(elle) 
Attema acht het bij nacht en ontij 
strooien van zand en pekel door de 
leden van de dienst van publieke wer- 
ken om de wegen in Zandvoort berijd- 
baar te houden voor het openbaar ver- 
voer en de bevoorrading van winkels 
en bedrijven 'zeker niet van gevaar ont- 
bloot'. Daarom heeft hij zich deze week 
tot het kollege van b en w gewend met 
het verzoek de ambtenaren van de 
dienst,die zich 'met enorme ijver en 
plichtsbetrachting' met de gladheids- 
bestrijding bezighouden, naast de nor- 
male uitkering voor het verrichten van 
overwerk een ekstra bonus in de vorm 
van 'gevarengeld' in het vooruitzicht 

te stellen. Attema hoopt dat het dage- 
lijks bestuur van de gemeente spoedig 
in positieve zin op zijn verzoek zal 
reageren. 

• Maandag 29 januari a.s. brengt een 
aantal cda-kamerleden, o.w. bekende 
parlementarieërs als Lubbers, De Boer, 
Van Zeil en Mommersteeg, een werk- 
bezoek aan de centrumgemeente van 
de regio, Haarlem. Zij sluiten hun 
werkbezoek af met een openbare bij- 
eenkomst in restaurant 'De Winter- 
tuin' aan Stationsplein 96 in Haarlem. 
Enkele Kamerleden die aan het werk- 
bezoek hebben deelgenomen zullen 
zitting nemen in een forum om vra- 
gen van het publiek over diverse poli- 
tieke, maatschappelijke en ekonomie- 
se problemen te beantwoorden. Aan- 
vang 19.30 uur. 

• Tengevolge van de gladheid kwam 
zaterdagmiddag een 84-jarige inwoon- 
ster nabij haar woning aan de Wilhel- 
minaweg ten val en raakte daarbij zo 
ernstig gewond dat zij een dag later 
aan de gevolgen van de val overleed. • Woensdagmorgen werd bij een ket- 
tingbotsing op de Zandvoortselaan 
een 58-jarige automobiliste ernstig 
gewond. Haar wagen slipte in een 
bocht van de weg en kwam tegen een 
geparkeerde melkwagen tot stilstand. 
Twee achter op komende auto's kon- 
den de voertuigen niet meer ontwijken 
en ramden beide wagens. De automo- 
biliste werd met een ambulance over- 
gebracht naar een ziekenhuis in Haar- 
lem. • In tegenstelling tot de mededeling 
in de koerant van j.l. dinsdag over de 
jubileumviering van de Dr. Albert Ples- 
manschool dragen de festiviteiten een 
intern karakter. Het feest is uitsluitend 
bedoeld voor leerlingen, ouders van leer- 
lingen, oud-scholieren en onderwijzend 
personeel. 

• Wegens ongunstige weersomstandig- 
heden kon het voor gisteravond aange- 
kondigde konsert door het Noordhol- 
lands Philharmonisch Orkest in de her- 
vormde kerk aan het Kerkplein geen 
doorgang vinden. Er is, dit in tegen- 
stelling tot in enkele bladen gepubli- 
ceerde berichten, nog geen nieuwe 
datum voor de uitvoering in Zandvoort 
vastgesteld. ^■burgerlijke stand 17 januari - 23 januari 1979 

overleden : Johanna Maria Schmidt, 
geb. Taminiau, oud 84 jaar ; Jan Buijs, 
oud 49 jaar. 

ondertrouwd : Cornelis Zwemmer 
en Sandrina Rosenboom. 

geboren buiten de gemeente : Milan 
Sébastian, zv. v.d. Storm en L.C. L.M. 
Weijers ; Michel Raymond, zv. J.H. van 
der Wal en A.A. van Bruggen.; Frank, 
zv. T.J. Veltman en A.M.H. Bloemberg. 

overleden buiten de gemeente : Cor- 
nelis Vlieland, oud 82 jaar ; Paulus 
Christiaan Gebhard, oud 54 jaar. . ... * i Niet alleen gemeenten met meer dan 
25.000 inwoners worstelen met het 
probleem van langdurige leegstand van 
woonhuizen. Neem Zandvoort bijvoor- 
beeld. Een plaats met circa 16.000 zie- 
len waar de leegstand van huizen de af- 
gelopen jaren is u :t gegroeid tot mis- 
stand no. 1. Daarom is het bijzonder 
jammer dat het vorige week door de 
regering ingediende wetsontwerp, dat 
gemeentebesturen de bevoegdheid 
moet geven om te kunnen optreden 
tegen eigenaren van woningen, kanto- 
ren en bedrijfspanden die die ruimte 
willens en wetens laten leegstaan, een 
fikse drempel heeft, Gemeenten met 
minder dan 25. 000 zielen worden er- 
van uitgesloten. Van de bevoegdheid 
met de wet in de hand de leegstand te 
lijf te gaan en in te perken. En na le- 
zing van het wetsontwerp kun je 
maar tot één konklusie komen : het 
trekken van de grens bij 25. 000 men- 
sen is op volkomen willekeurige gron- 
den geschied. 

Is er nog iets aan te doen om het kwan- 
titatieve nivoverschil in het wetsont- 
werp weg te nemen en te slechten f Be- 
sturen van gemeenten met minder dan 
25.0000 ingezetenen kunnen door mid- del van moties druk uitoefenen op de 
leden van de Tweede Kamer die straks 
over het wetsontwerp een besluit moe- 
ten nemen. En als dat niet voldoende 
indruk maakt met spandoeken naar 
het Binnenhof trekken en een petitie 
aan de Kamervoorzitter aanbieden. 
De gemeenteraad van Zandvoort zou 
hiertoe het initiatief kunnen nemen. 
De wethouder, die belast is met de woon- 
ruimteverdeling kan een schrijnend 
boekje opendoen ever de langdurige 
leegstand van huizen in de badplaats. 
Die begint niet bij een inwonertal van 
25.000 ! B EN W WILLEN OP DIT MOMENT. geen uitbreiding 
boekenbestand o.b. VVS 
waterstanden 
jan. 


H 


.w. 


L.W. 


H.W. L.W. 
25 


00.19 


08.22 


12.47 21.00 


.26 


01.24 


09.27 


13.47 22.01 


27 


02.17 


10.20 


14.39 22.42 


28 


03.18 


11.21 


15.31 23.34 


29 


03.54 


11.57 


16.12 00.16 


30 


04.42 


12.46 


17.00 01.03 


31 


0E 


5.29 


13.32 


17.49 01.. 


52 B en w van Zandvoort delen het afwij- 
zend standpunt van de kommissie van 
financiën t.a.v. een ekstra krediet van 
plm. f. 60.000,-- voor de aanschaf van 
circa drieduizend boeken voor de open- 
bare bibliotheek. Het bestuur van de 
o.b. had hierom gevraagd met het oog 
op de toeristiese funktie van de biblio- 
theek in de zomermaanden. 

Net als de kommissie is het kollege 
(nog) niet overtuigd van de noodzaak 
van de aankoop van de banden. De 
door het bibliotheekbestuur verstrekte voor verkoop 
en service 
naar 
Oranjestraat 2-1 2, Zandvoort Tel. 02507-2323 u rijdt als op rails in een ruime renault 

autobedrijven 

rinko 

RENAULT cijfers tonen volgens b en w niet aan 
dat de zandvoortse ingezetenen bij 
het lenen van boeken nadeel ondervin- 
den van de vraag naar o.b. boeken door 
vakantiegangers gedurende de seizoen- 
periode. De niet —ongunstige situatie 
voor de zandvoortse lezer is volgens 
het gemeentebestuur mede een gevolg 
van de regelmatige uitbreiding van het 
boekenbezit in de afgelopen drie jaar. 
In navolging van de kommissie wijzen 
b en w er op dat het boekenbestand, 
inklusief de voor de fonotheek aan te 
schaffen grammofoonplaten, dit jaar 
de door de minister vastgestelde norm 
voor een gemeente van 16.500 zal be- 
reiken. Die norm is 32.680 banden. 
Op dit moment acht het kollege de 
noodzaak van de uitbreiding van het 
aantal titels dan ook niet aanwezig, 
maar is bereid de aanvraag van de o.b. 
opnieuw aan de orde te stellen bij de 
behandeling van de begroting van 
1980 in november a.s. Dit op grond 
van een eerder gedane toezegging,dat 
wanneer in de toekomst mocht blijken 
dat het toerisjies gebruik in het seizoen 
ten koste gaat van de zandvoortse le- zers, alsnog kan worden overwogen het 
boekenbestand al dan niet uit te brei- 
den. 


a is ongerust 

otheekgaranties 
emeerrte :: ^!l familieberichten familieberichten mm 
Het liberale raadslid Attema is niet al- 
leen bezorgd over de door risiko's be- 
dreigde officiële sneeuwruimers en ij- 
zelbestrijders van Zandvoort (zie el- 
ders in deze kolommen) maar maakt 
zich ook ernstig ongerust over de door 
b en w verstrekte hypotheekgaranties 
aan partikulieren voor de bouw van 
woningen of aankoop van bestaande 
huizen. 

Attema is vooral beducht voor de aan- 
slag die er op de gemeentekas wordt 
gepleegd bij gedwongen verkoop, wan- belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 
3043 - 3044 Politie 
4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 
(023) 242212 Garage Flinterman bv, 

Zandvoortselaan 365, Bentveld. 

Peugeot, Skoda en Daihatsu 

dealerservice 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop 
7550 STICKERS? ALLSTICK, voor 

kleine en grote stickers, 

Mr. Troelstrastraat 31 
2135 Zandvoortse Koerant bv, 

Koninginneweg 1 , Zandvoort NICOLAASSCHOOL ORGANI- 
SEERDE SCHAATSWEDSTRIJDEN Al zijn de wegen voor het verkeer een 
ramp, voor de schooljeugd geeft het 
veel plezier. 

Het was dan ook een unieke kans om 
op het schoolplein schaatswedstrijden 
te houden. De kinderen van de Nico- 
laasschool, hebben maandagmorgen 
geen speelkwartier gehad, zodat het 
ijs in goede konditie bleef. Maar 's mid- 
dags was er volop plezier. Onder grote 
belangstelling van ouders werd er 's 
middags verwoed geschaatst. De ouder- 
kommissie had voor warme chocolade- 
melk met koek en voor prijzen gezorgd, 
's Avonds was het schoolplein voor de 
ouders geopend. Van deze gelegenheid 
werd dan ook gebruik gemaakt. neer de woningbezitter niet aan zijn 
verplichtingen tegenover de hypotheek- 
bank kan voldoen. In een brief aan 
zijn kollega raadsleden voorziet Atte- 
ma dat steeds meer huizen openbaar 
zullen worden verkocht doordat de 
eigenaars niet langer in staat zijn voor 
een tijdige rente en aflossing van de 
hypotheek te zorgen. Gelet op de da- 
lende prijzen op de woningmarkt ver- 
wacht hij dat bij gedwongen verkoop 
de hypotheekaflossing zeker niet toe- agenda 

gemeenteraad voor de openbare vergadering op dins- 
dag 30 januari a.s. in het gemeentehuis 
, aanvang 20.00 uur. 

1. Opening. 

2. Notulen van de vergadering van 19 
december 1978. 

3. Ingekomen stukken : 

Brief dd. 20 december 1978 van bur- 
gemeester en wethouders van Apel- 
doorn, waarbij wordt toegezonden 
een motie van de raad dier gemeente 
m.b.t. het tijdstip van verkiezing van 
de leden van de gemeenteraden en 
van de wethouders. 
Brief van burgemeester en wethou- 
ders van Lienden over financiële 
adoptie van kinderen in de 3e we- 
reld. 

Brief dd. 1 1 januari 1 979 van de 
Bond van Kermisbedrijfhouders, 
waarbij o.m. gevraagd wordt de jaar- 
lijkse kermis toch doorgang te laten 
vinden. 

Brief dd. 1 5 december 1 978 van 
mevr. I.lnen-van Hamburg, waarbij 
deze verzoekt in parterre-womng 
Diaconiehuisstraat 38' een kantoor- 
ruimte/woonruimte te mogen heb- 
ben. 

Brief dd. 30 december 1978 van de 
Academy for Asian Fighting Arts 
waarbij verzocht wordt om mede- 
werking voor het verkrijgen van 
sport-akkommodaties. 
Voorstel van de heer J. Attema om 
de machtiging aan burgemeester en 
wethouders tot het verlenen van 
garanties t.b.v. de partikuliere wo- 
ningbouw en de verwerving van be- 
staande woningen voor 1979 in te 
trekken en iedere garantielening 
door de raad te laten bekrachtigen. 

4. Begrotingswijzigingen : 

63e wijziging gemeente-begroting '78 
2e wijziging begroting P.W. '78. 

5. Onderwijsaangelegenheden : 
Vaststelling vergoeding per lokaal en 
per kleuter bijzonder kleuteronder- 
wijs over 1978. 

Vaststelling eksploitatievergoeding 
bijzonder lager onderwijs over 1978, 
ingevolge art. 101, 2e lid Lager On- 
derwijswet 1920. 

Vaststelling administratievergoeding 
bijzonder lager onderwijs over 1978 
ingevolge art. 101, 8e lid van de La- 
ger Onderwijswet 1920. 
Vaststelling bedrag per leerling van 
de materiële eksploitatiekosten der 
operbare scholen voor g.l.o. over 
1979. 

Administratievergoeding t.b.v. het 
bijzonder lager onderwijs over '79. 
Vaststelling getal wekelijkse lesu- 
ren vakonderwijs in 1979. 

6. Transakties onroerend goed : 
Verhuur grond t.b.v. anti-slipschool 
Verhuur konsumptie-gelegenheden 
binnen circuit-gebied. 

Aankoop pand. 

Verkoop strook grond Prof. Zee- 
manstraat. 
Bestemmingsplannen e.d. 7. 
8. 
9. 10. 11. Fonotheek openbare bibliotheek. 

Verstrekken van een uitkering in 

verband met de nakalkulatie van de 

trend over 1978. 

Benoeming leden kontaktkommis- 

sie kulturele belangen. 

Rondvraag. reikend zal zijn. De gemeente welke de 
hypotheekgarantie heeft verleend 
draait dan voor de financiële gevolgen 
op, aldus Attema. De gemeenschap 
wordt in zijn ogen de dupe. 'Een 
uiterste voorzichtigheid tot het verle- 
nen van gemeentelijke garanties blijft 
dan ook geboden', waarschuwt hij. 
Attema heeft er kennelijk weinig of 
geen vertrouwen in dat b en w zijn 
waarschuwing voldoende ter harte 
zullen nemen en stelt zijn mede-afge- 
vaardigden daarom voor de aan het 
kollege verstrekte machtiging voor de 
hypothekaire garanties in te trekken 
en deze aan de raad te delegeren. Voor de vele hartelijke bewijzen van deelneming en medeleven tijdens 
het overlijden van onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder 

WILHELMINA MARIA VAN PETEGEM- LOOS 

betuigen wij U bij deze onze welgemeende dank. 

Namens de familie : 
M.M. van Petegem 

Zandvoort, januari 1979 
Kerkstraat 28 - Postbus 54 Hiermede willen wij U onze welgemeende dank betuigen voor alle be- 
wijzen van steun en deelneming welke wij ondervonden tijdens het ziek- 
bed en het overlijden van onze lieve tante SIENTJE VISSER - PAAP . Namens de familie : 
Bep Rekkers - van der Sloot. medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 27 en zondag 28 januari a.s. 
Zuster E. Poldervaart-Spaans, Distel- 
straat 21 , Nieuw Vennep, tel 02526 - 
64 95. Voor Uw hartelijke bewijzen van medeleven en belangstelling betoond 
na het onverwacht overlijden van mijn inniggeliefde man, onze lieve, 
zorgzame vader en opa 

JACOB PAAP 

betuigen wij U onze oprecht dank, in het bijzonder aan dokter P. Flie- 
ringa voor de goede morele steun die hij in de moeilijke dagen voor ons 
is geweest. 

Namens ons allen : 
J. Paap - Koning. Zandvoort, januari 1979. 
Koningstraat 24. OPKNAPBEURT GEMEENTEWONINGEN 
BEGINT OVER TWEE MAANDEN 

HERVORMDE KERK 

zondag 28 januari a.s.: 

10.30 uur : Ds. C. Mataheru, (crèche 

aanwezig). 
10.30 uur : Jeugdkapel. 

' GEREFORMEERDE KERK 

zondag 28 januari a.s. 
10.00 uur: Ds. P. van Hall 
19.00 uur : Drs. B. Boelens te Castri- 
cum. 

NED. PROTESTANTENBOND 

zondag 28 januari a.s.: 

10.30 uur : Ds. J.C. Beekhuis, d.g. 
Haarlem, dienst 'met als 
thema "Euthanasie" 

woensdag 31 januari a.s. 

14.00 uur : Vrouwenmiddag 

20.00 uur : Discussie over euthanasie. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 27 januari a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met or- 
gel en samenzang. 

zondag 28 januari a.s.: 

08.45 uur : stille eucharistieviering. 

10.45 uur : eucharistieviering St. Caeci 1 
koor. 

Na de hoogmis jaarvergade- 
ring in "De Krocht". o Over enkele maanden zal een begin 
worden gemaakt met de eerder in de 
koerant aangekondigde opknapbeurt 
van de gemeentewoningen aan Hob- 
bemastraat, hoek Jan Steenstraat en 
L'Amistraat. Het betreft het inlopen 
van achterstallig onderhoud aan schil- 
derwerk, de vernieuwing van de gas, 
water- en elektriciteitsleidingen en 
de vervanging van door weer en wind 
aangetast raamkozijnen, deurposten, 
e.d. Men verwacht met de uitvoering 
van de noodzakelijke onderhoudswer- 
ken in de eerste week van april te kun- 
nen starten. 

Ook de gemeentewoningen aan Ko- 
ningstraat en Van Ostadestraat zullen 
bij de opknapbeurt worden betrokken. 
Binnenkort zullen de bewoners van de 
betrokken percelen bezoek ontvangen 
van funktionarissen van bouw- en wo- 
ningtoezicht die hetgeen moet worden 
verbeterd en vernieuwd komen opne- 
men. Waarschijnlijk komen de wonin- 
gen begin mei aan de beurt om te wor- 
den opgeknapt. De reeds eerder bespro- 
ken en onderzochte mogelijkheid de 
bovenétages van de gemeentewonin- gen te verruimen door het aanbrengen 
van dakkapellen zal binnenkort op- 
nieuw punt van diskussie uitmaken in 
de raadskommissies van advies en bij- 
stand. De uitvoering van de onder- 
houdswerkzaamheden zal er niet door 
worden vertraagd of doorkruist. * ZANDVOORT EEN DAG 

ZONDER STROOIZOUT 

Eén dag is Zandvoort verstoken ge- 
weest van het onmisbare strooizout om 
de gladheid van de wegen en pleinen 
zo effektief mogelijk te bestrijden. De 
dienst van publieke werken heeft flink 
aan de bel getrokken bij de zoutleve- 
ranciers en gisteren werd 36 ton pekel 
aangevoerd. Genoeg om een volgende 
aanval van de winter te kunnen op- 
vangen, dacht men. 
adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 
Eerste en derde woensdag van de maan 
van 17.30 uur tot 18.30 uur. 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 

Geeft advies, hulp en informatie, van 
maandag t/m vrijdagmorgen van 1 1 tot 
12 uur en iedere zondagmiddag van 4 
tot 5 uur. Postbus '100, 2040 AC Zand 
voort. Telefoon 7373 

Maatschappelijk werk Zandvoort 

Noorderstraat 1 , tel. 34 59. 

Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en maar 

dag van 19.00 - 20.00 uur. 

CRISISCENTRUM 

Schotersingel 2, Haarlem, telefoon 
023-25 6198. 

Geeft direkt hulp wanneer u die nodig 
heeft bij akute problemen. geen kermis 
dit jaar? 

V Y Wanneer de gemeenteraad er net zo over denkt als het kollege van b en w wordt 
dit jaar in Zandvoort geen kermis gehouden. De Bond van Kermisbedrijfhou- 
ders heeft enkele weken geleden bij b en w een verzoek ingediend de jaarlijkse 
zomerkermis op het zgn. 'Zwarte Veld' alsnog doorgang. te laten vinden, maar 
het gemeentebestuur is van mening dat het verzoek van de eksploitanten dient 
te worden afgewezen. Dit op grond van klachten over geluidshinder van de 
buurtbewoners en het verlies aan parkeerruimte in het dorpscentrum. Verder 
achten b en w het gevaar voor de brandveiligheid niet denkbeeldig wanneer de 
straten door geparkeerde auto's en vrachtwagens worden geblokkeerd. hier 

staat 
uw 

brief eanduoartee Noeranr Het bericht dat loslopende honden 
herten aanvallen in de duinen berust 
op een misverstand. Herten komen al- 
leen op de Veluwe voor. Hier in de dui- 
nen en elders in Nederland zijn het 
reeen. Het mannetje is de reebok, het 
vrouwtje de reegeit. De vacht is in de 
winter bruinachtig-grijs en in de zo- 
mer lichter van kleur. Overdag houdt 
het zich schuil in het struikgewas en 
's nachts is het op zoek naar voedsel 
(laveien). 

Een reegeit krijgt in de regel 2 jongen 
(reekalf) die in april-mei geboren wor- 
den. De jongen worden beschermd 
door hun gespikkelde en gevlekte huid. 
Deze schutskleur komt overeen met 
de zonnestralen die tussen de blade- 
ren en takken in een bos op de grond 
komen. Ze verblijven de eerste weken 
in zo'n beschutte omgeving. Als de 
moeder er niet bij is blijven ze onbe- 
wegelijk liggen. Vindt u toevallig een 
reekalf raak het niet aan en neem het 
vooral niet op. De moeder stoot het I 
onherroepelijk a£en het zou jammer- 
lijk van honger omkomen. 
Een ree uit een voedselrijk gebied 
heeft doorgaans een groter en mooier 
gewei dan een ree uit een voedselarm 
gebied. De witte vlek onder de staat 
heet de spiegel. Heeft de reegeit jon- 
gen en dreigt er gevaar dan wordt de- 
ze groter. Het jong is dan gewaar- 
schuwd. 

Laten we vooral zuinig zijn op elk 
stukje bebost duin en ons bezinnen 
voordat we er een aanslag op plegen 
om er luxe woningen te bouwen. Hoe 
rijk is Zandvoort nog dat reeen zo 
dicht in,onze nabijheid zijn. 

J.L.G. Niessen. 

P'S. Houdt uw hond altijd aangelijnd 
dit zal ook de vogelstand ten goede ko- 
men. MORGEN FIETSENKIJKDAG 

Morgen vindt in garage Raaijen aan de 
Burg. van Alphenstraat de jaarlijkse 
kijkdag van door de zandvoortse poli- 
tie in de loop van 1978 gevonden fiet- 
sen plaats. Tussen 14.00 en 16.00 uur 
kan men de tweewielers komen bezich- 
tigen. Wie weet is uw vermiste vehikel 
er bij. PLAATJESAVOND GAAT NIET DOOR 
/, Zamivcort. 

si-e. C( e-r-L.tf^s ^-*->a-c^> /_£_ %,*-*- 

H W. COSTER ,.v. 

Makelaar o.g. Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF 

Boerlagestraat 2 

Zandvoort. 

* TAPUTREINIGING 

* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX 

* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT- 
REINIGINSMACHINE 

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90 
of 02507-4764 ZONNEHEMELS / ZONNEBANKEN 

Bepaal voortaan zelf wanneer u bruin wilt worden. 
Haal de zon in huis met 'n gekoelde zonnehemel 
en / of zonnebank van Iris. 
Uit voorraad leverbaar. Binnen 24 uur gratis be- 
zorgd en geïnstalleerd door geheel Nederland. 
1 8 Maanden schriftelijke fabrieksgarantie op 
alle onderdelen (dus ook op de lampen). 
Bel op voor vrijblijvende demonstratie. Ook 
's avonds en in het weekend. 

Iris Import-export, Lorentzkade 438, Haarlem. 
Tel. 023-24 55 96. ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975 Haal warmte en kleur in uw huis 

t bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 
Haltestraat 65, tel 20 60 De voor hedenavond geplande bijeenkomst van de afd. Zandvoort van de 
Ned. Hartstichting in het verenigingsgebouw 'DeKrocht' aan de Grote 
Krocht, waarop de firma Bakels een serie lantaarnplaatjes van Zandvoort 
van rond de eeuwwisseling zou vertonen, gaat wegens het slechte weer 
NIET door. Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld. *ei T&ilf» 

-$$■ ttnettoleUrtit6c(ll 

S»«lt«traat 16 Zunbbooct 

TSeletoon 02507-4409 Autobedrijf 

DEALER l/T VERSTEEGE v °OR 

Chrysler — Simca — Matra — Sunbeam WJLmt zandvoort 02507-2345 Nieuwe en gebruikte auto'* SCHOONHEIDSSALON 
"LAVINA" 

gezichtsbehandelingen decolleté, lichaamsmassage, 
behandeling volgens afspraak. 
Lavina van Tetterode - Snellens 
Bredarodestraat 77 — telefoon 46 18. 

gedipl. schoonheidsspecialiste lid Anbos 
>%. IWEÜPT 
ANSJE MOLENAAR 

(als thuïisniaaistër) rfiet haar • 

lèigfeiif yvïjze" mode. 

Éèitciarijevèh ;ëÉ Ö 8. 
LEDENVERGADERING CDA 

kamerkring Haarlem 
Maandagavond 29 jan. a.s. in de 
"WINTERTUIN" 
Stationsplein 96 - Haarlem 
aanvang half acht. 
<g^»«~ ja, misschien een oude schoen. 
Je weet het nooit. 

Maar met een advertentie in de 
ZANDVOORTSE KOERANT 
heb je vrijwel altijd sukses. 

Daarom even bellen naar nummer 21 35 
ja.' 3? & %reti® luidt de oproep op de t-shirts die de stichting Behoud Kostverlorenpark i.o. 
heeft laten vervaardigen om propaganda te maken voor de doelstellingen van 
de organisatie en het verkrijgen van een financieel ruggesteuntje voor de akti- 
viteiten die men in de toekomst wil gaan ontwikkelen voor instandhouding 
van het Kostverlorenpark als natuur- en rekreatiegebied. De t-shirts zijn tegen 
betaling van acht gulden per stuk te koop bij de wereldwinkel aan de Oranje- 
straat en de boetiek V avant Garderobe, Swaluëstraat 3 (hoek Gasthuisplein). steun giro 
454000 voor plaatselijke 
financiële steun: 

AMNESTY 
INTERNATIONAL 

Werkgroep 
Zandvoort 
rek. 565710451 
ABN Zandvoort 195 Kookboeken^ 
in de Bibliotheek, afï^ Lees toch watje lekker vindt. <y 
Publikat'e aangeboden door dit blad, in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame SIRE. 
ruimen op! 

ESTANTEN MET 30 °/o tot 50 % KORTING. % M&trtfc SPECIAALZAAK VOOR 
HERENMODE en HERENKLEDING KERKSTR.20 • TEL.3136 Aangeboden wegens*ver- 
huizing : Ahorn slaapkam. 
hand gemaakt, best. uit : 
lits-jumeaux, achterwand 
m. verl., kaptafel, linnen- 
kast, f. 250,--. 
Moderne stalen salontafel 
f. 100,-. 

Prachtige Bocal gashaard, 
f. 75,--. 
Telefoon 41 02. 

Veilinggebouw 
"DE WITTE ZWAAN- VERZEKERINGSKANTOOR 

A.M. FOLKERS 

GASTHUISSTRAAT 4 
2042 JP ZANDVOORT 

Telefoon 32 83 

Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen 
door ons direkt aan U worden afgegeven. 
voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
dagelijks open van 9.00 tot 
18 00 uur. zaterdag geopend 
tot '13.00 uur. 

Fa.'Waterdrinker, Dorpsplein 
2, tel. 2164/ 3713, tel. na 
18.00 uur 6658 

CHRISTIEN 
VERSTEEGE-THIELEMAN 

FlemingstrMt 104 td. SI 85 

Medisch gedipl. pedicure van 
het Elisajüeth Gasthuis. Bij 
geen geh. bellen na 19.00 u. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 
Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

v. Petegem & Zn. KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT 3a. i£. ^alledux & g,«. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 ■ Tel. 2596 b.g.jj. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte play-in Inlijsten bij 

"DE BOET" 

Winkelcentrum nw. noord. Verhuur - Inrichting 
"DE WITTE ZWAAN" Kom naar de Play-ln, waar 
het leven een spel is. 
De hypermcdernste speel- 
hal met de allernieuwste 
automaten. 

Zandvoort, Kerkstraat 11. 
Amsterdam, Nieuwendijk 37. Voor het VAKKUNDIG 

opbrengen van alle soorten 
wandbekleding ( BEHANG) 
afwerkingsbedrijf LET AM, 
tel. 02507 -7938 " 

Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ?" 

Voor uw familie- en 
• handelsdrukwerk. 
F.M.VANDEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker WEBER schoonmaakbedrijf 
Boerlagestraat 2 
Tel. 02507-40 90 

vraagt 

MANNELIJKE of 
VROUWELIJKE 
medewerkers voor de avond- 
uren. 

't f kinder) WINKELTJE 

11.30- 18.00 uur 
Zondags 13.00 - 18.00 u. 

Buureweg 1 - 3 Tel. 6580 
zijstraat van de Kerkstraat 
Voor elk feest of partij 
dat verhuren wij 

tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 v. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29. 79e jaargang no. 8 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 30 januari 1979 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eandurjortee 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, koninginneweg 1,telefoon (02507) 21 35- uitgave zandvoortsekoerantbv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f 25.00per jaar; per half jaar f 1450 per post f 37.50 

losse eksemplareri: f 0,30/advertentietarief . f 0.29 p mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911 087 / bank: ned. middenstandsbank, rekeningnummer 67. 13 60.221/ giro van de bank 35555lnv de zandvoortse koerant 
RESULTAAT VAN HOORZITTING nieuwe pw prent voor speelweide Het iedereen naar de zin te maken in- 
zake een beter gebruik van het speel- 
veldje tussen de A.J. van der Moolen- 
straat en de Vondellaan zal wel niet 
lukken, maar het ziet er wel naar uit 
dat de gemeente een eind tegemoet kan 
komen aan de wensen en verlangens 
van de bewoners van de aan het ter- 
reintje grenzende huizen. 

Dit mag worden gekonkludeerd uit de 
donderdagavond in de Josina van den 
Endenschool gehouden hoorzitting, 
waar een delegatie gemeenteambtena- 
ren o.l.v. wethouder Termes van pu- 
blieke werken van gedachte wisselde 
met een tiental straat- en buurtbewo- 
ners over het vinden van een oplos- 
sing van hun problemen. Die worden 
volgens de bewoners vooral veroor- 
zaakt door de oudere jeugd die het 
terreintje gebruikt als sportveld en de 
voetpaden tussen de woningen en het 
veldje als racebaan voor bromfietsen. 
Daardoor dreigt niet alleen de oorspron- 
kelijke funktie van het terreintje als 
groenvoorziening en speelplaats voor 
de kleuter verloren te gaan, maar ook 
het woon- en leefklimaat voor de be- 
woners van de omliggende huizen 
grondig te worden bedorven. Op de 
hoorzitting gaven zij daar een beeldend 
verslag van. Voetballen vliegen door 
de ruiten, het terreintje verandert in 
een zandwoestijn en horen en zien ver- 
gaat de omwonenden door het brom- 
fietslawaai op de voetpaden. Verma- 
nende woorden of een tolerante be- 
nadering hebben geen enkele uitwer- 
king. De toestand wordt met de dag 
ongunstiger, betoogden de bewoners. 
In de door de dienst van publieke wer- 
ken op de hoorzitting aangedragen op- 
lossing van de kwestie door middel 
van herstel en uitbreiding van de 
groenvoorziening en de konsentratie 
van de speelattributen voor de klein- 
tjes, zagen de bewoners weinig heil. 
De struiken zouden in de kortste keren 
zijn verdwenen en voor de kleuter zou 
er veel te weinig ruimte overblijven, 
was hun kommentaar. 
ïmx^™"? 

te ' % ' ', *J i. *•/%**"* i'v 

""5- « 'ÏV'^I/S 1 "*!^ ",*•■» - De speelweide tussen de Vondellaan en de A.J. van der Moolenstraat lag er vredig bij op het moment dat 
fotograaf Jacob Koning dit plaatje schoot. Wethouder Termes stelde zich soepel 
op tegenover de kritiek op het plan. 
Hij had er geen enkele moeite mee de 
door de dienst van publieke werken 
vervaardigde prent aan te passen bij de 
verlangens van de direkt betrokkenen. 
Wij staan open voor iedere suggestie 
die in de huidige situatie verbetering 
kan brengen, aldus de politiek verant- 
woordelijke man voor pw. 
Uitbreiding van de groenvoorziening 
kan misschien helpen wanneer er bo- men inplaats van struiken worden ge- 
plant, dachten de bewoners. De speel- 
attributen voor de jongste kinderen 
moeten blijven waar ze nu staan en 
de voetpaden zoveel mogelijk ontoe- 
gankelijk gemaakt voor brommers. 
Niet alleen door drempels in de pa- 
den aan te brengen, zoals door pw 
voorgesteld, maar ook door de ingan- 
gen van de speelweide te beveiligen. 
Wethouder Termes zegde toe dat de 
door de bewoners naar voren gebrach- ^t^-o .*«*>>* ife te ideeën nader zullen worden uitge- 
werkt in een nieuwe schets van de 
dienst die zij na gereedkomen krijgen 
toegezonden voor het maken van op- 
en aanmerkingen. De bewoners van de 
Vondellaan en A.J. van der Moolen- 
straat hadden overigens niet alleen 
oog voor hun eigen problemen. De 
oudere jeugd zal toch zeker ergens 
naar toe moeten om te kunnen voet- 
ballen, vonden zij. In dit verband 
werd de mogelijkheid geopperd van 
uitbreiding van de huidige outillage 
van het speelgedeelte van de Nic. Beets- 
laan voor kinderen tussen 8 en 16 jaar. 
Ook dit zal nader worden bekeken, 
beloofde Termes. '**.&■?* i 


«$- 
-5** •* 't, ' ■C ' - 


»^ -r M 1 '~v*,V febr 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


06.16 


14.19 


18.35 


02.39 


2 


07.04 


15.07 


19.24 


03.26 


3 


07.56 


15.59 


20.13 


04.17 


4 


08.44 


16.47 


21.11 


05.14 


5 


09.48 


17.51 


22.22 


06.25 


6 


11.00 


19.03 


— .— 


06.48 


7 


00.07 


08.10 


12.24 


20.27 


8 


01.02 


09.05 


13.30 


21.23 


9 


02.00 


10.03 


14.15 


22.19 


10 


02.43 


10.47 


14.56 


23.00 


11 


03.20 


11.24 


15.29 


23.32 


12 


03.56 


12.00 


16.05 


00.11 


13 


04.21 


12.26 


16.31 


00.44 


14 


04.55 


13.00 


17.01 


01.09 


15 


05.23 


13.27 


17.32 


01.36 Op zaterdag 3 februari a.s. organiseert de in Zandvoort gevestigde Aeademy 
for Asian Fighting Arts een karatetoernooi in de Van Pageehal aan de Fleming- 
straat in nieuw- noord. Voorde karate-ontmoeting hebben zich teams van de 
wereldkampioen karate Otto Roethof en de nationale titelhouder Soto laten in- 
schrijven. Uiteraard zullen ook leden van de aeademy op de mat verschijnen. 
De wedstrijden zullen worden geleid door arbiters van de Budo Bond Nederland. 
Het toernooi begint om 20. 00 uur en de entree is vastgesteld op f. 3,50 p.p. eanduaorrse 
taranr 

brengt het laatste nieuws 
op dinsdag en op vrijdag 
• In verband met het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd zal adju- 
dant F.M. Brockhus van de zandvoort- 
se gemeentepolitie eind april afscheid 
nemen van het korps. Op 27 april a.s. 
zal hem door kollega's en superieuren 
een afscheidsreceptie worden aangebo- 
den. TREEDT VVD-RAADSLID 
JAN JONGSMA 
HEDENAVOND UIT DE RAAD ? 
kortstondige politieke karriëre . . . .? Volgens ingewijden in de zandvoortse 
politiek zou het vvd-raadslid Jan Jongs- 
ma ernstig overwegen zijn zetel in de 
gemeenteraad ter beschikking te stel- 
len. Zijn vertrek zou direkt verband 
houden met de onwerkzame sfeer in 
de liberale fraktie als nasleep van de on- 
enigheid over de wethouderskandidaat 
van zijn partij voor een nieuw te vor- 
men kollege van b en w na de gemeen- 
teraadsverkiezingen in juni vorig jaar. 
Jongsma schaarde zich toen met het 
grootste deel van de nieuw gekozen 
vvd-afgevaardigdcr. achter Je bei. .ti- 
ming van Piet Keur inplaats van de 
zittende wethouder Jelle Attema. 
Toen de vvd er niet in slaagde met één 
kandidaat te komen voor een zetel in 
b en w besloten de andere partijen de 
liberalen buiten spel te zetten en werd 
Jan Termes van de lokale groepering 
irispr. nu in het dagelijks bestuur van 
de gemeente gekozen. Hoewel de 
breuk tussen de leden van de vvd-frak- 
tie voor het oog van de buitenwacht 
werd gelijmd, is men er totnogtoe 
blijkbaar niet in geslaagd de eenheid 
ook binnenskamers te herstellen. 
Tegenover de redaktie van de Zand- 
voortse Koerant wilde Jongsma beves- 
tigen noch ontkennen dat hij zou af- 
treden. Hij had, zo deelde hij mee, 
met zijn fraktievoorzitter afgesproken 
geen enkele mededeling over zijn poli- 
tieke toekomst te zullen doen voor 
hedenavond acht uur, het begin van 
de eerste bijeenkomst van de gemeen- 
teraad in het vier weken oude jaar. 
'Wacht maar af', was het enige dat 
Jongsma kwijt wilde. 
flerende 

anschool 
uitbundig feest ^Ül familieberichten familieberichten 
Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel onverwacht, onze lieve 
moeder 

ANNA ANTONIA SPITTERS 

weduwe van Thomas Wilhelm Marie Knuvelder 

op de leeftijd van 66 jaar. • 

Haarlem : F. S.G.M. Knuvelder 

A.M.D. Knuvelder-van der Gulik 

Zandvoort, 27 januari 1979. 
Weimarweg 1 

Correspondentie-adres : 

Van Oosten de Bruynstraat 5, Haarlem. 

De Eucharistieviering zal gehouden worden op woensdag 31 januari a.s. 
om 1 1 .00 uur in de parochiekerk van de H. Agatha, Grote Krocht te 
Zandvoort, waarna de begrafenis zal plaatsvinden in het familiegraf op 
de R.K. Begraafplaats St. Jozef aan de Vergierdeweg te Haarlem N., om- 
streeks 12.30 uur. 

Moeder is opgebaard in de rouwkamer van Onderling Hulpbetoon, Post- 
straat 7 te Zandvoort. Geen gelegenheid tot bezoek. 

Gelegenheid totcondoleren na de begrafenis in de ontvangkamer op de 
begraafplaats. 
De huidige leerlingen van de Dr. Al- 
bert Plesmanschool zullen op latere 
leeftijd beslist geen problemen krij- 
gen door een opgekropte agressie je- 
gens hun onderwijzers en onderwij- 
zeressen. Die konden ze zaterdag na- 
melijk kwijt door met ballen de kari- 
katuren van de leerkrachten te bekoge- 
len. Onze fotograaf probeerde er ach- 
ter te komen op wiens konterfeitsel 
het meest gemikt was, maar door de 
op de school heersende kollegial iteit 
lukte dat niet. 

Dit ballen gooien was één van de elf 
altrakties die ter gelegenheid van het 
vijf en twintig jarig bestaan van de Dr. 
Albert Plesmanschool in de feestelijk 

mevr. Kraan - Meeth versieide lokalen werden gehouden. 
Er was een verkleedhoek, een fotowed- 
strijd en de kinderen konden kaarsjes- OPKNAPBEURT HOBBEMA- 
STRAAT DONDERDAGAVOND 
IN KOMMISSIE PW 

In een brief aan de voorzitter en de le- 
den van de kommissie van advies en 
bijstand van publieke werken vraagt 
het pvda-gemeenteraadslid Ineke Wind 
met klem de vorige week aangekondig- 
de uitvoering van de opknapbeurt van 
de gemeentewoningen in Hobbema- 
straat e.o. in behandeling te nemen op 
de voor donderdag 1 februari a.s. vast- 
gestelde openbare bijeenkomst van 
deze kommissie. 

Zij schrijft over informatie te beschik- 
ken waaruit blijkt dat ei" opnieuw het 
een en ander s'chort aan het overleg 
tussen de gemeente en de bewoners 
van de op te knappen percelen. Ten- 
einde te voorkomen dat de huurders 
wederom gekonfronteerd worden met 
plannen die reeds in een vergevorderd 
stadium verkeren, acht briefschrijfster 
het van het grootste gewicht dat het 
projekt aan de agenda voor de vergade- 
ring van overmorgen wordt toegevoegd. 
Aan het slot van haar schrijven dringt 
Ineke Wind er op aan bewoners van de 
gemeentewoningen die de vergadering 
willen bijwonen in de gelegenheid te 
stellen hun zienswijze op het herstel 
van de huizen naar voren tebrengen. 
De kommissie, die om 8 uur in het ge- 
meentehuis bijeenkomt, heeft het ver- 
zoek van de socialistiese afgevaardigde 
inmiddels ingewilligd en de zaak op de 
rol geplaatst. schieten. Dat bestond uit het met 
wegwerp-injektiespuiten (uiteraard 
zonder naald ! ) doven van branden- 
de kaarsen, wat natuurlijk resulteerde 
in een waterballet. Verder mochten 
de leerlingen van de basisschool pro- 
beren uit een schoolbord vol letters 
verborgen woorden,op de school be- 
trekking hebbend, te vinden. Voor 
de kleintjes van de nauw verbonden 
Josina v.d. Endenschool was er een 
grabbelton. Veel plezier hadden de 
kinderen om een aantal jeugdfoto's 
van de leerkrachten. Om echter hun 
juf of meester, die in hun huidige ge- 
daante er naast waren afgebeeld er uit 
te halen, viel niet mee. Niet zo ver- 
wonderlijk vertelde één van de leer- 
krachten, mevrouw Weidema, want 
op een foto van haar en haar zusje had 
haar zoontje die de foto nooit eerder ÉSitÉfifein • Eind 1978 waren bij het buro van 
volkshuisvesting en ruimtelijke orde- 
ning van de gemeente 338 woningzoe- 
kenden ingeschreven. Dit is 95 perso- 
nen meer dan bij het begin van de aan- 
melding in januari van het vorig jaar. 
Het leeuwendeel wordt gevormd door 
alleenstaanden beneden de 65 jaar. Hun 
aantal bedraagt 106 (31,36%). Daar- 
na volgen de a.s. echtparen, 75 in to- 
taal (22,20°/o). 

• Er komt schot in de besluitvormings- 
procedure die aan het stichten van een 
ruimte voor het beoefenen van zaal- 
sporten door leden van Zandvoort- 
meeuwen vooraf gaat. In de voor over- 
morgen geplande openbare vergadering 
van de raadskommissie van bijstand en 
advies van publieke werken willen b en 
w het advies van de kommissie inwin- 
nen over het nemen van een voorberei- 
dingsbesluit m.b.t. de bouw van een 
sporthal op het terrein van Zandvoort- 
meeuwen aan de Vondel laan. Het be- 
stuur van Zandvoortmeeuwen heeft 

in de afgelopen jaren verscheidene ma- 
len aangedrongen op de totstandko- 
ming van dit projekt. Toto jacob Koning 

had gezien, prompt het zusje aangewe- 
zen. Bij de cavia-race was door de or- 
ganisatoren vooraf bedongen dat de 
cavia er zelf ook plezier in moest heb- 
ben, en dat hij duidelijk. De disko- 
theek was een vondst : hoel echt, dus 
een beetje donker. Ook 's avonds tij- 
dens de reunie van de ouderen, die 
zich in een grote opkomst mocht ver- 
heugen, was deze diskotheek één van 
de hoogtepunten. Maar met deze feest- 
dag is er nog geen eind gekomen aan 
de jubileumviering, vertelde ons het 
waarnemend hoofd, de heer Kroeze. 
Ook de rest van het schoojaar, zal in 
het teken er van staan, o.a. met een 
spelletjesdag en een musical. • Ook de laatste dagen deden zich 
weer legio slippartijen voor in de ge- 
meente tengevolge van bevroren en 
spiegelglad geworden weggedeelten. 
Op de kruising van de Thomsonstraat 
en de Lorentzstraat schoot een auto 
tegen een lichtmast en op de Rotonde 
ramde een automobilist eveneens een 
lantaarnpaal. Persoonlijke ongevallen 
deden zich daarbij niet voor. 

• Bij de recherche werd aangifte ge- 
daan van een inbraak in een woning 
aan de Burg. Engelbertstraat. De buit 
bestond uit negen zilveren zakhorloges 
die een waarde vertegenwoordigen van 
f. 1.700,-. 

• Voor de samenstelling van een nieu- 
we vvv-informatiegids, waarvan de voor- 
bereiding al een flink eind gevorderd 

is, doet de direktie van de vvv een be- 
roep op verenigingen, organisaties en 
instellingen datum en genre van. de 
aktiviteiten die zij in de komende 
maanden ontplooien zo spoedig mo- 
gelijk aan het toeristenburo door te 
geven. Een telefoontje naar het vvv- 
kantoor is al voldoende. Bellen 7347. 
Even binnenlopen bij het buro aan 
het Schoolplein kan natuurlijk ook. gemeente 
zandvoort Vacatures Reserve-gemeentepol itie Zandvoort 

Bij het korps Reserve-gemeentepolitie Zandvoort zijn enkele vaca- 
tures te vervullen. 

Gegadigden moeten in Zandvoort wonen, tussen 21 en 35 jaar oud 
zijn en een minimale lengte van 1 .70 m. hebben. 
Voorts dienen zij van onbesproken gedrag te zijn en een medische 
keuring te ondergaan. 

Zij die nog militaire verplichtingen hebben of bij de Bescherming 
Bevolking zijn ingedeeld, komen niet in aanmerking. 

Reservisten dienen de opleiding te volgen die van september tot 
mei wekelijks op vrijdagavond wordt gegeven. In de zomermaanden 
moet af en toe een weekend praktische dienst worden gedaan. 

Belangstellenden die aan bovenstaande eisen voldoen kunnen hun 
sollicitatie, gericht tot de burgemeester van Zandvoort, inzenden 
aan de Hoofdinspecteur-Korpschef van Politie, Hogeweg 37, 2042 
GD Zandvoort. 

Zij die reeds eerder gesolliciteerd hebben behoeven niet opnieuw 
te reflecteren. 

Nadere inlichtingen zijn telefonisch - na 19.00 uur - bij de onder- 
staande personen te verkrijgen: 
M.J. Methorst, commandant Res.Pol. - tel. 3365 
G.W. Schaap, wnd. commandant Res.Pol. - tel. 5041 
P.Ph.J. Joukes, secr. vereniging Res.Pol. - tel. 7036 V WIE HELPT 
ANSJE MOLENAAR 

(als thuisnaaister) met haar 

eigen"wijze" mode. 

Be! dan ev^n 6 3 8. omroepers omroepers Te koop aangeboden : 
blank eiken dressoir f. 100,-; 
blank eiken theemeubel 
f. 50,-; schommelstoel 
f. 35,-; olietank (gevel) inh. 
200 ltr. f. 35,-; keukenblok 
Igt. 1 mtr. stalen blad f. 25,- 
; ouderwetse autokoffer pr. 
n.o.t.k. Tel. 42 45 b.g.g. 
3105. 

VAKANTIE-ADRES 

gevraagd plm. 6 personen. 
Dicht bij zee, eerste 2 we- 
ken van juli. Fam. J. Simo- 
nis, Corn. Schellingerlaan 
59, Zeist, Tel. 03404-18857. 

Te huur gevraagd 

ZOMERHUIS 
of VRIJE ETAGE 

voor de mnd. augustus in 
Zandvoort-centrum. 
Inl. tel. 020 -36 88 16 na 
18.00 uur. WIE wil ons enkele ochten- 
den per week helpen in de 
huishouding. Fam. Heino, 
tel. 56 48. WONINGRUIL 

Aangeb. te Haarlem : vrij 
huis - 5 kam., keuken, tuin 
en achterom. 

Huur f. 165,50 p.mnd. 
Gevr. woning te Zandvoort 
of omg. 

Brieven onder nr. 80 buro 
van dit blad. Tel. 023- 
35 1238. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. RITMAN 
Telefoon 4365 79e jaargang no. 9 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 2 februari 1 979 
nieuwsblad voor zand voort, bentveld en aerdenhout 
eanduoorrse hoer 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort,koninginneweg1, telefoon (02507) 21 35- uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f25.00perjaar;perhalf jaarf 1450 perpostf 37.50 

losse eksemplaren: f 0,30/advertentietarief : f 0.29 p mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenslandsbank. rekeningnummer 67. 13.60.221 / giro van de bank: 35555lnv de zandvoortse koerant 

raad in ijltempo door agenda heen De voor de eerste zitting van de gemeen- 
teraad in het. nieuwe jaar opgestelde a- 
genda, die weinig interessante onderwer- 
pen bevatte, werd door de volksvertegen- 
woordiging dinsdagavond in ijltempo 
afgewerkt. Om 8 uur begon de vergade- 
ring en om 9 uur stonden we al weer 
buiten op de stoep. 

Aan de behandeling van de ingekomen 
stukken werd nog de meeste tijd be- 
steed door het gezelschap gezworenen 
en afleggers van de gelofte. Vvd-frak- 
tievoorzitter Joustra was het niet eens 
met het voornemen van b en w dit jaar 
geen kermis toe te staan in Zandvoort 
op grond van de geluidshinder en het 
verlies 'aan parkeerruimte. Wanneer de 
eksploitanten van de attrakties er zorg 
voor dragen dat de muziek vanaf één 
punt wordt geregeld, kon wat hem be- 
treft het feest best doorgang vinden. 
Burgemeester Machielsen dacht dat het 
lawaai niet te beteugelen viel. Waar je 
de kermis ook neerzet, overal zal het 
klachten regenen over de geluidsover- 
last. 

Als we de kermis nu eens situeren op 
het spoorwegemplacement langs de 
Van Speykstraat ? , opperde Joustra. 
Wanneer de NS er mee instemt zullen 
b en wgeen bezwaar maken, antwoord- 
de de voorzitter. Maar de gemeente zal 
in ieder geval geen terrein beschikbaar 
stellen voor de kermis. 
Joustra was niet tevreden en zocht 
met zijp ogen steun bij zijn kollega's. 
Maar die hielden de blik strak gericht 
op een snelle afwikkeling van de agen- 
da. 

Die kwam spoedig in zicht. 
Maar eerst werd nog even gebakkeleid 
over de vraag of het voorstel van de 
vvd-er Attema om de aan b en w ver- 
leende machtiging tot het verlenen 
van garanties aan partikulieren voor 
de bouw of aankoop van woningen 
in te trekken, wel of niet aan de agen- 
da zou worden toegevoegd. B en w 
wilden in de gelegenheid worden ge- 
steld om eerst pré-advies uit te bren- B & W WILLEN MINDER 
KAMPEERHUISJES 
AAN NOORDERSTRAND Uit oogpunt van brandveiligheid willen 
b en w streven naar vermindering van 
het aantal kampeer huisjes aan het noor- 
delijk deel van het strand. De huisjes 
staan thans op een afstand van een me- 
ter van elkaar en het kollege wil die af- 
stand, in navolging van de richtlijnen 
van de Nederlandse Kampeerraad, 
brengen op tenminste drie meter en de 
vrije ruimte voor elk vakantiehuisje 
op tenminste acht meter. Een ambte- 
lijke werkgroep heeft inmiddels op- 
dracht gekregen na te gaan aan welke 
eisen het strandtentenkamp aan het 
noorderstrand op grond van de huidi- 
ge inzichten moet voldoen. In verband 
met de nu reeds vaststaande noodzaak 
tot vermindering van het aantal kam- 
peerhuisjes, heeft het gemeentebestuur 
de kampeerverenigingen verzocht van 
gedachten te wisselen en overleg te ple- 
gen over een passend en eff ektief sys- 
teem voor het terugbrengen van het 
aantal vakantieverblijven. 
In de voor het a.s. zomerseizoen af te 
geven vergunningen voor het plaatsen 
van de tenthuisjes zullen vooral t.a.v. 
de brandveiligheid zwaardere eisen 
worden gesteld, aldus b en w. eanduüortee hoeranr gen. Pvda-woordvoerder Gert Toonen 
daarentegen drong op direkte behan- 
deling aan. Hij zag er een poging van 
de eks-wethouder in om op deze ma- 
nier weer een vinger op de pols te krij- 
gen bij de transakties in onroerend 
goed. 

Het beloofde een pittige diskussie te 
worden, maar dat pakte anders uit. 
Er moest eerst over worden gestemd, 
bracht de heer Machielsen het gezel- 
schap in herinnering. 
Die staakten toen acht leden tegen 
onmiddellijke behandeling stemden 
en acht, o.w. Attema's fraktiegenoot 
Jongsma, voor. En dat betekenden 
dat de kwestie werd verschoven naar 
de eerstvolgende vergadering van de 
gemeenteraad. 

Maar dan is er geen pré-advies van 
b en w, riep P. Flieringa van inspraak 
nu, want dan moeten we opnieuw 
gaan stemmen over de vraag of we de zaak naar het kollege verwijzen of di- 
rekt aan de orde stellen. Machielsen 
dacht dat b en w in de volgende ver- 
gadering best met een pré-advies kun- 
nen komen. 

Dat is tegen de regels van het spel, pro- 
testeerde Flieringa. 
De' voorzitter wilde er niet zwaar aan 
tillen en nodigde de inspraak nu-afge- 
vaardigde uit zijn voorbeeld te vol- 
gen. 

Voor deze keer dan, zwichtte de dok- 
ter, maar het blijft fout. 
Zoals gezegd stonden we om 9 uur weer 
op de keien. 

De raad vergaderde achter gesloten 
deuren nog even door over de aankoop 
door de gemeente van een woonhuis 
aan de van Kinsbergenstraat. De pvda 
vond dit nodig omdat bij de transaktie, 
volgens de heer Van der Moolen, een 
lid van de gemeenteraad was betrok- 
ken. Toen de deuren weer openzwaaiden 
kwamen we net op tijd binnen om te 
vernemen dat de koop was gesloten. 
Alleen mevrouw Hugenholtz van de 
vvd had bezwaar. 

Zij vond een rendement van 2 percent 
per jaar voor de gemeente te schriel en 
stemde tegen. Over de rol van het niet 
bij name genoemde raadslid bij de 
verkoop werd met geen woord gerept. 
Op die manier komen we natuurlijk 
geen steek verder met de openheid 
van bestuur. Eerst in tegenwoordig- 
heid van het publiek suggereren dat er 
iets mis is met een raadslid, de kwes- 
tie vervolgens achter gesloten deuren 
bespreken en tenslotte in het open- 
baar doodzwijgen. De waarschuwing 
van de voorzitter zich niet aan het kol- 
legeprogram vast te klampen is niet 
eens nodig. De raad brengt het fraaie 
stuk vol beloften over de demokrati- 
sering van het bestuur zelf wel om zeep. 
24 januari - 30 januari 1979 

ondertrouwd : Marinus van den 
Berg en Maria Hendrica Johanna Kop- 
pen. 

getrouwd : Martin Seitz en Marga- 
retha Elisabeth Berkhout. 

overleden : Anna Antonia Knuvel- 
der, geb. Spitters, oud 66 jaar. 

overleden buiten de gemeente : 
Haring Hendrik Repko, oud 87 jaar. BURGEMEESTER WAARSCHUWT DE RAAD maak van kollegeprogram geen aogma Aan het begin van de eerste bijeen- 
komst van de gemeenteraad in het 
nieuwe jaar bracht raadsvoorzitter 
Machielsen enkele gebeurtenissen uit 
het voorbije jaar in herinnering en 
stipte een paar zaken aan welke in de 
komende maanden de aandacht van de 
zandvoortse volksvertegenwoordiging 
zullen vragen. 

Hij wierp een korte terugblik op de 
festiviteiten rond de viering van het 
honderdvijftig-jarig bestaan van Zand- 
voort als badplaats, de gemeenteraads- 
verkiezingen in juni j.l. en de samen- 
stelling van een nieuw kollege van b 
en w. De opstelling van een kollege- 
program door de in b en w vertegen- 
woordigde partijen, noemde burge- 
meester Machielsen 'een nieuw ele- 
ment in de zandvoortse politiek'. De 
verwezenlijking van de in dit program 
opgenomen wensen en verlangens zal 
sterk afhangen van de werkelijkheid 
van alle dag en voorzitter waarschuw- 
de er voor het program niet als een 
dogma te beschouwen. Maak er geen 
heilige koe van, was zijn teneur. 
Het verheugde hem dat een aantal in 
het kollegeprogram genoemde zaken 
parallel liepen met de eveneens vorig 
jaar uitgebrachte beleidsnota van b 
en w. Dit zal een konstruktieve samen- 
werking tussen kollege en de raad ten 
goede komen, meende hij. De uitvoe- 
ring van kollegeprogram en beleidsno- 
ta zal door het vele voorbereidende 
werk in de vorm van nota's en rappor- 
ten over de mogelijkheden van realisa- 
tie veel tijd en geduld vergen, aldus de 
voorzitter. Overijlde besluitvorming, 
tengevolge van ongeduld, spontaniteit 
en mogelijk onder druk zou ons in de 
nabij of verre toekomst lelijk kunnen 
opbreken, dacht de heer Machielsen. 
Daarom diende de besluitvorming over 
de aan de orde komende zaken zorg- 
vuldig te worden voorbereid. Hij vroeg 
de raad de politieke moed op te bren- 
gen om de hoofdlijnen van het beleid 
—de zaken waar het om gaat— te vol- 
gen en zich hiervan niet te laten aflei- 
den door het behalen van suksesjes op 
korte termijn. 

Sprekende over het totaal andere beeld 
van de bebouwing van Zandvoort in 
vergelijking met vroeger jaren zag de 
Machielsen: 'waken voo>r verdere ver- 
stedeling . . .' heer Machielsen in een ongebreidelde 
voortgang van de verstedelijking 'een 
gevaar voor de sfeer en de aantrekke- 
lijkheid van het dorp'. Wat de voorzit- 
ter, na ruim een jaar burgemeester- 
schap, vooral was opgevallen en door 
hem positief werd gewaardeerd was 
het sterke onafhankelijkheidsgevoel 
van de dorpsbewoners en hun bereid- 
heid om op vrijwillige basis anderen 
te helpen. Hij kwalificeerde de hulp- 
vaardigheid als 'onmeetbaar en onbe- 
taalbaar'. 

De heer Machielsen sprak de vrees uit 
dat de eigen-geaardheid van de bevol- king in het gedrang komt door een 
te ver doorgevoerde reorganisatie van 
het binnenlands bestuur. Het door de 
gemeente overdragen van taken aan 
de provincie waardoor de gemeente- 
lijke zelfstandigheid wordt verkleind. 
Op zich een goede zaak wanneer het 
gaat om de verbetering van de kwali- 
teit van de openbare voorzieningen, maar 
funest voor instellingen en organisaties 
die, zoals in Zandvoort, vanuit de be- 
volking voortkomen en in stand wor : 
den gehouden. De burgemeester noem- 
de in dit verband de vrijwillig brand- 
weer die bij de decentralisatie van het 
bestuur opgaat in een provinciale 
brandweer. Daarmee wordt de emotio- 
nele band met de bevolking doorgesne- 
den, betoogde hij. Voorzitter bekriti- 
seerde een ambtelijk stuk over de tot- 
standkoming van een provinciale brand- 
weer 'waarin met geen woord gerept 
over de grote waarde en betekenis van 
de vrijwillige brandweer'. Een nogal 
eng staaltje van wat bij betitelde als 
'technokratieseburokratie'. De heer 
Machielsen hoopte dat de minister van 
binnenlandse zaken hier nog een stok- 
je voor zou steken. 
Misschien hoort Wiegel hem. En nog 
beter : verhoort hij de smeekbede van 
de eerste burger van Zandvoort. De 
minister is tenslotte de man die in ons 
land het alarmnummer invoerde. 
Aan het slot van zijn inleiding —het 
houden van een nieuwjaarstoespraak 
vier weken na het begin van het nieu- 
we jaar zag hij niet zo zitten— bracht 
de heer Machielsen een 'eresaluut aan 
onze gladheidsbestrijders en alle ande- 
re overheidsdienaren die in dit barre 
winterweer hun plicht doen. En meer 
dan dat'. 
waterstanden febr. H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 06.16 


14.19 


18.35 


02.39 


2 07.04 


15.07 


19.24 


03.26 


3 07.56 


15.59 


20.13 


04.17 


4 08.44 


16.47 


21.11 


05.14 


5 09.48 


17.51 


22.22 


06.25 


6 11.00 


19.03 


—.— 


06.48 


7 00.07 


08.10 


12.24 


20.27 


8 01.02 


09.05 


13.30 


21.23 


9 02.00 


10.03 


14.15 


22.19 


JONGSMA STAPTE NIET 
UIT DE RAAD Het door politieke insiders getipte af- 
treden van het vvd-raadslid Jan Jongs- 
ma in de raadsvergadering van dinsdag- 
avond is niet doorgegaan. Ook werd, 
zoals verwacht, geen verklaring door 
vvd-fraktievoorzitter Pieter Joustra 
afgelegd over een op handen zijnde 
wijziging in de samenstelling van het 
raadsteam. De mededeling in de Zand- 
voortse Koerant en het Haarlems Dag- 
blad van j.l. dinsdag over het vertrek 
van Jongsma uit de raad werd niet te- 
gengesproken noch bevestigd. Men 
zweeg in alle talen in de dorpsverga- 
derzaal. 

Toch was het meer dan een gerucht 
waarop de koerant het bericht baseer- 
de. Tijdens het afgelopen vrijdag in 
het Gemeenschapshuis gehouden frak- 
tieberaad van de vvd kondigde Jongs- 
ma aan te zullen aftreden. Zijn onge- 
noegen over de gang van zaken in de" 
fraktie was te groot geworden om nog 
langer deel van het gezelschap uit te 
maken. Kennelijk is hij tussen vrijdag- 
en dinsdagavond op zijn besluit terug- 
gekomen. 

Na afloop van de raadsvergadering ver- 
klaarde Jongsma tegenover de redaktie 
van de Zandvoortse Koerant, in aanwe- 
zigheid van enkele leden van het kolle- 
ge van b en w, niet voor het eind van 
de huidige zittingsduur van de raad te 
zullen opstappen. Ik ben gekozen en 
zal blijven zitten, aldus de afgevaar- 
digde. 

Insiders blijven echter volhouden dat 
Jongsma zal vertrekken en dat er nog 
meer mutaties in de vvd-fraktie te ver- 
wachten zijn. 
Wij houden u op de hoogte. eairluüürrse 
hoeranr 

brengt het laatste nieuws 
op dinsdag en op vrijdag groeten uit zandvoort f^VY . 

i '-$\! .$;.*& v . ff-,^.T^v^-.v- ------ 
Twee huizen die een 
belangrijk aandeel 
hebben gehad in de 
gezondheid van 
bleekneusjes uit de 
grote stad : de Amster- 
damsche Vacantiekolo- 
nie aan de Kostverloren- 
straat en het in 1870 
aan de Zuid-Boulevard 
gebouwde Badhuis voor 
Minvermogenden. ouche pas 
a la femme Manche van de italiaanse regisseur Marco Fer- 

reri wordt vanavond en morgenavond 

door Film-inn Zandvoort vertoond in 

de filmzaal van de openbare bibliotheek 

aan de Prinsesseweg. 

Aanvang van beide voorstellingen 9 

uur. 

Generaal Custer rijdt in nogal 19e 
eeuws costuum door modern Parijs, 
generaal Terry krijgt orders van Nixon, 
Buffalo Bill heeft een soloshow in zijn 
eigen boite, de slag van Little Big Horn 
wordt 1 eeuw later in de zandkom van 
de voormalige Hallen uitgevochten, en 
als een Parijzenaar het over pieds-noirs 
heeft bedoelt hij Zwartvoetindianen. 
Touche Pas a la Femme Blanche is 
Marco Ferreri's scherpzinnig en boos- 
aardig antwoord op de Amerikaanse 
western, op het Noordatlantische suc- 
cespatroon in het algemeen. De india- nen moeten geliquideerd om plaats te 
maken voor spoorwegen; de Hallen 
moeten weg om plaats te maken voor 
het verkeer. 

Ferreri spuit een vuurwerk van ideeën 
en de componenten van zijn filmsequ- 
enties zijn altijd eikaars anachronismen. 
Dat is leuk in eerste instantie, en geeft 
te denken in tweede instantie. Little 
Big Horn in de bouwput kan Vietnam 
betekenen en ook het stadion in San- 
tiago de Chile. De nieuwe taktiek van 
de Indianen, die Custers paf doet staan, 

herinnert aan stadsguerilla's { ) 

Ferreri bespot niet alleen imperialistische- 
kapitalistische-kolonialistische toestan- 
den, maar ook leuzen van links voor- 
zover ze gemeenplaatsen zijn gewor- den. De meeste van zijn invallen zijn 
geestig, sommige briljant, alle sardo- 
nisch. Zijn film schijnt minder grim- 
mig dan La Grande Bouffe, omdat de 
scènes vaak aan clownesk straattheater 
doen denken en de personages aan fi- 
guren van een levensgroot poppen- 
spel. Maar de pret bijt door. 
hier 

staat 
uw 

brief Het biologisch centrum de Duyvetil 
van de Stichting Biologisch Centrum 
Zuid-Kennemerland in de A.W.-duinen 
te Aerdenhout — winplaats van de ge- 
meentewaterleidingen van Amsterdam- 
heeft na 1 jaar plaats moeten maken 
voor een gemeentelijk bezoekerscen- 
trum. Verleden jaar werd het gekwali- 
ficeerd als wrakke gebouwen;.nu wordt 
er beweerd dat het zichzelf heeft over- 
leefd. Waarom het weg moest is onbe- 
grijpelijk. Er is namelijk een hemels- 
breed verschil. Het bezoekerscentrum, 
waarvoor veel bomen moesten worden 
gekapt (kapverbod ? ), is een exposite- 
ruimte. Alles keurig, ambtelijk strak 
en gelijk van vorm. Het zou ook ge- 
schikt zijn als kunstgalerie. De Duyve- 
til, met rondom ramen en een prach- 
tig uitzicht op een beukenbos alsof je 
er middenin stond, was afgestemd op de vergiftiging). De schadelijke invloed op 
de bodem zelf. Dit constateerde ir. P. 
Doelman in het proefschrift waarop 
hij onlangs aan de rijksuniversiteit te 
Groningen promoveerde tot doctor in 
de wiskunde en natuurwetenschappen. 
In 1970 werd met de Natuurbescher- 
mingscommissie Zuid-Kennemerland 
de aanzet gegeven tegen het ontwerp 
'De Ranitz'. Een weg met een groot 
verkeersplein van drie verdiepingen in 
de omgeving van de uitspanning 'De 
Oase' in Aerdenhout en dwars door 
de A.W. duinen en Zuid Kennemer- 
land. 100.000 Folders met antwoord- 
kaart of men tegen de weg was werden 
huis aan huis verspreid. Op grootse en 
feestelijke wijze werd in het Concert- 
gebouw in Haarlem bekendgemaakt 
dat 37.000 kaarten met 'neen, geen de 
weg De Ranitz' waren binnengekomen. 
Voor de gemeente Amsterdam en haar 
waterleidingbedrijf een moment van 

onschatbare waarde en om nooit te 

vergeten. Er is geprobeerd voor de Duy- 
vetil een andere plaats te vinden. He- 
laas ontbraken de gelden. 
Er was altijd een stille hoop dat de , 
waterleiding financiël zou helpen. 
Het bezoekerscentrum heeft bijna één 
miljoen gulden gekost, waarvan een REGISSEUR DOKUMENTAIRE VAN OUD-PLAATSGENOOT 
Niesen: 'Jammer dat de Duyvetil verdwenen is , nieuws 

kdrt& klein • Onder het motto 'Kroonbazar' or- 
ganiseren lidmaten van de hervormde 
kerk aan het Kerkplein op 22 en 23 
maart a.s. een inzamelingsaktie t.b.v. 
de restauratie van de lichtkronen in 
het kerkgebouw aan het Kerkplein. 
De bazar zal worden gehouden in het 
jeugdhuis achter de kerk. In het jeugd- 
huis vinden ook de voorbereidende 
werkzaamheden voor de bazar plaats, 
ledere maandagavond om 20.30 uur 
komen de organisatoren bijeen om de 
voortgang van de plannen te bespre- 
ken. Tevens kan men op deze avonden 
goederen, etc. afleveren voor het pro- 
jekt. Bij de Rabobank is een rekening 
geopend t.n.v. de 'Kroonbazar' van de 
hervormde kerk onder nr. 32.63.88.400. • Dit weekeind slaagde de politie er in 
achter de identiteit te komen van twee 
personen die vorig jaar maart een in 
Zandvoort geparkeerd staande auto 
hadden leeggehaald. Het bleken twee 
inwoners van de hoofdstad van 19 en 
20 jaar oud. eanduoartee hoerartf * * i : 
regisseur Sam Fuller Thijs Ockersen Op het achtste festival van Film-International dat van 1 tot en met 10 februari 
over diverse filmzalen en -huizen verspreid in Rotterdam wordt gehouden, 
vindt de premiere plaats van een door oud-plaatsgenoot Thijs Ockersen ver- 
vaardigde dokumentaire over de atnerikaanse regisseur Samuel Fuller. Met 
bandopnameapparaat en kamera volgde Ockersen een maand lang zijn vriend 
en leermeester Fuller bij het maken van een film over de landingen van de 
amerikaanse troepen in Noord-Afrika en Sicilië in de tweede wereldoorlog. 
Voor de lokatie van de scènes van de oorlogsoperaties koos de cineast enkele 
streken in Israël die grote gelijkenis vertonen met de landingsplaatsen in Nrd. 
Afrika en Sicilië. Samuel Fuller geniet bij de vaderlandse filmliefhebbers voor- 
al bekendheid door zijn debuut 'I Shot Jesse James '. 

Tliijs Ockersen heeft inmiddels een uitnodiging van Film-inn Zandvoort aan- 
vaard om op een nog nader te bepalen datum de dokumentaire in zijn vroege- 
re woonplaats te vertonen. Bij die gelegenheid zal Ockersen ook enkele van 
zijn eerder vervaardigde dokumentaires en korte films draaien en van een toe- 
lichting voorzien. natuur en het natuurlijk gebeuren. Het 
eerste gebouw was bestemd voor pro- 
jekten. Eén van de interessantste was 
'Vogel, wie ben je? '. De bezoeker 
werd geïnformeerd over de ontwikkeling 
van ei tot volwassen vogel. Een verklein- 
de vinkenbaan (de leden maakten alles 
zelf) liet zien hoe men vroeger in het 
najaar vogels opleidde voor de zang en 
deze dan gebruikte om soortgenoten te 
lokken, zodat ze neerstreken en onder 
de dichtgeslagen netten terugkwamen. 
In het tweede gebouw werd onder an- 
dere propaganda gemaakt voor natuur- 
verenigingen, zoals de Vereniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten. Ook 
kon men zich als lid voor zo'n vereni- 
ging opgeven. Om de bezoeker behulp- 
zaam te zijn bij het maken van een keu- 
ze van een bepaald boek was er een 
uitgebreide collectie en uit voor- 
raad leverbaar. Een bibliotheek, waar- 
van de regelmatig bekende bezoeker en 
vooral het onderwijspersoneel gratis 
gebruik van konden maken. Voor leer- 
lingen van scholen werden lectuurpak- 
ketten samengesteld als leidraad van 
werkstukken. Iedere zondag duinwan- 
deling onder leiding van erkende na- 
tuurgidsen. Zondagmiddagpraatjes met 
dia's. De belangstelling was soms zo 
groot, dat er twee voordrachten op 
één middag werden gehouden. Op 
verantwoorde wijze werd gewezen op 
het zinloos bejagen van dieren. Hoe 
aangeschoten dieren dagenlang liggen 
te lijden en hun eventuele jongen van 
honger omkomen. Hoe funest hagel- 
korrels zijn voor dieren die voedsel 
zoeken en ze opeten (onherroepelijk 
dood ten gevolge ) en hoe gevaarlijk 
voor de drinkwatervoorziening (lood- subsidie van C.R.M. van f. 28.775. 
Met 2 procent van dit enorme bedrag 
hadden wij de Duyvetil, dat een waar- 
de had van ongeveer f. 60.000, kunnen 
afbreken en elders opbouwen. Nu is 
alles weg, Jammer, vreselijk jammer, 
niet allen voor het publiek maar ook 
voor de medewerkers die met een ge- 
weldige inzet en enthousiasme jaren* 
lang hun vrije tijd eraan hebben gege- 
ven. Wel-om over na te denken. 

J.L.G. Niesen GRAND GALA v.d. MATHEID 

De V.P.R.O.-uitzending van afgelopen 
zondag had geen beter voorbeeld kun- 
nen nemen, door de afgelopen gemeen- 
teraadsvergadering in zijn geheel des- 
noods life uit te zenden. 
Het besturen en controleren van het 
bestuur van de gemeente Zandvoort, 
moet een zeer gemakkelijke taak zijn, 
gezien de omvang van de agenda, nog 
meer in de behandeling van de punten 
in recordtempo en het terugsturen 
van een probleem naar kommissie of 
komende vergadering. 
Vragen de heren politici zich niet eens 
af, waarom politieke belangstelling 
van de gemeente bijna nihil is ? 
Zij zijn als exponent, tevens het ant- 
woord. Voorstel voor de gemeente- 
raad. Geef wetgevende macht aan de 
kommissievergadering, en presenteer 
eens per maand (dinsdag) een sten- 
cil met de genomen besluiten. 

F.S. 1954 1979 DR. ALB, PLESMANSCHOOL 
te ZANDVOORT Langs deze weg wiUen wij iedereen bedan- 
ken voor de getoonde belangstelling op 
het jubileum-feest in verband met het 25- 
jarig bestaan van de school op 27 januari 
j.l 

Namens de leerkrachten 
& ouderkommissie. 9 
kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 4 februari a.s.: 

10.30 uur :-Prof. Dr. H. Berkhof, hoog- 
leraar aan de Rijksuniversi- 
teit van Leiden. 

1 0.30 uur : Jeugdhuis, dhr, C. Spaans. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 4 februari a.s.: 
10.00 uur : Ds. P. van Hall 
19.00 yyr : Ds. J.P. Dondorp te Umui- 
der\. 

NED. PROTESTANTENBOND 

zondag 4 februari a.s.: 

10.30 uur : W.F. Monné vrijz.herv. 
IJsselstein. 

dinsdag 6 februari a.s.: 

20.00 uur : gekombineerde ledenverga- 
dering en kaderbesprekïng. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 3 februari a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 4 februari a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering. 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 

Caecilia koor (latijn). 
medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 3 en zondag 4 februari a.s.: 
Zuster A.E. Boschma, Linnaeusstraat 
7 flat 4, tel. 42 77 belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 

3044 Politie 
4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatie buro Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 
(023) 242212 Garage Flinterman bv, 

Zandvoortselaan 365, Bentveld. 

Peugeot, Skoda en Daihatsu 

dealerservice 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop 
7550 STICKERS ? ALLSTICK, voor 

kleine en grote stickers, 

Mr. Troelstrastraat 31 
2135 Zandvoortse Koerant bv, 

Koninginneweg 1 , Zandvoort adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. 
Eercte en derde woensdag van de maand 
van 17.30 uur tot 18.30 uur. 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 

Geeft advies, hulp en informatie, van 
maandag t/m vrijdagmorgen van 1 1 tot 
12 uur en iedere zondagmiddag van 4 
tot 5 uur. Postbus' 100, 2040 AC Zand- 
voort. Telefoon 7373 

Maatschappelijk werk Zandvoort 

Noorderstraat 1 , tel. 34 59. 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en maan- 
dag van 19.00 - 20.00 uur. 

CRISISCENTRUM 

Schotersingel 2, Haarlem, telefoon 
023-25 6198. 

Geeft direkt hulp wanneer u die nodig 
heeft bij akute problemen, DeD 

Wereldo 

Voor driekwart van de wereld- 
bevolking is de Derde Wereldoorlog allang 
begonnen : de strijd van de allerarmsten 
tegen honger, armoe, onrecht en onder- 
drukking. De strijd van drie miljard(!) 
mensen voor een menswaardig bestaan. 
Ze worden tegengewerkt door 
economische, politieke en militaire 
krachten. En hebben daardoor tot voor 
kort alleen maar nederlagen geleden. Maar 
eindelijk worden successen geboekt. 
Omdat die allerarmsten langzamerhand 
steeds meer steun krijgen. Van mensen in 
Nederland en daarbuiten, die vinden dat 
iedereen recht heeft op een menswaardig 
bestaan. En dat ook die allerarmsten daarop 
een kans moeten krijgen. 

Aan welke kant staat u? 

Als u die allerarmsten echt wilt 
steunen, doet u dat het beste door niet 
alleen geld te geven. Maar door óók nog te 
proberen inzicht te krijgen in de Derde 
Wereldproblematiek . 

Want: met uw geldelijke 
bijdragen kunnen de allerarmsten zelf hun 
landbouw, veeteelt, gezondheidszorg en behuizing verbeteren. Maaralleen als daar- 
bij ook nog begrip ontstaat voor hun 
situatie kan de strijd tussen rijk en arm 
eindigen in een menswaardig bestaan voor 
iedereen. 

Dat kan door steunabonnee te 
worden van Novib (de Nederlandse 
organisatie voor internationale ontwikke- 
lingssamenwerking). Voor f200,-; f 100,- of 
f60,- per jaar. 

Wie bijvoorbeeld in 1978 een 
steunabonnement van f200,- nam, kreeg 
daarvoor in de eerste plaats de volgende 
actuele informatie: 

• een jaar lang Onze Wereld. Het maandelijkse 
opinieblad dat belangnjke.economische, 
politieke en militaire structuren blootlegt. 
En de strijd opide voet volgt. 

• De Novib-kalender. Een indrukwekkend 
fotowerk. Met een schat aan informatie over 
aktiviteiten in en voor de Derde Wereld. 

• Voor en Na Soweto. Waarom Soweto ook in 
1978 een brandhaard bleef. Een scherpe analyse 
over het apartheidssysteem. 

• Als er regen komt. De meeslepende roman over 
een Zuidafrikaanse vluchteling. 

• Spreekbuisgiganten. Het boekje over de nieuws- 
voorziening in de wereld. Naar aanleiding van de geruchtmakende Unesco-conferentie. 

• De Argentinië-map. Steunabonnees werden als 
geen ander geïnformeerd over het strijdtoneel van 
de WK-voetbal. 

• Een nieuwe Wall N'Kama'. Radeloze blanken 
vluchtten in 1978 uit de mijnstad Kolwesi. 
Deze roman leerde Zaïre kennen van binnenuit. 

• Het Mozambique-boek. Hoe het een jonge onaf- 
hankelijke staat kan vergaan. 

Al met al broodnodige informatie. 
Die over een jaar werd verdeeld. En die inzicht 
verschafte over de strijd, cultuur en mentaliteit 
van de mensen waar het om gaat. 
De rest van de f200,- ging via de Gast aan Tafel- 
aktie naar aktiviteiten van en voor de aller- 
armsten. Wie voor f 100,- steunabonnee werd, 
ontving iets minder informatie en ook de rest 
van die bijdrage ging naar de allerarmsten. 
Wie een steunabonnement van f60,- koos, 
kreeg voor het volle bedrag informatie. 

Zo werkt het in 1979 opnieuw. 
En we hopen dat deze keer ook ü een keus 
maakt uit één van deze drie steun - 
abonnementen. Omdat - welk abonnement u 
ook neemt - u dan partij kiest. Voor de aller- 
armsten in hun strijd om een menswaardig 
bestaan. Waar iedereen rechtop heeft. J Ik kies partij. 

En word steunabonnee voor 

f 200,- per jaar, f 100,- per jaar, f 60,- per jaar. 

(Omcirkelen wat u wilt.) Naam. . Adres: Postcode/plaats:. Deze bon (zonder postzegel) opsturen aan . 

Novib, Antwoordnummer }62, 2500 WB Den Haag 


?> 


&ï $? .*< ^v\ V^.3 ï.-^-i^ -^- * s v 
BEWONERS HOBBEMASTRAAT 

VINDEN VERBREDING DAKKAPELLEN AAN STRAATZIJDE ZINLOOS 

De meeste bewoners van de gemeentewoningen aan de Hobbemastraat/hoek Jan Steenstraat zijn niet geïnteresseerd in 
de verruiming van de bestaande dakkapellen aan de straatzijde van de huizen. De door de gemeente onderzochte moge- 
lijkheden van de verbreding van de dakkapellen biedt geen enkel soulaas voor de kleine ruimte op de bovenétage. 
Dit kan wel worden bereikt door aan de achterzijde een dakkapel te maken over de gehele breedte van de buitenmuren, 
aldus de bewoners die gisteren aanwezig waren op de openbare vergadering van de raadskommissie van publieke werken 
waar deze kwestie uitvoerig werd besproken. 83 9o van de huurders van de woningen aan Hobbemastraat/hoek Jan 
Steenstraat geeft aan de aanleg van een dakkapel aan de achterzijde de hoogste prioriteit bij de verbetering van de huizen. 
Op 6 februari a.s. gaat wethouder Jan Termes bij de H.I.D. de door de bewoners gewenste dakvoorziening bepleiten. 
Over de resultaten van dit gesprek zullen de huurders een dag later door de wethouder worden ingelicht. 
Meer over dit onderwerp in de editie van de koerant van a.s. dinsdag. SrL^Si^ f pmfpèpërs "HET JAAR VAN 
HET KIND" 

Voorlichting. 

Stichting "Barricade" orga- 
niseert een cyclus lezingen ' 
waarbij wordt ingegaan op 
opvoedingsproblemen en 
vormen van hulpverlening. 
7 februari - 1 5 februari - 
21 februari - 7 maart 

THEMA'S 
de puberteit - conflicten 
thuis - sexuele voorlichting 
- lichamelijke klachten. 
Over deze thema's worden 
ook films vertoond. Elke 
avond begint om half acht. 
AULA —dependance Coorn- 
hert - scholengemeenschap, 
Tempelierstraat 1 Haarlem, 
entree f. 5,00 p.p. 

Gevraagd een paar 
DAMES 

die gemeubileerde flats 
willen schoonmaken bij 
wisseling van gasten. 
Loon f. 12,50 p.u. 
Tel. 56 68. Installatie bureau 

GROENEIf EIN B.V. sw &&3S ^^ wwasss 

889^ 


KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 8484 TIMMERMAN vraagt 

* timmerwerk 

* schilderwerk 

* wit- en behangwerk 
onder tel. nr. 02507-6116 Medisch secretaresse-30 jr. 
zoekt per 1 maart of 1 a- 
pril 

FLAT 
of 
VRIJE ETAGE 
met douche, toilet en kook- 
gelegenheid in Zandvoort of 
omgeving. 
Inl. tel. 02153 -8 66 07. 
Gevraagd 
SECRETARESSE-TYPISTE 

diverse zelfstandige werkz. 
heden, talenkennis strekt 
tot aanbeveling, halve dagen. 
Kantoor Zandvoort. 
Bel als je interesse hebt 
02507 - 76 24. Inlijsten bij 

"DE BOET" 
Winkelcentrum nw. noord. 't ( kinder) WINKELTJE 

11.30- 18.00 uw- 
Zondags 13.00 - 18.00 u. 

Buureweg 1-3 Tel. 6580 
zijstraat van de Kerkstraat 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 

play-in# 

Kom naar de Play-ln, waar 
het leven een spel is. 
De hypermodernste speel- 
hal met de allernieuwste 
automaten. 

Zandvoort, Kerkstraat 1 1 . 
Amsterdam, Nieuwendijk 37. Voor het VAKKUNDIG 
opbrengen van alle soorten 
wandbekleding ( BEHANG) 
•fwerkingsbedrijf LETAM, 
tel. 02507- 79 38 

Drukt 'ngrote drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

F.M. VAN DEÜRSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker Denkt u aan vakantie deze zomer: 

EEN KEUR VAN MOGELIJKHEDEN KUNT U BIJ ONS RESERVEREN 
OOK gedurende de bouwvak- en grote vakantie nog vele mogelijkheden. REISBUREAU 
KERKMAN 

Grote Krocht 20, Zandvoort 
',:' ■ ... telefoon 02507-2560 BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap v. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
«n winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. H. W. COSTER b.v. 

Makelaar o.g. na 

üdNBM UdMCC Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF 

Boerlagestraat 2 

Zandvoort. 

* TAPIJTREI NIG ING 

* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX 

* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT- 
REINIGINSMACHINE 

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90 
of 02507-4764 ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975 
Haal warmte en kleur in uw huis 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 20 60 
VERSTEEGE # nsuUitltrfetbrfft. 

ftalteftnat t8 • ï«nbboptt 
tttlttoon 02507-4409 GRATIS ftALEN EN BEZORGEN 
Binnen 1 a 2 dagen terug. 

"ONE HOUR CLEANING SERVICE" 

stomerij 

Haltestraat 39 - tel. 02507-2810 

U belt.... 
Wij komen! KEUR en ZOON 

zoekt voor een van zijn medewerkers 

WOONRUIMTE 

Liefst eigen opgang, twee kamers met keuken. 
Inl. Paradijsweg 2, tel. 56 02. 
gemeente 
zandvoort Bij het gemeente gas- en waterbedrijf kan 

worden geplaatst een 

administratief medewerker 

met MAVO-opleiding, wiens taak zal be- 
staan uit: 

- het assisteren bij de opnamen van gas- en 
watermeters 

- het verrichten van incasso-werkzaamheden 

- het verrichten van eenvoudige administra- 
tieve werkzaamheden. 

Salaris: 

afhankelijk van leeftijd maximaal f 2.268,- 
bruto per maand exclusief vakantietoelage. 
De gebruikelijke rechtspositie-regelingen 
zijn van toepassing. 

Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen te 

richten aan: 

Oirektie Gas- en Waterbedrijf 

Postbus 1 3 - 2040 AA Zandvoort. V 
gemeente 
zandvoort bekendmaking SEIZOENVERGUNNINGEN 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
roepen voor het badseizoen 1979 gegadigden 
- uitsluitend inwoners van de gemeente Zand- 
voort - op voor: 

1. een vergunning voor het venten of het 
aanbieden van diensten: 

a.op het strand 
b. in het dorp. 

2. een vergunning voor het innemen van een 
standplaats. 

3. een vergunning voor het pachten van een 
parkeerterrein. 

Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk 
15 februari 1979 ten raadhuize te hebben 
ingediend. 

Aanvraagformulieren zijn aldaar op de afde- 
ling algemene zaken, kamer 4, verkrijgbaar. 

Degenen die voor 1979 reeds een vergunning 
als hiervoor bedoeld hebben aangevraagd, be- 
hoeven niet opnieuw een aanvraag in te die- 
nen. 

Zandvoort, 26 januari 1979. 
Burgemeester en wethouders voornoemd. 
De Secretaris, De Burgemeester, 

J. Hoogendoorn H. Machielsen V* 
Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

v. Petegem & Zn. KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT 3a. £. ^aUedux & ^n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte 79e jaargang no. 10 — verschijnt dinsdags en vrijdags 
dinsdag 6 februari 1979 

BOBBffianSBEB eandu nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, koninginneweg 1, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant fov 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f 25.00per jaar; per half jaar f 1<j . 50 per post f 37.50 MHBHMawaBBasaa losse eksemplarert: f 0,30 /advertentietarief : f 0.29 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned.middenstandsbank. rekeningnummer 67. 13 60.221 / giro van de bank 35555tnv de zandvoortse koerant ^■^■^ hoDDema 
voelen zie Het grote ongenoegen van de bewo- 
ners van de gemeentewoningen aan 
Hobbemastraat / hoek Jan Steenstraat 
is dat zij nog steeds niet bij de initia- 
tieven en plannen voor de verbetering 
van de zestig jaar oude panden wor- 
den betrokken. 

Koewei ruim vier jaar geleden een 
ambtelijke werkgroep is opgericht, 
speciaal belast met het onderhouden 
van het kontakt tussen gemeentebe- 
stuur en bewoners, voelen de laatsten 
zich nog altijd van het kastje naar de 
muur gestuurd. En dat knaagt het 
ergst : niet als volwaardige gespreks- 
partners te worden beschouwd. 

De grief van de huurders van de ge- 
meentewoningen niet of nauwelijks in 
de plannen voor verbetering van de 
woningen te worden gekend dateert 
vanaf het moment dat er nog sprake 
was van de renovatie van de huizen in 
de eerste helft van de jaren '70. Toen 
die van de baan was na de weigering 
van het ministerie van volkshuisvesting 
financiële medewerking te verlenen, 
leek het er op dat de gemeente en de 
bewoners elkaar hadden gevonden in 
een plan de verbetering van de huizen 
voorlopig te beperken tot het inlopen 
van het achterstallig onderhoud. Een 
projekt waarvoor de gemeenteraad 
f. 376.000,- beschikbaar stelde en 
waarvan de uitvoering dit voorjaar ter 
hand zal worden genomen. 
Buiten die opknapbeurt viel de verrui- 
ming van de woningen door middel van 
verbouwing van de daketage en de 
huurders hadden zich al neergelegd bij 
de gedachte dat zij die voor eigen reke- 
ning ter hand moesten nemen. Maar 
onlangs vingen zij het gerucht op dat 
de gemeente alsnog geld van het minis- 
terie probeerde los te peuteren voor 
een verbouwing van de bovenverdie- 
ping. Dat gerucht bleek juist. En meer 
urte 


£«i?*"- ' SA Weth. Jan Termes: 'alles bevindt zich 
nog in het stadium van voorbereiding'. dan dat. Een delegatie van het gemeen- 
tebestuur o.l.v. wethouder Jan Termes 
van publieke werken was er in geslaagd 
het ministerie te bewegen f. 20.000,-- 
te verlenen voor de verbreding van de 
dakkapellen aan de straatzijde van de 
gemeentewoningen. Daaraan verbond 
het ministerie twee voorwaarden : 
de levensduur van de huizen zou met 
nog eens tien jaar moeten worden ver- 
lengd (de gemeenteraad besloot eerdei 
de woningen tot 1988 te handhaven - 
red.) en toegewezen aan een en twee 
persoo nshu ishoudens. 
Van de voorwaarden van het ministerie 
waren de huurders niet erg onder de 
indruk. Van hen mogen de woningen 
nog een eeuw of langer blijven staan 
en over de toekomstige bezettingsraad 
maken ze zich op dit moment geen 
zorgen. Maar wat de bewoners wel 
hoog zat, was dat de gemeente in het 
overleg met het ministerie opnieuw 
geen rekening had gehouden met hun 
wensen en verlangens. Vorig jaar april 
hadden zij b en w duidelijk gemaakt 
dat een verbreding van de dakkapel 
aan de voorkant geen enkele verbete- 
ring zou opleveren. Die kon wel wor- 
den bereikt door het maken van een 
dakkapel aan de achterzijde, opgetrok- 
ken vanaf de gevel en van wand tot 
wand. De f. 20.000,-- die men aan de 
verbreding van de dakkapel aan de 
straatkant wil besteden noemden de 
huurders weggegooid geld, tijdens de 
donderdagavond gehouden openbare 
vergadering van de kommissie van pu- 
blieke werken. Een zinloze onderne- 
ming die niets oplost en zij verweten 
het gemeentebestuur hen niet tijdig 
op de hoogte te hebben gesteld van de 
plannen alsnog een poging te doen 
rijksgelden te krijgen voor de verbete- 
ring van de huizen. We staan weer 
buitenspel, klaagden de bewoners. 
Wethouder Termes verdedigde het 
beleid van b en w door op te merken 
dat er nog niets over het projekt was 
beslist en dat alles nog verkeerde in 
het stadium van voorbereiding en het 
aftasten van de mogelijkheden. 
Dat konden de huurders wel vatten, 
maar niet dat dit buiten hen om ge- 
beurde. Zij kregen steun van de kom- 
missieleden Ineke Wind (pvda) en Jan 
Jongsma (vvd) die het roerend met de 
bewoners eens waren. De diskussie tussen de huurders en de 
kommissie had tot gevolg Hat wethou- 
der Termes opnieuw met het ministerie 
zal gaan praten, maar nu over de aan- 
leg van dakkapel aan de achterzijde van 
de woningen aan Hobbemastraat / hoek 
Jan Steenstraat. Dat zal wel op een be- 
duidend hoger bedrag uitkomen dan de 
f. 20.000,- die het ministerie thans be- 
schikbaar wil stellen, zei Termes. En dan 
is het nog maar de vraag of men bereid 
is de f. 20.000,-- te verlenen voor de in- 
greep aan de achterzijde, voeg'de hij 
daaraan toe. 

Wanneer het ministerie het geld ter be- 
schikking stelt zal de kommissie van 
publieke werken het gemeentebestuur 
adviseren de meerkosten te laten be- 
talen door de gemeente. 
Jan Termes beloofde de bewoners di- 
rekt op de hoogte te brengen van het 
gesprek met de ambtenaren van het 
ministerie van volkshuisvesting. Het 
onderhoud heeft vanmiddag plaats 
gevonden en'morgenavond zullen de 
bewoners van Hobbemastraat / hoek 
Jan Steenstraat door hem over de uit- 
komsten worden geinformeerd. REE HEEFT HET GEHAALD Vorige maand schreven wij over de 
ree, die aan de kop van de Zeeweg door 
vier honden was aangevallen en deerlijk 
verminkt. -Het dier heeft het gehaald, 
heeft aan zijn eigen herstel meegewerkt 
door het hem in het Kennemer Dieren- 
tehuis verstrekte voedsel alle eer aan te 
doen, en zaterdag was het zover dat het 
naar de duinen terug kon. Het klinkt 
simpel : terug naar de duinen. Alsof 
het een kwestie is van in een grote 
mand stoppen, deksel dicht en op de 
plaats van bestemming deksel weer 
open. Nee, daar komt wel wat meer bij 
kijken, zoals brancard, dekens en rie- 
men. Maar goed, de operatie 'hert in- 
pakken' verliep volgens plan ^n toen 
de auto van het diererttehuis de hekken 
van de Kennemerduinen binnenreed 
waar, zoals de heer Van Vueren van 
tevoren had geïnformeerd, gevoederd 
wordt, kwam voor het dier de vrijheid 
aardig in zicht. DIT SCHREVEN DE BEWONERS 
VAN DE HOBBEMASTRAAT 

'Om nu na 8 jaar weer te komen met 
een oplossing die geen oplossing is, 
gaat nu toch wel alle perken te bui- 
ten. Als men werkelijk iets voor de 
bewoners wil doen plaats dan een dak- 
kapel aan de achterkant, of laat alle 
uit enorme bezorgdheid genomen 
plannen maar weer vallen. 
De bewoners moeten alles uit geruch- 
ten vernemen en verwachten dat het 
toegezegde overleg tussen de gemeente 
en de bewonerscommissie nu eindelijk 
eens gaat beginnen. Wij zijn het name- 
lijk zat om constant als een stel kleine 
kinderen behandeld te worden. Ook 
als je met essentieèle vragen komt bij 
de diverse ambtenaren wordt je van 
het kastje naar de muur gestuurd en 
elke keer met een kluitje in het riet. 
Openheid en inspraak is alles wat wij 
verlangen en we zijn geen kleine kin- 
deren, waarvoor je bang moet zijn om 
ze teleur te stellen want dat gebeurd 
alleen maar als we weer horen dat we 
in de besluitvorming gepasseerd wor- 
den. Het was fascinerend die vroege zaterdag- 
ochtend in de doodstille duinen, waar 
tussen de sneeuwplekken al weer wat 
groen zichtbaar werd. Waar vader en 
zoon Van Vueren, de brancard tussen 
hen in, speurden naar een gunstige 
plek met goede ontsnappingsmogelijk- 
heden voor de nu nog vastgebonden ree 
die, vanonder de deken kennelijk ver- 
trouwde geuren opsnuivend, met een 
vreemd geluid zijn misnoegen over de 
belemmering naar de vrijheid kenbaar 
maakte. Lang hoefde hij niet te wach- 
ten: toen vijf minuten later de laatste 
obstakels verwijderd waren richtte het 
dier zich op en verdween op hetzelfde 
moment met een paar enorme spron- 
gen in het kreupelhout eanduaartee hoeranr ^.3 e Bij een inbraak in een radiozaak aan 
de Haltestraat werd voor een waarde 
van f. 35.000,- aan techniese appara- 
tuur ontvreemd. Uit een woning aan 
de Wilhelminaweg verdwenen een aan- 
tal boeken en verscheidene sieraden. 
Van de dader(s) ontbreek totnogtoe 
ieder spoor. 

o Een zeventienjarig inwoner liep za- 
terdagavond in de Haltestraat flinke 
verwondingen in zijn gezicht op toen 
hij en zijn vriend door enkele onbe- 
kende mannen zonder enige aanlei- 
ding werden aangevallen. De zand- 
voortenaar heeft aangifte gedaan bij 
de politie. 

o In de Haltestraat vond eergisteren 
een merkwaardige aanrijding plaats. De 
auto van een tweeëndertigjarige vrouw 
uit Nieuw- Vennep stond in de straat 
geparkeerd, maar zij kreeg haar wagen 
niet uit de rij geparkeerde auto's Toen 
zij aan een voorbijganger vroeg even 
haar auto uit de rij te halen, raakte zij 
echter van de regen in de drup. De man 
wist na enig schakelen de wagen in de 
achteruitversnelling te krijgen en reed 
vervolgens met een enorme klap tegen 
achterstaande wagen. Beide auto's 
werden flink beschadigd. De politie 
konstateerde dat de hulpvaardigde 
wandelaar onder invloed verkeerde en 
hij kreeg proces-verbaal voor het rijden 
onder invloed. • De federatie Handelsvereniging Han- 
ze belegt op maandag 1 februari a.s. 
in hotel Keur aan de Zeestraat de jaar- 
vergadering 1979. De agenda vermeldt 
o.m. de behandeling van de jaarversla- 
gen van sekretaris en penningmeester, 
de benoeming van een opvolger van 
de vorig jaar afgetreden voorzitter Van 
Duivenvoorde en van een bestuurslid 
in de vakature Vuisting. Het federatie- 
bestuur stelt de heer Ch. Moerenberg 
kandidaat voor het voorzitterschap en 
de heer P. Bakker als lid van het be- 
stuur. De bijeenkomst van de georga- 
niseerde middenstand begint om 20.00 
uur. 

e De voor morgenavond in het vrou- 
wenkafee vastgestelde themabijeen- 
komst met de opzet van praatgroe- 
pen als onderwerp, is verschoven naar 
14 februari a.s. Zelfde plaats en zelfde 
tijd : 8 uur. Inplaats van de geplande 
thema-bijeenkomst vindt morgenavond 
een vergadering van een algemeen karak- 
ter plaats, waarbij iedereen van harte 
welkom is. Tijdstip van aanvang even- 
eens 8 uur. ^^S|, 
POLITIERAPPORT OVER 1978 MELDT: 
ers gedragen 
entelijk 
Handelmij. B.V. 

Kam. Onnesstraat 19 

Zandvoort 

Tel. 7941-36 77 

Wij zoeken voor ons kantoor : 
/MEM ML Vrouwelijke medewerkster, wiens werkzaamheden zullen be- 
staan uit : 

* correspondentie 

* telex 

* deb. bewaking 

* telefoon 

Wij bieden een prettige, zelfstandige werkkring, goede salarië- 
ring, en sociale voorzieningen. is& -<^.-."ühM£*££-& : In het afgelopen jaar werden in Zand- 
voort 1607 misdrijven gepleegd en dat 
is 7°/o meer dan in 1977, zo meldt 
het vorige week verschenen jaarverslag 
van de zandvoortse gemeentepolitie. 
338 in 1978 gepleegde misdrijven kon- 
den door de recherche worden opge- 
lost door aanhouding c.q. identifikatie 
van de daders, maar in 1192 gevallen 
kon hun identiteit tot op heden nog 
niet worden achterhaald. Dat wil overi- 
gens niet zeggen dat zij spoorloos en 
onvindbaar blijven. Vorig jaar bracht 
de zandvoortse politie 50 oude misdrij- 
ven —gepleegd in voorgaande jaren— 
alsnog tot klaarheid door aanhouding 
van de daders. 

Het aantal autodiefstallen liep in ver- 
gelijking met 1977 terug, daarentegen 
nam het aantal inbraken in woningen 
en bedrijven alsmede diefstallen uit ge- 
parkeerd staande auto's sterk toe. Resp. 
van 143 naar 180 en van 237 naar 281. 
Vorig jaar werden in totaal 9920 pro- 
cessen verbaal opgemaakt voor misdrij- 
ven en overtredingen. Er vonden zes 
zelfmoorden plaats en drie ongevallen 
waarbij het slachtoffer om het leven 
kwam. In het jaarverslag wordt mel- 
ding gemaakt van een voortgezet 
onderzoek naar de oorzaak van de 
branden in houten gebouwen aan de 
Vondellaan en de Kostverlorenstraat, 
waarvan het niet uitgesloten wordt 
geacht dat ze zijn aangestoken. 
Volgens het politieverslag over 1978 
hebben zich in de zomermaanden aan het naaktstrand 'geen-uitspattingen op 
seksueel gebied voorgedaan ' en werd 
bij de strandpolitie geen enkele aan- 
klacht f ingediend omtrent 'wangedrag 
van de naaktrekreanten'. 
En dat is dan weer een gehele gerust- 
stelling voor hen die orgieën vreesden 
aan het zuiderstrand en in iedere legale 
naaktloper een bedreiging zagen voor 
de goede zeden van de ingezetenen van 
het lieve vaderland. BREDERE OPZET 

WIM GERTENBACH BRUGKLAS Zaterdagmiddag was er in de Wim 
Gertenbachschool voor Mavo een 
'open dag'. Belangstellenden konden 
het schoolgebouw bezichtigen en zich 
laten informeren over de bredere op- 
zet van de brugklas, en dat laatste 
was eigenlijk de hoofdzaak van deze 
open dag. Direkteur Nijboer, school- 
dekaan mevrouw C.M. Ploeg en een 
aantal leraren waren aanwezig om ou- 
ders wier kinderen de basisschool gaan 
verlaten in te lichten over de mogelijk- 
heid om ekstra leerstof op Havo-nivo 
aangeboden te krijgen en wel, en dat 
is nu het kardinale punt, in Zandvoort 
zelf. waarmee tegemoet wordt geko- 
men aan de wens van heel veel ouders. 
Door een intensieve samenwerking tus- 
sen de vaksekties van de Coornhert 
Scholengemeenschap en de Wim Ger- 
tenbachschool voor Mavo en doormid- 
del van gemeenschappelijke proefwer- 
ken wordt zorg gedragen dat het ver- 
eiste nivo bereikt wordt om na de 
brugklas de overgang mogelijk te ma- 
ken naar de tweede klas Havo of twee- 
de klas Atheneum van de Coornhert 
Scholengemeenschap. Naar echter 
thans bekend is geworden zal ook de 
Kennemer Scholengemeenschap aan 
deze nieuwe opzet haar medewerking 
verlenen. zoekt : 

Wegens het uitbreiden van ons bedrijf met 
een filiaal in de regio Haarlem : 

VERKOPER 

onze gedachten gaan uit naar een jonge- 
man van plm. 25 tot 35 jaar, bekend met 
schildersbranche noodzakelijk, kleur en 
mode bewust, goede omgangsvormen. 

Geboden wordt een zelfstandige werkkring, 
goede secondaire arbeidsvoorwaarden, even- 
tueel woning beschikbaar. Glashandel - Schilderwerken 
Winkelverkoop 

Zandvoort, Paradijsweg 2 
Tel. 02507 - 56 02 na 18 uur 60 89 
„FORTUNA" 


ONDERHOUDSBEDRIJF 


CV. INSTALLATIES 


Schoonmaken 
QASQEYSERS - 


■ Reparatie* 
QASHAARDEN 


Verhelpen van storingen 


AANLEG SANITAIR 


- QASHAARDEN 


Erkand ga*- an waterlnstallateur 


H. A. SPIERIEUS 
Zandvoort 


Prinsesseweg 27 
Telefoon 02507—5012 j.5>v^'ir ■^K&m^&sffi^ eanduoürrse A L ^aeranr brengt het laatste nieuws 
op dinsdag en op vrijdag 

omroepers VAKBEKWAME 

onderhoudsschilders 

GEVRAAGD 

KEUR en ZOON 
glashandel - schilderwerken 

winkelverkoop 
Paradijsweg 2, Zandvoort. 
Tel. 02507 -56 02 na 18 
uur 60 89. 

Te huur gevraagd voor lan- 
ger termijn 

HUIS of FLAT 
voor klein gezin. 
Tel. 020 - 73 99 02. 

l _, *• »» ,f-È£." sa»i"* — J?! , ^a .- .£_ De paraatheidsoefeningen van de bemanning van de zandvoortse reddingboot Dr. S.L. Louwes zijn weer in volle gang 
Na de jongste test met de reddingboot voor de kust van de gemeente vindt op zaterdag 3 maart een volgende proef- 
vaart plaats. Daarna worden op 17 maart en 21 april oefeningen gehouden met het wippertoestel. Alle trainingen be- 
ginnen 's morgens om 9 uur. 
79e jaargang no. 11 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 9 februari 1979 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoortae h 

redaktie en administratie: postbus 151. zandvoort.koninginnewegl.telefoon (02507) 21 35- uitgave zand voortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt di nsdags en vrijdags-abonnement: f25. - per jaar; per half jaar f 14 50 per post f 3750 

losse eksemplaren: f 0.30/advertentietarief : f 0.29 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / pcslgiro 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67.13 60 221 / giro van de bank: 35555lnv de zandvoortse koarant 
h.i.d. zegt nee tegen wens 'lil' I ^ I J VA/ ' vanh I^LL • t • emastraatbewoners 
Wethouder Jan Termes is na het gesprek 
met de direktie van de Volkshuisvesting 
en de Bouwnijverheid in de provincie 
Noord-Holland (H.I.D.) over het maken 
van een dakkapel aan de achterzijde van de fc 
woningen aan de Hobbemastraat dinsdag 
met lege handen naar Zandvoort terugge- 
keerd. De direktie, deelde Termes de avond daar- 
op tijdens een speciale zitting van de raads 
kommissie van publieke werken aan de 
huurders van de gemeentewoningen aan 
de Hobbemastraat mee, weigert financiële 
medewerking te verlenen aan de bouw 
van de dakkapellen aan de achterzijde 
van de huizen. Het plan voldoet niet aan 
de door het ministerie gestelde voorwaar- 
den. Hoofdbezwaar is dat de door de be- 
woners gewenste dakoperatie meer gaat 
kosten dan de f. 20.000,-- subsidie welke 
de rijksoverheid bereid is te verstrekken 
voor de verbetering van de woningen. Die 
verbetering moet beperkt blijven tot een 
bedrag van f. 20.000,-, anders is er vol- 
gens Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 
sprake van een verkapte renovatie. En 
dat heeft het ministerie voor deze wo- 
nigen niet over. Ook niet wanneer de ge- 
meente Zandvoort zich bereid zou tonen 
de meerkosten van de woonverbetering 
door middel van het aanbrengen van 
een dakkapel aan de achterkant van de 
huizen, te betalen. In dat geval behoeft 
niet te worden gerekend op een bijdrage 
van het rijk. Het is f. 20.000,-- of niets, 
zo maakte Jan Termes zijn gehoor dui- 
delijk. De H.I.D. is niet te vermurwen en 
laat zich niet tot een ander standpunt 
over halen, aldus de wethouder. 
Het pw-kommissielid Jan Jongsma (vvd) 
en Gert Toonen (pvda) —die de afwezige 
Ineke Wind verving— zagen, in tegenstel- 
ling tot de skepties gestemde Termes, 
toch nog wel mogelijkheden om aan de 
wensen van de huurders tegemoet te 
komen. De gemeente en de bewoners 
zouden, opperden zij, bij een partikuliere 
bouwonderneming ieder afzonderlijk 
offerte kunnen vragen voor het maken 
.van de dakkapellen aan de achterkant 
van de woningen. Toonen en Jongsma 
veronderstelden dat er waarschijnlijk 
een beduidend lager bedrag uit de bus 
zou komen dan de door publieke wer- 
ken berekende f. 30.000,-- per dakkapel. foto Jacob Koning De f. 20.000,- rijkssubsidie voor de verruiming van de dakkapellen aan de voorzijde van de Hobbema- 
straat, vinden de bewoners 'weggegooid geld'. Zij willen dakkapellen aan de achterzijde van de huizen. 
Daarvoor wil het H.I.D. geen geld beschikbaar stellen. dien heeft de H.I.D. de gemeente meege- 
deeld geen medewerking te verlenen aan 
de totstandkoming van de verruiming van 
de huidige beschikbare vloeroppervlakte 
van de huizen. De direktie vindt de wo- 
ningen alleen geschikt voor de bewoning 
door één en twee persoonshuishoudens, 
aldus de wethouder. 

Daar kan in feite maar een konklusie uit 
worden getrokken : de huurders zullen 
de door hen gewenste verbetering van 
de huizen zelf ter hand moeten nemen • De leden van de drie raadskommis- 
sies van advies en bijstand zijn zonder 
uitzondering akkoord gegaan met het 
op gang brengen van de procedure t.b. 
v. de bouw van een sporthal op het 
Zandvoortmeeuwenterrein nabij het 
station. Het gaat in eerste instantie om 
het nemen van een voorbereidingsbe- 
sluit die de weg moet openen het hui- 
dige bestemmingsplan voor dit gebied 
te wijzigen en in overeenstemming te 
brengen met het bouwplan. Het is 
overigens zeer de vraag of de sporthal 
op het ZVM-terrein zal verrijzen. De 
Provinciale Planologiese Dienst heeft 
de gemeente laten weten dat het be- 
zwaren heeft tegen de lokatie van de hal. 
Desondanks zijn de kommissies van 
oordeel dat met de procedure een 
begin moet worden gemaakt. Het is 
niet uitgesloten dat de PPD nog van 
gedachten veranderd. 

Voorzitter Machielsen van de kommis- 
sie van ruimtelijke ordening en algemene 
zaken deelde dinsdagavond mee, dat 
op korte termijn door de PPD en de 
gemeente Zandvoort een onderzoek 
zal worden verricht naar de rekreatieve 
mogelijkheden van het binnenterrein 
van het circuit in nauwe samenhang 
met het herstel van de aanwezige duin- 
flora. Van de zijde van de gemeente zal 
pw-direkteur Wertheim aan het onder- 
zoek deelnemen. 

• Tijdens de ijzel — en sneeuwdagen in 
januari bood de politie de dames van 
'Tafeltje dek je'— het bezorgen van 
warme maaltijden aan bejaarden die 
bedlegerig of moeilijk ter been zijn — 
de helpende hand bij rondbrengen van 
de diners. Eergisteren was het de dienst 
van publieke werken die tijdens de op- 
tredende gladheid met twee busje van 
de dienst de maaltijden bezorgden. 
Een gebaar dat zowel door de mensen 
van 'Tafeltje dek je' als de bejaarden 
bijzonder op prijs wordt gesteld. of voor eigen rekening laten uitvoeren. 
De huurders konden zelf ook een bereke- Desondanks willen zij nog een poging 
ning van de bouwkosten maken met in- wagen om met materiële steun van de ge- 
begrip van hetgeen zij zelf ter hand kun- meente de achterkant van de panden van nen nemen. De kostenberekening zou 
moeten geschieden op basis van een 
door pw vervaardigde bouwtekening. De 
gemeente zou het leeuwendeel van de 
kosten van^de uitvoering dienen te dra- 
gen. De huurders die, na de teleurstel- 
lende boodschap van de wethouder weer 
enige hoop begonnen te koesteren, kon- 
den zich hiermee wel verenigen. Zij dron- 
gen er op aan dat e.e.a. op korte'termijn 
zou geschieden. De bouwtekeningen wil- 
den de bewoners liefst de volgende mor- 
gen al In huis hebben. 
Termes wilde hieraan best meewerken, 
maar waarschuwde voor een al te groot 
optimisme wat de financiering door de 
plaatselijke overheid betreft. Indien de 
gemeente geld beschikbaar stelt moeten 
die nog door de provincie worden goed- 
gekeurd. De plannen komen dan opnieuw 
bij de direktie van volkshuisvesting terecht 
voor het geven van advies en die heeft al 
nee gezegd tegen een woonverbetering 
die uitgaat boven de f. 20.000,--. Boven- een dakkapel te voorzien. burgerlijke stand 31 januari - 6 februari 1979. 

geboren : Manine Carolijn, dv. G. 
Koetsier en R.M.A. Sidler. 

ondertrouwd : Marcel Moranto An- 
toni en Elisabeth ter Wolbeek ; Petrus 
van Westerop en Gerdina Frederika Ro- 
meijn. 

geboren buiten de gemeente : Katha- 
rina Margritha, dv. D.E.M. Hofstra en 
A.J. Velthuijsen ; Sabine, dv. H.W. Si- 
dar en T. Tuintjer ; Steven Willem zv. 
J.E.P. Bodamer en W.G.M. Kok. 

overleden buiten de gemeente : Si- 
mon van den Bos, oud 74 jaar. EandutxxrSé feoerariK 
foto Jacob Koning 
De vorst is nauwelijks uit de grond of de opbouw van de strandpaviljoens is al begonnen. 
Goed, één zwaluw maakt nog geen lente. Maar het verschijnen van de konsumptiebedrijven aan het strand 
is een onbetwistbare voorbode van het naderende voorjaar en zomerseizoen. 
oorter maakte bezwaar steun 
ons werk 
ouw 
slokaal nicolaasschool De in Zandvoort woonachtig Jack van E 
heeft het provinciebestuur verzocht het 
vier maanden geleden genomen raadsbe- 
sluit om de huidige rk. Nicolaasschool in 
nw. noord te vervangen door een nieuw 
onderkomen met vier leslokalen, op te 
schorten en vervolgens ongedaan te ma- 
ken. 

Van Eijks bezwaren richten zich niet te- 
gen de bouw van een nieuwe school, 
maar tegen het besluit van de raad vier 
inplaats van drie lokalen te laten 
neerzetten, zoals door de inspekteur 
van het onderwijs was geadviseerd. 

Die baseerde zijn advies op het dalende 
geboortecijfer in Zandvoort (nw.noord) 
welke het voortbestaan van de in de 
nieuwe school onder te brengen kleuter- 
school 't Zeepaardje uiterst twijfelach- 
tig maakt. Verwacht wordt dat het leer- 
lingenaantal binnen afzienbare tijd on- 
der de vereiste norm van 21 kleuters zal 
dalen hetgeen tot gevolg zal hebben dat 
de kleuterschool moet sluiten. 
Bij de behandeling van het raadsvoor- 
stel in oktober j.l. bleken de meningen 
over het aantal te bouwen lokalen ver- 
deeld. De christendemokraten — cda 
wethouder Van der Mije inkluis— en 
de liberalen waren van oordeel dat de 
school ook in de naaste toekomst kon 
rekenen op een leerlingenbestand dat 
de bouwvan een vierde lokaal ruim- 
schoots rechtvaardigde. Pvda, d'66 en 
inspraak nu schaarden zich achter het 
standpunt van de inspekteur en de 
meerderheid van het kollege dat voor- 
lopig met drie lokalen kon worden 
volstaan. In het voorstel werd de mo- 
gelijkheid open gelaten voor de aan- 
leg van een vierde lokaal op een later 
tijdstip. Daar wilden cda en vvd niet 
op wachten en het stemoverwicht van 
deze partijen gaf tenslotte de doorslag: 
de raad besloot medewerking te verle- 
nen aan de bouw van een school met 
vier leslokalen. 

Van Eijk heeft zich bijzonder aan dit 
besluit, dat hij in strijd acht met het 
algemeen belang, geërgerd. De bouw 
van een vierde leslokaal, waarvan de 
noodzaak niet kon worden aangetoond, 
kost de gemeenschap f. 100.000,-- 
ekstra. Met gebruikmaking van art. 76 
van de l.o. wet, die ingezetenen van 
gemeenten het recht geeft een be- 
zwaarschrift in te dienen, tekende 
Van Eijk appel aan tegen het raadsbe- 
sluit. 

Deze stap wordt hem vanzelfsprekend 
niet in dank afgenomen. 
Cda-wethouder Van der Mije heeft al 
van zijn ongenoegen blijk gegeven. Het 
door Van Eijk ingediende bezwaar- ER GAAPT NOG STEEDS 
EEN BREDE KLOOF . . . 

Het goed recht van Jack van Eijk om 
als iedere burger de mogelijkheden van 
de wet af te tasten en te benutten om 
bezwaar te kunnen maken tegen een 
in zijn ogen onjuist raadsbesluit zal 
waarschijnlijk niemand hem betwis- 
ten. Is dus geen punt van diskussie en 
staat buiten kijf. Wat we betreuren is 
dat hij niet de moeite heeft genomen 
zijn bij de provincie ingediende be- 
zwaarschrift tegen een vierde leslokaal 
voor de nieuw te bouwen Nicolaas- 
school zelf openbaar te maken. En 
dat geldt in het bijzonder voor iemand 
die aktief lid is van een politieke par- 
tij —Van Eijk is penningmeester van 
de afdeling Zandvoort van de pvda— 
die zegtte streven naar een zo groot 
mogelijke openheid in het bestuur- 
lijk verkeer. Volgens Van Eijk gaat het 
om een zaak van algemeen belang. 
Het is dus geen privé-aangelegenheid, 
maar gaat ons allemaal aan. Is er een 
beter argument denkbaar voor het 
betrachten van een zo groot mogelijke 
openheid in een zo vroeg mogelijk sta- 
dium ? 

Er gaapt nog steeds een brede kloof 
tussen theorie en praktijk. 
voor wethouder Ide Murk Aukema, die 
fel was gekant tegen de bouw van een 
vierde leslokaal voor de nieuwe Nico- 
laasschool, is de zaak afgedaan. Ik kan 
tegen m'n verlies, verklaarde hij tegen- 
over de koerant,en zal het raadsbe- 
sluit loyaal ten uitvoer brengen. schrift kan er toe leiden dat de bouw 
van de school aanzienlijk wordt ver- traagd. Ook de Stichting Katholiek 
Onderwijs Zandvoort is er niet geluk- 
kig mee. Al blijft het bestuur optimis- 
ties over een ongestoord verloop van 
de ambtelijke en bestuurlijke afwikke- 
ling van het bouwplan op provinciaal- 
en rijksnivo. 

Van Eijk zowel wethouder Aukema 
wijzen met nadruk de door het Haar- 
lems Dagblad gelanceerde suggestie 
van de hand dat hun politieke verwant- 
schap —zij zijn beide lid van de pvda— 
de drijfveer achter het bezwaarschrift 
zou zijn. Eerstgenoemde zegt de wet- 
houder niet van te voren van zijn voor- 
nemen om een bezwaarschrift in te 
dienen op de hoogte te hebben ge- 
steld. De wethouder deelt mee niet 
eerder van het bezwaarschrift kennis 
te hebben genomen dan op het mo- 
ment dat het gemeentebestuur door 
de provincie werd ingelicht. Inhoude- 
lijk is Aukema het met de bezwaren 
van Van Eijk eens, maar als verant- 
woordelijk wethouder van onderwijs 
zal hij het door de raad genomen be- 
sluit loyaal ten uitvoer brengen. Daar- 
over wil hij geen twijfel laten bestaan. 
Wanneer mij zou worden opgedragen 
het raadsbesluit op een hoorzitting van 
de provincie te verdedigen zal ik mij 
daar zeker niet aan onttrekken, ver- 
klaarde Aukema tegenover de koerant. 
Overigens noemde hij het hanteren van 
art. 76 van de l.o. wet door een niet 
direkt bij het onderwijs betrokken 
burger 'een hoogst ongebruikelijk ge- 
beuren', Totnogtoe werd het bewuste 
artikel bij zijn weten alleen gebruikt 
door schoolbesturen en kolleges van b 
en w. En ook die grijpen er zelden of 
nooit naar, aldus Aukema. ' 
adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. 
Eerste en derde woensdag van de maand 
van 17.30 uur tot 18.30 uur. 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 

Geeft advies, hulp en informatie, van 
maandag t/m vrijdagmorgen van 1 1 tot 
12 uur en iedere zondagmiddag van 4 
tot 5 uur. Postbus" 100, 2040 AC Zand- 
voort. Telefoon 7373 

Maatschappelijk werk Zandvoort 

Noorderstraat 1 , tel. 34 59. 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en maan- 
dag van 19.00 - 20.00 uur. 

CRISISCENTRUM 

Schotersingel 2, Haarlem, telefoon 

023-256198. 

Geeft direkt hulp wanneer u die nodig 

heeft bij akute problemen. hans van der meer 
Vanaf maandag 12 februari t.e.m. 10 maart zijn in de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg foto's 
te zien van Hans van der Meer uit Leiden. 

Hans van der Meer eksposeerde reeds eerder met een aantal anderen in oktober 1976 in Leiden en in 
januari '78 in Den Haag. Het Leids prentenkabinet kocht drie maal werk van hem aan, terwijl de 
Bibliothèque Nationale in Parijs foto 's van hem in haar bezit heeft. In het juninummer van het afge- 
lopen jaar besteedde het blad 'Foto ' een artikel aan Van der Meer. De fotograaf, die uitsluitend 
mensen fotografeert zegt over zijn werk : 

Ik houd ervan mensen te fotograferen in situaties, waarvan je als beschouwer van de foto later 
slechts kunt vermoeden wat het in werkelijkheid geweest is. Dejoto draagt een aantal gegevens 
aan, terwijl er ruimte over blijft om te fantaseren en te associëren. Om er je eigen uitleg aan te ge- 
ven. 

De tentoonstelling zal morgenmiddag worden geopend met de vertoning van een aantal dia's 
van twee meesterfotografen. 
INTEBIUTI0NU 

l giro - 
454000 kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 1 1 februari a.s.: 

10.30 uur : Ds. C. Mataheru, gemeen- 
schap. Herv./Ger. dienst. 
Mmv Herv. kerkkoor. 

10.30 uur : Jeugdkapel, Mevr. G. Ko- 
per-Molenaar. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 11 februari a.s.: 

1 0.30 uur : Gemeenschap, dienst in de 
Herv. Kerk, Ds. C. Mataheru. 

19.00 uur : Ds. T. de Boer te Hoofd- 
dorp. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 11 februari a.s.: 
10.30 uur : Drs. S.L. Verheus, d.g. 
Amsterdam. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 10 februari a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering mmv. 

jongerenkoor 'De Toorts' 
zondag 11 februari a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering. 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 

Caecilia koor. 
medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 1 en zondag 1 1 februari a.s.: 
Zuster A. Hijner, Jozef Israelplein 11, 
Heemstede, tel. 023 - 2837 69. 
waterstanden febr 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


9 


02.00 


10.03 


14.15 


22.19 


10 


02.43 


10.47 


14.56 


23.00 


11 


03.20 


11.24 


15.29 


23.32 


12 


03.56 


12.00 


16.05 


00.11 


13 


04.21 


12.26 


16.31 


00.44 


14 


04.55 


13.00 


17.01 


01.09 


15 


05.23 


13.27 


17.32 


01.36 


16 


06.00 


14.03 


18.09 


02.12 


17 


06.29 


14.32 


18.49 


02.53 


18 


07.10 


15.13 


19.22 


03.26 


19 


07.51 


15.54 


20.11 


04.14 


20 


08.36 


16.40 


21.07 


05.10 


21 


09.40 


17.44 


22.22 


06.23 


22 


11.00 


19.04 


— .— 


07.09 


23 


01.50 


19.53 


12.29 


08.32 


24 


01.08 


09.11 


13.33 


21.36 


25 


02.06 


10.10 


14.24 


22.27 


26 


03.00 


11.04 


15.15 


23.18 


27 


03.44 


11.48 


16.00 


00.03 


28 


04.25 


12.28 


16.40 


00.43 belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 

3044 Politie 
4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 
(023) 2422 12 Garage Flinterman bv, 

Zandvoürtselaan 365, Bentveld. 

Peugeot, Skoda en Daihatsu 

dealerservice 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop 
7550 STICKERS? ALLSTICK, voor 

kleine en grote stickers, 

Mr. Troelstrastraat 31 
2135 Zandvoortse Koerant bv, 

Koninginneweg 1 , Zandvoort pvda wil leegstand 
aanpakken 
familieberichten ;lamïïïëliSrï|liil 
omroepers Veilinggebouw 
DE WITTE ZWAAN" 
voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
dagelijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. 

Fa.'Waterdrinker, Dorpsplein 
2, tel. 2164/ 3713, tel. na 
18.00 uur 6658 

GEZOCHT 

FLAT 3 of 4 kamers, omg. 
circuit, van 30 juni tot 1 2 
aug. Tel. 020-43 24 83. 

De gemeenteraadsfraktie van de pvda wil er bij het gemeentebestuur op aan- 
dringen de mogelijkheden te onderzoeken die de gemeente ten dienste staan 
om maatregelen te nemen tegen de leegstand van woningen, welke in Zand- 
voort schrikbarende vormen heeft aangenomen. Er wordt gesproken van 200 
onbewoonde huizen in de badplaats. Wanneer die mogelijkheden ontoereikend 
blijken en de Tweede Kamer zou besluiten het wetsontwerp inzake de leeg- 
stand van huizen ongewijzigd aan te nemen —d.w.z. de wet alleen van toepas- 
sing te verklaren voor gemeenten boven de 25.000 inwoners— willen de zand- 
voortse socialisten er naar streven een aparte gemeentelijke verordening in het 
leven te roepen waardoor het mogelijk wordt de leegstand van woningen in 
Zandvoort effektief 'aan te pakken. J^^^J**M«-lwi6^(K«isWi*^rf 
eanduoortee hoerartf nkeScentrum Noord ^^^^Hj 

)e Loodgieter" ^101 

latiematerialen voor de doe het zelver. H 

litair - Gas - Water - Elektra H 

Gasgeiseronderdelen H 

ietersbedrijf ^M 

Th. A. Loos v/h Weber I 

Pasteurstraat 14, Zandvoort I 

Tel. 02507-52 07 ■ JONGEMAN 23 jr, zoekt 
werk op het strand. 6 we- 
ken in hoogseizoen, en e- 
vent. weekeinden. H. Tim- 
merman, 2e 'Van Swinden- 
str. 89/2, Amsterdam. Tel. 
020-9212 50. 

Te huur aangeboden gem. 
KAMER m. gebr. van keu- 
ken en douche. Permanente 
bewoning. Tel. 20 63. 

ZANDVOORT 
HOUSING SERVICE 
biedt te huur aan kamers 
vanaf f. 400,- p.mnd., Zee- 
straat 30, tel. 46 96. 

UITVOERDER of 

VOORMAN 
is u een goede vakman en 
is u in staat een klein wer-k 
goed te leiden (uit te voe- 
ren) bel ons even op 
GROOT bv. tel. 02206 - 
23 54 of 31 67, 's avonds 
02265 - 21 52, Postbus 64 
Egmond. 

CHRISTIEN 
VERSTEEGE-TfflELEMAN 

Flemingstnat 104 ld. 51 85 

Medisch gedipl. pedicure van 
het ElisajJeth Gasthuis. Bij 
geen geh. bellen na 19.00 u. 

1948 _ 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. RTTMAN 
Telefoon 4365 r VOOR: 

VLIEGREIZEN - TOURINGCARREIZEN 

EIGEN-AUTOREIZEN 

HOTEL/ BUNGALOWS/ APPARTEMENTENRESERVERING | 

CRUISES ( o.a. met de Bestevaer) 

RIJNREIZEN 

TOURINGCAR - VERHUUR 

ENZ. ENZ. ENZ. BIJ: REISBUREAU 
KERKMAN 

Grote Krocht 20. Zanckourt 
telefoon örS'J- 7 2U2 "HET JAAR VAN 
HET KIND" 
Voorlichting. 

Stichting "Barricade" orga- 
niseert een cyclus lezingen 
waarbij wordt ingegaan op 
opvoedingsproblemen en 
vormen van hulpverlening. 
7 februari - 1 5 februari - 
21 februari - 7 maart 

THEMA'S 
de puberteit - conflicten 
thuis - sexuele voorlichting 
- lichamelijke klachten. 
Over deze thema's worden 
ook films vertoond. Elke 
avond begint om half acht. 
AULA -dependance Coorn- 
hert - scholengemeenschap, 
Tempelierstraat 1 Haarlem, 
entree f. 5,00 p.p. 

VAKBEKWAME 

onderhoudsschüders 
GEVRAAGD 

KEUR en ZOON 
glashandel - schilderwerken 

winkelverkoop 
Paradijsweg 2, Zandvoort 
Tel. 02507 -56 02 na 18 
uur 60 89. BETER LAAT DAN NOOIT ! ! ! 

Heel veel dank aan een ieder, die door hun blijken van belang- 
stelling ons 40-jarig trouwfeest tot een onvergetelijke dag heb- 
ben gemaakt. Coba en Wim v.d. Moolen. 
DIENST VAN 
PUBLIEKE WERKEN 

Bij de afdeling plantsoenen van de dienst van publieke werken kunnen 
worden geplaatst twee tuinliedert (m/v) voor de aanleg en het onderhoud van diverse groenvoorzieningen en het 
planten en verzorgen van bomen. 

Het bezit van de diploma's aankomend- en vakbekwaam hovenier strekt 
tot aanbeveling, evenals het bezit van het rijbewijs BE en / of C. 

De aanstelling zal in tijdelijke dienst voor de duur van 12 maanden plaats 
vinden, waarna —bij gebleken geschiktheid— aanstelling in vaste dienst 
kan volgen. 

Salaris f. 1 .646,-- tot f. 2.072,-- per maand (groep III). 

Bevordering naar groep IV (salaris per maand van f. 1.691,- tot f. 2.202,- 

behoort tot de mogelijkheden. 

Voor jongeren t/m 20 jaar gelden leeftijdsionen. 

Vakantietoelage 8°/o ; Rijwieltoelage f. 96,- per jaar. 
Vergoeding voor werkkleding f. 144,- per jaar. 

Sollicitaties met opgave van leeftijd, referenties, diploma's, eventueel rij- 
bewijs en verrichte werkzaamheden kunnen binnen 14 dagen na het ver- 
schijnen van dit blad worden gericht aan de direkteur van de dienst van 
publieke werken. Raadhuisplein 4 te Zandvoort. V Voor het VAKKUNDIG 
opbrengen van alle soorten 
wandbekleding ( BEHANG) 
afwerkingsbedrijf LETAM, 
tel. 02507 -7938 ' 

Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

FM. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker Te huur gevraagd voor lan- 
ger termijn 

HUIS of FLAT 
voor klein gezin. 
Tel. 020-73 99 02. 

Inlijsten bij 

"DE BOET" 
Winkelcentrum nw. noord. Hondenkapsalon RENÉE 

voor het vakkundig 

■ Knippen 

• Scheren 

• Plukken 

• Oor- en nagelverzorging 
Hondenspecialisten sinds 

1955 

Voorafspraken uitsluitend 
tel. 56 26 na 19.00 uur. 

Verhuur - Inrichting 
"DE WITTE ZWAAN" 
Te koop aangeboden ZANDVOORT 
Stationsplein 25 

Indeling: royale entree, woonkamer 
ensuite 12.30 x 4.05, keuken, 
werkkamer, 1e verdieping: 4 royale 
sl.kamers met wastafel en balkon, 
toilet, 2e verdieping: 3 sl.kamers, 
badkamer met ligbad en apart 
toilet. 3e verdieping: zolderkamer 
met wastafel en bijkamer. 
VRAAGPRIJS: f 439.000,- k.k. •M£KE1»IIË^i©Il 'Voorschoten' '';'_. ^ffèijpó&iviïiifi&g^ 
Papendrëcf«V-,'- ; v.7 A £™;Sdé;;faüytërw 

Voor elk feest of partij 
dat verhuren wij 

tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 zoekt 

Wegens het uitbreiden van ons bedrijf met 
een filiaal in de regio Haarlem : 

VERKOPER 

onze gedachten gaan uit naar een jonge- 
man van plm. 25 tot 35 jaar, bekend met 
schildersbranche noodzakelijk, kleur en 
mode bewust, goede omgangsvormen. 

Geboden wordt een zelfstandige werkkring, 
goede secondaire arbeidsvoorwaarden, even- 
tueel woning beschikbaar. ' Glashandel - Schilderwerken 
Winkelverkoop 

Zandvoort, Paradijsweg 2 
Tel. 02507 - 56 02 na 18 uur 60 89 EJTim woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar : 

1. de beneden-duplexwoning 
N IC. BEETSLAAN 26 ben. 
bestaande uit : woonkamer, 1 slaapka- 
mer. 

Huurprijs f. 109,40 per maand. 
B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 

a. alleenstaande 

b. 2 persoonshuishoudens 

2. de flat-woning 
KEESOMSTRAAT 431 

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, blokverwarming, lift. 
Huurprijs f. 427,70 per maand. 
B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 

a. 2 persoonshuishoudens 

b. gezinnen. 

3. de flatwoning 
LORENTZSTRAAT 41 

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, blokverwarming, lift. 
Huurprijs f. 457,30 per maand. 
B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 

a. 2 persoonshuishoudens 

b. gezinnen. 

De toewijzing van woningen geschiedt op 
het lidmaatschapnummer van de vereniging. 
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. 
De beoordeling voor het verkrijgen van een 
woonvergunning berust bij het college van 
burgemeester en wethouders van de ge- 
meente Zandvoort. 

De inschrijving dient schriftelijk voor dins- 
dag 13 februari 1979 om 19.00 uur te ge- 
schieden aan het kantoor van de vereniging 
onder vermelding van lidmaatschapnum- 
mer en geboortedatum. 
De' uitslag van de voorlopige toewijzing zal 
eerst op donderdagmiddag 15 februari 
1979 om 14.00 uur in het gevelkastje aan- 
het kantoor worden gepubliceerd. WEBER 'S SCHOONMAAKBEDRIJF B. V. 

Boerlagestraat 2 

Zandvoort. 

* TAPfJTREINlGING 

* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX 

* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT- 
RE IN IGINSMACH INE BEL voor inlichtingen 0250 
of 02507 "7-40 90 
4764 ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 -331975 WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 ■ Tel. 2596 b.fl.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte 
VERSTEEGE •Jfr ttottiBiütifttttüt 

ftalttttraat IS • Ztnhboott 
TEeletoon 02507-4499 Installatie bureau 

GHOENEI¥EIN B.V. SfflS tm; m SfifiS M asss v. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL.02507 8484 *• Haal warmte en kleur in uw huis 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 
J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 H. W. COSTER b.v. 

Makelaar o.g. na 

LidNBM Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar 
Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

v. Petegem & Zn. KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT SMtdecsóedeiii 

H.CléOttfyfy 2638 
Rumoer is terreur. 

Laten we zacht zjjn voor elkaar. M« r mhnmat n i»ut r st/utd/tind.r t« wat udaaiaan kunt duin kunt uoum ruüm bi/dt Vdtr/and-t Stichtma Cilutdhuiatr postbus 381 2600 Al Delft 
195 Kookboeken 
in de Bibliotheek. •<>s\ 1// . s \— ,-. Lees toch watje lekker vindt. 5 
<-~^j '_- . .. 


__ 


i N-- 
vSrjl 


*^ ,' 


*2x,9 
-~) 


J" ,~ 


"~ > 

DEALER 

Chrysler — Simca — Matra — Sunbeam Autobedrijf 

l/T VERSTEEGE 

WJLmÊ O ZANDVOORT 02507-2345 VOOR 

Nieuwe en gebruikte auto's 79e jaargang no. 12 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 13 februari 1979 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en asrdenhout 
eanduoarrse hoe 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, koninginnewegl. telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f25.00per jaar; per half jaarf 14.50 per post f 37.50 

losse eksemplaren: f 0.30 /advertentietarief: f 0.29 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11087 / bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555lnv de zandvoortse koerant 

gemeente wil burgemeesterswonin 
spoedig realiseren 
foto Jacob Koning Vorige week hebben natuurvrienden 
en ambtenaren van de gemeente in 
funktie opnieuw de degens gekruist op 
een door de provincie Noordholland 
belegde hoorzitting over de voorgeno- 
men bouw van een burgemeesterswo- 
ning aan de oostzijde van de fraai be- 
groeide entree van het Kostverloren- 
park : het zogenaamde bestemmings- 
plan deel III A. 

Reeds eerder waren milieubeschermers 
en medewerkers van de gemeente met 
elkaar in de clinch gegaan over dit pro- 
jekt en wel tijdens de behandeling van 
het plan Kostverloren deel III door de 
provincie. De bebouwing van de gehe- 
le zuidzijde van het park met villa's 
om de doorstroming van goedkope 
huurwoningen naar koophuizen te be- 
vorderen, aldus de gemeente. 
Plan UIA heeft evenwel niets met de 
beoogde doorstroming te maken —de 
toekomstige bouwheer laat elders in 
de gemeente geen goedkope woning 
achter— maar alles met een energieke 
en voortvarende aanpak van het ge- 
meentebestuur dat het vorig jaar door 
de raad goedgekeurde bestemmings- 
plan deel III A nu eindelijk eens gerea- 
liseerd wenst te zien. Op de goedkeu- 
ring van dit plan door Gedeputeerde 
Staten kan en wil het kollege blijkbaar 
niet langer wachten en het heeft het pro- 
vinciebestuur onlangs verzocht met ge- 
bruikmaking van art. 1 9 van de wet op 
de ruimtelijke ordening een bouwver- 
gunning af te geven. Wanneer de pro- 
vincie dit verzoek inwilligt kan met 
de bouw van de burgemeesterwoning 
een begin worden gemaakt in afwach- 
ting van een definitieve beslissing over 
het bestemmingsplan. Je kan er dan 
een vies smakend drankje op innemen . 
dat het bestemmingsplan later door 
GS wordt goedgekeurd. Eerst toestem- 
ming verlenen om te bouwen en dan 
met de boodschap komen dat het niet 
doorgaat, ligt de gemiddelde nederland- 
se bestuurder niet. Voor zo'n perverse 
daad schrikt deze terug. Hij heeft van 
nature een opbouwende en geen afbre- 
kende instelling, dit in tegenstelling 
tot sommige krantelui. Weliswaar ook 
vaderlanders, maar behept met een 
vreemde neiging tot afbrekend kom- 
mentaar. 

Om vooral geen brokken te maken —in 
het bijzonder wat de voorgeschreven 
inspraak-procedure betreft— werd afge- 
lopen donderdag een speciale hoorzit- 
ting belegd over het verzoek van de 
gemeente Zandvoort. Omdat het hief 
geen miljeuzaak van regionale of zelfs 
provinciale omvang betrof, maar de 
toekomst van weliswaar een fraai maar 
klein en doodsimpel laantje op de we- 
reldbol, werd de zitting geleid door 
provincie-beambte Van de Pieterman. 
Die vatte na de opening van de zitting 
te hebben aangekondigd de kwestie 
voor de aanwezige natuurvrienden 
Beerenhout en Bakker als volgt samen: 

'U bent bang voor een uitgekleed 
laantje en u wilt een aangekleed laan- 
tje behouden'. Nou, dat was een schot 
in de roos. Want dat is nu precies wat 
de natuurvrienden voor ogen staat : 
het volledig en ongeschonden intakt 
laten van een stuk natuur. De heren 
Beerenhouten Bakker toonden zich 
bevreesd dat de begroeiing van het 
laantje door de erfafscheiding tussen 
het toegangspad en de tuin van de bur- 
gemeesters villa gedoemd zal zijn te 
verdwijnen. Vooral als het een afschei- 
ding van beton wordt. 
Topambtenaren Wertheim en Heems- 
kerk —die de gemeente Zandvoort 
vertegenwoordigden— verzekerden de milieubeschermers dat het door hen • 
verafschuwde bouwmateriaal niet in 
het hek zal worden verwerkt. Geen 
beton dus. Overigens wordt in de 
bouwvoorschriften van een bestem- 
mingsplan nimmer iets vermeld over 
de aard van een erfafscheiding, 
onthulde deskundige Heemskerk. 
Het hangt dus helemaal van de goede 
smaak van de bouwheer af ? 
Nee, dat niet. Daarover beslist de 
welstandskommissie. Als de aange- 
vraagde afscheiding niet aan bepaalde 
estetiese eisen voldoet, geeft de kom- 
missie negatief advies. 
Is dat advies bindend ? 
Nee, maar er wordt zelden van afge- 
weken. Waarom heb je anders een 
klup van deskundigen ? 
In hun pleidooi voor het behoud van het 
toegangspad in zijn natuurlijke staat 
herinnerden de heren Beerenhout en 
Bakker aan een eerder gedane uitspraak 
van het .provinciebestuur 'dat het 
laantje gehandhaafd moet blijven zo- 
als het er nü uitziet' Een krachtig en 
niet mis te verstaan standpunt, vonden 
de natuurvrienden. 
Minstens van zo'n groot gewicht als 
een advies van de welstandskommissie 
Want waarvoor heb je anders een pro- 
vincie ? 

De heer Van de Pieterman beloofde 
gedeputeerden zo spoedig mogelijk zijn 
mening kenbaar te maken om op grond 
van art. 1 9 van de wet wel of geen 
bouwvergunning aan de gemeente Zand- 
voort verlenen. 
Wat een haast. 

Hier is zeker geen sprake van de mat- 
heid van de jaren '70 

En de milieubeschermers, wat doen 
die? 
Afwachten en hopen dat het gemeente- 
bestuur alsnog zal besluiten een andere 
lokatie voor de burgemeesterswoning 
aan te wijzen. 

De kwestie van het hekwerk tussen 
laantje en tuin zien zij als een laatste 
redmiddel voor een mooi stukje na- 
tuur. 

Een laatste alarmsignaal. 
Noem het noodkreet. 
waterstanden febr. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


14 


04.55 


13.00 


17.01 


01.09 


15 


05.23 


13.27 


17.32 


01.36 


16 


06.00 


14.03 


18.09 


02.12 


17 


06.29 


14.32 


18.49 


02.53 hoorzitting over klachten 
soc. dienst niet openbaar Op wens van vijf kliënten van de soci- 
ale dienst Zandvoort zal de voor mor- 
genavond vastgestelde speciale zitting 
van de raadskommissie van maatschap- 
pelijk welzijn, waarop zij hun klachten 
over het funktioneren van de dienst 
en het optreden van de ambtenaren 
kunnen spuien, niet openbaar zijn. 
Zoals eerder door de koerant bericht 
konden de kliënten zelf beslissen of 
de bijeenkomst in het openbaar zou 
worden gehouden of een besloten ka- 
rakter dragen. Zij willen het laatste. 

Het horen van mensen die klachten 
hebben over de sociale dienst van de 
gemeente is een direkt gevolg van een 
krities rapport dat de afdeling Zand- 
voort van de pvda vorig jaar juni pu- 
bliceerde over de werkwijze van het 
apparaat. In het pvda-rapport werd 
naast een gebrek aan informatie over 
inhoud en werking van de sociale wet- 
ten een weinig elegant optreden van 
de ambtenaren tegen de kliënten ge- 
signaleerd. Er was nauwelijks sprake 
van enig inlevingsvermoegen van de 
zijde van het personeel van de dienst 
in de problemen van de mensen die 
een uitkering ontvingen. De kliënten ervaarden een uitkering meer als een 
gunst dan een recht en klaagden er- 
over dat de ambtenaren hen als para- 
sieten van de samenleving beschouw- 
den. Vaak werden impertinente vra- 
gen gesteld en gescheiden vrouwen 
laatdunkend behandeld, aldus de rap- 
porteurs. 

Het rapport van de zandvoortse socia- 
listen was voor het kollege van b en w 
aanleiding een onderzoek naar de GSD 
te laten instellen dat op hun verzoek 
werd verricht door de heren Verkouw 
en Trouw, resp. oud-wethouder van 
Heemstede en eks-hoofd van de socia- 
le dienst van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude. Beide heren kwamen 
na enkele bezoeken aan het kantoor 
van de dienst en gesprekken met de 
chef van het buro tot de slotsom dat 
er niets aan de hand was. Alle ambte- 
naren waren in het bezit van een of 
meerdere diploma's en volledig voor 
hun taak berekend, aldus beide oud- 
gedienden. Zij verweten de samenstel- 
lers van het pvda-rapport dat deze al- 
leen de klagers hadden gehoord en niet 
ambtenaren van de dienst. Een verwijt 
dat prompt door de pvda werd terug- 
gespeeld, toen bleek dat de heren Ver- kouw en Trouw niet de moeite hadden 
genomen de klagers in hun onderzoek 
te betrekken. Dat vonden de onderzoe- 
kers van geen enkel nut bij het door- 
lichten van de GSD. 
De pvda was van mening dat hiermee 
voorbij was gegaan aan de kern van de 
zaak : de klachten van de mensen die 
een sociale uitkering ontvangen. De so- 
cialisten drongen er daarom op aan de 
kliënten alsnog in de gelegenheid te stel- 
len hun grieven naar voren te brengen. 
Dat zal morgenavond gebeuren. Zij 
zullen worden bijgestaan door een top- 
ambtenaar van de sociale dienst van de 
gemeente Amsterdam en de vertegen- 
woordiger van Maatschappelijk werk 
Zandvoort. de 
nieuws 

kort & klein • Kortsluiting bij het starten van een 
auto vrijdagmorgen in de Fahrenheit- 
straat had tot gevolg dat de motor in 
brand vloog. De brandweer slaagde er 
in de vlammen spoedig te doven, maar 
kon niet voorkomen dat de motor uit- 
brandde. 

• Vrijdagavond hield de politie in de 
buurt van de buurtschap Bentveld een 
aantal opgeschoten jongens aan die 
bezig waren verkeerslichten te vernie- 
len en met een balk het rijwielpad te 
blokkeren. Tegen de knapen werd pro- 
ces verbaal opgemaakt. 

• Zaterdagmiddag raakte op de boule- 
vard Barnaart een wielrijder met zijn 
voorwiel het achterspatbord van een 
voor hem rijdende fietser. De man ver- 
loor zijn evenwicht en kwam ten val. 
Met een hersenschudding en schaaf- 
wonden moest hij worden overgebracht 
naar een ziekenhuis in Haarlem. o Wegens het bereiken van de pen- 
sioengerechtigde leertijd verlaat op 
donderdag 1 maart a,s, de heer W.L. Se- 
ders, opzichter van de gemeentelijke 
plantsoenendienst, zijn arbeidsterrein. 
Op woensdag 28 februari wordt hem 
door de direktie van publieke werken 
een afscheidsreceptie aangeboden in 
het Gemeenschapshuis. De scheidende 
ambtenaar was gedurende 31 jaar in 
dienst van de gemeente. • Het wegens de slechte weeromstan- 
digheden naar een nader te bepalen da- 
tum verschoven winterkonsert door 
het Noordhollands Philharmonisch Or- 
kest in het gebouw van de hervormde 
kerk aan het Kerkplein is nu vastge- 
steld op maandag 19 maart a.s. 
Eind vorig jaar openden de heer en 
mevrouw Paap in het winkelcentrum 
nieuw-noord hun "doe-het-zelf" zaak 
"De Boet", en wat tijdens de feeste- 
lijke opening al voorspelbaar was, de 
inwoners uit het oude dorp laten zich 
door de spoorlijn niet weerhouden. 
Kochten zij bij "De Boet" in deSme- 
destraat, die het echtpaar in verband 
met de sanering van de noordbuurt 
moest verlaten, al materialen voor het 

mevr. kraan-meeth 'kreatief-bezig-zijn', in de nieuwe zaak 
hebben zij keus uit een veel grotere 
sortering, ook in o.a. verf en behang. 
En het aantrekkelijke is nu dat, ter- 
wijl de heren der schepping daarmee 
in de weer zijn, hun echtgenoten met 
heel andere materialen hun aandeel in 
de verfraaiing van het interieur kun- nen leveren. Bij voorbeeld door het 
beschilderen van kandelaars, stoven en 
spanen dozen, en door het maken van 
z.g. antieke poppen. Al het materiaal 
en ook de lektuur daarover is bij 'De 
Boet' verkrijgbaar. U zult echter tever- 
geefs vragen naar kant en klare pakket- 
ten. Hilde en Cees Paap hebben zich 
namelijk ten doel gesteld de kreativi- 
teit te bevorderen, iets dat zij boven- 
dien stimuleren door aspirant kunste- 
naars die in klupverband werken kor- 
ting te geven. Maar zij gaan nog meer 
voor hen doen. Eind mei begin juni 
organiseren zij tesamen met andere 
winkeliers van het winkelcentrum in 
nieuw-noord een kreativiteitsmarkt in 
de ruimste zin des woords. Iedereen 
mag daar zijn kunstuitingen tonen, ze 
desgewenst verkopen, terwijl er voor 
de eksposanten geen financiële kon- 
sequenties aan verbonden zijn. Die 
worden gedragen door de winkeliers foto Jacob Koning 

, die met elkaar in een heel plezierige 
samenwerking deze markt op touw 
gaan zetten. Verwacht wordt dat de 
kursisten die zich momenteel in het 
Cultureel Centrum onder leiding van 
Hans van Pelt in het tekenen bekwa- 
men van de partij zullen zijn. Mogelijk 
geven ook de bomschuitenbouwers 
acte de présence. 

Het heeft allemaal nog wel even de tijd. 
Het is nog lang geen eind mei. Gelukkig 
maar, want nu heeft de gemeente ook 
nog alle gelegenheid om iets te doen 
aan die schier onbegaanbare woestenij 
die zich voor de winkels uitstrekt en 
waar de organisatoren van de markt zich 
voorstellen het evenement te houden. 
Gezien echter de volle medewerking 
die van gemeentelijke instanties werd 
verkregen bij het betrekken van zijn 
nieuwe pand heeft de heer Paap het 
volste vertrouwen dat ook dit in orde 
komt. 

play-'»n m et de allernieuwste 
^rnaten staat voor u 

openinamsterdam 
en in zandvoort. nieuws 

kort & klein • In verband met de grote belang- 
stelling voor de vorig jaar gehouden 
informatie-avonden voor a.s. ouders 
heeft de Kruisvereniging Zandvoort 
besloten een tweede serie voorlichtings- 
bijeenkomsten te organiseren. De uit 
vijf lessen bestaande kursus zal even- 
als in '78 worden gegeven in het Ge- 
zondheidscentrum in het Beatrixplant- 
soen. Informatrice is zuster J. Ver- 
steege, distriktverpleegster, kinder- 
hygiëne, die zal worden geassisteerd 
door de diëtiste van de kruisvereniging. 
De eerste bijeenkomst voor a.s. ouders 
is gepland op 7 maart a.s., aanvang 
18.30 uur. De kursusgelden voor le- 
den van de kruisvereniging bedragen 

f. 20,- en voor niet leden f. 30,-. Men 
kan zich voor de serie telefonies opge- 
ven onder nr. 63 64 tijdens de werkda- 
gen tussen 2ien 3 uur. 

• Donderdagmiddag vond op de bou- 
levard Barnaard een gekompliceerde 
aanrijding plaats tussen drie auto's. De 
bestuurders en hun mede-inzittenden 
kwamen er zonder letsel van af. Be 
materiële schade was aanzienlijk. 

• In een bij een woning aan de Burg. 
van Alphenstraat behorende box trof 
de politie een groot aantal artikelen 
aan die eind vorige maand uit een radio- 
zaak aan de Haltestraat waren ont- 
vreemd. In het woonhuis werden even- 
eens verscheidene gestolen goederen 
gevonden. De recherche speurt naar 

de verblijfplaats van de bewoners van 
het perceel, die op het moment van 
de inval niet aanwezig waren en ook 
daarna niet kwamen opdagen. 

• Op zaterdag 1 7 februari organiseert 
de watersportvereniging Zandvoort in 
het verenigingsgebouw 'De Krocht' aan 
de Grote Krocht een dia- en filmavond 
over zeilwedstrijden en zeiltochten. De 
films zullen worden toegelicht door de 
bekende zeezeiler Dirk Nauta. De bij- 
eenkomst begint om 8 uur. o De afd. Zandvoort van de Algemene 
Nederlandse Bond voor Ouderen belegt 
op woensdag 21 februari a.s. de jaar- 
lijkse algemene ledenvergadering. De 
voor deze bijeenkomst samengestelde 
agenda vermeldt o.m. de jaarverslagen 
van penningmeester en sekretaris en 
een bestuursverkiezing. De vergadering 
begint om 20.00 uur en vindt plaats 
in het Gemeenschapshuis. VEEL DEINING ROND 
KONTRIBUTIEVERHOGING 
HANDELSVER. - HANZE 

De huishoudelijke bijeenkomsten van 
de federatie Handelsvereniging-Hanze 
worden pas levendig en krijgen kleur 
wanneer het over geld gaat. 

Neem de verenigingskontributie bij- 
voorbeeld, die maakt meer emoties los 
dan de donderspeeches van de schei- 
dende voorzitter L. A.M.M, van Duiven- 
voorde over de laksheid van het zand- 
voortse bedrijfsleven inzake de promo- 
tion van de badplaats. Die dateert nog 
uit de middeleeuwen, wanneer we hem 
mogen geloven. Geen neringdoende die 
zich erover opwindt. Maar toen de 
nieuwe federatie-voorzitter Ch. Moe- 
renburg, gisteravond tijdens de jaarver- 
gadering van HHZ in hotel Keur met 
algemene stemmen gekozen, in alle 
ernst en deugd voorstelde de kontribu- 
tie van f. 50,— naar f. 100,— per jaar 
op te trekken brak zo ongeveer de hel 
los. De kersverse praeses formuleerde 
het voorstel wellicht wat onhandig 
waardoor de indruk werd gewekt dat 
de verhoging geheel zou worden be- 
steed aan de financiering van de zomer- 
evenementen, die de vvv niet langer 
kan bekostigen vanwege de drastiese 
subsidievermindering door de gemeen- 
te. Dit was echter niet het geval. De 
verhoging was ook nodig voor de uit- 
breiding van de federatieaktiviteiten. 
Na heftige diskussies, gloedvolle beto- 
gen en schorsing van de vergadering 
voor onderling beraad werden de mid- denstanders het eens over een halvering 
van de verhoging (van f.50,-- naar f.75,-) 
en een éénmalige bijdrage van de federa- 
tieleden van f. 25,— om de seizoenattrak- 
ties te laten doorgaan. In een rondschrij- 
ven aan de plm. 160 bij de HHZ aange- 
sloten zakenmensen zal duidelijk wor- 
den gesteld dat dit bedrag alleen wordt 
gevraagd voor dit jaar. Achter de scher- 
men wordt hard gewerkt aan een ver- 
andering bij de vvv waardoor een 
nieuwe en frisse wind zal gaan waaien. 
Men verwacht dat die volgend jaar 
—in 1980 dus— zal opsteken en het aan- 
schijn van de toeristiese bedrijvigheid 
in de gemeente grondig zal wijzigen. 
De aanwezige federatieleden leken 
nauwelijks geïnteresseerd in de aange- 
kondigde new look bij de vvv. De slag 
rond de kontributïeverhoging had al 
meer dan genoeg van hun krachten 
gevergd. 
gemeente 
zandvoort Vacatures Reserve-gemeentepol itie Zandvoort 

Bij het korps Reserve-gemeentepol itie Zandvoort zijn enkele vaca- 
tures te vervullen. 

Gegadigden moeten in Zandvoort wonen, tussen 21 en 35 jaar oud 
zijn en een minimale lengte van 1 .70 m. hebben. 
Voorts dienen zij van onbesproken gedrag te zijn en een medische 
keuring te ondergaan. 

Zij die nog militaire verplichtingen hebben of bij de Bescherming 
Bevolking zijn ingedeeld, komen niet in aanmerking. 

Reservisten dienen de opleiding te volgen die van september tot 
mei wekelijks op vrijdagavond wordt gegeven. In de zomermaanden 
moet af en toe een weekend praktische dienst worden gedaan. 

Belangstellenden die aan bovenstaande eisen voldoen kunnen hun 
sollicitatie, gericht tot de burgemeester van Zandvoort, inzenden 
aan de Hoofdinspecteur-Korpschef van Politie, Hogeweg 37, 2042 
GD Zandvoort. 

Zij die reeds eerder gesolliciteerd hebben behoeven niet opnieuw 
te reflecteren. 

Nadere inlichtingen zijn telefonisch - na 19.00 uur - bij de onder- 
staande personen te verkrijgen: 
M.J. Methorst, commandant Res.Pol. - tel. 3365 
G.W. Schaap, wnd. commandant Res.Pol. - tel. 5041 
P.Ph.J. Joukes, secr. vereniging Res.Pol. - tel. 7036 V 
stichting vvv zandvoort zoekt voor spoedige in diensttreding, gegadigden 
voor de functie van 

INFORMATRICE ( TEUR > 

Gezocht wordt naar candidaten met minimaal 
MAVO-diploma (met de moderne talen), goede 
contactuele eigenschappen, bereidheid tot ver- 
richten van werkzaamheden in avond- en week- 
enddiensten. Typevaardgiheid vereist. 

Schriftelijke sollicitaties.te richten aan de direc- 
teur Stichting VVV Zandvoort, Postbus 212, 
Zandvoort. T.v.d. LET BERGUM (Fr.) 

Instructeursopleidingen. 

Zéér binnenkort is er weer gelegenheid om deel te 
gaan nemen aan de 

OPLEIDINGSCURSUS voor 
RU-INSTRUCTEUR (TRICE ) 

welke bij voldoende deelname ook bij U in de 
buurt gegeven zal worden. 
Wanneer U onderstaande bon invult ontvangt U 
geheel vrijblijvend alle informatie. 
Uitknippen en opsturen naar : 

T.v.d. Let 

Postbus 82 

9250 AB Bergum (fr) Naam : 

Adres : 

Plaats : 

Verzoekt informatie betreffende de opleiding 
voor Rij-instructeur (trice). jiijJS*» 79e jaargang no. 13 — versch ijnt dinsda gs envrijdags vrijdag 16 februari 1979 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoortee ho 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort. koninginnewegl, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags -abonnement: f 25.00per jaar; per half jaarf 1<s.50 per postf 37.50 

losse eksemplaren: f 0.30 /advertentietarief : f 0.29 p. mm (kont rak tpri j/en op aanvraag) / postgiro: 2911 087 / bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67.13.60.22 1 / giro van de bank: 35555mv de zandvoortse koerant 
ROOFBOUW DREIGT: geen raadsleden meer in besturen De eerste gemeentelijke nota van dit 
jaar is uit. Het is een gedegen reaktie 
op het verzoek van de raad de over- 
heidsbemoeienis met verenigingen, 
organisaties en instellingen die van 
gemeentewege worden gesubsidieerd, 
drasties te beperken. . 

De gemeenteraad wil dit bewerkstelli- 
gen door geen zittende raadsleden 
meer aan te wijzen en te'benoemen in 
de besturen van verenigingen, etc. die 
financieel geheel of gedeeltelijk van de 
gemeente afhankelijk zijn. Die verte- 
genwoordiging heeft in het algemeen 
niet veel om het lijf, vinden de raads- 
leden. Bovendien vergt het veel van 
hun tijd die ze beter en nuttiger kun- 
nen besteden in dienst van de bevol- 
king. 

|n grote lijnen zijn b en w het met 
deze zienswijze van de volksvertegen- 
woordigers eens. Naar hun mening 
wordt afbreuk gedaan aan de wezen- 
lijke taken van de raadsleden door 
hun deelname aan het werk van de 
stichtingsbesturen, e.d. Het raadslid- 
maatschap is in de meeste gevallen een 
part-timefunktie en de hieraan verbon- 
den werkzaamheden moeten voor een 

zeer groot deel in de vrije uren wor^ 

den verricht, aldus het kollege. Overbe- 
lasting van de raadsleden moet dan ook 
worden voorkomen, stellen b en w in 
hun nota vast. 

Waar vertegenwoordiging door de ge- 
meente in verenigingsbesturen wel wen- 
selijk en in sommige gevallen geboden 
is kan deze het best door leden van 
het dagelijks bestuur worden verricht, 
vindt het zandvoortse gemeentebestuur. 
Wethouders zijn voor deelname aan 
verenigingsbesturen beter toegerust 
dan raadsleden doordat zij direkt kun- 
nen terugvallen op de wekelijkse bij- 
eenkomsten van b en w en op hulp van 
de ambtenaren. Daarbij komt dat bur- 
gemeester en wethouders aan de ge- 
meenteraad verantwoording schuldig 
zijn voor het door hen gevoerde beleid 
en verplicht zijn de raad alle gewenste 
inlichtingen te verschaffen. Overigens 
is het kollege van oordeel dat het toch 
wenselijk kan zijn en in enkele geval- 
len zelfs noodzakelijk om raadsleden 
aan te wijzen als gemeentelijke verte- 
genwoordigers. B en w denken hierbij 
aan de kommissie van georganiseerd 
overleg inzake ambtenarenzaken en 
het Strandschap Zandvoort. M.b.t. het 
toezicht van de raad op de besteding 
van de gelden die de gemeente door 
middel van subsidies aan de verenigin- 
gen, enz. ter beschikking stelt, acht 
het kollege ook andere mogelijkhe- 
den voor kontrole aanwezig. Die zou- 
den in de subsidievoorwaarden kun- 
nen worden opgenomen. 
B en w komen aan het slot van hun 
nota inzake de gemeentelijke verte- 
genwoordiging door raadsleden in ge- 
subsidieerde instellingen tot de vol- 
gende konklusie : 

1. overbelasting van raadsleden moet, 
voorzover zulks van de gemeente 
afhangt worden tegengegaan. 

2. Indien vertegenwoordiging van de 
gemeente in besturen en kommis- 
sies noodzakelijk is, moet daarin 
dan ook mede uit een oogpunt van 
verantwoordingsplicht en zuiver- 
heid in de besluitvorming worden 
voorzien door benoeming van le- 
den van het kollege van burgemees- " 
ter en wethouders, tenzij gegronde 
redenen kunnen worden aangevoerd 
voor aanwijzing van raadsleden, niet- 
wethouders. 

3. De rechtstreekse invloed van de ge- 
meente in besturen en kommissies 
dient te worden verminderd, maar 
deze invloed moet tot uitdrukking 
worden gebracht in de te stellen 
subsidievoorwaarden en in het toe- 
zien op de naleving daarvan. 
de zandvoortse raadsleden kunnen hun tijd beter en nuttiger besteden dan zitting te nemen in ver- 
enigingsbesturen, etc. Het kollege stelt voor de nota en de 
daarin geformuleerde uitgangspunten 
in eerste instantie te bespreken tijdens 
de op dinsdag 6 maart a.s. te houden 
vergadering van de kommissie van al- 
gemene zaken en ruimtelijke ordening. 
Maar wanneer de kommissieleden dit wensen kan het ook een maand later. 

Tegen die tijd wordt ook de nota van 

burgemeester Machielsen over de 

kommunikatie tussen overheid en 

burgerij verwacht. 

De leden kunnen hun tors vast nat 

maken. 


» In verband met de ongunstige 
weersomstandigheden kon de voor 
woensdagavond door de kommissie 
/an maatschappelijk welzijn geplande 
hoorzitting over de klachten inzake 
de gemeentelijke sociale dienst van 
Zandvoort, geen doorgang vinden. De 
zitting is verschoven naar woensdag 
28 februari a.s. m burgerlijke stand 7 februari - 13 februari 1979. 

overleden : Philomena Francisca 
Bulters, geb. Lansdaal, oud 95 jaar : 
Frouwkje Vatharina Eliza van Deelen, 
geb. Spoelstra, oud 75 jaar. 

getrouwd : Johannes Maria van der 
Horst en Petronella Adriana Theodora 
/an Dam. 

overleden buiten de gemeente : Jan 
'Willem Roosingh, oud 82 jaar ; Hendri- 
cus Paulus Loogman, oud 50 jaar. 

geboren buiten de gemeente : A- 

dries Arie Nathan, zv. A. Domburg en 
C.K.A. Laurens ; Simon Arend, zv. C. 
J. Paap en A.M. de Korte. suksesvolle 
mavo -revue Met een originele opening (vanavond is 
er nog een voorstelling, dus we onthou- 
den ons van finesses) begon woensdag- 
avond in gebouw 'De Krocht' de revue 
1979 door leerlingen van de Wim Ger- 
tenbachschool voor MAVO. Het werd 
weer een spontaan gebeuren met tal 
van leuke scènes, ontsproten aan het 
brein van kunstzinnige leerkrachten 
en dito leerlingen. 

Zandvoort staat er centraal en we zien 
ons dorp dan eens door de ogen van 
een buitenlander : de opdringerige 
bordjes 'Zimmer mit frühstück', het 
ronselen van gasten en het wegmoffe- 
len van de kinderen in een hondehok 
om. toch maar een paar kamers vrij te 

mevr, kraan-meeth - 

krijgen. Verder het circuit waartegen 
geen andere remedie bestaat dan ver- 
huizen of watten in de oren, windsur- 
-fenjyop rtreffelijk ! ),strandleve n j3n_ 
het kasino. Dit allemaal naar voren ge- 
bracht in kostelijke acts, zang en dans. 
De dansen vormden hoogtepunten, 
vooral die in het kasino, la dance des 
croupiers, maar ook die van de konijn- 
tjes die het maar mooi van de jagers 
wonnen. Er werd uitstekend geakteerd, 
op een enkele uitzondering na ook aar- 
dig gezongen en hoewel de hele groep (bij de finale viel pas op hoe groot de 
bezetting was) zich inzette om het al- 
lemaal goed over het voetlicht te bren- 
gen zal niemand ons euvel duiden 
wanneer we twee namen noemen: A- 
mand Hekkers en John Fijma. Laatst- 
genoemde heel geslaagd als cascadeur 
(met de ligstoel) en veel sukses oog- 
stend in zijn voortreffelijke mime-scène 
op de camping. 

Amand Hekkers, de 'allrounder', kreeg 
in deze revue volop gelegenheid zijn 
talenten te laten zien en akteerde, zong 
en danste dat de vonken er af vlogen. 
Wat ook beslist niet ongenoemd mag 
blijven is de voortreffelijk spelende 
kombo, die aan het gebeuren in het 
kasino ekstra luister bij zette. 
Het slot liep uit op een ware happe- 
ning, mede door het ten tonele ver- 
schijnen van de joke-groep VUT, die 
niet alleen hun medelid John Fijma en 
direkteur Nijboer, maar ook alle kjea- 
tieve geesten achter deze revue, een 
bloemetje aangeboden. eanduoortee hoeranh 
foto Jacob Koning 
familieberichten familieberichten rtg* ■ V .1 

■•; ' ^"Wk-I !*:-A' - ras - ,•- ■ f. 


&*i J - "•'> - * J •- at-k * ":*« ..ïSW^f- \ 1 -f..:-* 
Troost u. 
Er waren meer 
barre en boze 
winters. Geheel onverwacht is uit ons leven weggenomen, onze onvergetelijke 
moeder en oma 

CLARA DOROTHEA ROOS 

weduwe van Theodorus de Rooy 

op de leeftijd van 73 jaar. 

Zandvoort: Erika de Rooy 
Thea 
Marjon 
Hans 

Zandvoort, 15 februari 1979 

Spoorbuurtstraat 5 

Correspondentie-adres: Celsiusstraat 17, 

Zandvoort. 

Moeder is thuis opgebaard. Gelegenheid tot bezoek van 1 5.00 tot 
16.00 uur. 

De crematie zal plaatsvinden op maandag 19 februari a.s. om 
15.00 uur, in het crematorium te Driehuis-Velsen. 

Gelegenheid tot condoleren na de crematieplechtigheid in de ont- 
vangkamer van de begraafplaats Westerveld. 
Vertrek vanaf Spoorbuurtstraat 5, Zandvoort om 14.20 uur. STRANDSCHAP ZANDVOORT WIL: 
onden en auto's weg 
van het strand 
waterstanden 
kerkdiensten Naar aanleiding van klachten van o.m.- 
de kustbrigade over het gebruik van 
zeilplanken, waarmee dicht onder de 
kust wordt gemanoeuvreerd en die 
een gevaar opleveren voor zwemmers 
en baders, zal het Strandschap Zand- 
voort de mogelijkheid bestuderen om 
voor deze tamelijk nieuwe tak van 
watersport veiligheidsvoorschriften 
op te stellen en toe te passen. 

Zoals bekend is het op dit moment nog 
een juridies twistpunt of de zeilplank 
niet of wel als een vaartuig moet wor- 
den beschouwd. Wil men he.t gebruik 
reglementeren dienen afzonderlijke 
bepalingen in het leven te worden ge- 
roepen. Bepalingen welke uiteraard in 
overeenstemming dienen te zijn met 
de bestaande wettelijke normen. 
Wat het Strandschap Zandvoort ook 
gaat onderzoeken is de aanwijzing van 
een vaste afvaart- en landingplaats voor 
motorboten, etc. Verder zal worden 
bekeken of het bestaande verbod om op bepaalde gedeelten van het strand 
met honden te verschijnen, moet 
worden uitgebreid tot het gehele 
strand dat onder het beheer van de 
gemeente Zandvoort en de verorde- 
ningen van het strandschap valt. Ma- 
ken bovenstaande onderwerpen nog 
een punt van studie en overweging uit, 
wat de aanwezigheid van motorvoer- 
tuigen en bromfietsen aan het strand 
betreft is het strandschap rond : motor- 
voertuigen en brommers zullen het 
gehele jaar door van het strand wor- 
den geweerd. Een wijziging van de 
bestaande verordening, die het nu nog 
mogelijk maakt om gedurende de win- 
termaanden over het strand te rijden, 
is in de maak. 

E.e.a. ontlenen wij aan het deze week 
verschenen jaarrapport van het Strand- 
schap Zandvoort over de gebeurtenis- 
sen aan het strand in de zomer van '78. 
Die waren niet spektakulair. Hoe kan 
het ook anders. Van de 1 23 seizoen- 
dagen werd het strand slechts op 37 dagen goed bezocht, op 26 dagen ma- 
tig en op 60 dagen nauwelijks; stelt 
het verslag nuchter vast. nieuws 

kort & klein • De afd. Zandvoort van de Algemene 
Nederlandse Bond voor Ouderen belegt 
op woensdag 21 februari a.s. de jaar- 
lijkse algemene ledenvergadering. De 
voor deze bijeenkomst samengestelde 
agenda vermeldt o.m. de jaarverslagen 
van penningmeester en sekretaris en 
een bestuursverkiezing. De vergadering 
begint om 14.00 uur en vindt plaats in 
het Gemeenschapshuis. febr 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


16 


06,00 


14.03 


18.09 


02.12 


17 


06.29 


14.32 


18.49 


02.53 


18 


07.10 


15.13 


19.22 


03.26 


19 


07.51 


15.54 


20.11 


04.14 


20 


08.36 


16.40 


21.07 


05.10 


21 


09.40 


17.44 


22.22 


06.23 


22 


11.00 


19.04 


_.— 


07,09 


23 


01.50 


19.53 


12.29 


08.32 


24 


01.08 


09. Tl 


13.33 


21.36 


25 


.02.06 


10.10 


14.24 


22.27 


26 


03.00 


11.04 


15.15 


23.18 


27 


03.44 


11.48 


T6.00 


00.03 


28 


04.25 


12.28 


16.40 


00.43 
HERVORMDE KERK 

zondag 18 februari a.s.: 
. 10.30 uur : Ds. C.F.J. Antonides, uit 
Terborg. 
10.30 uur : Jeugdhuis, dhr. C. Spaans. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 18 februari a.s.: 
10.00 uur : Ds. P. de Ruig, te Haarlem. 
19.00 uur : Ds. J. Dijkstra te Benne- 
broek. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 18 februari a.s.: 
10.30 uur : 'Samen leven', thema 'met 
het oog op het kind'. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 17 februari a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met or- 
gel en samenzang.. 

zondag 18 februari a.s.: 

08.45 uur : stille eucharistieviering. 

10.45 uur : eucharistieviering mmv. 
St. Caecilia koor. medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. ' 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 1 7 en zondag 1 8 februari a.s.: 
Zuster A. Morsink-van Zutphen, Gast- 
huishofje 27, tel. 27 91. hier 

staat 

UW:, 
Êrtef 
FiL'm HIIIIIIIMMIIIMIMim Geachte redaktie. 

Het is niet uitgesloten dat binnenkort 
een stukje natuurgebied in het Kost- 
verlorenpark door de gemeente zal 
worden geëgaliseerd voor de bouw 
van een burgemeesterswoning. Men 
heeft geen idee hoeveel rust-, slaap-, 
voedsel-en broedgebied voor de vo- 
gels dit jaar in Zandvoort alweer ver- 
loren is gegaan. De provinciale com- 
missie zal op korte termijn advies uit- 
brengen aan het college van Gedepu- 
teerde Staten die dan een beslissing 
zal nemen. Wie kan er nog beter ad- 
vies geven dan de heer De Wit, Com- 
missaris der Koningin van Noord-Hol- 
land en die bovendien ook bioloog 
is? 

J.L.G. Niessen. eanduoartee hoerarir INFANZIA, VOCAZIONEE 

PRIME ESPERIENZE Dl 

GIACOMO CASANOVA, 

VENEZIANO 

(Jeugd, roeping en eerste 

ervaringen van Giacomo 

Casanova) van de italiaanse regisseur Luigi Comen- 
cini wordt vanavond en morgenavond 
door Film-inn Zandvoort vertoond in 
de openbare bibliotheek aan de Prin- 
sesseweg. De voorstellingen beginnen 
om 9 uur en worden onderbroken 
door een koffiepauze. 

Eerst even dit : Comencini's Casanova 
heeft niets te maken met de Casanova 
van Fellini. Corpencini concentreert 
zich op de jeugd van de Venetiaanse 
versierder en op zijn allereerste bed- 
ervaringen. Fellini is in zijn film volle- 
dig aan die periode voorbijgegaan en 
introduceert Casanova als een vermoei- 
de routenier. Bij FelHtoi is de Vene- 
tiaan al over zijn top heen, bij Comen- 
cini is die top nog niet eens in zicht. 
Voor zijn Casanova film is Comencini 
uitgegaan van de eerste vijf hoofdstuk- 
ken van de Memoires van Casanova. 
Twee constanten in zijn oeuvre van 
meer dan dertig films spelen daarbij 
een grote rol: zijn aandacht voor het 
opgroeien van kinderen, en zïjn op- 
vatting dat het interessanter is de his- 
torie te bekijken via het miljeu waar- 
in zijn personages leven dan via de 
gedragingen van die personages zelf. 
Met, wat dat eerste betreft, als resul- 
taat dat hij begint met Casanova te 
laten zien als een achtigjarige jongen, 
die er.langzaam achter komt in wat 
voor maatschappij hij opgroeit en in 
welke mate hij zich moet aanpassen om in die maatschappij te kunnen 
overleven. Giacomo Casanova is dan 
eerst een jongen en, in het tweede 
deel, een opgroeiende jongeman die 
voorbestemd is om priester te wor- 
den, want zijn familie is arm. Comen- 
cini zei onlangs dat je in de decadente 
samenleving van toen als arme jongen 
kon kiezen tussen een religieuze loop- 
baan of een carrière als versierder, en 
Casanova wordt in dat laatste keurslijf (dat blijkt het tenminste bij Fellini te 
zijn geworden, waar hij dan ook in . 
een soort corset rondloopt) gedwon- 
gen door zijn hypocriete omgeving: hij 
is best wel bereid priester te worden; 
maar zijn rijke oude voogd zit voort- 
durend achter de jonge maagden aan, 
iedere prelaat heeft wel ergens een 
maitresse, de vrouwen die naar zijn 
preek komen Ju isteren doen dat al- 
leen om naar hem te knipogen en via 
de collecte-buidel briefjes aan hem te 
geven, en de mooie jonge nonnetjes in 
het klooster zitten daar omdat ze dat 
van hun familie's moeten, dus die wil 

" len ook wel eens wat anders. 
Daarnaast besteedt Comencini veel 
aandacht aan de omgeving van Casa- 
nova ; dat levert de veruit mooiste 
scènes op, zoals die waarin de bijn < 
verdronken vader van de kleine Gia- 
como geopereerd gaat worden. Het 
hele huis stroomt vol met buren en, 
op de eerste rij, de notabelen van de 
Stad, waarna de dokter Aderlaten ! 
roepend, binnen komt rennen. Ieder- 
een heeft het over zijn vorige operatie, 
die was prachtig, lekker spannend, 
alleen jammer dat de patiënt het niet 
overleefde. Dat doet vader Casanova 
ook niet, maar dat is niet belangrijk, 
het volk heeft weer een spannend mid- 
dagje gehad en de dokter wordt har- 
telijk bedankt. 

• Vooral die sfeertekening van het leven 
in het achttiende eeuwsr Venetië is 
prachtig, en alleen al met zijn Casano- 
va-film bewijst Comencini dat diens 
unanieme herontdekking door de Fran- 
se kritiek meer dan terecht is geweest. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 
~ ~ _ 13044 Politie 
4841 Gemeentesekretarie 
7947 InformatMburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 
(023) 24 22 1 2 Garage Flinterrnan bv, 
' . Zandvoortselaan 365, Bentveld. 

Peugeot, Skoda en Daihatsu . ( 

dealerservice 
\7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
-^323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop 
7550 STICKERS ? ALLSTICK, voor 

kleine en grote stickers, 
. Mr. Troelstrastraat 31 
2135 Zandvoortse Koerant bv, 

Koninginneweg 1 , Zandvoort adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis DavkJsstraat 
Ejqtjfe en derde woensdag van de maand 
van 17-30 uur tot 18.30 uur. 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 

' Geeft advies, hulp en informatie, van 
maandag t/m vrijdagmorgen van' 1 1 tot 
, 12 uur en iedere zondagmiddag van 4 
Mot 5 uur. Postbus' 100. 2040 AC Zand- 
voort. Telefoon 7373 

Maatschappelijk werk Zandvoort 

Noorderstraat 1 , tel. 34 59. ; 
Dagelijks van 9.00 • 10.00 uur en maan- 
. dag van 19.00 - 20.00 uur. > 

CRISISCENTRUM 

Schotersingel 2, Haarlem, telefoon 

023-256198. 

Geeft direkt hulp wanneer u die nodig ' 

heeft bij akute problemen.' .4 j. 1 nederlandsé 

! I .' 

kind '& hart 1 

j KARNAVALSPRET 
START IN DUINPAN 

Hoewel er in tal van gezinnen nog 
naarstig gepiekerd wordt over een ge- 
slaagde vermomming en Zandvoort 
nog nét niet Scharregat heet zullen 
zondagmiddag, 1 8 februari, tussen 1 
en 3 uur in het Zwembad 'De Duin- 
pan' toch al de Alaafs klinken. 

'De Duinpan' bijt namelijk de spits af 
van het komende karnavalsgebeuren 
en allen die aan dit zo langzamerhand 
in onze dorpsgemeenschap ingeburger- 
de Feest der Zotheid meewerken zul- 
len ook aan het karnaval in het zwem- 
bad luister bij zetten. Dat zijn dan de 
Raad van Elf van de zandvoortse kar- 
navalsvereniging 'De Scharrekoppen', 
de jeugdraad van de zandvoortse 'Gar- 
nalenpiepers' en de Kwallentrappers 
o.l.v. Bertus Balledux. Uiteraard is ook 
aanwezig de man die het hier de laatste 
vier dagen van februari voor het zeg- 
gen heeft. Prins Bobo den Urste, ver- . 
gezeld van de jeugdprins, en beiden 

mevr, kraan-meeth 

zullen prijzen uitreiken- aan kinderen 
die het leukst verkleed zijn. Daartoe 
worden deze ingedeeld in twee groe- 
pen : van 4 tot 8 jaar en van 8 jaar en 
ouder. Een deskundige jury van 'De 
Scharrekoppen' zal de 'pretpakken' 
beoordelen. 

^Even tussendoor : het is wel zaak dat 
de jeugdige karnavalvierders zich tij- 
dig opgeven zodat de leiding van 'De 
Duinpan' weet ,hoe groot de toeloop 
• zal zijn, en verder bericht diezelfde 
leiding ons dat ook kleintjes die niet 
kunnen zwemmen welkom zijn. Voor 
hen is .er een plaatsje in het peuterbad. 
Terug naar waar we gebleven waren : 
na afloop van de prijsuitreiking mogen 
alle pipo's, elfjes, verpleegsters en bo- 
ze heksen gaan zwemmen, maar ze 
moeten dan wel ekstra kleding mee- 
nemen. Wat ze beslist niét mogen is 
zwemmen wannéér er in hun karnavals- 
pakje.crêpepapier is verwerkt. In 'De 
Duinpan' mag heel veel, maar op rood, 
groen of paars water zit direkteur Mol- 
lerus bepaald niet te wachten. 
I i ' ! '""il 

-steun de kollekte - postgiro 20 40 50 - bankrekening 248 I I I . i nederlandsé hartstichting - den haag ( 
'kostuums van crêpepapier moeten uit voor een duik in het water 


Si^s *rw foto Frans van Loon 
omroepers WONINGRUIL 

Aangeb.: 3 kamerflat met 
cv. en blijvend vrij uitzicht. 
Haarlem (Boerhavewijk). 
Gevr,: woning in Zandvoort 
huur tot f. 350,-. 
Reakties naar : drukkerij 
Oudt bv. Achterweg 1 vra- 
gen naar R. Doets. ENZ. OLIEVERVEN 
PENCELEN 

bij 

"DE BOET" 
winkelcentr. nw. noord 
Telefoon 02507 - 56 55 

Echtpaar zonder kinderen 
woonachtig in flat zoekt 
HULP in de huishouding 

voor 1 dag per week of 2 
halve dagen. Kan zelf keus 
bepalen. Keesomstraat 475, 
tel. 80 67. 

INLIJSTEN bij 

"DE BOET" 

winkelcentr» nw. noord 
Telefoon 02507 - 56 55 WIE wil mij helpen met 
huidhoudelijk werk voor 1 
ochtend in de week. 
Mevr. de Jong / Bentveld, 
tel. 023-240164. 

Wegens verhm/mg Ie knop 
een kast-bed, I |i oud, 
l. l X)\ I 30 Pi i|s f 275,- 
'lollensstnuit 17, lel 4(>76 

HULP 

INDE 

HUISHOUDING 

GEVRAAGD 

2 dagen per week. 
Telefoon 30 51 

ZANDVOORT 
HOUSING SERVICE 
biedt te huur aan kamers 
vanaf f. 400,- p.mnd., Zee- 
straat 30, tel. 46 96. 

"HET JAAR VAN 
HET KIND" 

Voorlichting. 

Stichting "Barricade" orga- 
niseert een cyclus lezingen 
waarbij wordt ingegaan op 
opvoedingsproblemen en 
vormen van hulpverlening. 
7 februari - 1 5 februari - 
21 februari - 7 maart 

THEMA'S 
de puberteit - conflicten 
thuis - sexuele voorlichting 
- lichamelijke klachten. 
Over daze thema's worden 
ook films vertoond. Elke 
avond begint om half acht. 
AULA —dependance Coorn- 
hert - scholengemeenschap, 
Tempelierstraat 1 Haarlem, 
entree f. 5,00 p.p. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 EJT1JTI 

woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht RUILWQNINGEN 
Maand februari 1979, 

1. Aangeboden : benedenduplexwoning 

Van Lennepweg. 

Huurprijs f. 110,65 per maand. 

Gevraagd : een eengezinswoning. 

2. Aangeboden : flatwoning Van Lennep- 

weg (even nrs.) 

Huurprijs f. 189,45 per maand. 

Gevraagd : een eengezinswoning. 

3. Aangeboden : eengezinswoning Burg. 

Beeckmanstraat. 

Huurprijs f. 284,50 per maand. 

Gevraagd : benedenflatwoning Sophia- 
weg / Linnaeusstraat. 

4. Aangeboden : flatwoning Lorentzstraat 

Huurprijs f. 468,10 per maand. 

Gevraagd : een eengezinswoning. 

Woningruil geschiedt alleen volgens de 
richtlijnen van de ruilregeling. Belangstel- 
lende huurders van EMM of gemeentewo- 
ningen dienen vóór eind Februari schrifte- 
lijk te reageren onder vermelding van de 
aan te bieden woning en het lidmaatschap- 
nummer. Installatie bureau 

GROENEIIEIM B.V. KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 8484 *■ 
Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

v. Petegem & Zn. KERKSTRAAT 28 (mgana achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT 
eanduDorrse 
taeranr GRATIS HALEN EN BEZORGEN 
Binnen 1 a 2 dagen terug. 

"ONE HOUR CLEANING SERVICE" 

stomerij 

Haltestraat 39 - tel. 02507-2810 ?«. £,. ^alledux & %n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.Q.fl. 3759 LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte H. W. COSTER ,.v. 

Makelaar o.g. UdNBM UdMCC, Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF B.V. 

Boerlagestraat 2 

Zandvoort. 

* TAPIJTREINIGING 

* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX 

* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT- 
REIN IGINSMACH IN E 

BEL voor inlichtingen 02507 - 4090 
of 02507-4764 U belt...» 
Wij komen! 
v. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 • 331075 Voor het VAKKUNDIG 
opbrengen van alle soorten 
wandbekleding ( BEHANG) 
afwerkingsbediijf LETAM, 
tel. 02507 - 7938 ' 

Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

F.M. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2 % 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U.vindt er ookieuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 [VOOR: 

VLIEGREIZEN - TOURINGCARREIZEN 

EIGEN-AUTOREIZEN 

HOTEL/ BUNGALOWS/ APPARTEMENTENRESERVERING | 

CRUISES ( o.a. met de Bestevaer) 

RIJNREIZEN 

TOURINGCAR - VERHUUR 

ENZ. ENZ. ENZ. 
IBIJ: 
ja, misschien een oude schoen. 
Je weet het nooit. 

Maar met een advertentie in de 
ZANDVOORTSE KOERANT 
heb je vrijwel altijd sukses. 

Daarom even bellen naar nummer 21 35 REISBUREAU 
KERKMAN (jf.Il- tSMH.h! j'0 /,|' ! 

ïp'p'uu , '1j. b : . ' \"j'.~ Schitdtcs 


^k 


Udtiil 


jflmÊti 


H.C. 


sB^sfe 
*W «P 


?* 


VERSTEEfiE" 


J' in u*l 


mm* * • ***** , Geef ze lucht 

Giro 55 055 Leusden m/ ^ 

Astma RmdsT? BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap 79e jaargang no. 14 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 20 februari 1979 
nieuwsblad voorzandvoort. bentveld en aerdenhout redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, koninginneweg 1, telefoon (02507) 21 3 5 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vrijdags -abonnement: f25.00per jaar; per half jaarf 1450 perpostf 37.50 losse eksemplaren f 0,30 /advertentietarief . f 0.29 p mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 2911 087 / bank: ned. middenstandshank. rekeningnummer 67 13 60.22 1 / giro van de bank- 3555Stnv de zandvoortse koerant gasthuisplein geen voet 
is de boodschap van b&w 
Eind vorige week ontvingen de bewo- 
ners van de noordbuurt een cirkulaire 
van het gemeentebestuur met de me- 
dedeling dat het niet mogelijk is ge- 
bleken aan het Gasthuisplein de funk- 
tie te geven van voetgangersgebied. 
Een onderwerp waarop de gemeen- 
telijke dienst van publieke werken en 
de plaatselijke verkeersdeskundigen 
twee jaar lang hebben gestudeerd, 
waarover verscheidene rapporten zijn 
uitgebracht aan de raadskommissies 
van advies en bijstand en waaraan in 
oktober j.l. een hoorzitting met de 
buurtbewoners werd gewijd. 

Het eindoordeel van b en w over de 
toekomstvan het Gasthuisplein komt 
overigens niet onverwacht. Is zeker 
geen donderslag bij onbewolkt weer. 
Uit de totnogtoe bekende gegevens 
over de herinrichting van het plein 
was al duidelijk geworden dat van 
de wijdse benaming 'voetgangersdo- 
mijn' in de praktijk weinig terecht 
zou komen. Op alle sinds 1977 gepro- 
Het Gasthuisplein krijgt een rijbaan 
opjgelijk nivo als het voetgangersge- 
deelte. Het trottoir aan de kant van 
sociëteit Duysterghast wordt 2.25 mtr. 
breed en zal aan de kant van de rijbaan 
worden voorzien van straatmeubilair, 
zoals lichtmast, paaltjes, bomen, etc. 
De rijbaan blijft 5.50 mtr. breed. Tus- 
sen rijbaan en wandelgebied van het 
Gasthuisplein zijn een tiental parkeer- 
stroken gesitueerd. Tegenover het 
Gasthuishofje komen vijf parkeervak- 
ken en langs de Swaluëstraat 
tot het Achterom zeven parkeerplaat- 
sen. Alle vakken zullen worden voor- 
zien van een parkeermeter. duceerde tekeningen is plaats inge- 
ruimd voor het doorgaande verkeer 
en het parkeren v.an motorvoertuigen. 
En zelfs in de planning van de rij- en 
parkeerstroken is tijdens de studie- 
duur geen wijziging gekomen. De 
eerste in de zomer van '77 door de 
dienst van publieke werken voor pu- 
blikatie vrijgegeven prent verschilt 
nauwelijks van de plaat die op de 
hoorzitting in oktober j.l. aan de 
volke werd getoond en ook niet van 
het eindprodukt dat vorige week aan 
de noordbuurtbewoners werd toege- 
stuurd. Het gemeentebestuur is er ken- 
nelijk steeds vanuit gegaan dat het 
Gasthuisplein geen voetgangersgebied 
kan worden, zoals vele malen bepleit 
door gemeenteraad en een groot aan- 
tal bewoners van de buurt. Het heeft 
alleen twee jaar geduurd voor het 
hoge woord er dan eindelijk uit is . 
Het kan niet. 
Waarom niet ? 

Daarvoor voeren b en w in hun cirku- 
laire aan de bewoners vier redenen aan. 
( 1 ) een verl ies van ongeveer dertig par- 
keerplaatsen wanneer het plein geheel 
autovrij wordt gemaakt. (II) bedrij- 
ven, woonhuizen en horeka-onderne- 
mingen worden onbereikbaar, hetgeen 
de bedrijfsaktiviteit ernstig zal scha- 
den. (III) toenemende druk van het 
gemotoriseerde verkeer op andere 
plaatsen in de noordbuurt indien op 
het plein geen rijbanen meer beschik- 
baar zijn. (IV) het ontbreken van een 
centrumfuntkie van het gebied, zoals 
Kerkplein en Kerkstraat. Plaatsen.die 
volgens het kollege veel eerder zijn 
aan te merken als attraktief voetgan- 
gersgebied. 

Al is het dan naar de mening van b en 
w niet mogelijk van het gehele Gast- 
huisplein wandelgebied te maken, 
toch willen zij proberen het verkeer 
zoveel mogelijk terug te dringen. Om 
dit te bewerkstelligen is een wijziging 
in het wegprofiel aan de zuidkant van 
de aansluiting van de Kleine Krocht op 
de rijbaan van het Gasthuisplein aan- 
gebracht (zie tekening) en wordt de 
rijbaan van het plein even hoog als het 
voetgangersgedeelte (drempel aan het 
begin van rijstrook). 

Wat de verkeersafwikkeling in de noord- 
buurt betreft houdt het gemeentebe- 
stuur onverkort vast aan de oorspron- 
kelijke doelstelling van het sanerings- 
plan dat het hart van de wijk voor het 
rijdend verkeer noch voor het parkeren 
beschikbaar is. Teneinde dit te verwe- 
zenlijken werden tijdens de hoorzitting 
van vorig jaar in afwijking van de be- 
staande situatie drie andere mogelijk- 
heden geopperd: 

(1) Eenrichtingsverkeer bij sociëteit 
Duysterghast (van Gasthuishofje naar 
Kleine Krocht) en ook Swaluëstraat, 
Prinsenhof straat en Kruisstraat. 

(2) Eenrichtingsverkeer bij sociëteit 
Duysterghast (van Kleine Krocht naar 
Gasthuishofje) : in Kruisstraat, Prin- 
senhofstraat en Swaluëstraat wordt 
de rijrichting omgedraaid, dus precies 
het omgekeerde van mogelijkheid 1. 

(3) Tweerichtingsverkeer voor socië- 
teit Duysterghast, idem op Swaluë- 
straat en op de Prinsenhofstraat tot t 
aan de Brugstraat. Vanaf dat punt een- 
richtingsverkeer naar de Stationsstraat. 
Kruisstraat krijgt eenrichtingsverkeer, 
rijrichting naar Gasthuisplein. eanduoarfëe hoeranr JNOOBDISUUUT In het eindplan van de gemeente wordt de verkeersafwikkeling in de noordbuurt als volgt geregeld 
tweerichtingsverkeer in de Swaluëstraat en de Prinsenhofstraat tot aan de Brugstraat. Tussen de 
Brugstraat en de Burg. Engelbertstraat krijgt de Prinsenhofstraat éénrichtingsverkeer. De Kruis- 
straat krijgt eenrichtingsverkeer in de richting van het Gasthuisplein. De op bovenstaande plan- 
kaart met ruitjes ingetekende straten krijgen de funktie van voetgangersgebied. Uit de aan de buurtbewoners toegezon- 
den cirkulaire blijkt dat b en w, die op 
de hoorzitting nog geen voorkeur wen- 
sten uit te spreken voor een der alter- 
natieven, thans hebben gekozen voor 
variant 3. Alvorens het eindplan voor 
Gasthuisplein en verkeersafwikkeling 
in de omliggende straten aan de kom- 
missie voor algemene zaken en ruimte- 
lijke ordening voor te leggen, wil het 
kollege de bewoners van de noord- 
buurt in de gelegenheid stellen hun 
oordeel over het projekt te geven. 
Datum van de hoorzitting 26 februari 
a.s.. 

Plaats van samenkomst Gemeenschaps- 
huis. 
Aanvangstijd 20.00 uur. 
adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. 
Eerste en derde woensdag van de maand 
van 17.30 uur tot 18.30 uur. 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 

Geeft advies, hulp en informatie, van 
maandag t/m vrijdagmorgen van 1 1 tot 
12 uur en iedere zondagmiddag van 4 
tot 5 uur. Postbus' 100, 2040 AC Zand- 
voort. Telefoon 7373 

Maatschappelijk werk Zandvoort 

Noorderstraat 1 , tel. 34 59. 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en maan- 
dag van 19.00 - 20.00 uur. 

CRISISCENTRUM 

Schotersingel 2, Haarlem, telefoon 

023-256198. 

Geeft direkt hulp wanneer u die nodig 

heeft bij akute problemen. Biiiliii 

iiiiiftiiiii • Een groep opgeschoten jongens 
vernielden de afgelopen dagen een 
half dozijn plexi-glasplaten van een 
abri nabij de Haltestraat en gooiden 
drie ruiten in van de kleuterschool 
't Zeepaard je. De recherche is bezig 
de identiteit van de jongelui te ach- 
terhalen. 

Zaterdag werd aangifte gedaan bij 
de politie van het openbreken en leeg- 
roven van drie geparkeerd staande wa- 
gens. Van de daders totnogtoe geen 
spoor. 

• Bij een val in de Stationsstraat ten- 
gevolge van de gladheid van het wegdek 
kreeg een 21-jarige inwoner een en- 
kelbreuk. Hij werd overgebracht naar 
een ziekenhuis in de Spaarnestad. 

• Bij een vorige week uitgevoerde 
kontrote door ambtenaren van de 
Algemene Inspektie Dienst van het 
Ministerie van landbouw en Veeteelt 
op het binnenterrein van het circuit 
werden negen processen verbaal op- 
gemaakt tegen houders van varkens. • Op vrijdag 23 februari a.s. belegt de 
afd. Zandvoort van de Algemene Bond 
van Ambtenaren (ABVA) de jaarver- 
gadering 1979 in het Gemeenschaps- 
huis aan de Louis Davidsstraat. Na be- 
handeling van de huishoudelijke agen- da vindt de huldiging plaats van amb- 
tenaren die 25-, 40-, 50- en 60 jaar lid 
zijn van een vakbond.. e Veertig teams hebben zich gemeld 
voor deelname aan het door Zand- 
voortmeeuwen georganiseerde zaal- 
voetbaltoernooi dat van 28 mei t.e.m. 
22 juni a.s. in de Pelikaansporthal aan 
de A.J. van der Moolenstraat zal 
plaats vinden. 

• De zandvoortse personeelsvereni- 
ging van ambtenaren houdt op vrijdag 
2 maart a.s. een kienavond in het Ge- 
meenschapshuis. Na afloop van het 
kienspel bestaat gelegenheid tot dan- 
sen. 

• Ps door oud-wethouder Jelle Atte- 
ma beschikbaar gestelde wisselbeker 
voor leden van de volkstuindersver- 
eniging Zandvoort is voor een jaar in 
het bezit gekomen van de heer H.J.P. 
Halewijn. De tweede en derde prijs 
gingen resp. naar de heren R. Kerk- 
man en K.C. Gerritsen. De prijzen 
werden uitgereikt tijdens de afgelo- 
pen vrijdag gehouden algemene le- 
denvergadering van de vereniging. 

• Op vrijdag 2 maart a.s. vindt onder 
auspiciën van de gezamenlijke kerkge- 
nootschappen in Zandvoort de jaar- 
lijkse wereldgebedsdag plaats. Voor 
dit jaar luidt het thema 'Groei in de 
geest' waarvan de tekst is samenge- 
steld door studenten van het oekume- 
nies centrum in Mindolo in de afri- 
kaanse staat Zambia. De gebedsoefe- 
ning wordt gehouden in de r.k. kerk St. 
Agatha aan de Grote Krocht. Aan- 
vang 19.30 uur. erïng bij wv? 
familieberichten Met blijdschap geven wij kennis 
van de geboorte van onze zoon 

ERIK 

Peter en Coby van Poeke 

2042 LM Zandvoort, 
16 februari 1979. 
Haltestraat 14 * .4 i 


De tijdens de vorige week gehouden 
jaarvergadering van de federatie Han- 
delsvereniging Hanze-Zandvoort ver- 
scheidene keren aangekondigde op 
handen zijnde verandering bij de wv— 
zonder dat duidelijk werd gemaakt 
waaruit die wijziging zou bestaan- 
schijnt direkt verband te houden met 
de reeds langgekoesterde wens van 
burgemeester Machielsen zijn funktie 
als voorzitter van het stichtingsbe- 
stuur van het toeristenburo aan een 
ander over te dragen en het verlan- 
gen van de gemeenteraad b estuurs- 
taken in verenigingen, organisaties, 
e.d. af te stoten. Wanneer de raad hier- 
toe besluit —en de kans daarop is zeer 
groot- zullen geen raadsleden meer 
deel uit maken van het vvv-bestuur. 
Het bestuur zal dan geheel bestaan uit 


foto 

Frans van Loon vertegenwoordigers van het zandvoort- 
se bedrijfsleven. Die ziet reikhalzend 
uit naar dit moment en als opvolger 
van vvv-voorzitter Machielsen wordt 
hardnekkig de naam van Cenav-direk- 
teur Beerepoot genoemd. De man die 
geacht wordt een nieuwe beleidslijn en 
werkwijze voor het toeristenburo te 
kunnen uitstippelen. Een beleidslijn en 
aanpak waarin de zakenmensen ver- 
trouwen kunnen stellen. 
Toch zullen de banden met de gemeen- 
te niet geheel worden doorgesneden. 
Integendeel. De overheid draagt voor 
de helft bij in de eksploitatiekosten 
van de wv en is tevens verantwoorde- 
lijk voor de rechtspositie van het per- 
soneel van het vvv-kantoor. Kortom : 
de gemeente houdt ook in de toe- 
komst een stevig hand aan het roer. GESLAAGD 
SCHOOLKONSERT 

'Eén van de meest geslaagde school- 
konserten' noemde direkteur IMijboer 
in zijn dankwoord het optreden van 
'Volume Two'. Het was inderdaad 
steengoed wat dit jazz-kwartet, be- 
staande uit Klaus Fenter, gitaar, Ben 
J. Gerritsen, vibrafoon. Peter Krijnen, 
badgitaar en slagwerker Henk Rijberg, 
invallend voor de ziek geworden Lex 
Cohen, dinsdagochtend in de aula van 

mevr, kraan-meeth 

de Wim Gertenbachschool voor Mavo 
ten gehore bracht. De bedoeling was, 
vertelde Peter Krijnen, de jongelui 
een kijkje te gunnen in de keuken van 
de jazz en ze enig inzicht te geven in 
een genre waarvan Hilversum 3 nu niet 
direkt bo| staat. 

Bij toerbeurt vertelden de musici iets 
over hun instrument en het was leuk 
om te horen hoe bij voorbeeld het 
huidige drumstel is voortgekomen uit 
de straatorkesten in Amerika, waarbij 
vooral de negers een belangrijke rol 
vervulden : één met een trom, één 
met een platte trommel en twee an- 
deren met elk een paar bekkens produ- 
ceerden met elkaar het geluid dat nu 
één slagwerker levert. Verder waren 
er interssante verhalen over improvise- 
ren en hoe, al proviserend, een nieu- 
we melodie kan ontstaan, en over de 
dienende taak van een basinstrument, 
dat altijd de onderste tonen van een 
akkoord speelt. En wat geluidsverster- 
king betreft, bij jazz heeft die niet de 
funktie van 'hard laten klinken' maar 
'om elkaar te kunnen horen en om 
het hele muziekgebeuren in een goed 
samenspel de zaal in te sturen'. Boeien- 
de verhalen, maar het allerbelangrijk- 
ste was natuurlijk het musiceren zelf 
dat, zoals het tegenwoordig heet, de 
pan uit swingde ! nieuws 

kort & klein • Door de oplettendheid van een be- 
woonster van een flat aan de Burge- 
meester van Alphenstraat kon de poli- 
tie zaterdagmiddag de helpende hand 
bieden aan een 75-jarige mede-bewoon- 
ster die in het portaal van haar woning 
was gevallen. Nadat haar buurvrouw 
de politie had gewaarschuwd kon deze 
door middel van het forceren van een 
ruitje de voordeur openen en de in de 
gang liggende flatbewoonster bereiken. 
De vrouw bleek daar vanaf zes uur in 
de morgen te hebben gelegen. Voor 
een medies onderzoek werd zij overge- 
bracht naar een ziekenhuis in Heem- 
stede. 

• Een 17-jarige knaap, die samen met 
een groep jongens in de nacht van za- 
terdag op zondag door het centrum van 
het dorp trok, gooide in de Verlengde 
Haltestraat een ruit van een woning in. 
De bewoner van het perceel en een fa- 
milielid gingen de jongens achterna en 
er ontstond een vechtpartij waarbij een 
van de knapen een klap in zijn gezicht 
kreeg. De schade werd tenslotte onder- 
ling geregeld. 

e Wil Hoogendijk uit Zandvoort eks- 
poseert haar schilderijen vanaf zater- 
dag 3 maart tot 14 maart in de tentoon- 
stellingsruimte 't Packhuys in de leef- 
en werkgemeenschap Nieuw Unicum 
aan de Zandvoortselaan. De eksposi- 
tie is dagelijks te bezichtigen tussen 
13.30 en 17.00 uur. bewoners- 
commissies 
verenigen zich 

Op initiatief van de bejaardenbon- 
den, verenigd in het Centraal Or- 
gaan Samenwerkende Bejaarden- 
organisaties (COSBO), is per 
1 januari jl. opgericht het Landelijk 
Overleg Bewonerscommissies Be- 
jaardenhuizen, kortweg het LOBB 
genaamd. Alle bewonerscommis- 
sies van bejaardenhuizen in Ne- 
derland kunnen zich bij dit LOBB 
aansluiten. 

De bedoeling van deze nieuwe 
stichting is de specifieke belangen 
van bewoners van bejaardenhui- 
zen beter te behartigen. Daarbij 
kan men denken aan o.a. het opna- 
mebeleiden het werk van de indi- 
catiecommissies, aan de financie- 
ring van het wonen in een bejaar- 
denhuis, aan de medezeggen- 
schap en deelname in het bestuur 
van bejaardenhuizen, aan het op- 
lossen van verkeersproblemen in 
de woonomgeving, aan huisves- 
tingsmogelijkheden enzovoort. 
Om de leden van bewonerscom- 
missies zich te laten bekwamen ter 
goede vervulling van de diverse ta- 
ken zal het LOBB o.m. kaderdagen 
en trainingsweken organiseren. 
Op deze wijze wil men ertoe bijdra- 
gen dat bewoners van bejaarden- 
huizen niet op een eiland terecht- 
komen en alleen maar gezien wor- 
den als 'uit de tijd' en zorgbehoe- 
vend, en dat zij volop opgenomen 
blijven in het maatschappelijk le- 
ven. 

Bewonerscommissies die zich wil- 
len aansluiten, kunnen dit opge- 
ven bij het Bureau LOBB, Weerd- 
singelWZ18a,3513BB Utrecht. 
WIST U dat wij naast ons bestuur nog een jeugd 
brigade in oprichting hebben en dat 
jeugd tussen 1 2 en 28 jaar informatie 
krijgen bij Hellen Cristianie, tel. 023 - 
24 26 92, Aerdenhout. 

WIST U dat we een tekort aan pension plaatsen 
voor honden hebben en dat we nu 
pleeggezinnen zoeken tegen betaling. 
U kunt U opgeven bij ons. 

WIST U ook dat Dr. Dekker en het dierentehuis 
gratis nesten katjes en hondjes laten in- 
slapen mist binnen 24 uur. gebracht en 
dat u daaraan mee moet werken om de 
dierenhandel voor vivisectie en cosme- 
tica tegen te gaan. 

WIST U dat de vogels nog steeds in nood verke- 
ren, vele weten dit en wij danken hen 
voor hun hulp. 

WIST U dat er nog steeds geen wet is tegen leg- 
v batterijen. Helpt u hen door scharrelei- 
eren te kopen (alleen gesloten dozen 
met embleem). De mishandeling in bat- 
terijen is ergelijk en afschuwelijk. 

WIST U dat er door de vogelvoerdering een flink 
gat geslagen is in ons budget en misschien 
wist u 't wel maar was u 't even verge- 
ten om de contributie a f. 25,- te beta- 
len over 1979. 

INLICHTINGEN telefoon 45 61 . „FORTUNA" 


ONDERHOUDSBEDRIJF 


CV. INSTALLATIES 


Schoonmaken 
GASGEYSERS • 


■ Raparatlas 
GASHAARDEN 


Verhelpon van storingen 


AANLEG SANITAIR 


• GASHAARDEN 


Erkand gas- en watarlnstallataur 


H. A. SPIERIEUS 
Zandvoort 


Prinsesseweg 27 
Talafoon 02507—6012 
omroeper TIMMERMAN vraagt 

* timmerwerk 

* schilderwerk 

* wit- en behangwerk 

Telefoon 02507 -61 16. ZANDVOORT ' 
HOUSING SERVICE 
biedt te huur aan kamers 
vanaf f. 400,- p.mnd., Zei 
straat 30, tel. 4696. 

1*48 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 
79e jaargang no. 15 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 23 februari 1979 [ 
nieuwsblad voorzandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoürbe hoer 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort , kon ing inneweg 1 , telefoon ( 2 507) 2 1 3 5 - uitgave zand voortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f 25.00per jaar; per half jaar f 14.50 per post f 37.50 

losse eksemplaren: f 0,30/advertentietarieff 0.29 p.mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgito. 29 11087 / bank: ned.middenstandsbank.rekeningnummer 67.13.60. 221 /giro van de bank: 35555tnv de zandwoortsè koerant 

b&w willen machtiging 
hypotheekgarantie houden 


B en w van Zandvoort willen de aan 
hen door de gemeenteraad verleende 
machtiging voor het verstrekken van 
hypotheekgaranties aan partikuliere 
ingezetenen voor de bouw of aankoop 
van woningen behouden. Dit schrijven 
zij in een pré-advies aan de raad naar 
aanleiding van een voorstel van vvd-af- 
gevaardigde J. Attema om het verlenen 
van de garanties opnieuw door de raad 
te laten geschieden. 

Attema stelde zijn kollega's in de raads- 
vergadering van januari j.l. voor de aan 
het gemeentebestuur verleende mach- 
tiging in te trekken uit vrees voor een 
mogelijk uit de hand lopen van de hy- 
potheekgaranties, tengevolge van de 
verslechterde situatie op de woning- 
markt. Hij is vooral beducht voor de 
aanslag die er z.i. op de gemeentekas 
wordt gepleegd bij gedwongen ver- 
koop, wanneer de woningbezitter niet 
aan zijn verplichtingen tegenover de 
hypotheekbank kan voldoen. Attema 
verwacht dat steeds meer huizen open- 
baar zullen worden verkocht doordat 
de eigenaars niet langer in staat zijn 
tijdig voor rente en aflossing van de 
hypotheek te zorgen. Gelet op de da- 
ling van de prijzen op de woningmarkt 
voorziet hij dat bij gedwongen verkoop 
de hypotheekaflossing in de knel zal 
komen. De gemeenschap —in kasu de 
gemeente die de hypotheekgarantie 
heeft verleend— zal dan voor de scha- 
delijke financiële gevolgen moeten op- 
draaien, zo redeneert Attema. Reden 
waarom hij de raad voorstelde de aan 't 
kollege gegeven machtiging terug te 
nemen. 

In theorie kunnen b en w het door At- 
tema aangehaalde risiko bij het verle- 
nen van hypotheekgaranties aan parti- 
kulieren wel onderschrijven. Maar zij 
achten het gewoon te voorbarig dat de 
door hem geschetste gang van zaken 
een toename van het aantal noodzake- 
lijk te verkopen woningen tot gevolg 
zal hebben. Sinds de invoering van de 
hypothekaire geldlening heeft zich 
een dergelijk feit niet voorgedaan in de 
gemeente Zandvoort, aldus b en w in 
hun antwoord aan de raad. Bovendien, 
zo vervolgden zij, is het risiko dat de 
gemeente financieel zal worden aange- 
sproken tot een minimum beperkt. Een 
eventueel verlies wordt door het rijk 
voor 50°/o gedekt. Voorts zijn aan de 
verstrekking van hypothekaire garan- 
ties een aantal voorwaarden verbon- 
den waaraan de aanvrager moet kun- 
nen voldoen, alvorens het kollege de ONDERWIJS 
TEGEN! 
APARTHEID 

J_ 

GIRO 580900 

ANTI-APARTHEIDS BEWEGING NEDERLAND 
lauriergracht 116 amsterdam 'tel.020-237335 HL 
garantie verstrekt. De aan b en w door 
de raad opgedragen besluitvorming is 
dermate afgebakend, dat er eerder en 
meer sprake is van een toetsing dan 
van afweging. Wanneer een garantie- 
verzoek niet voldoet aan de wettelijke 
normen, wordt deze eerst ter beoorde- 
ling aan de raad voorgelegd. 
Inzake de daling van de prijzen op de 
woningmarkt,merken b en w op, dat 
een gemeentegarantie wordt verstrekt 
ten behoeve van een te bouwen wo- 
ning of aan te kopen bestaande wo- 
ning. Een garantie t.b.v. een te bouwen 
woning wordt verleend tot maksimaal 
de stichtingskosten, terwijl door de 
geringe bouwmogelijkheden en de 
enorme vraag naar woningen in de 
gemeente Zandvoort de marktwaarde 
bij de totstandkoming hier ver boven 
ligt. Het kollege verwacht niet dat 
hierin binnen afzienbare tijd verande- 
ring zal komen. 

Bij de beoordeling van een garantie t.b. 
v. een bestaande woning wordt in ver- 
band met de verhouding tussen de 
waarde van het pand en de aan te ga- 
ne hypothekaire geldlening een taksa- 
tie verricht door de dienst van publie- 
ke werken. Deze taksatie is gebaseerd 
op de eksekutiewaarde d.w.z. de ver- koopwaarde in bewoonde staat zon- 
der rekening te houden met het prijs- 
nivo van de zandvoortse woningmarkt. 

Bij de op deze basis door het gemeente- 
bestuur verleende garanties is de kans 
dat de opbrengst van een woning bij 
een noodzakelijke verkoop beneden de 
resterende hypotheekschuld ligt bij- 
zonder gering, schrijven b en w. Aan 
het slot van hun pre-advies herinneren 
zij er aan dat de machtiging hen des- 
tijds door de raad is verleend om zorg 
te dragen voor een spoedige en effi- 
ciënte afwikkeling van de aanvragen 
voor een gemeentelijke hypotheekga- 
rantie. Dat moet zo blijven, vindt het 
kollege. waterstanden 


fjebr. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


20 


08.36 


16.40 


21.07 


05.10 


21 


09.40 


17.44 


22.22 


06.23 


22 


11.00 


19.04 


— .— 


07.09 


23 


01.50 


19.53 


12.29 


08.32 


24 


01.08 


09.11 


13.33 


21.36 


25 


02.06 


10.10 


14.24 


22.27 


26 


03.00 


11.04 


15.15 


23.18 


27 


03.44 


11.48 


16.00 


00.03 


28 


04.25 


12.28 


16.40 


00.43 ;ni^fifil§ • B en w hebben positief gereageerd 
op het verzoek van het vvd-raadslid J. 
Attema om personeelsleden van de 
dienst van publieke werken die belast 
waren met de gladheidsbestrijding , 
naast de normale overwerkvergoeding, 
een ekstra beloning te verstrekken als 
blijk van waardering voor hun inspan- 
ning de wegen in Zandvoort berijd- 
baar te houden gedurende de ijzel- en 
sneeuwperiode. De betrokken ambtena- 
ren hebben inmiddels een beloning ont- 
vangen in de vorm van geschenkbon- 
nen van de vvv ter waarde van f. 200,- 
p.p. Twee opzichters, die geen recht 
kunnen doen gelden op overwerkver- 
goeding, ontvingen ieder een geschenk- 
bon van f. 400,--. voor verkoop 
en service 
naar 
Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323 u rijdt als op rails in een ruime renault 

autobedrijven 

rinko 

RENAULT karnaval 1979 eanduoorrse feoeranr 

Een karnaval zonder een woordje voor- 
af door de eerste burger van Zandvoort 
is ondenkbaar. Wat dit betreft heeft 
burgemeester H. Machielsen de traditie 
van zijn voorgangers niet willen verbre- 
ken. Hij omschrijft het karnaval, dat 
vanavond losbreekt met de gebruike- 
lijke kroegentocht,als een feest op de 
grens van de winter en het naderende 
voorjaar. Ook het keurig geformuleerde 
verzoek om zich ordentelijk te gedra- 
gen ontbreekt niet. De burgemeester 
hoopt dat prins Bobo I zijn volk in de 
komende uren en dagen in toom zal 
weten te houden en er voor zal zorgen 
dat alles voortreffelijk verloopt zonder 
hinder voor de niet-kamavalsvierders. 
Want, zegt de heer Machielsen, die zijn 
er ook in Zandvoort. De kroegentocht, die vanavond om 
21 .30 uur begint, hebben wij al ver- 
meld. Morgen vindt de feestelijke in- 
tocht van de pretvorst plaats en de ont 
vangst door de gemeentelijke autori- 
teiten op het bordes van het raadhuis. 
Tijdstip 14.30 uur. In de avonduren 
volgt in de zalen van het Gemeenschaps- 
huis het gekostumeerde bal. Zondag- 
middag start om 14.10 uur bij de 
openbare bibliotheek de gekostumeer- 
de'kinderoptocht met een bezoek aan 
het Dolfirama als einddoel. De stoet 
loopt, fietst of rijdt door de Louis Da- 
vidsstraat, Grote Krocht, Hogeweg, 
Oranjestraat, Raadhuisplein, Halte- 
straat, Zeestraat, Heemskerkstraat, 
Van Fenemaplein. In de avond- en nachtelijke uren is er weer een kroe- 
gentocht. Maandag wordt het karna- 
val officieel besloten met een feestpa- 
rade in De Brink van het leef- en werk- 
centrum Nieuw Unicum. Aanvang 
19.30 uur. Alle onderdelen van het karnaval zul- 
len muzikaal worden begeleid door 
muziekkorpsen uit Haarlem en de Hof- 
kapel van de organiserende karnavals- 
vereniging ',De Scharrekoppen'. Er zijn 
weer prijzen beschikbaar gesteld voor 
de mooiste kostuums op het prinsen- 
bal, de fraaiste kleding bij de 
kinderoptocht en de leukste uitmons- 
tering tijdens het slotfeest in Nieuw 
Unicum. voor de openbare vergadering op dins- 
dag 27 februari a.s. in het gemeente- 
huis. Aanvang 20.00 uur. 

1. Notulen van de vergadering van 30 
januari 1979. 

2. Ingekomen stukken. 

3. Begrotingswijzigingen. 

4. Onderwijsaangelegenheden : 
aanschaffen vloeronderhoudsma- 
chine t.b.v. Wim Gertenbachschool 
voor mavo. 

5. Transakties mroerend goed: 
verkoop strook grond Prof. Zeeman- 
straat. 

6. Bestemmingsplannen e.d : 

a. voorbereidingsbesluit benzinesta- 

tion aan de Dr. CA. Gerkestraat. 

b. voorbereidi.iqsbesluit sporthal 
Zandvoortmeeuwen. 

7. Garantie geldlening Z.S.V. Zand- 
voortmeeuwen t.b.v. bouw nieuw 
kluphuis. 

8. Vervanging vervoermiddelen politie 
en Z.R.B. 

9. Wijziging verplaatsingskostenveror- 
dening. 

10. Aanleg douchegelegenheid in ge- 
meentewoning. 

1 1 . Garantie hypothekaire geldlening. 

12. Verdaging beslissing op beroep- 
schrift tegen weigering bouwver- 
gunning. 

13. Eervol ontslag G. Loogman als 
hoofd van de Hannie Schaftschool 

14. Rondvraag. vertrek g Joogman $MM familieberichten familieberichten 
DANKBETUIGING 

Voor uw hartelijke bewijzen van medeleven en belangstelling betoond na 
het onverwacht overlijden van mijn inniggeliefde man, onze lieve, zorg- 
zame vader en opa 

DIRK TERMAAT 

betuigen wij U onze oprechte dank. Uit aller naam : 

J . Termaat - Kraaijenoord Zandvoort, februari 1979. 
Sophiaweg 9. 'Op grond van het bepaalde in artikel 
38 van de "Lager-Onderwijswet 1920" 
juncto artikel I-EI8 van het "Rechts- 
positiebesluit K.O./L.O." stellen wij u 
voor de heer G. Loogman met ingang 
van 1 maart a.s. eervol ontslag uit de 
gemeentedienst te verlenen, onder 
dankbetuiging voor de gedurende ruim 
21 jaar aan de gemeente bewezen diens- 
ten.' 

Zo luidt een alinea uit het raadsvoor- 
stel no. 19dd. 16 februari 1979. Een 
bericht dat, hoewel het niet als een 
verrassing komt, ontroert. Een bericht 
dat tevens de behoefte opwekt om 
met het sympathieke hoofd van Han- 
nie Schaftschool, wiens gezondheid tot 
vroegtijdig afhaken noopt, een praatje 
te gaan maken. En dan worden we me- 
teen gekonfronteerd met een heel ge- 
varieerde loopbaan, want met het eind- 

mevr. kraan-meeth 

diploma gymnasium op zak koos Gé 
Loogman toch voor het onderwijs en 
behaalde aan de kweekschool in Ou- 
denbosch de onderwijzersakte, week 
toen uit naar de architektuur waarin 
hij zich twee jaar verdiepte. Toch be- 
landde hij uiteindelijk bij het onder- 
wijs en na gestart te zijn op een kost- 
school in Brabant werd hij in Haarlem 
benoemd bij het LO (Beatrixschool) 
en het BLO (Buitenrustschool). En 
daarna werd het Stellendam op Goer- 
ree-Overflakkee. Een verrukkelijke tijd 
in een hechte dorpsgemeenschap, waar 
het jonge gezin Loogman zich hele- 
maal thuisvoelde. Toen kwam in 1953 
de watersnood. Verdriet en ellende 
waar Gé Loogman en zijn vrouw Trix 
nooit helemaal van zijn losgekomen. 
Zwarte bladzijden in zijn talrijke plak- 
en fotoboeken : een foto van een klas 
vrolijke kinderen, meester Loogman 
in het midden, daarnaast een foto van 
dezelfde klas, sterk uitgedund. Twaalf 
kinderen verdronken en hun meester 
moest hen identificeren. Mevrouw 
Loogman ging met haar jonge kinderen, 
waaronder een baby, terug naar Haar- 
lem. Haar man bleef om zijn schouders 
onder het opbouwwerk te zetten. Drie 
maanden achtereen kwam hij alleen de 
weekends naar Haarlem. Intensief en 
zwaar werk in het rampgebied, waar- 
voor hij later door de koninklijke fa- 
milie werd ontvangen. Van 1954 tot 
1 957 werd het Hoofddorp en toen 
Zandvoort. Tot 1968 als onderwijzer, 
daarna als hoofd. De leerlingen die in 
de periode 1957 tot heden de Hannie 
Schaftschool bezochten hebben toch 
wel een ongelooflijk fijne tijd gehad 
met een onderwijzer die kon vertellen 
als de beste, die operettes en toneel- 
stukken met hen instudeerde en bij 
wie ze zich konden uitleven in han- 
denarbeid en muziek. Trouwens zon- 
der al deze zaken had hij het bij zijn 
leerlingen toch wel gemaakt door op 
een knalgele scooter naar school te 
komen. Zoiets is toch zeker het einote ! 
Maar ook anderen, die helemaal niets 
met school te maken hadden vonden 
Gé Loogman het einde. Zijn mozaieken 
en skulptures versieren tal van openba- 
re gebouwen, zijn jaarlijks door Sociëteit 
Duysterghast uit te reiken Tafel van 
Verdienste is een begrip en de wijze 
waarop hij aubades leidde op Konin- 
ginnedag en zijn vertolking van Sinter- klaas zijn nauwelijks geëvenaard. 
Op 1 maart a.s. komt er een eind aan 
een boeiende onderwijzersloopbaan, 
maar er breekt een periode aan die 
minstens zo boeiend is. Zijn aktivitei- 
ten in het kulturele leven van Zand- 
voort, zijn inbreng bij talloze evene- 
menten, zijn kunstuitingen in het 
scheppend vlak om maar enkele te 
noemen, staan daar borg voor. 
Op 1 1 april neemt de Hannie Schaft- 
school afscheid van een geliefde mees- 
ter, op 1 2 april doet de rest van Zand- 
voort dit, en op 17 april vertellen wij 
u daarover. steun 
ons werk INTERNATIONAL 

k giro 
454000 SCHOORL WIL INTERGE- 

MEENTELIJKE AANPAK 

STRANDVERVUILING DOOR 

OLIE 

De Noordhollandse gemeente Schoorl 
waar de zorg voor het miljeu een hoge 
prioriteit geniet wil dat er op korte 
termijn een organisatie in het leven 
wordt geroepen die op effektieve wijze 
een mogelijke strandvervuiling door 
olie kan bestrijden. In een motie heeft 
de raad van deze kustgemeente er bij 
het kollege van b en wop aangedron- 
gen kontakt op te nemen met andere 
kustgemeenten om tot een samenwer- 
kingsverband te komen. Alleen door een 
intergemeentelijke aanpak zal een doel- 
treffend optreden tegen een eventuele 
olieramp mogelijk zijn. Onderzocht 
zal moeten worden op welke manier 
de bestrijding van de strandvervuiling 
ter hand moet worden genomen en 
welke materieel daarvoor het meest 
geschikt is. Voor het te verrichten on- 
derzoek zou het rijk de nodige finan- 
ciële middelen beschikbaar dienen te 
stellen. Ook de provinciebesturen 
zouden een bijdrage aan de kosten van 
de studie moeten leveren. ■■■■ ■ 

oss 75 jaar Volgende maand bestaat de zandvoort- 
se sportvereniging 'Oefening Staalt 
Spieren ' -kortweg OSS genaamd— vijf- 
enzeventig jaar. Een heugelijk feit dat 
in grootse stijl moet worden gevierd, 
evenals dit het geval was met voor- 
gaande jubilea. Over groei en bloei 
van de vereniging is bij voorgaande 
gedenk- en hoogtijdagen uitvoerig ge- 
schreven. Over langzamerhand legen- 
daries geworden oprichters die met 
noeste vlijt en grote volharding de 
klup hebben opgebouwd en de roem- 
ruchte turnsters die individueel en in 
teamverband talloze prestaties lever- 
den op lange mat, evenwichtsbalk en 
aan de ringen. Kasten vol bekers en 
medaljes zijn er de stille geuitgen van. 
Maar de mooiste prestatie is altijd nog 
de lange adem waarover de organisa- 
tie beschikt. De jongste vier decennia 
was dit vooral te danken aan voorzit- 
ter J.H.B. Brink. Er is waarschijnlijk in 
Zandvoort geen verenigingsvoorzitter 
te vinden die het zo lang bij één en ■ 
dezelfde klup heeft vol- en uitgehou- 
den. Hij doet liet nog even opgewekt 
als in het eerste uur. Ze zijn eigenlijk 
niet meer van elkaar te onderscheiden 
: Brink en OSS. 

De festiviteiten rond het 75-jarig be- 
staan van de sportvereniging beginnen 
op zaterdag 3 maart met een fototen- 
toonstelling van hoogtepunten uit 
het bestaan van Oefening Staalt Spie- 
ren. De plaatjesekspositie vindt plaats 
in het kultureel centrum aan het Gast- 
huisplein en het openingswoord zal 
worden gesproken door wethouder K. 
C. van der Mij e Pzn., die tevens de ju- 
bileumkommissie presideert. Maandag 
5 maart d.a.v. vindt een officiële ont- 
vangst in hotel Keur plaats tussen 
1 9.30 uur tot 21. 00 uur. Zaterdag 1 
maart volgt een feest met vele attrak- 
ties in Nieuw Unicum. Van 7 t.e.m. 
14 maart vindt in het kader van de 
jubileumaktiviteiten een winkelweek 
plaats, welke zal worden georganiseerd 
en verzorgd door de middenstand. 
En uiteraard staan er tal van sportieve 
manifestaties op het programma. Op 
30 april een turndemonstratie op het 
Raadhuisplein, op 5 mei een ledenuit- 
voering in de sporthal en op 12 mei 
een wandeltocht. 

En waar door het jubilerende OSS 
reikhalzend naar wordt uitgezien is de 
landenontmoeting keurturnen dames 
tussen nationale ploegen en teams uit 
Tsjechoslowakije in de Pelikaanhal. 
Die manifestatie moet de kroon zet- 
ten op de bol van de 75-jarige. 
De koerant zal de manifestaties op de 
voet volgen. 
kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 25 februari a.s.: 
10.30 uur : Ds. C. Mataheru, 
10.30 uur : Jeugdhuis. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 25 februari a.s.: 

10.00 uur : Ds. P. van Hall 

1 9.00 uur : Drs. B. Boelens te Castri- ' 

cum. 
PROTESTANTENBOND 
zondag 25 februari a.s.: 
10.30 uur : Prof. Dr. A. van Biemen n. 

h. Bentveld, 
woensdag 28 februari a.s.: 
14.00 uur : vrouwenmiddag. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 24 februari a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 25 februari a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering. 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. 

jeugdkoor St. Agatha. 
medische dienst 
DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 24 en zondag 25 februari a.s.: 
Zuster A. van Rooijen, tel. 023 - 246747. burgerlijke stand 14 februari - 20 februari 1979. 

overleden : Aletta Johanna de Waal 
geb. Slot, oud 87 jaar; Dirkje Keur, geb. 
Bol, oud 90 jaar. 

ondertrouwd : Eduard Jan Boude- 
wijn Verlaan en Ardina Johanna van 
der Meij ; Hendricus Johannes Jacobus 
Franciscus en Astrid Maria van der 
Sluis. 

geboren buiten de gemeente : Den- 
nis Marcellis Martinus, zv. M.H. Meijer 
en H. Faber ; Martinus Bastiaan, zv.. R.K. 
Rovers en P. Tero! ; Martijn Sylvester, 
zv. R.A' van Dam en H.J. Loning. 

overleden buiten de gemeente : Cla- 
ra Dorothea de Rooy, geb. Roos, oud 
73 jaar. ^CIRCUIT 

HNCMOORT 

AKTIVITEITEN 

VOLGENDE WEEK -Q3E> wo. do. vr. za. zo. Politie Noordwijkerhout rij- 

vaardigheidslessen. 

PON'S Automobielhandel 

rensportschool GOLF GTI 

GIJS VAN LENNEP 

rijvaardigheidscursus. 

Politie Utrecht 

rijvaardigheidslessen. 

CENAV 

examendag rensportschool. 

NAV 

circuitdag voor leden. 

inl. Tel. 82 84 er zit muziek in De nieuwe wet geluidshinder, die on- 
langs in de Tweede Kamer is aangeno- 
men, helpt ons nog niet direkt van 
het circuit af, schrijft het pvda-staten- 
lid Han de Jong in het jongste informa- 
tieblad van de afdeling Zandvoort van 
de partij. Toch is het, volgens De Jong, 
wel een stap in de goede richting. 

De wet, vervolgt Han de Jong, waarvan 
de uitvoering en kontrole bij de provin- 
cie komt te berusten, stelt een aantal 
voorwaarden waaraan nieuw te bou- 
wen en bestaande projekten, etc. moe- 
ten voldoen. Voor het circuit in Zand- 
voort zijn zes modellen ontworpen. De 
meest vergaande zijn opheffing van de 
racebaan of handhaving van de bestaan- 
de situatie. Andere mogelijkheden zijn 
het plaatsen van geluidsdempers op de 
auto's, geluidsisolatie van woningen 
nabij het circuit, plaatsen van een ge- 
luidwerende muur of een kombinatie 
van deze mogelijkheden. 
In een vergadering van de kommissie 
geluidshinder van provinciale staten 
heb ik, schrijft De Jong, bewust geko- 
zen voor opheffing van de racebaan. 
Omdat voor mij, stelt hij, behalve de 
geluidsoverlast nog andere bezwaren 
een rol spelen, zoals het onbereikbaar 
worden van grote delen van ons dorp. 
De jong vreest dat bij eventuele onge- 
vallen van kleine of grote omvang geen 
gewondentransport naar omliggende 
gemeenten mogelijk zal zijn en de brand- 
weer, tengevolge van de verkeerschaos-., 
niet kan optreden. Bovendien, zo be- 
toogt het zandvoortse statenlid, laat het ruimteprobleem van inwoners en 
gasten niet langer toe, dat de opper- 
vlakte van het circuitterrein alleen 
door de racebaan wordt benut. 
Han de Jong ziet geen enkele oplos- 
sing om aan de bezwaren inzake het 
circuit tegemoet te komen. Opheffing 
van de baan acht hij daarom de enig 
juiste oplossing om van het projekt 
af te komen. Wat de lawaaioverlast 
betreft acht hij de Grand Prix, welke 
De Jong de hoeksteen van de eksploi- 
tatie noemt, de grootste boosdoener. 
De Grand Prix zal naar zijn oordeel al- 
tijd meer lawaai produceren dan wet- 
telijk is toegestaan. Welke maatregelen 
men ook zal nemen om het lawaai te- 
rug te dringen.meent hij. 
Han de Jong citeert een recente uit- 
spraak van zijn partijgenoot en gede- 
puteerde voor miljeuzaken,Jaap Uff, 
over de toepassing van de nieuwe wet 
op het circuit. 'Het is nimmer mijn be- 
doeling om voor welke belangen of om 
wat voor redenen dan ook te schippe- 
ren met de bepalingen in de wetten'. 
In de aanloopperiode, waarin we ons nu 
bevinden, zal van het provinciaal be- 
stuur het initiatief moeten uitgaan om 
de eksploitant van de racebaan te wij- 
zen op de verplichtingen welke de 
nieuwe wet stelt, zodat er geen ekstra 
tijd verloren hoeft te gaan als de wet 
helemaal van kracht wordt. Volgens 
Han de Jong is het nog maar een kwes- 
tie van enkele jaren en zit er 'muziek' 
in het eindigen van de herrie. 
Zwembad „De Duinpan 

vraagt 

SEIZQENMEDEWERKERS (STERS) 
tijdens de periode 1 mei t/m 31 augustus a.s. 

Vondellaan 57 - 2041 BC Zandvoort 
Tel. 02507-2170 il 

bij Zwembad „De Duinpan 

is plaats voor een 

KASSIERE/ RECEPTIONISTE 

Vondellaan 57 - 2041 BC Zandvoort 
Tel. 02507-2170. rr ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975 Play-in exploiteert 'n drietal amusementshallen 

in Amsterdam en Zandvoort. De meest 

fantastische speelautomaten staan in deze 

hallen - de moderne techniek heeft ook 

nadrukkelijk z'n stempel gedrukt op onze 

branche. 

Ter versterking van het kleine team van 

vakkundige monteurs, die voor onderhoud en 

reparatie zorg dragen, zoeken wij met spoed een 

elecfrooioys 

met uitgebreide kennis van 
t.v.-, k.t.v.-en digitale techniek. Daarnaast dient 
deze man ook z'n kollega-monteurs, waar nodig, 

bij te springen bij voorkomende andere 

werkzaamheden. Na een ruime inwerkperiode 

zal onze man geheel zelfstandig reparaties 

uitvoeren. 

Bel voor het maken van een afspraak of 
voor nadere informaties: 

play- 

Kerkstraat 11 /2042 JC Zandvoort/ 
(02507)3580 
P.BRUNE SUPERVISOR 
VAN HET GEMEENTELIJK 
FOTO'ARCHIEF 
/-A"' . /i '■ !</<*& t 

X^t j-/i- #4 ' /-a-t- flc<^ #i-T ? 
' Zandvoortsche Vischvrouw. /^/ t0t ^ c i(, ^j' t*<* 
restaurants VERSTEESE -&- ttDtttokltrttbröI 

Baltotraat t8 • Zanbtwoct 
ttelcloon 02507-4490 

e~. De in de eerste helft van de jaren '70 gepensio- 
neerde chef van de afdeling burgerzaken van de 
gemeente Zandvoort, de hr. P.Brune, is als 
ambteloos burger geïnteresseerd gebleven in 
het verzorgen en bijhouden van het foto-archief 
van de badplaats dat is ondergebracht in het 
kantoor van burgerzaken aan de Schoolstraat. 
Het door de hr. Brune uitgevoerde vrijwillige 
beheer van het archief heeft er toe geleid dat 
het gemeentebestuur hem onlangs heeft ver- 
zocht als onbezoldigd supervisor van de fotover- 
zameling op te treden. Zij die in het archief 
geïnteresseerd zijn of foto's van oud-Zandvoort 
aan de gemeente willen afstaan, kunnen zich tot 
supervisor Brune wenden op het buro burger- 
zaken. Udeül Tel. Visrestaurant 

Duivenvoorden 

\.HetgeheUjaargeopmd ° 

^^ TELEFOON 

/02507-2824 

Rottvetr^jiitMmtefd 
HALTESTRAAT 49 ZANDVOORT 
VOOR INLICHTINGEN 
BEL 
2135 
chinees-indisch restaurant 
#|») ?on0öCie 
zeestraat 55 - teiefoon 4681 
Haal warmte en kleur in uw huis 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 VERZEKERINGSKANTOOR 

A.M. FOLKERS 

GASTHUISSTRAAT 4 
2042 JP ZANDVOORT 

Telefooh3283 

Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen 
door ons direkt aan U worden afgegeven. ra 

tidNBM 
üdMCCj H. W. COSTER B.v. 

Makelaar o.g. Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar VOORDELIG UIT IN HET VOORSEIZOEN 

Maak van de gelegenheid gebruik 

Bijvoorbeeld : 

5 maart a.s. voor 12 dagen 

Hotel Playa de Mallorca (Mallorca) 

vol pension voor f. 489,00 

Vertrek op 16 maart 11 dagen f. 489,00 

Wat denkt u van RHODOS 

verblijf in het geweldige hotel Electra Palace 

half pension - vertrek 18 - 3 of 25 - 3 f. 575,00 

Ook de Costa del Sol is mogelijk 

b.v. Hotel Los Buenos Aires 

10 dagen vol pension vertrek 1 maart f. 535,00 

WACHT NIET TE LANG EN RESERVEERT BIJ 


ft til 

'm 
mmmmÊmm 
KEitiiwiiiiii Grote Krocht 20 - Zandvoort 
Telefoon 02507-2560/3203 mmimmm Is er dan niemand op wie je kunt 
rekenen als je wilt leren lezen en schrijven 
ineen land waar 90% van alle ouders 
analfabeet is? 
omroepers 
Jazeker Op Gast aan Tafel-deel nemers. Die zijn bereid een financiële 
bijdrage te leveren voor de strijd 
tegen het analfabetisme in Guinee- 
Bissau. De oorzaak daarvan? Toen 
Guinee-Bissau in 1974 onafhanke- 
lijk werd, lieten de Portugezen een 
land achter waarvan ze de land- 
bouw, de gezondheidszorg en het 
onderwijs schandelijk hadden ver- 
waarloosd. Een uitgebuite bevolking 
- waarvan 90% analfabeet was! - 
stond voor de loodzware opgave 
om helemaal uit het niets een mens- 
waardig bestaan te gaan opbouwen. 
Door enorme inspanningen is die 
bevolking er inmiddels in geslaagd 
de eerste sucessen te boeken in de 
strijd tegen honger, armoede en 
analfabetisme. En wel door op eigen 
kracht een uniek onderwijssysteem op te zetten, waarin leren èn werken 
hand in hand gaan. Een harde 
noodzaak, omdat het agrarische 
Guinee-Bissau te arm is om allen 
gratis onderwijs te laten volgen zo- 
als bij ons. Door bijvoorbeeld 
's morgens op het land te werken en 
's middags te leren, dragen de leer- 
lingen nu zelfbij aan de kosten van 
hun onderwijs. Terwijl ze bovendien 
op die manier meewerken aan de 
wederopbouw van hun land. 

Door de geweldige inzet van de 
bevolking blijkt die onderwijsaan- 
pak op steeds meer plaatsen succes 
te hebben. Maar die opzet kon niet 
van de grond komen voordat onder 
andeje financiële bijdragen uit 
Nederland het de jongeren in 
Guinee-Bissau mogelijk hadden GIR0 100200 DEN HAAG gemaakt om landbouwgereedschap 
te kopen. Pas daarna konden ze 
gaan werken om te leren. Die nood- 
zaak van financiële bijdragen bestaat 
nog steeds. Omdat op nog veel 
meer plaatsen in Guinee-Bissau 
jongeren landbouwgereedschap 
moeten kunnen kopen om zo aan 
hun eigen onderwijs te kunnen 
werken. En omdat ook projecten 
moeten worden opgezet om de 
ouders van die kinderen te leren 
lezen en schrijven. Daarom is het 
nodig dat ook in 1979 mensen mee- 
doen met de Gast 
aan Tafelakrie. ^-^ü* 
Zoals u^ggSratëR 
Installatie bureau 

GROENEI1EIN B.V. 88888H &S3£££33 §MÉ KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 8484 *• J.G. ANDERSON 
arts 
Afwezig van 24 februari tot 
7 maart. 

Waarnemers : Dr. Drenth 
Dr. Flieringa 
Dr. Zwerver 

KAMERS aangeboden met 
gebruik van keuken en dou- 
che en toilet. Brieven onder 
nr. 150 buro van dit blad. 

Per 1 maart KAMER te 
huur voor jonge werkende 
vrouw met kook en wasge- 
legenh. f. 300,-- p.mnd. 
Tel. 66 81. 

VOOR uw kreatieve hobby's 

Darwi klein, volksschilder- 
kunst enz 

"DE BOET" 
winkelcentrum nw. noord. 

Veilinggebouw 
"DE WITTE ZWAAN" 
voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
dagelijks open van 9. 00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. 

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein 
2. tel. 2164/3713. tel. na. 
18.00 uur 6658 

Drukt 'ngrote drukker 
beter dan een KLEINE ? 
Voor uw familie- en 
handelsdrukwerk. 
F.M. VAN DEURSEN 
Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 -2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker 

INLDSTEN bij 

"DE BOET' 
winkelcentr. nw. noord 
Telefoon 02507 -56 55 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 ZANDVOORT 
HOUSING SERVICE 
biedt te huur aan kamers 
vanaf f. 400,- p.mnd., Zee- 
straat 30, rel. 46 96. 

Verhuur - Inrichting 
"DE WITTE ZWAAN" 
Voor elk feest of partij 
dat verhuren wij 

tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken," kap- 
stokken, huisbars, enz. 

Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2. 2164/3713, tel. na 
18.00 uur tel. 6658. ' v. d. Werft ^ 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29. 
gemeente 
zandvoort Herkeuring van maten gewichten 
en meetwerktuigen 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
brengen ter algemene kennis, dat: 

1. voor de herkeuring van maten, gewichten 
en meetwerktuigen in deze gemeente zit- 
ting zal worden gehouden op vrijdag, 

16 maart a.s. van 10.00-12.30 uur en van 
13.30-14.00 uur in zaal 3 van het Gemeen- 
schapshuis Zandvoort, Louis Davidsstraat 
17; 

2. aan de herijkplichtigen door de dienst 
van het IJkwezen zoveel als mogelijk is, 
oproepingen zullen worden toegezonden, 
vermeldende plaats en tijdstip voor de 
aanbieding ter herkeuring van de maten, 
gewichten en meetwerktuigen; 

3. er uitdrukkelijk op wordt gewezen, dat 
de verplichting tot herkeuring blijft 
bestaan, ook al wordt geen oproeping 
ontvangen; 

4. de maten, gewichten en meetwerktuigen 
vóór 1 januari 1980 gestempeld moeten 
zijn met het jaarmerk 78 of 79; 

5. Bij verzuim of verhindering om van de 
zitting gebruik te maken , nog gelegen- 
heid bestaat tot herkeuring aan het IJk- 
kantoor Amsterdam, Brouwersgracht 276, 
geopend iedere maandag en dinsdag, uitge- 
zonderd christelijke- en nationale feestda- 
gen, van 9.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 
16.30 uur; 

6. voor de herkeuring van maten, gewichten 
en meetwerktuigen en voor de justering 
van gewichten justeerloon verschuldigd 
is, dat bij het weer in ontvangst nemen 
der voorwerpen moet worden voldaan. 

ZANDVOORT, 20 februari 1979. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
De secretaris. De Burgemeester, 
J. Hoogendoorn H. Machielsen. 
Zwembad „De Duinpan 

Er is nog plaats op onze cursus 

"ZWEMLES VOOR VOLWASSENEN" 
start weer op maandag 5 maart a,s. 

Vondellaan 57 - 2041 BC Zandvoort 
Tel. 02507-2170 rr WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF B.V. 

Boerhgestraat 2 

Zandvoort. 

* TAPfJTREINIGING 

* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX 

* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT- 
REINIGINSMACHINE 

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90 
of 02507-4764 WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27 - 29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte DEALER 

Chrysler — Simca — Matra— Sunbeam Autobedrijf 

l/T VERSTEEGE 

WJÊmÊÊÊ O ZANDVOORT 02507-2345 VOOR 

Nieuwe en gebruikte auto's 79e jaargang no. 16 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 27 februari 1979 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoorrse ho 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, koninginnewegl, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags -abonnement: f25. - per jaar; per half jaar f 14 50 per post f 37.50 

iosse eksemplaren: f 0.30/advertentietarief:f 0.29 p mm (kontraktprijien op aanvraag) /postgiro: 29 11 087/ bank: ned.middenstandsbank. rekeningnummer 67.13. 60.221 /giro van de bank: 35555tnv de zandvoortse koerant een schelp dit keer foto Jacob Koning 
... de vorm leek een beetje op het 
voorwerp waarmee een bekende oliegi- 
gant zijn brandstof en smeersels aan- 
prijst, maar zonder het embleem van 
de firma. Geen reklame dus op de door 
een oplegger aangevoerde reusachtige 
zeeschelp, waaruit prins Bobo I zater- 
dagmiddag te voorschijn kwam. 
Het was clean. 

Zonder het kommersiële overwicht van 
de laatste jaren. Een pluspunt voor de 
organiserende karnavalsvereniging 'De 
Scharrekoppen'. Dat moet worden ge- 
zegd. 

De kolossale schelp kon ook een oester 
voorstellen, maar die komen aan het 
strand van Zandvoort niet voor. De 
prins leek trouwens niet op een schaal- 
dier die traag en moeizaam uit zijn on- 
derdak kruipt. Hij personif iceerde de 
pretmaker van het opgewekte en blij- 
moedige soort. Blozende wangen en de 
rol als het ware op het forse lijf geschre- 
ven. In gezelschap van de raad van elf, 
eveneens per trailer voorgereden, be- 
klom Bobo I rap de treden van het 
dorpskantoor, waar hij op het bordes 
werd ontvangen door burgemeester Ma- 
chielsen. Na enkele woorden ter be- 
groeting overhandigde deze de kamavals- 
prins voor de duur van zijn driedaags 
regiem de historiese mijnstok (gebruikt 
bij de afslag van het zeebanketaan het 
strand). Maar Bobo I moest wel belo- 
ven dat hij de staf in ongeschonden 
staat zou terugbrengen, hetgeen de 
prins deed. En toen was het afgelopen: 
de intocht van prins karnaval en zijn 
gevolg, bestaande uit de raad van elf, 
een kar met kinderen en een geluids- 
wagen. De belangstelling voor de en- 
tree van Bobo I was eveneens aan de 
bescheiden kant en de dranghekken op 
het Raadhuisplein stonden er wat over- 
bodig bij. Metzo'n kleine honderd toe- 
schouwers valt er weinig te dringen 
voor wie graag haantje de voorste 
wil zijn. De geringe interesse voor 
de komst van het karnaval scheen de 
doorgewinterde feestvierders overigens 
nauwelijks te deren. Zij hadden pret 
voor twee of drie en trokken zaterdag 
en zondag tot diep in de nacht door 
het centrum, voorafgegaan door de on- 
vermoeibare blazers van de hofkapel 
van 'De Scharrekoppen'. Zoals gezegd 
zonder de hinderlijke en opdringerige 
reklame voor automerken, dranken, be- 
hangselpapier en noem maar op. Ook niet tijdens de kinderoptocht van zon- 
dagmiddag .waardoor het een echt en 
ongedwongen feest werd voor de 
jongens en meisjes. Voor de buiten- 
staanders is het een wat koude lol, 
maar de pretgasten vermaakten zich 
weer opperbest tijdens kroegentocht, 
bal in Gemeenschapshuis en slotparade 
in Nieuw Unicum gisteravond. 

Bij het ter perse gaan van dit nummer 
vernamen wij dat de mijnstok alle ge- 
beurtenissen ongebroken en zonder 
splinters heeft overleefd en weer voor 
een jaar kan worden opgeborgen in de 
mottenballenkast van de gemeente. ±m waterstanden febr. H.W. L.W. H.W. L.W. 27 


03.44 


11.48 


16.00 


00.03 


28 


04.25 


12.28 


16.40 


00.43 


mrt. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


05.06 


13.07 


17.24 


01.27 


2 


05.55 


13.59 


18.11 


02.14 


3 


06.33 


14.40 


19.00 


03.02 


4 


07.42 


15.45 


19.47 


03.51 


5 


08.05 


15.09 


20.36 


04.40 


6 


09.03 


17.00 


21.41 


05.20 


7 


10.18 


18.17 


23.01 


06.40 nieuws 

kort & klein • De vorig jaar november uit een dui- 
venhok aan de Hogeweg gestolen post- 
duiven, w.o. enkele bijzonder kostbare 
eksemplaren, zijn terecht. In nauwe sa- 
menwerking met de zandvoortse re- 
cherche kwam de politie van Venlo 
achter de identiteit en verblijfplaats 
van de duivendief en spoorde tevens 
'de negen in de badplaats ontvreemde 
postduiven op. In totaal werden 25 
duiven achterhaald, die samen een - 
waarde van f. 155.000,— vertegen- 
woordigen. 

• Tijdens een rolplankoefening op de 
skating-baan van het zwembad 'De 
Duinpan' aan de Vondellaan kwam af- 
gelopen zaterdag een 17-jarige jongen 
uit Haarlem ten val. Met een gebroken 
been werd de knaap naar een zieken- 
huis in Haarlem overgebracht. 

• Een oplettende bewoner van een 
woonhuis aan de Kostverlorenstraat 
waarschuwde de politie dat in een be- 
lendend perceel ook op klaarlichte dag 
de lampen bleven branden. De politie 
stelde een onderzoek in en trof op de 
vloer van de slaapkamer de bewoon- 
ster aan. Met een ambulance werd de 
vrouw, die na een val 1 5 uur op de 
grond had gelegen, voor een medies on- 
derzoek opgenomen in een haarlems 
ziekenhuis. 

e Baldadige jongelui hebben de afgelo- 
pen dagen flink huisgehouden in Zand- 
voort. Vernield werden de lampen van 
het bordes van het gemeentehuis, een 
aantal ramen van het dolfirama aan het 
Van Fenemaplein, verscheidene auto- 
portieren en motorkappen en een acht- 
tal verlichtingsbollen van een hotelbe- 
drijf aan de boulevard Paulus Loot. geen groepspraktijk 
Het stichten van een groepspraktijk van tandartsen in de noordbuurt gaat niet door. Vorig jaar kwam het 
plan van de zandvoortse tandartsen Doorgeest en Wijnands voor een groepspraktijk in het nieuws toen zij het 
gemeentebestuur verzochten in aanmerking te mogen komen voor de aankoop van een stuk grond in de noorbuurt 
op de hoek van de Rqzennobelstraat en de Swaluëstraat. De gemeenteraad keurde op voorstel van b en w de aan- 
koop goed onder voorwaarde dat.de voor de groepspraktijk aan te trekken derde tandarts eveneens fondspatiënten 
in zijn praktijk zou opnemen. Onlangs werd bekend dat beide tandartsen van het projekt hadden afgezien. 
Zandvoort krijgt voorlopig geen groepspraktijk van tandartsen. Een mededeling die ongetwijfeld door een groot 
aantal ingezetenen zal worden betreurd. Een konsentratie van de tandheelkundige behandeling op een bereikbare 
plaats midden in het centrum van het dorp zagen vooral de fondspatiënten wel zitten. Op het terrein van de 
voormalige opslag- en kantoorruimte van een brandstoffenbedrijf zullen nu twee partikuliere woningen verrijzen. • Een paar dagen geleden ontdekte de 
politie dat in de Corn. Slegersstraat 
vijf parkeermeters waren verdwenen en 
van twee meters de geldkassettes waren 
gelicht. Van de daders totnogtoe geen 
spoor. 

• Afgefopen vrijdag is op 62-jarige 
leeftijd de hr. W.H. van der Kruk over- 
leden. De hr. Van der Kruk was o.a. 
ere-lid van de Zandvoortse Reddingsbri- 
gade en heeft zich bijzonder verdienste- 
lijk gemaakt voor de sportvereniging 
Zandvoortmeeuwen. Morgenmiddag 

zal de overledene ter aarde worden be- 
steld op de algemene begraafplaats van 
Zandvoort. • Voor het planten van bomen op de 
Nationale Boomfeestdag, welke dit 
jaar op 21 maart wordt gehouden, 
heeft het gemeentebestuur de leerlin- 
gen van de zesde klas van de Mr. G.J. 
van Heuven Goedhartschool, de Nico- 
laasschool, de Beatrixschool en de Dr. 
Albert Plesmanschool uitgenodigd. Het 
spitten en planten vindt plaats aan de 
zOid- en oostzijde van de remise van de 
dienst van publieke werken aan de Ka- 
merlingh Onnesstraat (spoorbaan en 
achterkant Voltastraat). Tussen 10.00 
en 10.30 worden de leerlingen in de 
kantine van de remise geïnstrueerd. 
Daarna begint het karwei. ëandüoor>5è hüeranr sekretaris Hoogendoorn: 

AVONDOPENSTELLING 
GEMEENTEKANTOREN 
HEEFT GEEN ZIN 

Gemeentesekretaris Hoogendoorn is 
van mening dat de avondopenstelling 
van de gemeentelijke diensten en be- 
drijven geen enkele zin heeft en hij ad- 
viseert het kollege van b en w dan ook 
af te zien van de invoering van de 
avondopenstelling. 

Het gemeentebestuur had zijn advies 
gevraagd naar aanleiding van de in het 
kollegeprogram voorgestelde proef om 
de daarvoor in aanmerking komende 
gemeentelijke diensten één avond per 
week voor het publiek open te stellen. 
In zijn antwoord aan b en w wijst de 
hr. Hoogendoorn op de teleurstellende 
ervaring die met de avondopenstelling 
van de afdeling burgerzaken in de jaren 
1964 t.e.m. 1974 is opgedaan. Gedu- 
rende die periode van 1 jaar was bur- 
gerzaken in de zomermaanden iedere 
vrijdagavond tussen 19 en 20 u. voor 
het aanvragen van reisbescheiden ge- 
opend, maar de belangstelling van het 
publiek voor deze service was mini- 
maal. Vaak kwam er niemand aan de 
balie, aldus de gemeentesekretaris. In 
1975 is het eksperiment dan ook be- 
ëindigd. 

Overigens acht de hr. Hoogendoorn de 
bereikbaarheid van de gemeentelijke 
diensten en bedrijven voor het publiek 
ook na sluitingstijd van de kantoren 
voldoende gewaarborgd. Voor het af- 
halen van reisdokumenten is een rege- 
ling getroffen met de politie, waardoor 
het publiek in staat wordt gesteld op 
elk uur van de dag in/het bezit van 
deze vooraf aangevraagde bescheiden 
te komen. En wat de overige gemeen- 
telijke diensten betreft kunnen de in- 
gezetenen zich in dringende gevallen 
ook buiten de kantooruren tot de 
ambtenaren wenden om hen met raad 
en daad terzijde te staan, stelt de sekre- 
taris. 

B en w hebben zijn advies, zonder het 
geven van enig kommentaar, inmiddels 
toegezonden aan de raadsleden. 
erlevingskans 
e krocht' 
geen 

koerant ontvangen? 
Er is broodnodig BLOED nodig. 
Wat u vandaag geeft, geven anderen mor- 
gen misschien voor u! 
Kom naar de BLOED-afnameavond op 

DINSDAG 6 MAART a.s. 

in het 

GEMEENSCHAPSHUIS te Zand- 
voort tussen 19.00 en 21.00 uur. 
Met uw bloed kunnen wij levens redden! 

Onderstaande personen stellen zich beschikbaar 
om bloed af te staan voor het Nederlandse Rode 
Kruis 

dehr./mevr./mej 

adres/plaats 

geboortedatum 

naam huisarts 

dehr./mevr./mej 

adres/plaats 

geboortedatum 

naam huisarts 

De stroken kunnen ingeleverd worden bij de 
Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein en de 
Zeestraat Apotheek, Zeestraat, waarna u een 
oproepkaart zult ontvangen. 


Eind vorig jaar berichtte de koerant over de dreigende sluiting per 1 januari j.l. van het verenigingsgebouw 
'De Krocht' aan de Grote Krocht, eigendom van de rk. parochie St. Agatha. Onderhoud en beheer werden 
door het kerkbestuur niet langer verantwoord geacht in verband met de teruglopende inkomsten van en bij- 
dragen en giften aan de parochie. Enkele weken voor de fatale datum, fataal voor o.a. de plaatselijke toneel- 
verenigingen die er hun voorstellingen geven, deed het gemeentebestuur op verzoek van de kommissie kul- 
turele belangen de toezegging de voortzetting van de eksploitatie tot aan de zomer te zullen waarborgen. 
Daarmee werd de direkte sluiting van het gebouw afgewend. De toneelgezelschappen en andere verenigingen 
kunnen tot 1 juni a.s. van de akkommodatïe gebruik maken. Maar wat zal er daarna met 'De Krocht' gebeuren? 
Over de toekomst van het gebouw worden momenteel onderhandelingen gevoerd tussen b en w en het kerk- 
bestuur. De parochie wil 'De Krocht' verkopen en de gemeente heeft er wel belangstelling voor. 
De taksatiewaarde van het projekt, inmiddels vastgesteld door eksperts van de kerk en de gemeentelijke 
dienst van publieke werken, bedraagt f. 350.000,—. Voor dit bedrag is het kerkbestuur bereid het pand 
aan de gemeente te verkopen. Binnenkort zullen b en w over de aankoop advies vragen aan de kommissies 
van bijstand en advies. Gaan die met het aanbod van de parochie akkoord zal aan de raad worden voorge- 
steld het gebouw van de kerk over te nemen en de eksploitatie t.b.v. de verenigingen voort te zetten. 
Er bestaat dus een kans dat 'De Krocht' in de komende jaren voor de zandvoortse amateurs behouden 
zal blijven. MAMlUE 
SfMtSflfePÓ LAATSTE NIEUWS Op de gisteravond in het Gemeenschaps- 
huis gehouden slotronde van de inspraak- 
procedure over de herinrichting van het 
Gasthuisplein-hebben de pleinbewoners 
het plan van de gemeente om tweerich- 
tingsverkeer in te stellen op de rijbaan 
aan de zuidzijde van het plein unaniem 
van de hand gewezen. De bewoners 
willen de huidige situatie van éénrich- 
tingsverkeer over de rijbaan langs het 
kultureel centrum en sociëteit Duyster- 
ghast handhaven en deze aanpassen 
aan het door de gemeente geplande 
voetgangersgebied in het centrum van 
de noordbuurt. De tegenwoordige 
breedte van de rijweg zou moeten wor- 
den versmald, zodat het parkeren voor 
de woonhuizen 'en bedrijven onmoge- 
lijk wordt. Het trottoir voor het kultu- 
reel centrum kan dan worden verbreed 
en de parkeerruimte midden op het 
plein, zij het in enigzins gewijzigde op- 
stelling, blijven bestaan. De rijbanen 
zouden op gelijk nivo met het wandel- 
gedeelte dienen te komen met een op- 
en afrit aan het begin en eind van de 
rijrichting. 

Burgemeester Machielsen zegde toe het 
idee van de bewoners bij het beraad van 
de kommissies van advies en bijstand in 
april a.s. te zullen betrekken. Over de 
haalbaarheid van het plan kon hij niets 
meedelen. Het is tenslotte de gemeente- 
raad die een eindoordeel moet vormen 
en een besluit nemen, aldus de hr. Ma- 
chielsen. 
Steun nu ANC, SWAPO 
Patriottisch Front grote antiekbeurs vrijdag en zaterdag 30 en 31 maart en 
zondag 1 april 

Openingstijden vrijdag en zaterdag van 
14 tot 22 uur, zondag van 10 tot 18 uur 

Bouwes 

Badhuisplein 1 Zandvoort 

Voor deze gelegenheid is er nog plaats 
voor enkele serieuze eksploitanten. 
Inl: tel. 070-471846 b.g.g. 070-639457 DIERENBERSCHERMING 
afd. Zandvoort 1 WIST U dat wij naast ons bestuur nog een jeugd 
brigade in oprichting hebben en dat 
jeugd tussen 1 2 en 28 jaar informatie 
krijgen bij Hellen Cristianie, tel. 023 - 
24 26 92, Aerdenhout. 

WIST U dat we een tekort aan pension plaatsen 
voor honden hebben en dat we nu 
pleeggezinnen zoeken tegen betaling. 
U kunt U opgeven bij ons. 

WIST U ook dat Dr. Dekker en het dierentehuis 
gratis nesten katjes en hondjes laten in- 
slapen mist binnen 24 uur. gebracht en 
dat u daaraan mee moet werken om de 
dierenhandel voor vivisectie en cosme- 
tica tegen te gaan. 

WIST U dat de vogels nog steeds in nood verke- 
ren, vele weten dit en wij danken hen 
voor hun hulp. 

WIST U dat er nog steeds geen wet is tegen leg- 
batterijen. Helpt u hen door scharrelei- 
eren te kopen (alleen gesloten dozen 
met embleem). De 'mishandeling in bat- 
terijen is ergelijk en afschuwelijk. 

WIST U dat er door de vogelvoerdering een flink 
gat geslagen is in ons budget en misschien 
wist u 't wel maar was u 't even verge- 
ten om de contributie a f. 25,- te beta- 
len over 1979. 

INLICHTINGEN telefoon 45 61 .* omroepers ZANDVOORT 
HOUSING SERVICE 
biedt te huur aan kamers 
vanaf f. 400,- p.mnd., Zee- 
straat 30, tel. 46 96. 
1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 
GIRO 26655 

DA COSTASTB. 88 AMSTERDAM 
VOOR KLEINE OCHTENDWIJK VAN VolL*Li»a«t en Trouw 

IN ZANDVOORT ZOEKEN WIJ NETTE BEZORGERS 
Inlichtingen tel. 7799 huishoudelijk 
medewerkster Welke vlotte vrouw - leeftijd 
is niet zo belangrijk - wil de 
huishoudelijke spil worden 
van ons reklameburo? 
We zitten met 'n gezellige 
kleine groep van 23 koüega's 
.in 'n mooie Aerdenhoutse villa. En we kijken met z'n allen 
uit naar een medewerkster, 
die in de allereerste plaats 
opgewekt en aardig is. 
Die verder onze kantoren 
schoon houdt, die ons laaft met 
koffie en thee en die liefde- 
rijk onze planten verzorgt. 
Natuurlijk inkasseert zo'n 
veelzijdige vakvrouw, behalve 
veel blije gezichten, ook 'n 
prima salaris. 

Zin? Bel dan vlug naar de heer 
Maks, tel. (023) 24 80 61. 
MÖHRINGER 

kreatieve marketing & kommunikatie 

Postbus 28 2110 AA Aerdenhout 
Telefoon (023)-248061* ' "U -11» »• -Tlf* 79e jaargang no. 17 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 2 maart 1979 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
eanduoortee ha 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, koninginneweg!, telefoon (02507) 21 35- uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f25.00per jaar,- per half jaar f 14. 50 perpostf 37.50 

losse eksemplaren: f 0.30/advertentietarief : J 0.29 p. mm (kontraktprijien op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank-, ned. middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.22 1 / giro van de bank: 35555tnv de zandvoortse koerant 

aankoop duingrond -:;.;."-" ^' '7 *^~'''X <« ?&?' ^V&ïf's-K /^"«/tï *"~/<'>*V foto 

Jac Bonset nieuws 

kort & klein • De kerngroep Zandvoort van het 
Inter Kerkelijk Vredesberaad organi- 
seert op dinsdagavond 6 maart om 
20.1 5 uur in de Openbare Bibliotheek 
aan de Prinsesseweg 34 een diskussie- 
avond over het onderwerp 'Neder- 
land in de wapenhandel'. 
De inleiding wordt verzorgd door S. 
Faltas van Osaci, de Stichting Oekume- 
nisch Studie en Aktie Centrum inzake 
Investeringen uit Amsterdam. 
Iedereen is van harte welkom en de 
toegang is gratis ! Inlichtingen op het 
kontaktadres Voltastraat 2, Zandvoort, 
tel. 02507-36 20. • Tijdens de deze week gehouden jaar- 
vergadering van de afdeling Zandvoort 
van de Algemene Bond van Ambtena- 
ren (ABVA) vond de huldiging plaats 
van vijf leden die 25 jaar en langer lid 
waren van een vakorganisatie, t.w. de 
heren C. Kerkman, P. Visser, E. van 
Koningsbruggen, A. Loos en Jb. de 
Muinck. Vanaf vorig jaar oktober is de gemeente Zandvoort in onderhandeling over de aankoop van het 5 1/2 ha. 
metende duingebied langs de Zandvoortselaan, eigendom van de familie Quarles van Ufford. Voor het ter- 
rein, dat aan de zuidzijde wordt bgrensd door de Amsterdamse Waterleiding en aan de westkant door de 
Corn. v.d. Werffstraat en de Dr. CA. Gerkestraat, vraagt de familie f. 7,-- per m2. Het gemeentebestuur 
acht dit een redelijke prijs. 

B en w hebben het initiatief voor de aankoop genomen om te voorkomen dat het gebied, zoals is gebeurd 
met het Kostverlorenpark.in handen komt van projektontwikkelaars en grondspekulanten. Het is echter 
zeer de vraag of de provincie de aankoop door de gemeenteraad zal goedkeuren. Voor natuurgebied mag 
een gemeente niet meer dan f. 2,50 betalen, vinden Ged. Staten. 

Ondanks de geringe kans op toestemming door GS willen b en w de raad vragen het terrein aan te kopen. 
Dan kan men de gemeente straks niet verwijten geen poging te hebbfen ondernomen om het duinterrein 
in bezit te krijgen, is de achterliggende gedachte. 

Rest nog de vraag wat de gemeente met de grond wil doen. Het intakt laten van natuurgebied was nooit 
haar sterkste punt. 
waterstanden mrt. H.W. L.W. H.W. L.W. 
1 05.06 13.07 17.24 01.27 2 


05.55 


13.59 


18.11 


02.14 


3 


06.33 


14.40 


19.00 


03.02 


4 


07.42 


15.45 


19.47 


03.51 


5 


08.05 


15.09 


20.35 


04.40 


6 


09.03 


17.00 


21.41 


05.20 


7 


10.18 


18.17 


23.01 


06.40 het nationaal 
rheumafonds 

Reuma is niet alleen een van de oudste 
aandoeningen die de mensheid kent, 
het is ook een van de meest verbreide. 
Er kan dan ook gesteld wórden, dat 
reuma door de eeuwen heen voor de 
mens een plaag is geweest. 
Volgens recente cijfers lijden momen- 
teel 200.000 nederlanders aan een 
vorm van reuma, die bij 20.000 van 
hen tot een lichamelijke handikap 
heeft geleid. 

En twee van elke drie reumapatienten 
zijn vrpuwen ! Helaas bestaat er nog 
altijd geen afdoende geneeswijze of 
geneesmiddel voor alle vormen van 
reuma. Toch kan, als vroegtijdig en op 
juiste wijze wordt ingegrepen bij vier 
van de vijf patiënten ernstige invalidi- 
teit wórden voorkomen ! 
Het Nationaal Rheumafonds besteedt 
jaarlijks bijna f. 1.000.000,-- aan de 
financiering van onderzoek naar de oor- 
zaken van reuma en de bestrijding van 
deze ziekte. Daarnaast helpt dit Fonds 
meer dan 1 500 patiënten per jaar met 
-individuele hulp bij bv. de aanpassing 
van woningen en de aanschaf van aan- 
gepaste vervoermiddelen. 
Dankzij vele goede gevers is het Natio- 
naal Rheumafonds in staat speciaal aan- 
gepaste vakantiereizen voor deze pa- 
tienten te verzorgen. Enkele malen 
per jaar vliegreizen naar Engeland, 
bootreizen op de Rijn, busreizen naar 
Valkenburg en Duitsland, een verblijf 
in het vakantiecentrum 'Groot Stok- 
kert' in Wapenveld. De landelijke kol- 
lekteweek van het Nationaal Rheuma- 
fonds is van 1 2 maart tot 1 8 maart. 
Kollektanten kunnen zich nog 
opgeven op de volgende adressen : 
Mevr. T. van Ede-Feenstra, Lorentz- 
straat 36, tel. 33 30; Mevr. G. Machiel- 
sen-Mouw, Frans Zwaanstraat 74, tel. 
64 88; Mevr. M.J.C, van Maris-Beute, 
Zandvoortselaan 133 B, tel. 46 87 ; 
Mevr. B.H. Smits-Schotvanger, Wester- 
parkstraat 19, tel. 31 29. burgerlijke stand 21 februari - 27 februari 1979 

overleden : Willem Martinus van 
der Kruk, oud 62 jaar. 

ondertrouwd : Frederik Nicolaas 
van der Zee en Yvonne Hoogervorst; 
Willem Hendrik Leen en Jeanette 
Christine Schultz. 

getrouwd : Willem Tibboel en Mar- 
tha Maria Versteege ; Petrus van Wes- 
terop en Gerdina Frederika Romeijn; 
Gerrit Vega en Ingris Johanna Mathil- 
de van Norden. 

geboren buiten de gemeente : 
Erik, zv. P.A. Poeke en J.C. Spoelder; 
Luciëne, dv. R.K. Paap en R.H. van 
der Mije ; Huguette Brigitte, dv. G.H. 
Mulder en A.M.M. Visser. 

overleden buiten de gemeente : 
Jan Louis Hendrik Kilsdonk, oud 79 
jaar ; Arnoldus Frans Klooker, oud 
57 jaar. steun, 
ons werk INTERNATIONAL 

k giro 
454000 raad weinig spraakzaam Vrijwel zonder diskussie heeft de zand- 
voortse gemeenteraad dinsdagavond de 
agenda afgewerkt. Alleen de behande- 
ling van het voorbereidingsbesluit ten 
behoeve van de bouw van een sporthal 
voor Zandvoortmeeuwen nabij het sta- 
tion en de door vvd-adgevaardigde At- 
tema voorgestelde intrekking van de 
aan b en w verleende machtiging voor 
het geven van gemeentegarantie bij 
het aangaan van hypothekaire lenin- 
gen, bracht een enkele tong in bewe- 
ging. 

De demokraat Van Erp verweet het 
kollege met betrekking tot het voor- 
gestelde voorbereidingsbesluit,die de 
bouwvan een binnensportakkommo- 
datie mogelijk moet maken.een 'hap- 
snap beleid' en het spelen van dubbel 
spel. Wat is het geval ? , aldus de d'66 
afgevaardigde. 

Terwijl door de stedebouwkundige van 
de gemeente voor het gehele gebied 
tussen station en Van Lennepweg een 
struktuurplan —zeg maar stedebouw- 
kundig ontwerp— wordt voorbereid, 
wordt aan de raad gevraagd mee te 
werken aan de totstandkoming van 
een gebouw waarvan wij niet weten 
of het in het struktuurplan past of 
niet. Of moeten wij er straks misschien 
met een boogje omheen ? Van Erp 
was van mening dat de behandeling 
van het voorbereidingsbesluit diende 
te worden uitgesteld totdat meer dui- 
delijkheid bestaat over de toekomst 
van het gebied. 

Voorzitter Machielsen beaamde dat er 
een struktuurschets voor de grond tus- sen station en Van Lennepweg wordt 
gemaakt —plan vond hij in dit stadium 
nog een te groot woord— maar hij 
wilde zich positief opstellen t.a.v. het 
bouwplan van Zandvoortmeeuwen. 
Afgevaardigde Van Erp meende uit 
het antwoord van de burgemeester te 
kunnen opmaken dat deze hoopte dat 
de provincie de bouw van de sporthal 
zou afwijzen. Wanneer dit zo was vond 
hij dat geen goede zaak. Integendeel. 
De raad heeft besloten aan de sociale 
woningbouw de allerhoogste priori- 
teit te verlenen en daarbij is ook het 
terrein tussen station en Van Lennep- 
weg betrokken, zo betoogde hij. Daar- 
over dient eerst in alle openheid van 
gedachten te worden gewisseld. Op dit 
moment wenste hij zijn stem dan ook 
niet aan het voorbereidingsbesluit te 
geven. Zij kollega's tilden er minder 
zwaar aan en zetten het sein voor het 
voorbereidingsbesluit op groen. 
Naderhand kon men in de wandelgang 
van het raadhuis vernemen dat van 
Erp met zijn kritiek op het beleid van 
b en w niet ver van de waarheid was. 
Het gemeentebestuur wil de aanhang 
van de grootste vereniging van Zand- 
voort niet voor het hoofd stoten en 
spelen de zwarte piet liever in handen 
van de provincie. Van Erp heeft ern- 
stige bedenkingen tegen deze taktiek. 

Bij de behandeling van zijn voorstel 
om b en w niet langer te machtigen 
hypotheekgaranties te verlenen aan 
burgers die een woning willen bouwen 
of een bestaand huis aankopen, her- haalde Attema nog eens uitvoerig de 
argumenten voor zijn verzoek. Het 
was allemaal kommer en kwel op de 
woningmarkt en het zal nog erger wor- 
den, voorspelde hij. Naar zijn zeggen 
zal dit tot gevolg hebben dat de be- 
zitters van nieuwe en oude woningen 
rente en aflossing niet langer kunnen 
betalen en zullen worden gedwongen 
hun huizen te verkopen. Die brengen 
door de inzakkende woningmarkt 
veel minder op dan de kooppi ijs en de 
gemeente zal het verschil moeten bij- 
passen. M.a.w. voor het verlies op- 
draaien. Ik heb niks tegen garanties, 
betoogde Attema, maar ik ben van 
mening dat wij als raad over de garan- 
tie-aanvragen moeten kunnen oorde- 
len en beslissen. Zeventien raadsleden 
weten nu eenmaal meer dan vier kolle- 
ge leden, aldus spreker. 
Attema kreeg voor zijn voorstel geen 
poot aan de grond, ook niet bij zijn 
eigen fraktiegenoten. VVD-fraktiege- 
voorzitter Joustra vond het wel een 
goed betoog, maar was van oordeel 
dat er op dit moment geen reden was 
de machtiging in te trekken. Wel be- 
pleitte hij meer informatie van de zij- 
de van het kollege over het verlenen 
van hypotheekgaranties. 
Daartoe waren b en w best bereid, 
maar verder wilden zij niet gaan. Dat 
hoefde ook niet van de raad die de 
machtiging wilde laten waar die was : 
in handen van het kollege. Dit terwille 
van een snelle afwikkeling.van de aan- 
vragen en het bieden van de helpende 
hand aan de burger, zoals wethouder Aukema het uitdrukte. Niet alleen 
geld, maar ook het sociale aspekt 
speelt een rol bij het verlenen van 
een gemeentelijke hypotheekgarantie. 
Dat wilde de portefeuillehouder nog 
even onderstrepen. 

In de rondvraag kwam het afspringen 
van de vestiging van een groepspraktijk 
van tandartsen op de hoek van de Ro- 
sennobelstraat en Swaluëstraat nog 
even ter sprake. Het projekt kon geen 
doorgang vinden vanwege de hoge eks- 
ploitatielasten tengevolge van de dure 
grond in de noordbuurt, deelde wet- 
houder Termes van publieke werken 
mee. 
o De voor a.s. zondag aangekondigde 
vriendschappelijke wedstrijden tussen 
ploegen van Zandvoortmeeuwen en 
DWV uit Amsterdam op de voetbal- 
velden aan de Vondellaan gaan niet 
door. De gemeente acht de terreinen 
nog niet bespeelbaar. eanduoortee hoeranr groeten uit zandvoort familieberichten familieberichten 


i- <■■■■<'». 

^iO' .., 


'//' -:'V & 

x<-f„ -m 

'XU'-"'SXA 
■X ("'X.A 
De Haarlemmerstraat 
. in 1918. Geen Dr. 
Gerkestraat achter 
de huizen maar onge- 
repte duinen. Het ' 
tweerich tingsverkeer 
vormde in een tijd 
dat slechts ko etsjes, 
bokkewagens en 
■fietsers van de rij- 
weg gebruik maak- 
ten geen enkel pro- 
bleem. Heden is na een kortstondige ziekte van ons heengegaan mijn lieve man 
en onze geliefde zoon, broer, zwager en oom 

ARNOLDUS FRANS KLOOKER 

op ce leeftijd van 57 jaar. Zandvoort : 


M.T. Klooker-Reuters 


Lunteren : 


P. Klooker 


Ede : 


N. de Roode-Klooker 
H. de Roode 
F. Klooker 
H. Klooker-Stephani 
Neven en nichten Zandvoort, 24 februari 1979. 
Dr. CA. Gerkestraat 33. 

De begrafenis heeft j.l. dinsdag 27 februari 1979 om 11.30 uur op de Al- 
gemene Begraafplaats te Ede plaatsgehad. »•» XJ^v!* 1 » *,*. NOORDBUURTBEWONERS HEBBEN . 
een vertrouwen in plannen van gemeente Deelden wij de lezer in de koerant van 
afgelopen dinsdag mee dat de omwo- 
nenden van het Gasthuisplein tegen 
de door b en w gewenste invoering 
van tweerichtingsverkeer over één rij- 
baan van het plein zijn, de bewoners 
van de huizen in de omliggende stra- 
ten zijn evenming tevreden met de 
plannen voor de nabije toekomst. 
Zij hebben er geen enkel vertrouwen 
in dat de gemeente erin zal slagen 
het centrum van de noordbuurt auto- 
vrij en tot wandelgebied te maken. 
Daarkomt niets van terecht, voorspel- 
den zij op de maandagavond in het 
Gemeenschapshuis gehouden hoor- 
zitting over het projekt. 

De buurtbewoners baseren hun pessi- 
mistiese verwachtingen op het feit dat 
er in de straten rond het plein sinds 
jaar en dag maar raak wordt gepar- 
keerd. De ervaring heeft hun geleerd 
dat er van de zijde van de overheid 
niets tegen wordt ondernomen. Klagen 
helpt niet. De politie zegt machteloos 
te staan tegenover het parkeren in Gast- 
huisstraat en omgeving. Bovendien vre- 
zen de bewoners dat zij, wanneer de 
kern van de noordbuurt wandelgebied 
wordt, ook hun eigen auto's niet meer 
bij hun woning kunnen plaatsen. Eén 
van hen deed op de hoorzitting de sug- 
gestie om parkeervakken aan de bewo- 
ners te verhuren. Dat is voor ons de 
enige mogelijkheid om van een par- 
keerplaats verzekerd te zijn, aldus spre- 
ker. Naar zijn zeggen zou de gemeente- 
raad in een handomdraai kunnen be- 
sluiten de parkeerplaatsen van de pu- 
bliekrechtelijke sfeer over te hevelen 
naar de privaatrechtelijke. Dat is, zo 
betoogde de bewoner, zonder meer 
mogelijk. 

Burgemeester Machielsen gaf toe dat 
de gemeenteraad een dergelijk besluit 
kan nemen, maar dat het in de prak- 
tijk op grote moeilijkheden zou stui- 
ten. Het is voor de politie ondoenlijk 
kontrole op het gebruik van partiku- 
liere parkeervakken uit te oefenen. Je 
zou er bijwijze van spreken dagelijks 
een man bij moeten zeggen om uit te 
zoeken wie er wel en wie er niet met 
zijn auto mag staan. De bewoner liet 
zich niet van zijn stuk brengen. Er zijn 
voorzieningen mogelijk, zoals het 
plaatsen van paaltjes met een slot. Die 
zullen in de kortst mogelijk tijd omver 
worden gereden of uit de grond ge- 
trokken, wierp burgemeester Machiel- 
sen tegen. Hij voelde meer voor maatre- 
gelen van algemene aard, zoals die ook 
bij woonerven worden toegepast. Hij 
beloofde dit met de bewoners te zul- 
len bespreken.alvorens er een defini- 
tief besluit over de inrichting van het 
voetgangersgebied zal worden geno- 
men. 
Maar voor het wandelgebied en de om- ' leiding van het verkeer kan wordenge- 
konkretiseerd moet eerst een omvang- 
rijke en ingrijpende operatie worden 
uitgevoerd t.b.v. de vernieuwing van 
de riolering, deelde direkteur Wertheim 
van de dienst van publieke werken mee. 
Daarmee zal waarschijnlijk in het na- 
jaar een begin worden gemaakt. Voor 
de buurtbewoners was dit aanleiding 
te pleiten voor het nemen van tijdelijke 
maatregelen om de overlast van het 
parkeren in de komende zomermaan- 
den tegen te gaan. Dat zal niet eenvou- 
dig zijn, meende de heer Wertheim, en 
het kost bovendien handen vol geld. 
Toen de bewoners bleven aandringen 
zegde de f-°er Machielsen toe nood- maatregelen, waar dit mogelijk is, in 
overweging te zullen nemen. Zoals wij 
reeds eerder hebben bericht zal ook 
het door de bewoners van het Gast- 
huisplein ontwikkelde plan voor een- 
richtingsverkeer over twee smalle rij- 
banen nader worden bekeken. 
De burgemeester waarschuwde er voor 
geen overdreven verwachtingen van 
het plan te koesteren. Net als voor 
ieder ander plan geldt ook voor dit 
projekt, dat niet iedereen er tevre- 
den mee zal zijn. 

Dat wisten de Gasthuispleinbewoners 
ook wel. 

Maar zij vinden hun ontwerp beter 
dan dat van de gemeente. Tot onze droefheid is heden vredig van ons heengegaan, onze lieve 
moeder, behuwdmoeder, groot- en overgrootmoeder 

GERRIGJE KOOL 

weduwe van Garrelt Garrelfs • 

op de leeftijd van 86 jaar 

Zandvoort: K. Garrelfs 

T.Garrelfs-Barleëus 
Heerhugowaard: T.Barleeus Garrelfs 

I.BarleeusGarrelfs-Hauwert 
Jacoline, Jaap 
Elim: R. Garrelfs 
Zandvoort, 1 maart 1979 
"Huis in de Duinen" 
Herman Heijermansweg 1 
Correspondentie-adres:. 
Kostverlorenstraat 100, Zandvoort 

De teraardebestelling zal plaatsvinden op dinsdag 6 maart a.s. om 
1 4.00 uur in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats te Zand- 
voort 

Moeder is opgebaard in de rouwkamer van Onderling Hulpbetoon, 
Poststraat 7 te Zandvoort. Bezoekuren: zaterdag van 16.30 - 17.00 
uur, maandag van 16.30 - 17.00 uur en van 19.30 - 20.00 uur. 

Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in de ontvang- 
kamer op de begraafplaats. 

Vertrek vanaf Kostverlorenstraat 100, Zandvoort om 13.45 uur. 

Op verzoek van de overledene geen bloemen. BURGEMEESTER MACHIELSEN-IN NOTA: verkeersgeleiding in zandvoort 
f unktioneert redelijk Zandvoort heeft een verkeersgeleidings- 
plan en dit funktioneert in het licht van 
de omstandigheden redelijk, konklu- 
deert burgemeester Machielsen in een 
nota over de verkeerssituatie in en rond 
de gemeente. 

Op grond van in de praktijk ongedane 
ervaring wordt onafgebroken aan de 
verbetering van het systeem gewerkt. 
Daar zullen we het mee moeten doen. 
Want het ontwerpen en uitvoeren van 
een meer doeltreffende methode voor 
het dirigeren van het verkeer acht de 
heer Machielsen, gelet op het zand- 
voortse wegenplan en de beschikbare 
mankracht voor het toezicht op straat, 
'uitgesloten'. 

De nota is een direkt gevolg van de 
.wens vanuit de raad om een ver- 
keersplan te ontwerpen waarbij auto's 
in de zomermaanden en tijdens druk- 
ke dagen buiten het seizoen direkt 
naar de parkeerterreinen aan de zuid- 
en noordzijde van de gemeente wor- 
den geleid. Volgens burgemeester Ma- 
chielsen maakt het in de praktijk niets 
uit of eerst de parkeerterreinen achter 
de Brederodestraat en langs de noord- 
boulevard worden bezet en daarna de 
legale parkeerplaatsen langs de straten 
in het dorp. Naar zijn mening is het 
niet meer dan een kwestie van tijd 
waarin de parkeerplaatsen en de stra- 
ten worden gevuld met de auto's van 
strand- en circuitbezoekers. 
Bovendien, zo vervolgt hij, druist het dirigeren in tegen de wens van veruit 
de meeste kust- en racebaanrekrean- 
ten om hun auto's zo dicht mogelijk 
bij het reisdoel neer te zetten. Overi- 
gens, welk systeem men ook zou han- 
teren, de politie beschikt niet over 
de wettelijke middelen automobilis- 
ten te dwingen een bepaalde roete te 
volgen, wanneer die aanwijzing uit 
verkeerstechnies oogpunt niet nodig 
is. En de politie kan autorijders even- 
min dwingend voorschrijven tegen 
hun zin gebruik te maken van een 
parkeerterrein, aldus de burgemees- 
ter. Het effekt van de door de raad 
geopperde mogelijkheid van een der- 
de rijstrook op de Zandvoortselaan 
voor de aan- en afvoer van het rekre- 
atieverkeer, acht hij nihil. Er zouden 
ingrijpende techniese voorzieningen 
voor nodig zijn die prakties geen soe- 
laas geven, stelt de heer Machielsen 
in zijn nota.. 

Aan het slot van zijn stuk noemt de 
burgemeester vier mogelijkheden die 
op termijn tot verbetering van de 
verkeerssituatie kunnen leiden: 
(1) doortrekking van de Herman 
Heijermansweg, waardoor de verkeers- 
druk op zuid wordt verminderd, (2) 
verruiming van het parkeerterrein aan 
de Cort. van der Lindenstraat en de 
aanleg van een terrein van 200 x 200 
mtr. voor plm. 1.000 auto's ten zui- 
den van paviljoen Fransen (begin fiets- 
pad naar Langevelderslag, (3) uitbrei- 
ding van hetaantal parkeergelegenhe- den nabij het circuit en langs de noord- 
bouelvard, (4) de aanleg van een weg 
om zuid. Ook een aansluiting op de 
Frans Zwaanstraat bij de Van der 
Werffstraat zou al een verbetering 
betekenen. 

De heer Machielsen. wil zijn verkeers- 
nota behandelen op de openbare ver- 
gadering van de kommissie van alge- 
mene zaken en ruimtelijke ordening 
op dinsdag 3 april a.s. Twee van de vier mogelijkheden die 
volgens burgemeester Machielsen de 
moeite van het overwegen waard zijn 
maken o.i. bijzonder weinig kans te 
worden verwezenlijkt. Doortrekking 
van de Herman Heijermansweg dwars 
door het Kostverlorenpark kan reke- 
nen op fel verzet van een deel van 
de gemeenteraad en organisaties op 
het gebied van natuur- en milieube- 
scherming. De weg om de zuid is van 
de baan na de aanwijzing van de mi- 
nister dat de duinen ten zuiden van 
de Frans Zwaanstraat als natuur- en re- 
kreatiegebied behouden moeten blij- 
ven. En wat ook kansloos moet wor- 
den geacht is de toestemming van de 
hogere overheid voor de aanleg van een 
parkeerterreioJn de duinen pal achter 
de zeewering. Zelfs niet op termijn. 2- CIRCUIT 
PVAN 
NDVOORT 

AKTIVITEITEN 

VOLGENDE WEEK 

Ma. PON'S Automobielhandel 

rensportschool VW Golf GTI 
Di. Training Licentiehouders 

KNAC 
Wo. Christelijke Mavo, schooldag. 

PON'S Automobielhandel 

rensportschool VW Golf GTI 
Do. Gijs van Lennep, rijvaardig- 

heidslessen. 
Vr. POLITIE Utrecht, rijvaardig- 

heidslessen. 

Italian Classics Car, meeting. 
Za. KNAC, Licentiedag. 

Inlichtingen 
Tel. 8284 eanduoortse hoeran 
kerkdii r ï j W. Seders met pensioen HERVORMDE KERK 

zondag 4 maart a.s.: 

1 0.30 uur : Dr. G. Snijder», Ui 

Jeugdkapel: 

1 0.30 uur : Dhr. J. Latthtfs. lrl«m. GEREFORMEERDE KfRJt 

zondag 4 maart a.s.: 

10.00 uur : Ds. P. «nflaff 

19.00 uur : Ds. J. Tiffsnae te Santpoort 

PROTEST ANTENBQWD 

zondag 4 maart a.s.: 
10.30 uur : Ds. R. Gaarkema, d.g. 
Haarlem. ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 3 maart a^. 

19.30 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 4 maart a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering. 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. > 

Caecilia koor. 
medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

luster A. van Rooijen, tel. 023-246747. 
adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. 
Eerste en derde woensdag van de maand 
van 17.30 uur tot 18.30 uur. 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 

Geeft advies, hulp en informatie, van 
maandag t/m vrijdagmorgen van 11 tot 
12 uur en iedere zondagmiddag van 4 
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zand- 
voort. Telefoon 7373 

Maatschappelijk werk Zandvoort 

Noorderstraat 1 , tel. 34 59. 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en maan- 
dag van 19.00 - 20.00 uur. 

CRISISCENTRUM 

Schotersingel 2, Haarlem, telefoon 

023 - 2561 98. 

Geeft direkt hulp wanneer u die nodig 

heeft bij akute problemen. FILiïl Je kunt nog zoveel diploma's in je vak 
behalen, het klimaat kun je daarmee 
niet veranderen. En als dat klimaat dan 
ook nog een kustkümaat is moet dat 
voor iemand die belast'is met de groen- 
voorziening in zijn gemeente toch vaak 
teleurstellend zijn. 

'Beroerder had je het niet kunnen tref- 
fen' meende wethouder Termes in zijn 
toespraak tot de opzichter van de plant- 
soenen bij de Dienst van Publieke Wer- 
ken, de heer Seders, die woensdagmid- 
dag tijdens een geanimeerde bijeenkomst 
in het Gemeenschapshuis in verband 
met zijn pensionering afscheid nam van 
de dienst. 'Een goed mens' noemde de 
wethouder de heer Seders, 'betrouw- 

mevr. kraan-meeth 

baar en met een groot verantwoorde- 
lijkheidsgevoel, vol begrip voor zijn 
medewerkers'. Dat die medewerkers 
dit wisten te waarderen bleek wel uit 
de enorme belangstelling uit alle gele- 
dingen van de dienst ook van de ge- 
pensioneerden. Een kado onder koe- 
vert vertolkte* de erkentelijkheid van 
het kollege van burgemeester en wet- 
houders. Ook de heer Wertheim, direk- 
teur van de dienst, memoreerde de bij- 
zondere eigenschappen van de heer 
Seders, die bij paniek in de buitendienst 
de rust zelve bleef en altijd een oplos- 
sing wist te vinden. Mevrouw Seders 
werd door de heer Wertheim eveneens 
in het zonnetje gezet, in het bijzonder 
voor haar begrip voor de vele overuren belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 
3043 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 
(023) 242212 Garage Flinterman bv, 

Zandvoortselaan 365, Bentveld. 

Peugeot, Skoda en Daihatsu 

dealerservice 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop 
7550 STICKERS ? ALLSTICK, voor 

kleine en grote stickers, 

Mr. Troelstrastraat 31 
2135 Zandvoortse Koerant bv', 

Koninginneweg 1 , Zandvoort Mllllllll DE VUURPAARDEN 
(Teni zabitich predkow; lelt. 
Schaduwen van vergeten 
voorouders) van de russiese cineast Paradjanov 
wordt vanavond en morgenavond 
door Film-inn Zandvoort in de open- 
bare bibliotheek vertoond. Aanvang 
van beide voorstellingen 9 uur. 

De in Vuurpaarden verhaalde anecdote 
vertelt van de liefde tussen Iwan, de 
zoon van de boer Palitsjoek, en Maritsj- 
ka, de dochter van de koopman Goet- 
jenok. Tussen Palitsjoek en Goetjenok 
(boer en koopman) bestaat een vete en 
bij een twist wordt Palitsjoek door Goet- 
jenok gedood. Ondanks het verzet van 
beide families besluiten Iwan en Maritsj- 
ka met elkaar te trouwen, maar Iwan 
wil zich eerst een fortuin verwerven. 
Maritsjka wacht trouw op hem, maar 
tegen de tijd dat Iwan terugkomt, ver- 
drinkt het mooie meisje bij een poging 
tot redding van een schaap in een wild 
stromende bergrivier. Iwan is trooste-' 
loos, hij verkommert, heel 'de stam' is 
met zijn lot begaan. 
Hij zwerft van het ene dorp naar het 
andere, zonder zijn liefde voor Maritsj- 
ka te kunnen vergeten. Hij wordt tot 
een huwelijk verleid door de vurige en 
knappe boerin Palanga. Maar Iwans 
noodlottige liefde voor Maritsjka 
vormt een blijvende hindernis voor een goede ontplooiing van zijn verhou- 
ding met Palanga : ze vervreemden van 
elkaar. Palanga zoekt troost bij ande- 
ren. Bij een twist met Palanga's min- 
naar wordt Iwan getroffen door een 
bijlslag : wanhopig zoekt hij naar Ma- 
ritsjka, die hij in een bergbeek meent 
te herkennen ; in de dood kan het 
paar zich verenigen. Pardjanow heeft 
aan de sage alle bonte, primitieve 
kracht meegegeven die uit de simpele 
verhouding van de mens, ten opzichte 
van liefde, nijd en noodlot kan wor- 
den gehaald. Hij zet het verhaal neer 
in ruime, sterk geëmotioneerde tafe- 
relen : hij analyseert geen karakters, 
hij roept slechts gevoelens op, waarbij 
hij vooral steun zoekt in de werking 

- van kleuren, landschappen en de bewo- 
genheid van mensengroepen. Het tegen- 
over elkander plaatsen van individuen 
is tot een maximum teruggebracht. 
Het tragische conflict zien we vooral 
afgetekend in degenen die Iwan en 

'Maritsjka omringen : zij vormen als 
het ware een 'koor' dat niet de tra- 
gische geschiedenis begeleidt, maar 
haar markeert. Een kleurig, boeiend 
bewogen koor. die wel eens moesten worden gemaakt. 
Met een heel mooie plant werd dit be- 
grip beloond. 

Namens de 'vergaderklup' van de Nuts- 
bedrijven (P.W., PEN en P.T.T.) over- 
handigde de heer Lub een geschenken- 
bon, en de heer Van Bakel bood uit de 
kwartjespot eveneens een kadobon aan. 
Mevrouw Seders kreeg, te oordelen 
naar de vorm van het pakje, bonbons. 
Hilariteit ontstond toen bleek dat er 
van de heer Seders'bloedeigen'KABO, 
de vroegere R.K. Land- en Tuinbouw- 
bond geen afgevaardigde was. De heer 
Bisenberger beklom toen snel het 
spreekgestoelte ('omdat jouw bond je 
in de steek laat') en herinnerde aan de 
prettige samenwerking die er altijd had 
bestaan tussen de KABO en de ABVA. 
Namens 'de jongens van de buitendienst' 
bood de heer Joukes een fraaie klok 
en dito plant aan. 

Nadat de heer Seders een dankwoord 
had gesproken werden de glazen nog 
eens gevuld. Uit gebaren en gewisselde 
blikken kregen wij echter de indruk 
dat er iets mis was gegaan. En ja, dat 
was ook zo. De voorzitter van de per- 
soneelsvereniging, kennelijk gewaar- 
schuwd, kwam op het laatste nippertje 
met de gebruikelijke envelop. En deze 
funktionaris, de hee.r Wester, altijd 
een vertederende onhandigheid uit- 
stralend, zergde, ongewild, ook nu 
weer voor de vrolijke noot door bij 
het zien van zóveel P.W. mensen bij el- 
kaar, gauw een pleidooi voor de eerst- 
volgende kienavond te houden. gemeente WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF B. V. 

Boerlagestraat 2 

Zandvoort. 

* TAPUTREINIGING 

* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX 

* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT- 
RE IN IGINSMACH INE 

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90 
of 02507-4764 3a. <£_. ^alledux & %n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte SchildeesUdcift 

H.C.W*(f0$ 2038 De burgemeester van Zandvoort maakt be- 
kend, dat met ingang van 5 maart 1979 ge- 
durende 14 dagen ter gemeentesecretarie, 
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde- 
ning, voor een ieder ter inzage ligt een bouw- 
plan tot het oprichten van een transformator- 
station op het perceel Hogeweg 62. 

Gedurende de termijn van de terinzagelegging 
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en 
wethouders bezwaren tegen dit bouwplan 
indienen. 

Zandvoort, 21 februari 1979 
De Burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen grote antiekbeurs 

vrijdag en zaterdag 30 en 31 maart en 
zondag 1 april 

Openingstijden vrijdag en zaterdag van 
14 tot 22 uur, zondag van 10 tot 18 uur 

Bouwes 

Badhuisplein 1 Zandvoort 

Voor deze gelegenheid is er nog plaats 
voor enkele serieuze eksploitanten. 
Inl: tel. 070-471846 b.g.g. 070-639457 Er is broodnodig BLOED nodig. 
Wat u vandaag geeft, geven anderen mor- 
gen misschien voor u! 
Kom naar de BLOED-afnameavond op 

DINSDAG 6 MAART a.s. 

in het 

GEMEENSCHAPSHUIS te Zand- 
voort tussen 19.00 en 21.00 uur. 
Met uw bloed kunnen wij levens redden! 

Onderstaande personen stellen zich beschikbaar 
om bloed af te staan voor het Nederlandse Rode 
Kruis 

de hr./mevr./mej 

adres/plaats : 

geboortedatum 

naam huisarts ;. 

de hr./mevr./mej 

adres/plaats 

geboortedatum _ 

naam huisarts 

De stroken kunnen ingeleverd worden bij de 
Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein en de 
Zeestraat Apotheek, Zeestraat, waarna u een 
oproepkaart zult ontvangen. Inif allaiie buiean 

GROEMEflEI SS Mh4 M^^M KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT m TEL.02507 8484 ■* 
-f — -• . ..-.+ — ^ ... nederlandsë hartwëeR 

! . J { 

kind & hiart j^ . 4- 


1 

J :_U NI r. % '1 ! i^ s i 


I I 
-steun de kollekte - postgiro 20 40 50,'- bankrekening 248 

ngderlandse hartstLchting - den ha§g 

omroepers v. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. 
VERSTEEGE Ü- mtetotütrbetirij( 

fcalttstraat 18 • Zanbbooct 
telefoon 02507-4490 Drukt 'ngtote drukker 
beter dan een KLEINE ? 
Voor uw familie- en 
handelsdrukwerk. 
F.M. VAN DEURSEN 
Wegens ziekte is Schoolstraat 2 

Mevr. Schrijber (pedicure) Telefoon 02507 -2507 

voorlopig verhinderd. Reeds 45 jaar 

Na herstel neemt zij kon- Steeds drukker 

takt op met haar klienten. --- 

INLOSTEN bij 

Te koop Renault 1 6 TL m. "DE BOET" 

schuifd. en radio, i.z.g.st. winkelcentr. nw. noord 

bouwjr. '74. Tel. 36 67 na Telefoon 02S07 - 56 55 

18.00 uur . 

1948 _ 197g 

Gevr. voor direkt 30 jaar tandtechnieker 

flinke vrouwelijke kunstgebitreparatie, etc. 

HULP A. RITMAN 

's morgens van 9-12 uur. Telefoon 4365 

Hotel FABER jr., Post- 

straat, tel. 35 88. ZANDVOORT 

HOUSING SERVICE 

TALENS hobby verven biedt te huur aan kamers 

voor modelbouwen en vanaf f. 400,- p.mnd., Zee- 

verschillende papiersoorten. stra at 30, tel. 46 96. 

"DE BOET" 

Winkelcentrum nw. noord. Hondenkapsalon RENÉE 

voor het vakkundig 
• Knippen 
CHRISTIEN • Scheren 

VERSTEEGE-THIELEMAN • Plukken 
Fteninsstnat 104 td. S\ 85 • 0o J- en "^elverzorging 
Medisch gedipl. pedicure van Hondenspecialisten smds 
het Elisa>eth Gasthuis. Bij 1955 

geen geh. bellen na 19.00 u. Voor afspraken uitsluitend 

tel. 5626 na 19.00 uur. 
GRATIS HALEN EN BEZORGEN 
Binnen 1 a 2 dagen terug. 

Bij 5 stuks stoomgoed 50°/o korting ook 
op gordijnen en dekens. 

"ONE HOUR CLEANING SERVICE' 

stomerij 

Haltestraat 39 - tel. 02507-2810 

U belt.... 
Wij komen! BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap H. W. COSTER ,.v. 

Makelaar o.g. na 

UdNBM UJMCCi Burg. Engel bertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 
U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 20 60 
Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

v. Petegem & Zn. KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Laan van Berlijn 1 18 - Tel. 023 - 331975 SCHOONHEIDSSALON 
"LAVINA" 

gezichtsbehandelingen decolleté, lichaamsmassage, 
behandeling volgens afspraak. 
Lavina van Tetterode - Snellens 
Brederodestraat 77 — telefoon 46 18. 

gedipl. schoonheidsspecialiste lid Anbos 
i * Geef ze lucht 

Giro SS 055 Leusden ^^ 

Astma RmdsTf ^ 79e jaargang no. 1 8 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 6 maart 1979 
nieuwsblad voor zand voort, bentveld en aerdenhout eanduoorrse 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, koninginneweg!, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f 25.00aer jaar; per halfjaar f 14.50 per post f 37.50 
losse eksemplaren f 0.30/advertentietanef:f 0,29 p mm (kontraktpnjzen op aanvraag) /postgiro 29 11 087 /bank ned.middenstandsbank. rekeningnummer 67 13 60 221 /giro van de bank 35555tnv de zandvoortse koerant dagdromen 
over zuid Eind vorig jaar drong de alleenverte- 
genwoordiger van d'66 in de zand- 
voortse gemeenteraad Van Erp er tij- 
dens leen openbare vergadering van 
de kommissie van algemene zaken 
en ruimtelijke ordening bij kom- 
missievoorzitter Machielsen op aan 
zijn voelhorens bij provincie en rijk 
uit te steken om de mogelijkheden 
af te tasten voor woningbouw in de 
duinen ten zuiden van de Frans Zwaan- 
straat. Volgens Van Erp de enige reële 
kans die nog binnen het bereik van de 
gemeente ligt om op enigszins ruime 
schaal in de woningbehoefte van de 
zandvoortse ingezetenen te kunnen 
voorzien. Van Erp zou het gebied 
niet ineens willen bebouwen, maar in 
fasen. Na de voltooiing van iedere 
bouwfase diende te worden bekeken 
of een volgende wel of niet moest 
worden uitgevoerd. 
Voorzitter Machielsen herinnerde de 
heer Van Erp aan de beschikking van 
de voormalige minister van volkshuis- 
vesting en ruimtelijke ordening dat 
het terrein in zijn huidige staat en 
omvang gehandhaafd moet blijven en 
hij verwachtte niet dat daarin de eerst- 
komende tien jaar verandering zal ko- 
men. Hij was er niet benauwd voor om 
zijn voelhorens in welke richting ook 
uit te steken om de belangen van de 
volkshuisvesting in Zandvoort te be : 
hartigen, maar het moet wel zin heb- 
ben. Vooreerst is er geen schijn van 
kans dat de beslissing t.a.v. zuid 
wordt teruggedraaid. 

De demokraat Van Erp is de enige po- 
litikus in het gezelschap van de plaat- 
selijke volksvertegenwoordigers die 
openlijk uitkomt voor de idee de dui- 
nen in zuid te benutten voor woning- 
bouw t.b.v. de inwoners van de ge- 
meente. Maar insiders weten te mel- 
den dat er door de afgevaardigden LAATSTE NIEUWS In tegenstelling tot b en w is de raads-" 
kommissie van advies en bijstand van 
financiën van mening dat de subsidie 
t.b.v. de beroepskracht van de jongeren- 
sociëteit 'De Nachtuil' moet worden 
voortgezet totdat het kollege met afge- 
ronde voorstellen bij de gemeenteraad 
komt inzake de financiering van het 
jeugd- en jongerenwerk in Zandvoort. 
Nu CRM heeft besloten de rijksbijdra- 
ge voor de beroepskracht per 1 april 
a.s. stop te zetten (f. 25.000,- per 
jaar) acht de kommissie het onjuist om, 
zoals b en w willen, de door de gemeen- 
te verstrekte aanvullende subsidie 
(f. 9.000,—) eveneens in te trekken. 
Wethouder Aukema verdedigde het 
standpunt van het kollege door te stel- 
len dat het gemeentebestuur momenteel 
nog te weinig zicht heeft op het jeugd- 
en jongerenwerk om een verantwoorde 
beslissing te kunnen nemen over de 
overname van de rijkssubsidie voor de 
beroepskracht. Een gefundeerd oordeel 
kan pas worden gevormd wanneer alle 
gegevens omtrent dit werk bekend en 
beschikbaar zijn, betoogde Aukema. 
Hij verwacht dat b en w eind juli een 
definitief standpunt kunnen bepalen en 
met een voorstel bij de raad komen. 
Volgens kommissielid Flieringa (inspr. 
nu) zou het onfatsoenlijk zijn de sub- 
sidiekraan dicht te draaien op een mo- 
ment dat we nog niet weten of we met 
een gemeentelijke bijdrage t.b.v. de 
beroepskracht zullen doorgaan of niet. 
Eind deze maand zal de gemeenteraad 
een beslissing over deze aangelegen- 
heid nemen. van de andere partijen ook over wordt 
gesproken en in dezelfde geest als 
Van Erp. Het enige verschil is dat de 
d'66 afgevaardigde de kwestie in het 
openbaar aan de orde stelt, zoals een 
goed demokraat betaamt, en deze bij 
zijn kollega's een ondergronds leven 
leidt. 

De diskussie zal waarschijnlijk aan de 
oppervlakte komen wanneer de aan- 
koop van het duinterrein aan de kop 
van de Dr. CA. Gerkestraat aan de 
orde wordt gesteld. Want dan zullen 
de politieke partijen moeten motive- 
ren waarom zij het gebied willen aan- 
kopen : om het als natuurgebied te 
handhaven en in welstand houden, in 
de zin zoals door de minister aange- 
geven, of met het oogmerk het terrein 
te bebouwen wanneer het getij mocht 
keren. 

Is het krijgen van politieke duidelijkheid 
in deze zaak niet van belang ontbloot 
—al was het alleen maar als toetsteen 
voor de partijprogramma's— van veel 
meer gewicht is de vraag hoe het staat 
met de plannen voor woningbouw op 
plaatsen in Zandvoort waar nog wel 
huizen mogen verrijzen. Kleine of 
grote terreinen waarvoor geen provin- 
ciebestuur of minister behoeft te wor- 
den omgeturnd, zoals de kop van de 
Van Lennepweg, terrein voormalige 
pw-remise, hoek Brederodestraat, kop 
Zeestraat. En waarop ook geen tien jaar 
of langer behoeft te worden gewacht 
is de aanpak van de leegstand van wo- 
ningen —tweehonderd volgens de 
jongste gegevens— in Zandvoort. 
Er zijn nog mogelijkheden voor het bie- 
den van soelaas aan woningzoekenden. 
Wanneer de zandvoortse volksverte- 
genwoordiging zich niet laat afleiden 
door dag- en wensdromen over de be- 
bouwing van de zuiderduinen, kunnen 
zij worden benut. 
Op korte termijn. nieuws 

kort & klein • De zandvoortse politie achtervolgde 
zaterdagnacht op verzoek van kollega's 
in Bloemendaal de bestuurder van een 
auto, die er van werd verdacht de wa- 
gen te hebben gestolen. De man reed 
met de auto het circuit op waar hij na 
een wilde rit door de politie werd 
klem gereden. Toch ving de politie bot, 
want de automobilist wist in de duis- 
ternis te ontkomen. 

• Na een halve eeuw in dienst te zijn 
geweest van de gemeente gaat de heer 
J. de Muinck, administratief medewer- 
ker van het gas- en waterbedrijf, het 
bedrijf op 1 april a.s. verlaten. Ter ge- 
legenheid van zijn vertrek biedt het 
gemeentebestuur de heer De Muinck 
en zijn echtgenote een afscheidsrecep- 
tie aan, welke op vrijdag 16 maart a.s. 
tussen 16.30 en 17.30 uur in het raad- 
huis zal plaats vinden. 

• In tegenstelling tot eerdere berich- 
ten zal de uitvoering van het Nh. Philh. 
Orkest op maandag 1 9 maart a.s. in de 
hervormde kerk aan het Kerkplein niet 
worden geleid door vaste dirigent An- 
dré Vandernoot maar door de tweede 
dirigent van het Rotterdamse Philhar- 
monisch Orkest van de Maasstad, Roe- 
lof Van Driesten. Aan het programma 
met komposities van L. van Beethoven, 
W.A. Mozart en L. Haydn verlenen 
Jan van den Berg (fluit) en Emily Hey- 
ens (harp) solistiese medewerking. De 
entreebewijzen voor het konsert zijn 
verkrijgbaar bij het kantoor van de 
vvv, het zwembad 'De Duinpan' en 

op de avond van de uitvoering 
bij de ingang van het kerkgebouw. Prij- 
zen f. 8,- p.p., voor houders van het 
cjp of een pas 65 f. 4,--. De uitvoering 
begint om 20.15 uur. • De vorige week in de Cornelis Sle- 
gersstraat ontvreemde parkeermeters 
zijn terecht. Vindplaats Amsterdam. beper 
miszie 

in procedure 

De ambtelijke en juridiese voorberei- 
dingen voor de in december van het 
vorig jaar door burgemeester Machiel- 
sen aangekondigde maatregelen ter be- 
teugeling van de lawaaioverlast door de 
muziekproduktie van horecabedrijven, 
zijn in volle gang. 

In de voor hedenavond vastgestelde 
bijeenkomst van de kommissie van al- ingezetene eksposeert 
in 't packhuys Een volkomen verrassing. Zo mogen we 
gerust de ekspositie van schilderijen 
van Wi! Hoogendijk, die zaterdagmid- 
dag in de Packhuys Galerie van Nieuw 
Unicum werd geopend, noemen. Een 
verrassing omdat wij door het op de 
(fraaie) uitnodiging afgebeelde schil- 
derij de indruk hadden gekregen dat 
deze kunstenares zich uitsluitend met 
abstrakte vormgeving bezig houdt. mevr, kraan-meeth 

Een gedeelte van haar werk is echter 
duïdelijkherkenbaar en spreekt ons 
persoonlijk bijzonder aan. Waarschijn- 
lijk omdat zij met mooie kleuren 
werkt, hoewel dit ook bij haar ab- 
strakte schilderijen het geval is, maar 
bovenal omdat zij vaak kinderen 
schildert en die op een uiterst gevoe- 
lige wijze gestalte geeft. Een voor- 
beeld daarvan is 'Aandachtig', en ook 
'Linda', een verrukkelijke typering van een kind van deze tijd. 'Bootjes' kon 
ons eveneens bekoren, en dat wij daar- 
in niet alleen stonden bleek uit het 
etiketje 'verkocht' dat al heel gauw na 
de opening er op werd aangebracht. 
Wij onthouden ons van een oordeel 
over haar abstrakte doeken om de 
eenvoudige reden dat wij als leek hier- 
toe niet in staat zijn. Bij het meren- 
deel der bezoekers, onder wie enkele 
van haar kollega's, bleek dit wel het 
geval te zijn en déze toonden voor 
het abstrakte werk van Wil Hoogen- 
dijk veel waardering. 
De opening werd verricht door een 
goede vriend van de schilderes, Wim 
van der Zeys, die opmerkte dat het 
uitgebreid ingaan op de intenties van 
een eksposant door hem altijd met 
gemengde gevoelens werd beluisterd. 
Nu hij echter zelf op het punt stond 
een opening te verrichten ontdekte hij 
daar niet om heen te kunnen, en met 
de door hem voor deze tentoonstelling 
bedachte naam 'De eerlijke wereld 
van Wil Hoogendijk' meende hij haar abstrakte en figuratieve werk te heb- 
ben gesymboliseerd. 
Het Packhuys biljkt zich uitstekend te 
lenen voor eKposities en Han de Bruin, 

kultureel werker bij Nieuw Unicum 
en bij dergelijke gelegenheden 'galerie- 
houder', vertelde ons dat 't Packhuys 
daarvoor regelmatig beschikbaar wordt 
gesteld. Een prettige bijkomstigheid 
is dat de bewoners van Nieuw Unicum 
op een gemakktelijke manier in aanra- 
king kunnen komen met kunst, terwijl 
tevens nieuwe kontakten met de inwo- 
ners van Zandvoort worden gelegd. 
Voor Wil Hoogendijk waren deze mo- 
tieven doorslaggevend om aan de 
Packhuys Galerie de voorkeur te ge- 
ven. Tot en met 13 maart a.s. be- 
staat er dagelijks van half twee tot 
vijf uur gelegenheid om met het 
boeiende werk van onze plaatsgenote, 

die na het behalen van haar tekenak- 
te vier jaar bij de haarlemse schilder 
Boot les nam, kennis te maken. Een 
gelegenheid die u beslist niet voorbij 
mag laten gaan ! gemene zaken zullen de leden nader 
worden geinformeerd over de nieuwe 
regels voor het verkrijgen van een mu- 
ziekvergunning door kaféehouders, bar- 
eksploitanten, etc. Als het even kan wil 
de gemeente de nieuwe richtlijnen be- 
gin april a.s. van kracht laten worden. 
In december j.l. werden de nieuwe 
regels voor het verkrijgen van een ver- 
gunning door een speciaal voor dit 
doel in het leven geroepen ambtelijke 
kommissie geformuleerd. Naast een 
aantal techniese voorwaarden bij het 
aanbrengen van geluidsapparatuur wer- 
den een drietal eisen opgesteld, Jie het 
naar buiten dringen van het lawaai 
moeten beperken. Zo mogen tijdens 
het irV werking zijn van de muziekap- 
paratuur de toegangsdeuren van het 
etablissement uitsluitend worden ge- 
opend voor het doorlaten van perso- 
nen/of goederen en moeten ramen van 
de buitenmuren van de lokaliteit ge- 
sloten zijn. Wanneer ramen of deuren 
om één of andere oorzaak niet dicht 
kunnen of kapot zijn moet de muziek- 
installatie buiten werking worden ge- 
steld. 

Tussen het dagelijks bestuur van de 
gemeente en vertegenwoordigers van 
de afdeling Zandvoort van horeca-Ne- 
derland zijn inmiddels besprekingen 
gevoerd over de voorgenomen maatre- 
gelen. Binnenkort zal blijken in hoe- 
verre dit overleg van invloed is geweest 
op de voorgestelde nieuwe richtlijnen. 
De horeca zou vooral moeite hebben 
met de hoge kosten die aan het tref- 
fen van de geluidwerende voorzie- 
ningen verbonden zijn. m 
|||a||rf|||||r^| 


mrt. 


b 


.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


8 


11.40 


19.44 


— .— 


08.01 


9 


00.35 


08.40 


13.04 


21.07 


10 


01.44 


09.47 


14.00 


22.04 


11 


02.20 


10.22 


14.33 


22.37 


12 


02.57 


11.00 


15.07 


23.16 


13 


03.25 


11.37 


15.40 


23.59 


14 

4.00 


12.03 


16.09 


00.16 
nmelding leerlingen Zandvoortse scholen 

Alle Zandvoortse lagere- en kleuterscholen 
zijn aangesloten bij de Schooladvies- en Begeleidingsdienst. 

NOORD OPENBAAR ONDERWIJS 

Albert Plesmanschool 
A.J. van der Moolenstraat 57 
wnd. hoofd : R. Kroeze 
tel. 3177, privé 5552 

KLEUTERSCHOOL 

Josina van den Endenschool 
Nic. Beetslaan 14 
hoofdleidster : mej.A. Kemp 
tel. 3762 

PROT. CHR. ONDERWIJS 

Beatrixschool 

Dr. Jac. P. Thijsseweg 26 

Wnd. Hoofd : Mevr. J. Koelman-Dijs 

tel. 4664 

KLEUTERSCHOOL 

De Woelwaters 
Dr. Jac. P. Thijsseweg 27 
hoofdleidster : Mej. M. 't Hooft 
tel. 5083 OPENBAAR ONDERWIJS 

Mr. G.J. van Heuven Goedhartschool 
Flemingstraat 180 
hoofd : G.J. v.d. Laar 
tel. 4000, privé 6720 

KLEUTERSCHOOL 

Hummeloord 
Fahrenheitstraat 3 
hoofdleidster : Mej. S.P. Beijer 
tel. 2094 

KATHOLIEK ONDERWIJS 

Nicolaasschool 

Celsiusstraat 61 

hoofd : Mevr. M. v.d. Meulen-Heijink 

tel. 5601, privé 8002 

KLEUTERSCHOOL 

't Zeepaardje 

Linnaeusstraat 4 

hoofdleidster : Mevr. E.J.M. Ooms-Valk 

tel. 5093, privé 020^234451 MAVO 

Christelijke mavo-school 

Sophiaweg 10, tel. 02507-4440 

Directeur : J.R. Berkenbosch, tel. 02507-4283 

Aanmelding van de nieuwe leerlingen voor het 
cursusjaar 1979-1980 kan vanaf heden geschieden 
dagelijks van 15.00 uur - 16.00 uur en dinsdag 
van 19.00 - 20.00 uur in het schoolgebouw. MAVO 

Wim Gertenbachschool 
Openbare school voor mavo 
Zandvoortselaan 19 a - tel. 02507-3782 
Directeur : W.K. Nïjboer - tel. 02507-4451 
Aanmelding van nieuwe leerlingen -. 

zaterdag, 17 maart 1979 van 10.00- 12.00 uur 
maandag, 19 maart 1979 van 19.00 -21.00 uur 
donderdag, 22 maart 1979 van 14.00 - 16.00 uur 
Verder is dagelijks aanmelding mogelijk na telefo- 
nische afspraak OPENBAAR ONDERWIJS 


PROT. CHR. ONDERWIJS 


Hannie Schaftschool 
Corn. Slegersstraat 11 
wnd. hoofd : C.J.R. Marks 
tel. 2862, privé 023-245378 


Oranje Nassauschool 
Lijsterstraat 1 
hoofd : L.K. de Vries 
tel. 4325, privé 5176 


KLEUTERSCHOOL 


KLEUTERSCHOOL 


Hannie Schaftschool 

Corn. Slegersstraat 11 

Hoofdleidster : Mevr. A.M. Simons-de Vries 

tel. 3708 


Klimop 

Dr. de Visserstraat 2 

hoofdleidster : Mevr. A. Bosma-Veenstra 

tel. privé 3721 


KATHOLIEK ONDERWIJS 


KLEUTERSCHOOL 


Mariaschool 
. Prinsesseweg 20, 
hoofd : R.H.T. Ransijn 
tel. 4258, privé 075-289173 


Wilhelmina-kleuterschool 
Lijsterstraat 3 

hoofdleidster : Mevr. A.J.M. Drost-Bos 
tel. 4323 


KLEUTERSCHOOL 
St. Agatha 

Lijsterstraat 6 

hoofdleidster : Mevr. M.A. Bluijs-Snijders 

Blok tel. 3266, privé 6258 

\J?ww In verband met onze overname van 

aranka modes mncxt) 

DAMES- EN KINDERMODE 
van Betty en Leo Steegman, geven wij op 
vrijdag en zaterdag a.s. 

10% korting 

op al onze artikelen. 

Voor de kinderen hebben wij dan een klei- 
ne verrassing. 

Jannie en Andries van Marie 
Kerkstraat 19 part., tel. 2949. 
meubelkeurzrtparadijs 

' Door koersdaling van de dollar 
enorme prijsverlaging op braziliaans lederen 
bankstellen — nu vanaf f. 1995,-- 
dagelijks geopend van 9.30 - 17.30 uur 
voor alle inl. 070 - 553086 

Apeldoorn Europaweg 170 Vrijdag koopavond 

Scheveningen Gevers Deynootweg 83. .Donderdag 

koopavond 
Zandvoort Stationsplein 13 - 15 Vrijdag 

koopavond 
Scheveningen elke zondag geopend. WONINGRUIL 

Aangeb. : 3 kamerflat met 
cv. en blijvend vrij uitzicht 
. Haarlem (Boerhaavewijk). 
Gevr.: woning in Zandvoort 
huur tot f. 300,-. 
Reakties naar : drukkerij 
Oudt bv, Achterweg 1 en 
vragen naar R. Doets. Gevraagd KAMER , liefst 
met verzorging van de 
maaltijden. Tel. 85 55. 

HEER vraagt KAMER voor 
permanent of zomermaan- 
den (veel afwezig). Tel. 
020-92 12 17 bgg. 123456. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 
KREEG EREPENNING VAN VERDIENSTE 'Een uitzonderlijk gebeuren' noemde 
de Kommissaris van de Koningin in 
Noord-Holland, Drs. R. de Wit, de uit- 
reiking van de Erepenning van Verdiens- 
te, toegekend door H.M. de Koningin. 
En dat deze eervolle onderscheiding 
niet vaak wordt verleend blijkt wel uit 
het feit dat dit de eerste keer was dat 
de kommissaris haar uitreikte. 

Tijdens een sfeervolle bijeenkomst in 
het Provinciehuis aan de Dreef op 5 
maart, eksakt de dag waarop 75 jaar 
geleden O.S.S. werd opgericht, mocht 
voorzitter Brink deze met de bijbeho- 

mevr. kraan-meeth rende oorkonde, in aanwezigheid van 
burgemeester Machielsen en Mr. L.H. 
M. Quant, chef van het kabinet, namens 
zijn vereniging in ontvangst nemen. 
Verder waren aanwezig de bestuursle- 
den de dames van Lu ijk, Romkes en De 
Rooy en de heer Jonkman. 
De kommissaris bleek bijzonder goed 
op de hoogte te zijn van de historie 
van de zandvoortse sportvereniging, die, 
zoals hij zei, gedragen werd door het 
enthousiasme van de bevolking. Spreker 
herinnerde aan enkele sportieve presta- 
ties van O.S.S., maar voegde daar on- 
middellijk aan toe dat er meer komt 
kijken om een vereniging levend te hou- den. In verband hiermede memoreerde 
de heer De Wit het enthousiasme van 
de bestuursleden, waarvan de dames 
Romkes en Van Lu ijk als resp. eerste 
en tweede sekretaresse ruim 25 jaar 
hun krachten aan de vereniging hebben 
gegeven en de heer Brink bijna 50 jaar, 
waarvan 40 als voorzitter. In de oor- 
logsjaren, toen de leden door de evaku- 
atie verspreid raakten wist, aldus spre- 
ker, het bestuur via cirkulaires het 
kontakt in stand te houden. Bijzonder 
plezierig vond de kommissaris de aan- 
wezigheid van de heer Machielsen, als 
lid van de Provinciale Staten geen on- 
bekende in het Provinciehuis, maar nu 
hier in zijn hoedanigheid van burge- 
meester. Nadat Zandvoort's eerste bur- 
ger de jubilerende O.S.S. zijn geluk- 
wensen met de verleende onderschei- 
ding had aangeboden, met de toezeg- 
ging daar 's avonds tijdens de receptie 
nog wat nader op in te gaan, uitte 
spreker zijn waardering voor het feit 
dat de kommissaris zelf de erepenning 
heeft willen uitreiken, waardoor aan 
deze onderscheiding ekstra reliëf 
werd verleend. Nadat voorzitter Brink 
woorden van dank had gesproken werd 
het gezelschap in de gelegenheid gesteld 
het prachtige Provinciehuis te bezichti- 
gen, waarbij de Kommissaris der Ko- 
ningin zich nu ook als zeer deskundige 
gids liet kennen. 


play-'m 

ni euwendijk37amsterdam Komnaardeplay-in 

w^t ipven een spe\ is . 
waar net leven ^ 

de hypermoderne sp 

me t de allernieuwste 
tomaten staatvooru 

openinamsterdam 

en \n zandvoort. nieuws 

kort & klein • Een in de laatste week van februari 
van een bewoner in de Westerpark- 
straat gestolen wagen werd een week 
later in het binnenterrein van het cir- 
cuit.nabij het Scheivlak^evonden. De 
auto, waarvan de motorkap vrijwel 
onder water was verdwenen, was 
zwaar beschadigd. Van de dader geen 
spoor. 
eanduoarrse 
hoeranr „FORTUNA" 


ONDERHOUDSBEDRIJF 


CV. INSTALLATIES 


Schoonmaken 
QASQEYSERS • 


■ Raparatlas 
0A8HAARDEN 


Varhalpan van storlngan 


AANLEQ 8ANITAIR 


• OASHAARDEN 


Erkend gn- «n watarlnstallataur 


H. A'. SPIERIEU8 
Zandvoort 


Prinsesseweg 27 
Talafoon 02607—5012 79e jaargang no. 19 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 9 maart 1979 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduaorrse ho 

redaktie en administratie: postbus 151. zandvoort, koninginnewegl, telefoon (02507) 21 35- uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f25. - per jaar; per half jaar f 14. 50 per post f 3750 

losse eksemplaren: f 0,30 /advertentietarief, f 0.29 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 2911 087 / bank. ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67. 13 60.221 / giro van de bank. 35555lnv de zandvoortse koerant 
grote belangstelling voor receptie oss Het was te voorzien dat de receptie 
van het jubilerende O.S.S. een treffen 
zou worden, van voornamelijk plaatse- 
lijke en regionale sportverenigingen. 
Maar ook anderen gaven acte de pré- 
sence, waaronder tal van gemeentelijke 
instanties, leden van de gemeenteraad, 
het huidige en het vorige burgemeesters- 
echtpaar, damesleden van De Wurff in 
oud-zandvoorts kostuum, vvv-direk- 
teur Hilbers en echtgenote en bestuurs- 
leden van het Cultureel Centrum. 

Tal van telegrammen werden ontvan- 
gen, onder andere van oud-burgemees- 
ter Fenema en de heer en mevrouw 
Van den Berg-Dooreboom, een schat 
aan bloemstukken en veel kado's on- 
der koevert. 

mevr, kraan-meeth 

Burgemeester Machielsen opende de rij 
van sprekers en herinnerde aan het 
plechtige moment 's ochtens in het 
Provinciehuis, toen de kommissaris 
van de koningin de Erepenning van 
Verdienste aan de jubilerende sport- 
vereniging uitreikte. Spreker noemde 
O.S.S. een vereniging die niet meer uit 
onze samenleving is weg te denken en 
wees tevens op het belang van de rekrea- 
tieve kant van de sportvereniging. Na- 
mens het bondsbèstuur van het K.N.G. 
V. voerde de heer Singer het woord en 
memoreerde dat de heer Brink niet al- 
leen bij O.S.S. maar ook in de Kenne- 
mer Turnkring geruime tijd, 37 jaar, 
een bestuursfunktie had bekleed. Voor- 
zitter Baars van de Turnkring Noord 
Holland Zuid rayon Kennemerland, te- 
vens voorzitter van een honderdjarige 
vereniging in Zaandam, overhandigde 
een enveloppe met inhoud 'die het fi- 
nancieel mogelijk maakt om tot mor- 
genochtend door te gaan'. 
Voorts werden er waarderende woor- 
den gesproken door afgevaardigden van 
het rayon Kennemerland, de vroegere 
Kennemer Turnkring, en de Gymnas- 
tiekvereniging 'Heemstede' die haar 
ontstaan te danken heeft aan de evaku- 
atie in 1942 van de zandvoorters naar 
Heemstede. Woordvoerder Flietstra 
haalde in een geestige speech herinne- 
ringen op aan die periode en overhan- 
digde ('blijf bij de tijd') een stopwatch. 
Een spreker die een hartelijk applaus 
kreeg nog voor hij één woord gezegd 
had was de heer Van Pagée, de opvol- 
ger van de legendariese heer Dreyer. 
De heer Van Pagée, die al heel gauw 
terzijde werd gestaan door zijn vrouw, 
slaagde er in de leden individueel ook 
aan de toestelwedstrijden te laten deel- 
nemen en verder de athletiek naast de 
reeds ingevoerde handbalsport ter hand 
te nemen. Had hij zelf dus een belang- 
rijk aandeel in de groei en bloei van 
O.S.S., in zijn speech zwaaide hij alle 
lof toe aan de heren Castien en Brink. 
Van Maarten (Castien) zei de heer Van 
Pagée veel geleerd te hebben en diens 
afwezigheid op deze avond werd door 
hem dan ook erg betreurd. Jan (Brink) 
was, aldus de vroegere O.S.S. leider, 
de motor die de zaak altijd wist te ani- 
meren. Het samen iedere dag, ook 
's zondags, in de weer zijn voorO.S.S. 
leverde het echtpaar Van Pagée f. 1.000,- 
per jaar op, maar beiden hadden daar 
nooit een punt van gemaakt. Veel be- 
langrijker vonden ze dat de sfeer goed 
was bij deze echt zandvoortse vereni- 
ging, waarin zij zich als 'vreemden' 
moesten zien waar te maken. Dat het 
hele dorp bij de jubileumviering wordt 
betrokken noemde spreker een goede 
zaak. De voorzitter van de jubileumkom- 
mossie, de heer K.C. van der Mije Pzn., 
die de verschillende sprekers had aan- 
gekondigd, toonde zich zeer ingeno- 
men met de toespraak van de heer Van 
Pagée, die daarmee de aanwezigen een 
duidelijker beeld van O.S.S. gegeven 
had dan de heer Van der Mije dit zelf 
had kunnen doen. 
Met een dankwoord van voorzitter 
Brink kwam tegen half tien een eind 
aan de geanimeerde receptie. Zoals 
bekend vormde deze slechts een on- 
derdeel van het zeer uitgebreide jubi- 
leumprogramma. Er staat ons dus nog 
een heleboel te wachten. links op de foto van Jacob Koning 
wethouder K.C. van der Mije Pzn en 
rechts voorzitter J.H.B. Brink van de 
jubilerende vereniging. bezwaarschrift ingetrokken De door de minister van onderwijs eind 
vorig jaar aangekondigde ekstra beoor- 
deling van kredieten voor nieuwbouw 
van scholen is voor de in Zandvoort 
woonachtige Jack van Eijk aanleiding 
geweest zijn bij Gedeputeerde Staten 
ingediende bezwaarschrift tegen de 
bouw van de IMicolaasschool in nw. 
noord, in te trekken. 

Jack van Eijk, die bij GS had geprotes- 
teerd tegen het in oktober j.l. door de 
raad genomen principe-besluit voor het 
stichten van een vierklassige school, 
heeft voldoende vertrouwen in de be- 
oordeling door de minister of de be- 
slissing wel of niet op juiste gronden 
genomen is. In de ekstra afweging 
door de bewindsman ziet hij een waar- 
borg dat het algemeen belang alsnog 
zal worden gediend. 
Hoofdbezwaar van Van Eijk was dat 
de raad had ingestemd met de bouw 
van een vierde leslokaal, terwijl door 
de inspekteur van het l.o. en het kolle- 
ge aan de hand van cijfermateriaal over 
het dalende kindertal in noord was 
aangetoond.dat met de bouwvan drie 
lokalen kon worden volstaan. Jack van 
Eijk. achtte dit besluit, dat de gemeen- 
te op een ekstra uitgaaf van f. 100.000,- 
kwam te staan, in strijd met de regels 
van goed en zorgvuldig bestuur en 
ging bij de provincie in beroep. Nu de minister heeft toegezegd de uiterste 
zorgvuldigheid te betrachten bij de 
beoordeling van het bouwplan, acht 
Van Eijk het niet nodig zijn bezwaar- 
schrift te handhaven. Door de ek- 
stra kontrole van bovenaf op de 
bouw van de school vindt Hij zijn 
bezwaarschrift thans overbodig. 
Wel is hij voornemens bij de provincie 
opheldering te vragen over de interven- 
tie van de opvolger van de vroegere in- 
spekteur van het onderwijs, die Van 
Eijk met toestemming van GS heeft 
benaderd om hem van gedachte te 
doen veranderen. Van Eijk noemt dit 
fiat van gedeputeerden 'hoogst beden- 
kelijk'. Dat mag je toch niet verwach- 
ten van een openbaar lichaam dat zich 
in een geschil onafhankelijk dient op 
te stellen. Wat heeft het nog voor zin 
in beroep te gaan bij een instelling die 
zich, nog voor hoor, en wederhoor is 
toegepast, achter een van de partijen 
schaart ? Althans die indruk maakt 
het, aldus Van Eijk. eanduoorbe hoeranf' 
burgerlijke stand 28 februari - 6 maart 1979. 

overleden : Eta Helena Sluiter, oud 
81 jaar ; Gerrigje Garrelfs, geb. Kool, 
oud 86 jaar. 

ondertrouwd : Jan Willem de Haak 
en Karin Koning ; Johannes Arie Hen- 
rie Noltee en Marjolein Hoefnagel ; Mi- 
chaël Ferdenand Wasch en Karin Paap. 

overleden buiten de gemeente : 

Anna Maria Franken, geb. Kint, oud 
71 jaar, Jakob Abraham Stusm, oud 
70 jaar. 
vvatérslanlilïi mrt. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


8 


11.40 


19.44 

08.01 


9 


00.35 


08.40 


13.04 


21.07 


10 


01.44 


09.47 


14.00 


22.04 


11 


02.20 


10.22 


14.33 


22.37 


12 


02.57 


11.00 


15.07 
18.40 


23.16 


13 


03.25 


11.37 


23.59 


14 


04.00 . 


12.03 


16.09 


00.16 


15 


04.29 


12.32 


16.36 


00.40 


16 


04.58 


13.04 


17.05 


01.19 


17 


05.26 


13.40 


17.44 


01.49 


18 


06.02 


14.11 


18.19 


02.31 


19 


06.38 


14.50 


19.01 


03.06 


20 


07.18 


15.39 


19.49 


03.58 nieuwbouw noodzakelijk 
van jeugd- en wijkcentrum Niet alleen de behuizing van de jonge- 
rensocieteit 'De Nachtuil' is dringend 
aan vervanging toe ook het onderdak 
van het wijkcentrum 't Stekkie moet 
hoognodig worden vernieuwd. 

Het houten noodgebouw aan de Fahren- 
heitstraat verkeert in dusdanig slechte 
staat dat het niet langer valt te handha- 
ven. Regelmatig kletteren onderdelen 
naar beneden en een paar weken gele- 
den viel bij het openen een raam met 
sponning en al omlaag. Wij staan voor 
het feit dat binnenkort zowel 'De 
Nachtuil' als 't Stekkie een nieuw on- 
derkomen nodig hebben, zo deelde 
wethouder Aukema van financiën en 
onderwijs maandagavond tijdens een 
bijeenkomst van de kommissie van 
financiën, etc. aan de vergadering mee. 
Getracht zal worden de jongerensocie- 
teit en het wijkcentrum in een en het- 
zelfde gebouw onder te brengen. Maar 
de aktiviteiten van 'De Nachtuil' en die 
van 't Stekkie zullen in strikfvan el- 
kaar gescheiden ruimten plaatsvinden, 
aldus de portefeuillehouder. Met de 
plannen zal daarmee rekening worden 
gehouden. Voor de plaats van de nieuw- 
bouw wordt gedacht aan de open ruim- 
te achter de Van Pagée sport- 
hal nabij het winkelcentrum noord. Er 
is echter nog geen enkele beslissing ge- 
vallen en niets staat nog vast. Alles be- 
vindt zich nog in het stadium van on- 
derzoek. Ook over de bouwkosten 
kon wethouder Aukema nog geen en- 
kele mededeling doen. Maar het zullen 
wel forse bedragen worden, dacht hij. 
Net zomin als een eventuele aankoop 
door de gemeente van het verenigings- 
gebouw 'De Krocht' in het centrum 
van het dorp is de nieuwbouw van 't 
Stekkie en 'De Nachtuil' in het ge- 
meentelijk investeringsplan opgeno- 
men. Toch zullen wij niet aan de inves- 
teringen voor behoud en nieuwbouw ' 
van genoemde projekten, die van 
groot belang zijn voor de kulturele en 
maatschappelijke ontplooiing in Zand- 
voort kunnen ontkomen, aldus Auke- 
ma. 

De wethouder stelde de vervanging van 
de akkommodatie van de jongerenso- 
ciëteit maandagavond uitgebreid aan 
de orde in verband met het al dan niet 
handhaven van de beroepskracht van 
'De Nachtuil'. De salariskosten van de 
beroepskracht worden gedekt door 
een subsidie van CRM (f. 27.000,-) en 
een gemeentelijke bijdrage (f. 9.000,-) 
Op 1 april a.s. trekt het rijk zijn subsi- 
die in en de gemeente voelt er weinig 
voor de kosten, met het oog op de te 
verwachten hoge investeringen t.b.v. 
de jongerensociëteit, alleen te dragen. 
Dat betekent dat 'De Nachtuil' de be- 
roepskracht, die volgens bestuur en 
leden van de sociëteit niet kan wor- 
den gemist, volgende maand moet 
ontslaan. Dat vond de kommissie van 
financiën en onderwijs wat al te ab- rupt en adviseerde de wegvallende 
rijkssubsidie te kompenseren tot het 
moment waarop de aanvullende gege- 
vens over het jeugd- en jongerenwerk 
in Zandvoort bekend zijn. Op basis 
daarvan kan de raad tot een verant- 
woorde besluitvorming komen over 
het lot van de beroepskracht, aldus 
de kommissieleden. 
Eind deze maand zal de gemeenteraad 
een besluit nemen over de voortzetting 
van de subsidie tot juli a.s., wanneer 
de volksvertegenwoordiging zich zal 
buigen over de nota's van het jeugd- 
en jongerenwerk en het kommentaar 
en de konklusies van b en w. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 
3043 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 
(023) 242212 Garage Flinterman bv, 

Zandvoortselaan 365, Bentveld. 

Peugeot, Skoda en Daihatsu 

dealerservice 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop 
7550 STICKERS? ALLSTICK, voor 

kleine en grote stickers, 

Mr. Troelstrastraat 31 
2135 Zandvoortse Koerant bv, 

Koninginneweg 1 , Zandvoort 
CLAT NEDERLAND 

In Latijns-Amerika worden 
leden en leiders van de 
demokratische vakbewe- 
ging vervolgd. 

STEUN HEN 
EN HUN FAMILIES ! 

GIRO 1918108 
Solidariteitsfonds 
Ciat - Nederland 

Informatie, 

ook voor lidmaatschap, 

Nieuwe Gracht 47 

Utrecht 

Tel. 030-319675 fietspad over vier maanden gereed 
Dezer dagen is door het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland (P.W.N.) een 
begin gemaakt met de aanleg van een verhard, rekreatief rijwielpad, tussen de Bentvelds- 
weg en de Sophiaweg. De lengte van dat fietspad is bijna 3400'meter. Het vormt een eerste 
begin van een regionaal net van rekreatiebanen (wandel-, fiets- en ruiterpaden) volgens het 
Streekplan Zuid-Kennemerland. 

Het rijwielpad loopt over een gedeelte van het Visscherspad, de eeuwenoude verbindings- 
route tussen Zandvoort en Kraantje Lek bij Overveen. Dat terrein is voor een deel eigen- 
' dom van de Provincie en wordt door het P.W.N, beheerd. Voor de aansluiting van dit tracé 
met Kraantje Lek (met een ononderbroken lijn op de kaart aangegeven) is de medewerking 
van het Staatsbosbeheer noodzakelijk. Met de aanleg is 4 maanden gemoeid en men ver- 
wacht dat het pad voor de bouwvakvakantie in gebruik kan worden genomen. 
De totale kosten zijn geraamd op f. 620.000,--. Van dat bedrag neemt het Ministerie van 
CRM 75°/o voor haar rekening. Het werk wordt uitgevoerd door het aannemingsbedrijf B. 
ban Vuuren en Zn. uit Beverwijk. nieuws 

kort & klein • Twee toneelverenigingen sluiten de- 
ze maand het winterseizoen '78 - '79 

af met voorstellingen in het verenigings- 
gebouw 'De Krocht' aan de Grote 
Krocht. Op 16 en 17 maart brengt Wim 
Hildering de komedie 'In de holte van 
je arm' van Dimitri Frenkel Frank ten 
tonele en op 30 en 31 maart voert 'Op 
Hoop van Zegen' in hetzelfde gebouw 
'Claudia' van Rosé Franken op. De 
regie van de tonelisten van Wim Hilde- 
ring is in handen van Alie Bol en van 
de spelers van 'Op Hoop van Zegen' in 
die van Rob van Toornburg. 

• Een inwoner van de gemeente is 
voor honderden guldens opgelicht door 
een Duits sprekende man die hem per- 
ziese tapijten verkocht voor f. 800,—. 
De tapijten zouden afkomstig zijn van 
de Firato in Amsterdam. Later bleek 
dat de kleden niet meer dan f. 1 50,— 
waard zijn. De recherche heeft de zaak 
in onderzoek. 

• Een winkelier aan het Dorpsplein 
deed bij de politie aangifte van de ont- 
vreemding van een aantal betaal- 
cheques. Hij had de betaalmiddelen 
ontvangen bij de verkoop van diverse 
artikelen uit zijn zaak. Na aflevering 
van de goederen ontdekte hij dat de 
cheques gestolen waren. 

• Een onderzoek van de inspektie van 
de dierenbescherming bij een varkens- 
houderij op het binnenterrein van het 
circuit had tot gevolg dat enkele hok- 
ken werden afgekeurd. De hokken, 
waarin een twintigtal varkens verbleven, 
waren volgens de inspektie te vochtig. 
De varkens zijn inmiddels overgebracht 
naar een ander en beter onderkomen. 
hier 

staat 

uw 

brief vvd-raadsleden voelen zich betutteld DUIN 

Wie op de hoogte wil blijven over hoe 
onze duinen langzaam maar zeker te 
gronde gaan aan een te grote recreatie- 
druk, de overmatige aanleg van het 
nieuwe modeprodukt fietspaden, angst 
voor de zee en bovenal de in snel tem- 
po toenemende exploitatie door drink- 
waterbedrijven wordt het blad Duin 
zeer aanbevolen. Duin is een uitgave 
van de Stichting Duinbehoud en Wa- 
terwinning. Het is een uitstekend en 
zeer lezenswaardig tijdschrift. Een abon- 
nement op het tijdschrift dat viermaal 
per jaar verschijnt kost f. 5,— waarmee 
u bovendien het streven naar behoud 
van onze duinen steunt. 
Uit : Argus Stichting Kritisch Faunabe- 
heer, Argus verschijnt viermaal per jaar 
voorfl. 15,-, giro 3522188, t.n.v. 
Stichting Kritisch Faunebeheer - Den 
Haag. 

Redactie Contactblad v.d. Stichting 
Duinbehoud en Waterwinning, Postbus 
59, Leiden, giro 4016298 t.n.v. Kwar- 
taalblad Duin. 

J.L.G. Niessen. 
$* 'Of ik overbelast ben of niet maak ik 
zelf wel uit', riep het liberale raadslid 
Gielen woensdagavond in de kommis- 
sie van algemene zaken en ruimtelijke 
ordening bij de behandeling van de 
nota van b en w inzake de vertegen- 
woordiging van gemeenteraadsleden in 
verenigingen en instellingen die door de 
gemeente worden gesubsidieerd. 

In de nota komt het kollege tot de 
konklusie dat overbelasting van de 
raadsleden moet worden voorkomen, 
door de rechtstreekse bemoeienis van 
de gemeente in gesubsidieerde organi- 
saties, etc. sterk te verminderen. 
Dus geen aanwijzing en benoeming 
meer van raadsleden in stichting -en 
verenigingsbesturen die financiële 
steun van de overheid genieten. In ge- 
vallen waarin vertegenwoordiging van 
de gemeente noodzakelijk is kan deze, 
volgens b fin w, het best door leden 
van het kollege worden verricht. Die 
zijn daarvoor naar het oordeel van 
het gemeentebestuur beter toegerust 
dan de raadsleden doordat zij direkt 
kunnen terugvallen op de wekelijkse 
bijeenkomsten van het kollege en op 
hulp van de ambtenaren. 
Ook dit laatste schoot de heer Gielen 
in het verkeerde keelgat. Hieruit kon- 
kludeerde hij dat alleen burgemeester 
en wethouders van het ambtelijk appa- 
raat gebruik kunnen maken. 
Nou, dat is dan een foutieve gevolg- 
trekking, antwoordde kommissievoor- 
zitter Machielsen. Het argument van 
b en w is dat zij, omdat zij regelmatig 
op het raadhuis aanwezig zijn, eerder 
en sneller van de assistentievan de 
ambtenaren gebruik kunnen maken. 
'Dat lees ik er niet uit', wierp Gielen 
tegen. 

'De strekking is duidelijk', zei Machiel- 
sen. 

Evenals de heer Gielen voelde zijn par- 
tij- en f raktiegenoot Joustra zich door 
de nota 'betutteld'. Het uitgangspunt 
van het stuk is verkeerd, betoogde hij. 
Men moet niet uitgaan van mogelijke 
overbelasting van raadsleden, maar van 
de vraag of hun aanwezigheid in ver- 
heer Joustra de zaal uit op weg naar 
de bloedbank. 

Iemand die bergen kan verzetten. 
Niette beroerd om in een dozijn be- 
sturen zitting te nemen en daarnaast 
nog als donor op te treden. 
Zo één tref je nog zelden. steun 
ons werk MTERMATIONAl 

k' giro- 
454000 Gielen: 'ik kan wel op mezelf passen'. enigingsbesturen noodzakelijk is of 
niet. 

De heer Machielsen was van mening 
dat het gemeentebestuur zich wel de- 
gelijk zorgen dient te maken over een 
opeenstapeling van funkties en taken 
van de raadsleden. Al was het alleen 
maar vanuit menselijk oogpunt. De 
kommissieleden van de andere partijen 
waren het met zijn zienswijze eens en 
stelden zich achter de nota van aanbe- 
veling van b en w inzake de beperking 
van de bestuurlijke verplichtingen van 
raadsleden. 

De heer Joustra voelde zich nog lang 
niet overbelast en leverde daarvan 
prompt het bewijs. Hij vroeg de voor- 
zitter verlof de vergadering te mogen 
verlaten teneinde zich door het rode 
kruis bloed te laten aftappen voor de 
lijdende mensheid. 

Voorzitter Machielsen verleende hem 
dispensatie en even later beende de Z CIRCUIT 
VAN 
DS/OORT 

AKTIVITEITEN 

VOLGENDE WEEK Ma. Perspresentatie, autorensport- 
seizoen '79. 

Politie Bilthoven, rijvaardig- 
heidslessen. 

Di. MAC Zandvoort, training. 

Wo. Politie Noordwijkerhout, rij- 
vaardigheidslessen. 
OVAL Racing, ledendag. 

Do. Autovisie, cursus hogere rij- 
vaardigheid. 

Vr. Autovisie, als op donderdag. 

Zo. Mini Seven Club, ledendag. Inlichtingen 
Tel. 8284 HERVORMDE KERK 

zondag 1 1 maart a.s. 
1 0.00 uur : Ds. P. van Hall, gemeen- 
schap, dienst geref./herv. 
Jeugdhuis 
10.30 uur : Mevr. A. Joustra-Brokmeier 

GEREFORMEERDE KERK 

1 1 maart a.s. zondag : 

1 0.00 uur : Ds. P. van Hall, gemeen- 
schap, dienst geref./herv. 
in de gereformeerde kerk. 

19.00 uur : Ds. P. van Hall 

PROTESTANTENBOND 

zondag 1 1 maart a.s.: 
10.30 uur : Mevr. Ds. W.H. Buijs n.h. 
Zandvoort. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 10 maart a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 1 1 maart a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 

Caecilia koor. 
medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 10 en zondag 1 1 maart a.s.: 
Zuster E. Poldervaart;Spaans, Distel- 
straat 21, Nieuw Vennep, tel. 02526 
64 95. 
adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. ■ 
Eerste en derde woensdag van de maand 
van 17.30 uur tot 18.30 uur. 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 

Geeft advies, hulp en informatie, van - 
maandag t/rh vrijdagmorgen van 1 1 tot 
12 uur en iedere zondagmiddag van 4- 
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zand- 
voort. Telefoon 7373 

Maatschappelijk werk Zandvoort 

Noorderstraat 1 , tel. 34 59. 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en maan- 
dag van 1 9.00 - 20.00 uur. 

CRISISCENTRUM 

Schotersingel 2, Haarlem, telefoon 
023 - 25 61 98. 

Geeft direkt hulp wanneer u die nodig 
heeft bij akute problemen. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 

3044 Politie 
4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 
(023) 242212 Garage Flinterman bv, 

Zandvoortselaan 365, Bentveld. 

Peugeot, Skoda en Daihatsu 

dealerservice 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop 
7550 STICKERS? ALLSTICK, voor 

kleine en grote stickers, 

Mr. Troelstrastraat 31 
2135 Zandvoortse Koerant bv, 

Koninginneweg 1 , Zandvoort til 


omroepers geen koerant 91 IR 

ontvangen? AJ J J 
^ meubeJkeurzitparadijs 

Door koersdaling van de dollar 

enorme prijsverlaging op braziliaans lederen 

bankstellen — nu vanaf f. 1995,- 

dagelijks geopend van 9.30 - 1 7.30 uur 

voor alle inl. 070 - 553086 

Apeldoorn Europaweg 170 Vrijdag koopavond 

Scheveningen Gevers Deynootweg 83.. Donderdag 

koopavond 
Zandvoort Stationsplein 13 - 15 Vrijdag 

koopavond 
Scheveningen elke zondag geopend. IK zoek iemand die wer- 
kende huisvrouw'kan ver- 
vangen en eens met de kin- 
deren haar het strand wil 
gaan, enz. Werktijden in 
overleg. Mevr. Keur, tel. 
6089. 

WIE wil er 1 avond in de 
week op onze kinderen (5 
mnd. en 2 jr.) passen. 
SteUa en Bram Doorgeest, 
Brederodestraat 136, tel. 
21 86. 

DUITSE FAM. vr. Won. of 
FLAT omg. STRAND mnd. 
juli met 3 slaapk. Tel. 2525 
na 14.00 uur. 

Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 
handelsdru kwerk'. 
F.M. VAN DEURSEN 
Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 -2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker 

INLIJSTEN bij 

"DE BOET' 

winkelcentr. nw. noord 
Telefoon 02507 - 56 55 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 CHRISTIEN 
VERSTEEGE-THIELEMAN 
Flemingstraat 104 tel. 51 85 

Medisch gedipl. pedicure van 
het Elisabeth Gasthuis. Bij 
geen geh. bellen na 19.00 u. WONINGRUIL 

Aangeb. : 3 kamerflat met 
cv. en blijvend vrij uitzicht 
. Haarlem (Boerhaavewijk). 
Gevr.: woning in Zandvoort 
huur tot f. 300,-. 
Reakties naar : drukkerij 
Oudt bv, Achterweg 1 en 
vragen naar R. Doets. 

Verhuur - inrichting 
"DE WITTE ZWAAN" 

Voor elk feest of partij 
dat verhuren wij 

tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/ 37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 VOOR uw kreatieve hobby's 
Darwi klein, volksschilder- kunst enz.. 

"DE BOET" 
winkelcentrum nw. noord. 

Veilinggebouw 
"DE WITTE ZWAAN" GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT 

Voor een vrouwelijke kracht (leeftijd 18 - 23 jaar, ongehuwd) be- 
staat de gelegenheid gedurende de zomermaanden te worden aange- 
steld als assistente (salaris afhankelijk van leeftijd, variërend van f. 1.094,40 tot 
f. 1.751,10 bruto per maand). 

'Betrokkene zal worden belast met het toezicht op de kinderen, 
die op het strand verdwaald zijn en tijdelijk op de politiepost 
worden ondergebracht. 

De aanstelling geschiedt voor de maanden juni, juli en augus- 
tus. 

Er wordt gewerkt in een 40-urige werkweek, met wisselende 
vrije dagen (2 per week) volgens een dienstrooster. 
Werktijden per dag van 9.45 tot 17.45 uur. 

Sollicitaties - gericht aan de Burgemeester.van Zandvoort - 
dienen onder bijvoeging van een recente pasfoto te worden 
gezonden aan de Hoofdinspecteur-Korpsehef van de Gemeente- 
politie, Hogeweg37, 2042 GD Zandvoort. 
voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
dagelijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. play-in Kom naar de Play-ln, waar 
het leven een spel is. 
De hypermodernste speel- 
hal met de allernieuwste 
automaten. 

Zandvoort, Kerkstraat 11. 
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein Amsterdam, Nieuwendijk 37. 

2, tel. 21 64/37 1 3, tel . na _ 

18.00 uur 6658 
gemeente 
zandvoort bekendmaking 

De Burgemeester van Zandvoort maakt be- 
kend, dat met ingang van 5 maart 1979 ge- 
durende 14 dagen ter gemeentesecretarie, 
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde- 
ning, voor een ieder ter inzage liggen de vol- 
gende bouwplannen: 

1. oprichten van een verkoopruimte aan de 
Dr. CA. Gerkestraat nabij de Corn. Slegers- 
straat. 

2. oprichten van een transformatorstation 
aan het Mussenpad. 

3. oprichten van een sporthal op het voetbal- 
terrein gelegen aan de Vondellaan. 

Gedurende de termijn van de terinzagelegging 
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en 
wethouders bezwaren tegen deze bouwplan- 
nen indienen. 

Zandvoort, 2 maart 1979 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen V gemeente 

zandvoort bekendmaking 

De Burgemeester van Zandvoort brengt inge- 
volge artikel 22, 2e lid van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, 
dat de gemeenteraad bij besluiten van 27 
februari 1979 op grond van artikel 21 van 
deze wet heeft verklaard, dat voor: 

1. een perceel grond aan de Dr. CA. Gerke- 
straat nabij de Corn. Slegersstraat; 

2. een perceel grond gelegen nabij de voetbal- 
velden aan de Vondellaan 

bestemmingsplannen worden voorbereid. 

Genoemde besluiten liggen met bijbehorende 
tekeningen waarop met rode omlijning de 
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter 
gemeentesecretarie (bureau volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening) ter inzage. Zandvoort, 2 maart 1979. 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen V* WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF B.V. 

Boeriagestraa t 2 

Zandvoort. 

* TAPUTREINIGING 

* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX 

* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT- 
RE IN IGINSMACH INE 

BEL voor inlichtingen 0250? - 40 90 
of 02507-4764 men BBHHHI EBBHHB 

EJTUTI 

woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar : 

1. de beneden-duplexwoning 
VAN LENNEPWEG 71 zw. 
bestaande uit : woonkamer, 1 slaapka- 
mer. 

Huurprijs f. 108,80 per maand. 
B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woningen aan: 

a. alleenstaande 

b. 2 persoonshuishoudens. 

2. de eengezinswoning 
TOLLENSSTRAAT 15 

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, zolder. 
Huurprijs f. 179,10 per maand. 
B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 

a. jonge gezinnen met tenminste 1 kind. 

b. onvolledige gezinnen met tenminste 
3 kinderen. 

De toewijzing van deze woning geschiedt 
op het lidmaatschapnummer van de vereni- 
ging. 

Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. 
De beoordeling voor het verkrijgen van een 
woonvergunning berust bij het college van 
Burgemeester en Wethouders van de Ge- 
meente Zandvoort. 

De inschrijving dient schriftelijk vóór dins- 
dag 13 maart 1979 om 19.00 uur te ge- 
schieden aan het kantoor van de vereniging 
onder vermelding van Lidmaatschapnum- 
mer en geboortedatum. 
De uitslag van de voorlopige toewijzing 
zal eerst op donderdagmiddag 15 maart 
1979 om 2 uur in het gevelkastje aan het 
kantoor worden gepubliceerd. Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

v. Petegem & Zn. 

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT 
WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.0. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte W. COSTER b.v. 

Makelaar o.g. Ml 

üdNBM l 
IKJMCCJ Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 
Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar Door de koersdaling van de dollar 

zijn de Braziliaans lederen zitmeubelen 

enorm in prijs verlaagd! 
Luxueus 
Braziliaans bankstel 
voor slechts 2495, Echt leren bankstel uit Brazilië 
voor de prijs van kunstleren imitatie. 

Nederlands meest indrukwekkende kollektie 

luxe Braziliaans lederen zitmeubelen 

tegen importeursprijzen. 

Keuze uit meer dan 100 modellen van ƒ 1995,- tot ƒ 15.000,- 

Vrije dag? Meubelkeurdag! 

Zandvoort, Stationsplein 13-1 5 Dagelijks geopend vang 30-17 30 u Vrijdagavond meubelkoopavond Tel 02507-8494 

Apeldoorn, Europaweg 170 Dagelijks geopend van 9 30-17 30u Vrijdagavond meubelkoopavond Tel 055-233666 

Schevemngen, Gevers Deynootweg83 (I00m vanaf Kurhaus) Dagelijks geopendvan9 30-17 30u Donderdagavond 

meubelkoopavond Tel 070-553086 

* Zondag open: alleen Scheveningen van 11 tot 17 uur. 

meubelkeur zitparadijs 
Specialisten in leer 
ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975 Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 Chrysler- DEALER 

Simca — Maf ra — Sunbeam Autobedrijf 

l/T VERSTEEGE 

WÉmm O ZANDVOORT 02507-2345 VOOR 

Nieuwe en gebruikte auto's a 79e jaargang no. 20 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 13 maart 1979 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
eanduüüfrse 

redaktie en administratie: postbus 151. zandvoort, kon inginne weg 1, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement-.f25.0Qper jaar; per half jaar f 14.50 per postf 37.50 

losse eksemplaren: f 0,30 /advertentietarief : f 0.29 p mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro. 2911 087 / bank ned. middenstandsbank, rekeningnummer 67. 13 60.22 1 / giro van de bank 3 55 55tnv de zandvoortse koerant 

b&w willen politieburo 
terrein sterre der zee • • zandvoort 

krijgt 

weekmarkt B en w van Zandvoort hebben hun 
keus voor de plaats van een nieuw 
politieburo thans definitief bepaald. 
Zij achten het terrein van het voor- 
malige zusterhuis en bejaardenpen- 
sion 'Sterre der Zee' op de hoek van 
de Brederodestraat en de .Hogeweg 
het meest geschikt voor de bouw. 

Ruim vier maanden geleden wees korps- 
chef Van Mans de bouw van een onder- 
komen voor de politie op het terrein 
van 'Sterre der Zee' vierkant van de 
hand. Zijn bezwaren richtten zich 
vooral tegen de ligging van het nieu- 
we buro aan een kruispunt van aan- 
en afvoerwegen, waardoor het in en 
uitrijden van de politiewagens vooral 
tijdens de zomermaanden sterk wordt 
bemoeilijkt, de beperkte garage- en 
parkeerruimte voor de voertuigen en 
de situering van de parkeerplaatsen 
voor de bezoekers van het buro. Door 
het in- en uitrijden van de patrouille- 
wagens en de aankomst en het vertrek 
van auto's van de bezoekers zal een 
levensgevaarlijke situatie op het kruis- 
punt en de daarop aansluitende wegen 
ontstaan, voorspelde de heer Van Ma- 
ris. Niet alleen voor de volwassen weg- 
gebruikers, maar ook voor de school- 
jeugd ,die vier maal per dag de weg- 
kruising moet passeren. 
De voorkeur van de korpschef ging 
uit naar het terrein van de gesloopte 
Julianaschool aan de zuidzijde van de 
Brederodestraat. Die plaats biedt niet 
alleen voldoende ruimte voor het on- 
derbrengen van de auto's, maar heeft 
tevens het voordeel van een uitvals- 
weg aan de kant van de achter de 
Brederodestraat gelegen Lijsterstraat. 
Het kollege van b en w onderkende de 
bezwaren van de heer Van Maris, maar 
was van mening dat deze door de uit- 
voering van verkeerstechniese voorzie- 
ningen konden worden ondervangen. 
Bij de keuze van het gemeentebestuur zaken in zandvoort Ruim een jaar geleden verplaatste Bet- 
ty Steegman haar Aranka Modes van 
de galerij in de Kerkstraat naar de 
overkant, waar ze op no. 19 parterre 
tevens de Miniclub, leuke kleren voor 
de jeugd tussen 2 en 1 6 jaar, vestigde. 
Nu verhuist zij opnieuw, zij het zon- 
der zaak. Het gezin Steegman trekt 
naar het zuiden en Jannie en Andries 
van Marie nemen het bedrijf over. 
Het echtpaar Van Marie, geboren Kam- 
penaars, heeft drie zoons in de leeftijd 
van 13, 14 en 15 jaar, een leeftijd 
waarop hun moeder eindelijk weer 
eens wat tijd voor haar liefhebberij 
kan vrijmaken. Wat die liefhebberij is 
vertelt Jannie op de uitnodiging voor 
de afgelopen donderdag gehouden 
receptie : 'Weer aktief zijn in deze 
branches was al jarenlang mijn wens' 
en Andries geeft daaronder als kom- 
mentaar ; ' 'k Mocht haar niet langer 
meer afremmen'. 

Veel bloemstukken vertolkten don- 
derdagavond de goede wensen van 
relaties en vrienden, waaronder tal- 
rijke uit de sportwereld, waarin An- 
dries als sekretaris van Zandvoort'75 
en van de Badminton Club geen on- 
bekende is. En over een andere be- 
kende gesproken : Tanja Gebhard blijft 
als medewerkster aan Aranka Modes 
verbonden. 
voor 'Sterre der Zee' heeft de woning- 
bouw een belangrijke rol gespeeld: Zo- 
wel op het terrein van de vroegere Ju- 
lianaschool als op de plaats van het 
huidige politieburo aan de Hogeweg 
kunnen een aantal woningwetwonin- 
gen worden neergezet. De grond is 
eigendom van de gemeente. 'Sterre 
der Zee' is in handen van projektont- 
wikkelaar en bouwgigant'Wilma'die, 
tenzij de gemeente de grond overneemt 
voor de bouw van een politieburo, op 
het terrein premiekoopwoningen en 
huizen in de vrije sektor wil bouwen. Het voorstel van b en w zal op de bij- 
eenkomstvan de kommissie van alge- 
mene zaken en ruimtelijke ordening 
van 3 april a.s. worden besproken en 
vervolgens in de raadsvergadering van 
24 april a.s. behandeld. 
Pvda, cda en d'66 zijn voorstanders 
van 'Sterre der Zee' als plaats voor 
een nieuw politieburo. Ook voor hen 
weegt woningbouw in de sociale sek- 
tor het zwaarst. De vvd, die de bezwa- 
ren van de politie deelt, aarzelt nog. 
Inspraak nu houdt eveneens een slag 
om de arm. foto Jacob Koning oss in beeld In de regentenkamer van het Cultureel 
Centrum komen op het ogenblik 75 
jaren O.S.S. tot leven. Als onderdeel 
van het uitgebreide jubileumprogram- 
ma wordt er namelijk een tentoonstel- 
ling gehouden en we vragen ons af of 
er in Zandvoort wel één vereniging is 
die haar historie zo konsciëntieus voor 
het nageslacht vastlegt. Door middel 
van foto's, krantenknipsels, program- 
ma's en receptieboeken is de geschie- 
denis van jaar tot jaar te volgen. We 
weten nu bijvoorbeeld dat de konink- 
lijke goedkeuring op 21 november 1932 
werd verkregen en dat het vaandel 

mevr, kraan-meeth 

(als eerste voldeed O.S.S. aan het ver- 
zoek van het Cultureel Centrum om 
het daar ten toon te stellen) in 1904 
werd vervaardigd door de Vaandelfa- 
briek Van Diemen uit Dordrecht. Ver- 
der dat de receptie ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan werd bezocht door 
79 belangstellenden, die van het 35-ja- 
rig bestaan door 1 14 en dat het re- 
ceptieboek van het volgende lustrum 
106 handtekeningen bevat. En dat is 
nu het bijzondere, want het was toen 
1 944 en de oorlog had onze zandvoort- se gemeenschap uit elkaar gerukt en 
over het hele land verspreid. Dat er 
desondanks en ook ondanks de moei- 
lijke vervoersomstandigheden toch er- 
gens (het zal niet in Zandvoort zijn ge- 
weest) zoveel O.S.S. aanhangers bij el- 
kaar zijn gekomen om het 40-jarig 
bestaan te vieren zegt toch wel iets 
over de band die tussen hen bestond. 
Wat is er nog meer te zien op de ten- 
toonstelling ? Onafzienbare rijen 
medailles, vaantjes, diploma's, een 
paar ouderwetse gympakjes en foto's. 
Heel veel foto's van mensen waar we 
eigenlijk nooit meer aan denken, maar 
die we ons nu ineens weer heel duide- 
lijk voor de geest kunnen halen : de 
heer Van Noort, mevrouw Weenink, 
burgemeester Van Alphen en de heer 
Van Raalte, om er maar enkele te 
noemen. En dan natuurlijk foto's van 
uitvoeringen in Monopole. een zaal 
die nog steeds gemist wordt. En daar- 
om raden we iedereen aan, ook hen 
die nauwelijks weten wat een even- 
wichtsbalk, een wandrek, een bok, laat 
staan een 'brug met ongelijke leggers' 
is, om een kijkje op de ekspositie te 
gaan nemen. De regentenkamer staat 
namelijk niet alleen bol van het O.S.S. 
verleden maar ook van nostalgie ! nieuws 

kort&kleirv • In een woning aan de Keesomstraat 
werd door de PTT in samenwerking 
met de gemeentepolitie een 37 KWH- 
middengolfzender en een 1 .27 MC 
zender opgespoord, waarmee door de 
eigenaar werd uitgezonden. De appa- 
ratuur werd in beslag genomen. 

• Bij een botsing tussen een bromfiets 
en een auto op de hoek van de Halte- 
straat en de Zeestraat kwam de brom- 
fietser, een 17-jarige inwoner, ten val. 
Met een knieverwonding werd de jon- 
geman overgebracht naar een zieken- 
huis in Haarlem. 

• -Zondag 18 maart a.s. zal het start- 
schot klinken voor de jaarlijkse strand- 
loop over 4 km. (junioren t.e.m. 12 
jaar en veteranen) 8 km. (senioren) en 
21 km (eveneens senioren) welke even- 
als voorgaande jaren wordt georgani- 
seerd door oud-wielrenner Klaas Ko- 
per, in samenwerking met de wieler- 
klup 'Olympia' uit Amsterdam. Voor 
junioren t.e.m. 12 jaar bedraagt het 
inschrijfgeld f. 2,50, voor senioren die 
4 tot 8 km lopen f. 3,50 en voor se- 
nioren die deelnemen aan de halve 
marathon f. 5,-. De start voor de 4 
km. strandloop vindt om 14.00 uur 
plaats aan de kop van de Kerkstraat en 
die voor de afstanden 8 en 21 km aan 
de kop van het Wagemakerspad. Op 
beide plaatsen kunnen de deelnemers 
zich vanaf 1 1.00 uur laten inschrijven. 
Voor deelname aan de halve marathon 
is een mediese verklaring van gezond- 
heid vereist. prinsesseweg Het jarenlange streven van de georgani- 
seerde middenstand voor de totstandko- 
ming van een weekmarkt in het centrum 
zal binnenkort met sukses worden be- 
kroond. Het gemeentebestuur en de Cen- 
trale Vereniging voor de Ambulante 
Handel zijn het eens geworden over 
het houden van een weekmarkt op de 
woensdagen tussen 10.00 - 16.00 uur 
op de Prinsesseweg. Gedurende de so- 
mermaanden is er plaats voor plm. 75 
kramen en tijdens de winter voor on- 
geveer 40 stands. Voor het houden 
van de weekmarkt is de goedkeuring 
van de gemeenteraad vereist. Verwacht 
wordt dat de raadsleden zonder uit- 
zondering hun fiat aan het projekt 
zullen geven. • De Haarlemse Kamer van Koophan- 
del zal op 21 maart a.s. in de vergader- 
zaal van hotel Bouwes aan de kop van 
de Kerkstraat een nadere toelichting 
geven op de vorig jaar gehouden en- 
quête onder de zandvoortse nering- 
doenden over de ekonomiese beteke- 
nis van het toerisme en de toeristiese 
attrakties voor het bedrijfsleven. De 
bijeenkomst, die is georganiseerd door 
de federatie Handelsvereniging-Hanze 
Zandvoort, begint om 20.30 uur. • Donderdag a.s. zal het Strandschap 
Zandvoort een beslissing nemen over 
een viertal door het dagelijks bestuur 
voorgestelde maatregelen ter beveili- 
ging van de strandbezoekers en baders 
en zwemmers in zee. Het bestaande 
verbod om gedurende de periode tus- 
sen 1 5 mei en 1 5 september met mo- 
torvoertuigen en bromfietsen over het 
strand te rijden wil men voor het ge- 
hele jaar laten gelden, het f ietsverbod 
voor het strandgedeelte tussen Bloe- 
mendaal en paal 68 wil men tot voor- 
bij paal 68 uitbreiden en het verbod 
om met honden aan het strand te ver- 
schijnen wil men invoeren voor het 
gehele strand met uitzondering van het 
gedeelte tussen paal 67.250 en 68.5. 
Tenslotte wil het dagelijks bestuur de 
afvaart en aankomst van pleziervaar- 
tuigen langs het strand drasties beper- 
ken door middel van aanwijzing van 
bepaalde ligplaatsen voor boten. In te- 
genstelling tot de aan de zeilvereniging 
Zandvoort verpachte parkeerhaven aan 
het zuiderstrand zullen deze ligplaat- 
sen voor bezitters van vaartuigen, 
vrij en kosteloos toegankelijk zijn. 
De bijeenkomst van het strandschap 
vindt plaats in het gemeentehuis en 
begint 's morgens om 1 1 .00 uur. De 
vergadering is openbaar. Biet daden. 
Boe eens 
iets terug. 

DE KOERANT BEZORGEN 
2X IIM DE WEEK 

een leuke bijverdienste voor jongens en 
meisjes. Je kan je vanaf heden opgeven 
bij het kantoor van de Zandvoortse Koe- 
rant aan Koninginneweg 1 (gebouw voor- 
malige Mariaschool). 

Geopend op de werkdagen tussen 10-12 
uur en 14 - 17 uur, behalve woensdagmid- 
dag. RAADSLEDEN INFORMEREN 
NAAR MINISTERIËLE CIRKULAIRE 

In een brief aan b en w vragen de vvd- 
raadsleden Gielen en Jongsma zich af 
waarom de raadsleden tot op heden 
nog niet op de hoogte zijn gebracht 
van de door het ministerie van volks- 
huisvesting en ruimtelijke ordening 
op 19 januari j.l. aan het kollege toe- 
gezonden cirkulaire over de verkoop 
van woningwetwoningen aan huurders. 
Uit de cirkulaire blijkt .aldus de brief- 
schrijvers, dat de gemeenten zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk op 19 juni a.s., 
een beleidsnota 'Verkoop woningwet- 
woningen' moeten vaststellen. Dat be- 
tekent dat de raad van Zandvoort ui- 
terlijk in de raadsvergadering van mei 
a.s. hierover een beslissing dient te ne- 
men, aldus de heren Gielen en Jongs- 
ma. Zij willen weten wanneer b en w 
de raad hierover de nodige informatie, 
denkt te verschaffen. Informatie, 
die nodig is om een verantwoorde be- 
slissing te kunnen nemen. De afgevaar- 
digden delen mee slechts bij 'toeval 
kennis te hebben genomen' van de 
ministeriële cirkulaire. 

Voor een goed begrip: het op- en vaststellen 
van een beleidsnota inzake de verkoop van 
woningwetwoningen wil niet zeggen dat de 
gemeenteraad besluit tot verkoop van wo- 
ningwetwoningen over te gaan. De raad kan 
tot de konklusie komen dat die verkoop on- 
gewenst is en besluiten geen woningwetwo- 
ningen van de hand te doen. De zandvoortse 
gemeenteraad heeft meerdere keren te ken- 
nen gegeven er niets voor te voelen woning- 
wetwoningen te verkopen. 
familieberichten WONINGRUIL 

Aangeb. : 3 kamerflat met 
cv. en blijvend vrij uitzicht 
. Haarlem (Boerhaavewijk). 
Gevr.: woning in Zandvoort 
huur tot f. 300,-, 
Reakties naar : drukkerij 
Oudt bv, Achterweg 1 en 
vragen naar R. Doets. 

Is er nu geen typisch vrou- 
welijke baan voor huisvrou- 
wen die tijd over hebben 
die wat bij willen verdienen 
en die het leuk vinden om 
met mensen om te gaan ? 
Nou en of, schoonheidsad- 
viseuse bij Oriflame ! 
Wij geven een gratis oplei- 
ding en een goede begelei- 
ding bij uw werk. U be- 
paald zelf de verdienste en 
investering. 

Bent u plm. 10 uur p.w. 
beschikbaar en in bezit van 
auto en telefoon, bel dan 
vrijblijvend 023-256972. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RTTMAN 
Telefoon 4365 Met droefheid geven wij U kennis dat heden van 
ons is heengegaan mijn lieve vrouw en onze zorg- 
zame moeder, grootmoeder en zuster 

KLASINA CATHARINA SLOOVES 

echtegenote van Cornelis Davids 

op de leeftijd van 72 jaar. Zandvoort : 


C. Davids 
C. Deelman-Davids 
J. Deelman 


Assendelft : 


N. Davids 
G. Davids-Meulebeek 


Haarlem : 


G. Menke-Slooves 
K.C. Menke 
en kleinkinderen. 


Zandvoort, 9 maart 1979. 
Emmaweg 20. 

De crematie zal plaats vinden op woensdag 14 
maart a.s. om 14.00 uur, in het Crematorium te 
Velsen, halte Driehuis-Westerveld. 

Moeder is opgebaard in de aula van Onderling 
Hulpbetoon, Poststraat 7, Zandvoort. Bezoek- 
uur : dinsdag van 19.30 - 20.00 uur. 

Tevens gelegenheid tot condoleren na de crema- 
tie in de koffiekamer van het Crematorium. 

Vertrek Juliana van Stolbergweg 10, Zandvoort, 
om 13.15 uur. 
Door koersdaling van de dollar 

enorme prijsverlaging op braziliaans lederen 

bankstellen — nu vanaf f. 1995,-- 

dagelijks geopend van 9.30 - 17.30 uur 

voor alle inl. 070 - 553086 

Apeldoorn Europaweg 170 Vrijdag koopavond 

Scheveningen Gevers Deynootweg 83.. Donderdag 

koopavond 
Zandvoort Stationsplein 13 - 15 Vrijdag 

koopavond 
Scheveningen elke zondag geopend. nieuws 

kort & klein • Vrouwen H ie vorig jaar oktober 
geen gehoor nebben gegeven aan de 
uitnodiging tot deelname aan het 
baarmoederhalskankeronderzoek 
kunnen zich alsnog laten onderzoeken 
en wel op donsdagmorgen 20 maart a. 
s. in het gezondheidscentrum aan het 
Beatrixplantsoen. Het onderzoek zal 
worden verricht door het Centraal Bu- 
ro voor Keuringen op medies - hygie- 
nies gebied te Den Haag. 
In 1 978 heeft 38°/o van de uitgenodig- 
de vrouwen gehoor gegeven aan de op- 
roep, 30°/o deelde mee in het afgelo- 
pen anderhalf jaar te zijn onderzocht 
en 32% liet verstek gaan. Laatstge- 
noemd percentage vrouwen zijn nu op- 
nieuw uitgenodigd aan het onderzoek 
deel te nemen. 

Het ligt in de bedoeling de vrouwen, 
geboren in de jaren '26, '29, '32, '35, 
'38, '41 en '44 het a.s. najaar op te 
roepen, waarna in 1980 een volgende 
■ eeks jaargangen zal volgen. RENAULT 5 BESTEL (TL uitv. zonder a. bank) 
Nu tijdelijk f. 9.950,- 

Rinko 

Oranjestraat 2-12 

Zandvoort 

Tel.: 02507-2323/2424 RENAULT 
SnsMerk WTERNATIOBÜUi Rumoer is terreur. 

Laten we zacht zjjn voor elkaar. \h i r uihnmuu »i t r i;i WiiW. ruiuufu i/wiruuii h,„n d». u Itwtt u u uit rui;, <| f»; <k V i/i Wtim/*i irfu hlmi! Ci luitihtndtr pvslbui, J8I 2600 ,\J Dvlft Met droefheid geven wij U kennis dat heden van 
ons is heengegaan mijn lieve man en onze zorg- 
zame vader en grootvader 

JOHAN RUDOLF ANTON HENDRIK 
GROSZE NIPPER 

echtgenoot van Justina den Hartigh 

op de leeftijd van 70 jaar. 
Zandvoort: 
Haarlem : Zandvoort : Zandvoort : Tenerife : J.B. Grosze Nipper - 
den Hartigh 
Ruud en Gees Grosze 

Nipper 
Judith en Rolf 
Leo en Karin Grosze 

Nipper 
Kim, 
Herman en Mieke 

Grosze Nipper 
Mark 
Rob en Yvonne Grosze 

Nipper 
Jacqueline Zandvoort, 10 maart 1979. 
Q. van Uffordlaan 74 

De crematie zal plaats vinden op woensdag 14 
maart a.s. om 10 uur in het Crematorium te 
Velsen, halte Driehuis Westerveld. 

Vader is opgebaard in de aula van Onderling 
Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort. Bezoek 
op dinsdag van 20.00 - 20.30 uur. 

Tevens gelegenheid tot condoleren na de crema- 
tie in de koffiekamer van het Crematorium. 

Vertrek van huis om 9.15 uur. de openbare bibliotheek heeft per 1 april 
plaats voor een 

PARTTIME MEDEWERKER M/V 

voor het uitleenwerk. 

de werktijden zijn : 

maandag 15-17 uur 

dinsdag 10-12 uur en 15-17 uur 

woensdag 15-17 uuren 19-21 uur 

vrijdag 15- 17 uur 

en eens in de twee weken op 

zaterdag van 10 - 14 uur. 

totaal 14 uur per week. 
diploma mulo / mavo strekt tot aanbeveling. 
Sollicitaties vóór 20 maart richten aan : 
openbare bibliotheek, t.a.v. sollicitatiekom- 
missie, postbus 1 90, 2040 ad zandvoort. 
inlichtingen : gerttoonen, bibliothekaris 
(tel. 41 31) openbare 
bibliotheek 

gemeente 
zandvoort bekendmaking 

De burgemeester van Zandvoort maakt be- 
kend, dat met ingang van 19 maart 1979 
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, 
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde- 
ning, voor een ieder ter inzage ligt een plan 
tot uitbreiding van het volkstuinencomplex 
gelegen aan de Keesomstraat. 

Gedurende de termijn van de terinzageleg- 
ging kan een ieder schriftelijk bij burgemees- 
en wethouders bezwaren tegen dit plan in- 
dienen. 

Zandvoort, 7 maart 1979. 
De Burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen. 

79e jaargang no. 21 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 16 maart 1979 
eanduoorrs nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, koninginneweg 1, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags -abonnement: f25. - per jaar; per half jaarf 1450 perpostf 37.50 

^— — ^TIM^ ' III I HI IIIII I JI I i m ■■.■■■■ . «* 

losse eksemplarenf 0,30/advertentietanef f 0.29 p mm (kontraktprijzen op aanvraag) /postgiro 29 11 087 /bank ned middenstandshank, rekeningnummer 67 13 60 221 /giro van de bank 3 55 5 5tnv de zandvoortse koerant sein 
groen voor bouw burgerlijke stand woning eerste burger Burgemeester Machielsen kan zijn wo- 
ning aan de Quarles van Uffordlaan 
gaan bouwen. Eind vorige week heb- 
ben Gedeputeerde Staten van Nrd. 
Holland met gebruikmaking van de art. 
19 procedure van de wet op de ruim- 
telijke ordening toestemming gegeven 
met de uitvoering te beginnen. 

Artikel 1 9 geeft de provincie de be- 
voegdheid een bouwvergunning te ver- 
lenen in die gevallen waarin gedeputeer- 
den nog geen definitieve beslissing over 
een reeds door de gemeenteraad goed- 
gekeurd bestemmingsplan hebben ge- 
nomen. In dit geval het bestemmings- 
plan deel III A t.b.v. de bouw van een 
woning voor de eerste burger van Zand- 
voort aan de zuidzijde van de lommer- 
rijke entree van het Kostverlorenpark. 
Tegen het bestemmingsplan maakten 
diverse landelijke natuurbescherming- 
en miljeuorganisaties.alsmede het kon- 
taktorgaan van de huurders van de va- 
kantiehuisjes in het park, bezwaar. 
Eerst bij de gemeenteraad en toen die 
de protesten afwees en het plan goed- 
keurde, bij de provincie. Tijdens een 
vorig jaar gehouden hoorzitting toon- 
den gedeputeerden begrip voor de 
argumenten van de natuurbeschermers 
en deelden hun mening dat het fraai 
begroeide laantje tussen het park en 
de Quarles van Ufforslaan intakt dien- 
de te blijven. 

Terwijl de provincie zich beraadde over 
een beslissing in zake het bestemmings- 
plan, diende het gemeentebestuur van 
Zandvoort bij de staten een aanvraag in 
om in afwachting van een besluit over 
het plan alvast met de bouw te mogen 
beginnen. Naar aanleiding van dit ver- 
zoek werden de tegenstanders van het 
bestemmingsplan vorige maand op- 
nieuw in de gelegenheid gesteld hun 
bezwaren naar voren te brengen. 
Die waren onveranderd gebleven. 
Door de bouwvan de woning werd de 
doorstroming van een goedkope huur- 
woning naar een koopwoning, waarop 
het bestemmingsplan was gebaseerd, 
niet bevorderd. De burgemeester, zo 
betoogden de natuurbeschermers, laat 
in Zandvoort geen huurwoning achter. 
Integendeel. 

Aan het slot van de hoorzitting deelde 
de voorzitter mee, dat gedeputeerden 
zo spoedig mogelijk een uitspraak over 
de aanvraag van het zandvoortse ge- 
meentebestuur zouden doen. Dat is thans 
gebeurd door het afgeven van een ver- 
klaring van geen bezwaar door Ge- 
deputeerde Staten. Niets staat de 
bouwvan de woning nu meer in de 
weg en de vaststelling van het bestem- 
mingsplan deel III A is thans nog slechts 
een formaliteit. 

Je kan er, zo schreef de koerant eerder, 
wanneer GS eenmaal met gebruikma- CLAT NEDERLAND 

In Latijns-Amerika worden leden| 
en leiders van de demokratische 
vakbeweging vervolgd. 

STEUN HEN 
EN HUN FAMILIE'S ! 

GIRO 1918108 
Solidariteitsfonds 
Clat - Nederland 

Informatie, 

ook voor lidmaatschap, 
Nieuwe Gracht 47, Utrecht, 
Telefoon 030 -319675 

De natuurbeschermers rekenen er op dat de eerder door wethouder 
Van der Mije Pzn. namens de gemeente gedane toezegging 'dat de 
natuur bij de bouw van de burgemeesterswoning zoveel mogelijk zal 
worden gespaard', gestand wordt gedaan. Het nakomen van de be- 
lofte zal vooral afhangen van het toezicht op de bouw, aldus de mil- 
jeuvrienden. 

king van art. 19 een verklaring van geen 
bezwaar hebben afgegeven, een vies sma- 
kend drankje op innemen, dat het be- 
stemmingsplan later door de provin- 
cie wordt goedgekeurd. Eerst toe- 
stemming verlenen om te bouwen en 
dan met de boodschap komen dat 
het niet doorgaat, ligt de gemiddelde 
vaderlandse bestuurder niet. Voor zo'n 
perverse daad schrikt hij terug. bezuiniging 

uitbreiding 

raadhuis De kritiek vanuit de gemeenteraad op de uitbreiding van het raadhuis, waarvan 
de kosten volgens de frakties van pvda, d'66 en inspraak nu te hoog waren 
(f. 7. 000. 000,-), is voor het kollege van b en w aanleiding geweest het door 
het gelegenheidsduo Ingwersen / Wagenaar ontworpen bouwplan aanzienlijk 
'af te slanken '. Er is voor honderdduizend gulden in het projekt besnoeid. 
Waaruit de in het ontwerp aangebrachte bezuinigingen bestaan is niet bekend. 
Het oorspronkelijke model van de architekten is nooit in de openbaarheid ge- 
bracht en aan het publiek getoond. De koerant mocht de tekeningen van het 
dorpskantoor -niet zien, laat staan publiceren. Alsof het ging om een konstruk- 
tie van een bankkluis, inplaats van een gebouw voor de gemeentenaren. 
B en w denken nu uitsluitend in termen van een utiliteitsgebouw. Sober en 
doelmatig. Niet langer gericht op aanpassing bij de architektuur van het hui- 
dige raadhuis en het karakter van de noordbuurt, of wat er na de rigoereuze 
sanering nog van rest. 

Inmiddels wordt op aandrang van de raad nog steeds naarstig gezocht en uit- 
gekeken naar mogelijke alternatieven voor de uitbreiding van het gemeente- 
huis. Daarbij wordt gedacht aan de aankoop van gebouwen en of (leegstaande) 
zak'enpanden in het dorpscentrum. 

Het ligt in de bedoeling van het gemeentebestuur het herziene uitbreidingsplan 
begin april aan de kommissies van bijstand en advies voor te leggen en aan het 
eind van die maand door de raad te laten behandelen. Daarbij zullen waarschijn- 
lijk ook de alternatieve mogelijkheden aan de orde komen. watërstahrJën mrt 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


16 


04.58 


13.04 


17.05 


01.19 


17 


05.26 


13.40 


17.44 


01.49 


18 


06.02 


14.11 


18.19 


02.31 


19 


06.38 


14.50 


19.01 


03.06 


20 


07.18 


15.39 


19.49 


03.58 


21 


08.09 


16.12 


20.40 


03.43 


22 


09.11 


17.14 


22.00 


06.00 


23 


10.44 


18.45 


23.38 


06.40 


24 


12.18 


20.21 


— .— 


20.41 


25 


01.04 


09.07 


13.20 


21.24 


26 


01.42 


09.46 


14.11 


22.14 


27 


02.33 


10.37 


15.00 


23.06 


28 


03.20 


11.30 


15.40 


23.44 


29 


04.06 


12.10 


16.22 


00.32 


30 


04.47 


12.50 


17.04 


01.08 


31 


05.26 


13.29 


17.49 


01.53 7 maart - 13 maart 1979 

overleden : Tine Braun, geb. Swit- 
ters, oud 58 jaar ; Agnes Koelemij., geb 
metselaar, oud 74 jaar ; Adriana Cor- 
nelia Tegelaar, oud 87 jaar ; Johan Ru- 
dolph Anton Hendrik Grosze Nipper, 
oud 70 jaar. 

ondertrouwd : Marco Gerardus Ja- 
cobus Adegeest en Relinde Andrea Nee- 
rincx ; Ashley Hillary en Louise Maria 
Wensen ; 

getrouwd : Rawfael Tadraws Mor- 
gan Tadraws en Ute Dagmar Margare- 
the Engels. 

geboren buiten de gemeente : Lau- 
rentia Renate, dv. C. Visser en A.W.A. 
Schouten ; Remco, zv.CJ.J. Voswijk 
en M. Zwaag. 

overleden buiten de gemeente : 

Klasina Catharina Davids, geb. Slooves, 
oud 72 jaar ; Ottot Gerhard Wilhelm 
Lambert van Straaten, oud 41 jaar. nieuwe strandregels Het Strandschap Zandvoort, dat giste- 
ren in het gemeentehuis vergaderde, 
heeft de door het dagelijks bestuur 
van het schap voorgestelde wijziging 
van de ordemaatregelen.die een onge- 
stoord verblijf van de bezoekers van 
het strand moeten waarborgen, aan- 
vaard. 

Die maatregelen betreffen een verbod 
om met motorvoertuigen en brommers 
over het strand te rijden, een fietsver- 
bod van 15 mei tot 15 september tus- 
sen 9 en 1 8 uur, een hondenverbod en 
de aanwijzing van een beperkt aantal 
afvaart- en landingsplaatsen voor zeil- 
en motorboten gedurende eerder ge- 
noemde periode. Voor het verbod van 
motorvoertuigen, dat voor het gehele 
jaar geldt, kan in bepaalde gevallen 
door het dagelijks bestuur van het 
schap ontheffing worden verleend. In 
dit verband werd door strandschapaf- 
gevaardigde Attema gepleit voor vis- 
sers.die hun vangsten afvoeren met 
vrachtwagens. 

De door het strandschap nog nader aan 
te wijzen lig-, afvaart- en landingsplaat- 
sen voor vaartuigen zullen in principe 
vrij en kosteloos toegankelijk zijn. 
Maar het ligt wel in de bedoeling een 
registratie van de boten in te voeren 
die op de vrijplaatsen worden gesta- 
tioneerd. Op deze wijze wil men trach- 
ten de zaak in de hand te bouden. Bo- ten zonder registratienummer zullen 
van de ligplaatsen worden verwijderd. 
Lukt het niet het parkeren van boten 
aan het strand op enigszins bevredigen- 
de wijze te regelen, moet worden 
overwogen tot een afvaart en landings- 
verbod over te gaan, zei voorzitter Ma- 
chielsen. 

Alle leden van het strandschap waren 
het er over eens dat de gewijzigde or- 
demaatregelen zo duidelijk mogelijk 
aan het publiek kenbaar moeten wor- 
den gemaakt. Niet alleen door middel 
van aanwijzingen aan het begin van de 
strandafgangen en aan het strand, maar 
ook via publikaties in kranten, week- 
bladen, etc. Overigens waren de strand- 
schapleden zich er van bewust dat de 
uitvoerbaarheid van de maatregelen, 
vooral op drukke zomerdagen, niet 
eenvoudig zal zijn. 
Daarom zal een eventuele aanvraag 
om tijdens het zomerseizoen met ka- 
melen- aan het strand te verschijnen, 
een attraktie die de plaats moet inne- 
men van het ezeltje- en paardjerijden 
in vroeger dagen, ernstig door het da- 
gelijks bestuur van het strandschap 
worden bestudeerd. De reusachtige 
dieren, die zich meestal in woestij- 
nen plegen op te houden, hebben 
nogal wat ruimte nodig om zich te 
bewegen en te verplaatsen. Vandaar 
dat een verzoek zeer krities zal wor- 
den bezien. JFm*>. ^ A L> •<V<- ■*"'"? £**& **% fr*v' f; groeten ZANDVOOST, Ha- ftaavhuis. 
//ee/ir de uitbreiding van het raadhuis al heel wat tongen en 
pennen in beweging gebracht, ook de totstandkoming ging 
indertijd niet van een leien dakje. Toen de plannen om het 
op de huidige plaats te bouwen al rond waren bood de Zand- 
voortsche Terrein- en Hotel Maatschappij de gemeente elders 
gratis een stukgrond aan. Dit aanbod betekende een bespa- 
ring van f. 8.000,-- en was dus wel het overwegen waard. Toch 
bleek de meerderheid van de raad geporteerd voor de oorspron- 
kelijke plek en besloot op 24 februari 1911 tot aankoop van 
de grond. Een poging van een aantal inwoners om het raadsbe- 
sluit bij Gedeputeerde Staten nietig te doen verklaren mislukte, 
en op 3 september 1912 werd het raadhuis, bij die gelegenheid 
door burgemeester Beeckman 'een sieraad voor dorpeling en 
vreemdeling' genoemd, met veel ceremonieel geopend. De af- 
gebeelde prentbriefkaart is, en dat valt af te leiden uit de leeu- 
wen op het bordes, van latere datum. Toch kozen wij deze 
kaart om daarmee nog eens de aandacht te vestigen op de bij- 
zonder fraaie deuren, die later voor de fontein zouden moe- 
ten wijken. IN ZESTIEN JAAR 
NIET ZO KOUD 
ALS DEZE WINTER Nu de meteorlogiese winter die de 
maanden december, januari en febru- 
ari omvat teneinde is, kan de balans 
van deze winter al grotendeels wor- 
den opgemaakt. 

De gemiddelde temperatuur van de 
drie wintermaanden was in De Bilt 
min 0.8 graden Celsius, dat is drie gra- 
den beneden normaal. Het was de koud- 
ste winter sinds 1963 die overigens 
met een gemiddelde temperatuur van 
min drie graden Celsius nog heel wat 
kouder was. 

Met een koudegetal van 206 kan de 
afgelopen winter als de zevende stren- 
ge winter van deze eeuw worden ge- 
klasseerd. Het aantal vorstdagen be-. 
droeg in De Bilt 71 tegen normaal 46. 
Het aantal ijsdagen 32 tegen normaal 
12. Ook hiermee skoorde 1963 hoger 
met respektievelijk 77 vorst- en 40 ijs- 
dagen. Januari was duidelijk de koudste 
van de afgelopen drie wintermaanden 
en het koudste tijdvak lag tussen 30 
december en 7 januari. De strengste 
vorst kwam voor op 3 januari; op ver- 
schillende plaatsen vroor het toen 
meer dan 20 graden met als laagste 
temperatuur min 24,4 graden Celsius 
te Lelystad. De voornaamste winter- 
periode duurde van eind december 
tot eind februari. Daaraan waren in 
december twee korte vorstperioden 
voorafgegaan. 

De afgelopen winter zal echter vooral 
als een barre winter te boek staan van- 
wege zijn sneeuwstormen en zware 
ijzel. De voornaamste sneeuwstormen 
woedden in de nacht van 30 op 31 de- 
cember en op 1 4 februari toen veel 
plaatsen in het noorden van het land 
gei'soleerd raakten door opgewaaide 
sneeuwduinen. In totaal werden in De 
Bilt 36 sneeuwdagen geteld, twee 
maal zo veel als normaal. Het aantal 
ijzeldagen lag tussen de vijf en tien. 
De zwaarste ijzel kwam voor op 20 en 
23 januari welke laatste dag wel als de 
nationale ijzeldag kan worden betiteld. 
Op beide dagen viel meer dan 5 milime- 
ter regen bij temperaturen die enkele 
graden onder nul waren. De totale hoe- 
veelheid neerslag van de afgelopen win- 
ter was iets boven normaal. Gemiddeld 
over het gehele land viel 190milimeter 
tegen 175 normaal. Vaak zijn strenge 
winters tamelijk zonnig maar met de 
afgelopen winter was dit juist niet het 
geval. In De Bilt werden slechts 108 
uren zon geregistreerd, wat bijna 60 
uur te weinig is. Op 52 van de 90 da- 
gen heeft de zon helemaal niet gesche- 
nen. 
familieberichten familieberichten 
f r v 1 1 1 1 iti THE CANTERBURY TALES van Pier Paolo Pasolini en met High 
Griffith, Laura Betti en Ninetto Davo- 
li in de voornaamste rollen worden 
vanavond en morgenavond in de 
openbare. bibliotheek aan de Prinses- 
seweg door Film-inn Zandvoort, ver- 
toond. Aanvang van beide voorstel- 
lingen 9 uur. Zij zullen worden on- 
derbroken door een koffiepauze. 

Zoals veel laat-middeleeuwse vertellin- 
gen zijn ook de Canterbury Tales (ver- 
tellingen van de pelgrims naar de kan- 
telberg) aaneengeregen tot een los ver- 
band , door een uitwendige oorzaak 
die de vertellers bijeenbrengt. In Boe-' 
caccio's Decamerone is het de pest 
die het galante gezelschap uit Floren- 
ce verdrijft; bij Chaucer is het de be- 
faamde pelgrimage naar Canterbury, 
het graf van Thomas Beckett, die een 
zeer gemengd gezelschap bijeenbrengt 
in de herberg,'De Wapenrok', in South- 

wark op de zuidelijke Theemsoever. 
Het is een bonte groep, aflaatkramer, 
ridder, non, burger en handwerker 
zitten naast elkaar. Tezamen vormen 
zij een doorsnee van de engelse maat- 
schappij in de vijftiende eeuw. De 
goedronde waard sluit zich bij de 
pelgrims aan en stelt voor, tot tijdkor- 
vrome legenden volgen elkaar op. Elk 
vogeltje laat Chaucer zingen zoals het 
'gebekt is en zo ontstaat een geheel 
vol kleurige afwisseling, waarin men 
alle humor, gevoelens en interessen 
van die tijd —en van elke tijd— terug- 
vindt. Daartussendoor kibbelen de 
reizigers of spoort de vorlijke waard 
hen aan om aan hun vertelplicht te 
voldoen. 

Deze verhalen, die de bedevaartgan- 
gers elkaar vertellen om de tijd tij- 
dens hun pelgrimage te doden, zijn 
door Pasolini dankbaar aangegrepen 
om de meest favoriete zonden onder 
zijn soortgenoten in beeld te bren- 
gen. Maar zoals immer worden over- 
spel, diefstal, bedrog, jaloezie, heb- 
zucht en afvalligheid van geloof bij 
hem een bont en uitbundig kijkspel. Diep bedroefd geven wij kennis van het plotselinge overlijden van onze 
geliefde moeder en schoonmoeder 

MARGARETHA JOHANNA CLASINA JANSE 

weduwe van Dirk Brand 

op de leeftijd van 53 jaar. 

Zandvoort: Bram 
Bentveld : Rita - Gerrit 
Amstelveen : Henk - Ans 

Zandvoort, 12 maart 1979, 
Koningstraat 95. 
Correspondentie-adres : 
Duinwindelaan 14, Bentveld. 

Zij stelde haar lichaam ter beschikking voor de medische wetenschap. Na een zwaar lijden is van ons heengegaan onze zorgzame man, vader en 
lieve opa 

ALBERT VAN MOPPES 

op de leeftijd van 78 jaar 

W.P. VAN MOPPES - GAMMISCH 
kinderen en kleinkinderen 
Familie D. Rubens 

Zandvoort, 14 maart 1979. 
Prinsesseweg 26 

Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaartcentrum, Zijlweg 63 te 
Haarlem van 14.00 uur tot 15.00 uur en van 19.00 tot 19.30 uur, uitge- 
zonderd zaterdagavond en zondagavond. 

De crematie zal plaats hebben maandag 1 9 maart om 11.30uurinhet 

Crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld. 

Vertrek van het Uitvaartcentrum omstreeks 1 1.00 uur. 

Geen bezoek aan huis. 
Geen bloemen. kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 18 maart a.s.: 

10.30 uur : Ds. C. Mataheru 

Jeugdkapel 

10.30 uur : Dhr. J. Lasthuis. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 18 maart a.s.: 
10.00 uur : Ds. P. van Hall 
19.00 uur : Ds. J.C. Bos te Haarlem- 
. Oost. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 18 maart a.s.: 
10.30 uur : prof. dr. A. van Biemen, 
n.h. Bentveld. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 17 maart a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 18 maart a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering. 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. 

St. Caecilia koor. ( I.M. ) belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 
3043 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 
(023) 2422 12 Garage Flinterman bv, 

Zandvoortselaan 365, Bentveld. 

Peugeot, Skoda en Daihatsu 

dealerservice 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop 
7550 STICKERS? ALLSTICK, voor 

kleine en grote stickers, 

Mr. Troelstrastraat 3 1 
2135 Zandvoortse Koerant bv, 

Koninginneweg 1 , Zandvoort 
medische dienst 2^ -CIRCUIT 
PVAN 
NDMDORT 
AKTIVITEITEN 

VOLGENDE WEEK 

Ma. TRAINING 

licentiehouders KNAC 
Di. MAC Zandvoort trainingen 
Wo. Politie Noord Iwijkerhout 

rijvaardigheidsl essen 

Politie Bilthoven 

rijvaardigheidslessen 
Do. Politie Utrecht 

rijvaardigheidslessen 

Ter Laan, testen 
Vr. TRAINING 

licentiehouders KNAC 
Za. Voorjaarsraces 
Zo. Voorjaarsraces 

Inlichtingen 
Tel. 8284 DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. ZUSTERDIENST 

zaterdag 1 7 en zondag 1 8 maart a.s.: 
Zuster A. E. Boschma, Linnaeusstraat 
7 flat 4, tel. 42 77. 
ting ieder een verhaal te laten vertellen. 
Het plan wordt aangenomen en de 
volgende morgen rijden de pelgrims de 
weg naar Canterbury op, en vertellen 
om beurten hun verhaal. De aard en 
de trant van de vertellingen wisselen 
naar gelang van de vertellers. Pittige 
volksverhalen, ridderromantiek, en eanduoorrse haeranr ] 
Hiermede willen wij iedereen hartelijk 
bedanken voor de enorme belangstelling 
die ons jubileum en de opening van de 
zaak tot een onvergetelijke dag voor ons 
maakte. 

Tom en Til Loos 
Winkelcentrum - noord Verkoopster 

gevraagd door 

Brossois Schoenhandel 

Kerkstraat 30, Zandvoort 
VERSTEEGE 

# ttotetoWerttbrflt 

Jfraltefttast 18 - Ztnbbooct 
VelcCoon 02507-4499 RENAULT 5 BESTEL (TL uitv. zonder a. bank) 
Nu tijdelijk f. 9.950,-- 

Rinko 

Oranjestraat 2-12 

Zandvoort 

Tel.: 02507-2323/2424 RENAULT 

WIE BETAALD DE VEERMAN 8 dagenKRETA 

vertrek 25 maart voor f. 595,00 

op basis van half-pension in het 4 sterren hotel AKTI ZEUS. 
of 

10 dagen COSTA DEL SOL 

vertrek 29 maart f. 565,00 

Hotel Playa el Retiro / half-pension. 

Campingreis op 29 maart voor f. 365,00 

Ook 1 1 dagen kan in hetzelfde 3-sterren hotel / halfpension 

maar dan vertrek op 23 maart voor f. 565,00 

GRAN CANARIA : 

Appartement vertrek op 17/19/23/24/25/26/ 

30 of 31 maart - 8 dagen f, 485,00 

elke dag langer f. 15,00 p.p. 

OVER GOEDKOOP VLIEGEN GESPROKEN ! ! ! ! 

Amsterdam - Jakarta VV f. 1.800,00 

Amsterdam - Honkong VV.... f. 2.150,00 
Amsterdam - Tokyo VV f. 2.333,00 

Dat is het weer voor deze week. NEEN, er komt net nog wat geweldigs 
binnen. 

GRAN CANARIA 

3-sterren bungalow, 19 maart - 15 dagen f. 578,00 

TENERIFE — bungalow- 15 dagen f. 498 00 REISBUREAU 
KERKMAN 

Grote Krocht 20 - Zandvoort 
Telefoon 02507-2560/3203 else GAAN IEDER EE 't Kinderwinkeltje 
is weer open 

maar nu alleen nog voor kinderen 
van tot 16 jaar (ook voor baby's). 

ipnlöplBiil loptóf^i^ L Daarom zijn alle kinderen 
weer welkom bij Else 't Kinderwinkeltje 

Je weet wel bij die gróte beer! Daarom zijn alle moeders 

(en de oudere dochters) 

vanaf nu welkom bij Ansje Ansje Molenaar 

:vi^;;;^ ; ;* ; .tf :; Gaisthu|s;plem graag tot ztensl II A + T « B ' 

H.U MOtt IfOfy 2638 
meubelkeurzttparadijs 

Door koersdaling van de dollar 

enorme prijsverlaging op braziliaans lederen 

bankstellen — nu vanaf f. 1995,-- 

dagelijks geopend van 9.30 - 17.30 uur 

voor alle inl. 070 - 553086 

Apeldoorn Europaweg 170 Vrijdag koopavond 

Scheveningen Gevers Deynootweg 83. .Donderdag 

koopavond 
Zandvoort Stationsplein 13-15 Vrijdag 

koopavond 
Scheveningen elke zondag geopend. gemeente 
zandvoort bekendmaking Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
brengen ter algemene kennis, dat zij voorne- 
mens zijn over te gaan tot 

VERPACHTING VAN DE 
KAMPWINKEL 

op het gemeentelijk caravanterrein "De Zee- 
reep" voor het seizoen 1979. 

Gegadigden - die in het bezit dienen te zijn 
van de hiervoor vereiste vergunningen e.d. - 
kunnen hun aanbiedingen schriftelijk 
indienen bij burgemeester en wethouders 
van Zandvoort, Raadhuisplein 16 te Zand- 
voort en wel tot uiterlijk 30 maart 1979 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
De secretaris, De burgemeester, 

J. Hoogendoorn H. Machielsen %0M -IMh^ifl ■ m+ ,,.;,,, iS JiÖlïiis«?^ii 

De fraaie Qp^^l^^^^^^^^M^^M^ 
gemak. Maar öökl^^!W^^^i3-^iii^^^ : 
komfort. Laadruimte? Klap de achterbank ! Ij 
naar voren en er kan zelfs een koelkaèfffialP^ 
binnen. Parkeren? Geen probleem, f* //* 
Zuinig? Reken maar. f ■;■ y..^///' 

Plezier? Dat begint al '.-;.. liSSf^d 

bij de testrit. ^ 
?«&< ^■■■**ii > ■ all». 

Door de koersdaling van de dollar 
de Braziliaans lederen zitmeubelen 
enorm in prijs verlaagd! C&4& 

Luxueus 
Braziliaans bankstel 
voor slechts 2495, Echt leren bankstel uit Brazilië 
voor de prijs van kunstleren imitatie. 

Nederlands meest indrukwekkende kollektie 

luxe Braziliaans lederen zitmeubelen 

tegen importeursprijzen. 

Keuze uit meer dan 100 modellen van ƒ 1995,- tot ƒ 15.000,- 

Vrije dag? Mcubclkcurdag! 

Zandvoort, Stationsplein 13-1 5 Dagelijks geopend van 9 30-17 30u Vrijdagavond meubelkoopavond Tel 02507-8494 

Apeldoorn, Europaweg 170 Dagelijks geopend van 9 30-17 30 u Vrijdagavond meubelkoopavond Tel 055-233666 

Scheveningen,GeversDeynootweg83(l00m vanaf Kurhaus) Dagelijks geopend van 9 30-17 30u Donderdagavond 

meubelkoopavond Tel 070-553086 

* Zondag open: alleen Scheveningen van 11 tot 17 uur. 

meubelkeur zitparadi is 
Specialisten in leer WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF B. V. 

BoerJagestraat 2 

Zandvoort. 

* TAPUTREINIGING 

* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX 

* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT- 
REIN IGINSMACH INE 

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90 
of 02507-4764 BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap GRATIS HALEN EN BEZORGEN 
Binnen 1 a 2 dagen terug. 

Bij 5 stuks stoomgoed 50°/o korting ook 
op gordijnen en dekens. 

"ONE HOUR CLEANING SERVICE' 

stomerij 

Haltestraat 39 - tel. 02507-2810 

U belt.... 
Wij komen! ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Laan van Berlijn 118 - Tal. 023 - 331975 Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 
U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 
Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 
v.Petegem&Zn. 

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde. Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT 
omroepers ZANDVOORT 

gestoffeerde kamers voor 
alleenstaande vanaf f. 350,- 
p.mnd. 

Zandvoort Housing Service 
02507 - 46 96 Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

F.M.VAJNDEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02S07 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. RITMAN 
Telefoon 4365 WONINGRUIL 

Aangeb. : 3 kamerflat met 
cv. en blijvend vrij uitzicht 
. Haarlem (Boerhaavewijk). 
Gevr.: woning in Zandvoort 
huur tot f. 300,--. 
Reakties naar : drukkerij 
Oudt bv, Achterweg 1 en 
vragen naar R. Doets. Is er nu geen typisch vrou- 
welijke baan voor huisvrou- 
wen die tijd over hebben 
die wat bij willen verdienen 
en die het leuk vinden om 
met mensen om te gaan ? 
Nou en of, schoonheidsad- 
viseuse bij Oriflame ! 
Wij geven een gratis oplei- 
ding en een goede begelei- 
ding bij uw werk. U be- 
paald zelf de verdienste en 
investering. 

Bent u plm. 1 uur p.w. 
beschikbaar en in bezit van 
auto en telefoon, bel dan 
vrijblijvend 023-256972. OLIEVERVEN 

PENCELEN - 

ENZ. 

bij 

"DE BOET" 
winkelcentr. nw. noord 
Telefoon 02507 - 56 55 play-in 

Kom naar de Play-ln, waar 
het leven een spel is. 
De hypermodernste speel- 
hal met de allernieuwste 
automaten. 

Zandvoort, Kerkstraat 1 1 . 
Amsterdam, Nieuwendijk 37. INLOSTEN bij 

"DE BOET" 
winkelcentr. nw. noord 
Telefoon 02507 - 56 55 
3a. £. ^Balledux & ^n. 

WONINGINRICHTING sTnds 1923 
Haltestraat 27 - 29 - Tel. 2596 b.o.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte v. è. Werff mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. 
H. W. COSTER ..v. 

Makelaar o.g. ra 

UdNSM Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar eanduaorrse haeranr 79e jaargang no. 21 — vrijdag 16 maart 1979 MARKT OP KONINGINNEDAG 
Het 'Komité viering koninginnedag' zet de traditie voort om op 30 
april een feestmarkt te houden op het Kerkplein en naaste omgeving. 
Zij die belangstelling hebben voor een kraam kunnen zich vanaf he- 
den opgeven bij mevrouw E.A.F. Beuks-Keesing, Van Galenstraat 
9, tel. 49 51. Asp. deelnemers(sters) aan de markt worden verzocht 
zich niet, zoals voorheen, te wenden tot het gemeentehuis, of het 
buro van de vw, maar uitsluiten tot bovengenoemd adres. Zij die 
zich reeds hebben opgegeven bij raadhuis of vw dienen zich alsnog 
met mevrouw Beuks in verbinding te stellen. 

Het inschrijfgeld voor volwassenen bedraagt f. 20,-- en voor jonge- 
ren t.e.m. 16 jaar f. 10.-. Niet kommersiele instellingen, maatschap- 
pelijke hulporganisaties e.d. kunnen zonder betaling een kraam aan- 
vragen. Het inschrijfgeld dient voor 21 april a.s. te worden overge- 
maakt op rekeningnummer 56.57.25.556 van het 'Komité viering 
Koninginnedag' bij de Algemene Bank Nederland, Grote Krocht 
1 2. Het gironummer van de ABN is 971 1 . Op het betalingstrookje 
bij storting of overmaking vermelden 'Inschrijfgeld markt konin- 
ginnedag. TUBERCULOSEBESTRIJDING 
NOG STEEDS NODIG 

De meeste mensen denken dat tubercu- 
lose een overwonnen ziekte is. Zij heb- 
ben in zoverre gelijk, dat de vere sana- 
toria en de ligtentjes bij boerderijen 
van vrieger verdwenen zijn. Maar wist 
u, dat er jaarlijks nog zo'n 2000 tbc- 
patiënten worden ontdekt in ons land ? 
Nog maar enkele weken geleden werd 
in het Gooi een geval van open tuber- 
culose ontdekt, waardoor tientallen 
mensen zich onder mediese behande- 
ling moesten stellen. 
Waakzaamheid blijft dus geboden. 
Daarom is ook zo'n stokoude instel- 
ling als de Emmabloemkollekte nog 
steeds niet overbodig. Uw grootouders 
kochten al een 'Emmabloempje' om 
de tuberkulosebestrijding te steunen. 
Tegenwoordig worden er geen bloemp- 
jes meer aangeboden, omdat die nu 
veel te duur zijn. De kollektant komt 
met een intekenlijst langs de deur. 
Misschien is er in uw woonplaats hele- 
maal geen kol lekte, maar krijgt u een 
girokaart in de brievenbus. Maar hoe 
er ook een beroep op uw steun wordt 
gedaan, blijf de Emmabloem in ere 
houden. U maakt het met uw bijdrage 
mogelijk, dat de tbc-konsultatieburo's 
in stand worden gehouden, dat er bevol- 
kingsonderzoek plaatsvindt, dat de 
kruisverenigingen hun aandeel in de 
tbc-bestrijding kunnen blijven leveren. 
Want prakties iedere cent van uw gift 
komt ten goede aan het werk. De on- 
kosten blijven tot het absolute mini- 
mum beperkt, dat heeft men bij de 
Stichting 'De Emmabloem' in vele ja- 
ren van zuinigheid wel geleerd. In de 
week van 26 maart tot 1 april wordt 
er weer Emmabloemkollekte gehouden. 
Geef aan de kollektant, vu' de giro- 
kaart in, of schrijf een eigen giro- of 
bankkaart uit ten name van de Emma- 
bloem, Riouwstraat 7, Den Haag, giro- 
rekening 116000. sport — spel Op één wedstrijd na vonden ook afge- 
lopen zondag geen kompetitieduels op 
de velden plaats. In de afdeling waar- 
in Zandvoortmeeuwen uitkomt werd 
alleen de ontmoeting tussen Beverwijk 
en Zaandijk gespeeld, uitslag 1-1. De 
ranglijst van de kompetitie ziet er als 
volgt uit : Stormvogels 


10 


8 


1 1 


17 21-7 


Zandv.m. 


10 


6 


3 1 


15 15-9 


WSV'30 


10 


4 


5 1 


13 16-11 


KFC 


10 


5 


3 2 


13 11-10 


TYBB 


10 


3 


5 2 


11 14-14 


Beverwijk 


11 


3 


5 3 


11 12-17 


Nw. Vennep 


10 


4 


1 5 


9 12-17 


HBC 


10 


2 


4 4 


8 15-12 


Velsen 


10 


3 


2 5 


7 9-13 


VVB 


11 


1 


5 5 


7 8-16 


Zaandijk 


12 


2 


3 7 


7 1 2-23 


QSC 
10 


1 


3 6 


5 15-20 


adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. 
Eerste en derde woensdag van de maand 
van 17-30 uur tot 18.30 uur. 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 

Geeft advies, hulp en informatie, van 
maandag t/m vrijdagmorgen van 1 1 tot 
12 uur en iedere zondagmiddag van 4 
tot 5 uur. Postbus' 100, 2040 AC Zand- 
voort. Telefoon 7373 

Maatschappelijk werk Zandvoort 

Noorderstraat 1, tel. 34 59. 
Dagelijks van 9.00 • 10.00 uur en maan- 
dag van 19.00 - 20.00 uur. 

CRISISCENTRUM 

Schotersingel 2, Haarlem, telefoon 

023-256198. 

Geeft direkt hulp wanneer u die nodig 

heeft bij akute problemen. Is er dan niemand op wie 
rekenen als je wilt leren Bezen e 
in een land waar 90% van alle o 
analfabeet is? sss 
Jazeker: OpGastaanTafel-deelnemers. Die zijn bereid een financiële 
bijdrage te leveren voor de strijd 
tegen het analfabetisme in Gumee- 
Bissau. De oorzaak daarvan? Toen 
Guinee-Bissau in 1974 onafhanke- 
lijk werd, lieten de Portugezen een 
land achter waarvan ze de land- 
bouw, de gezondheidszorg en het 
onderwijs schandelijk hadden ver- 
waarloosd. Een uitgebuite bevolking 
- waarvan 90% analfabeet was! - 
stond voor de loodzware opgave 
om helemaal uit het niets eèn mens- 
waardig bestaan te gaan opbouwen. 
Door enorme inspanningen is die 
bevolking er inmiddels in geslaagd 
de eerste sucessen te boeken in de 
strijd tegen honger, armoede en 
analfabetisme. En wel door op eigen 
kracht een uniek onderwijssysteem op te zetten, waarin leren èn werken 
hand in hand gaan. Een harde 
noodzaak, omdat het agrarische 
Guinee-Bissau te arm is om allen 
gratis onderwijs te laten volgen zo- 
als bij ons. Door bijvoorbeeld 
's.morgens op het land te werken en 
's middags te leren, dragen de leer- 
lingen nu zelfbij aan de kosten van 
hun onderwijs. Terwijl ze bovendien 
op die manier meewerken aan de 
wederopbouw van hun land. 

Door de geweldige inzer van de 
bevolking blijkt die onderwijsaan- 
pak op steeds meer plaatsen succes 
te hebben. Maar die opzet kon met 
van de grond komen voordat onder 
andere financiële bijdragen uit 
Nederland het de jongeren m 
Guinee-Bissau mogelijk hadden gemaakt om landbouwgereedschap 
te kopen. Pas daarna konden ze 
gaan werken om te leren. Die nood- 
zaak van financiële bijdragen bestaat 
nog steeds. Omdat op nog veel 
meer plaatsen in Guinee-Bissau 
jongeren landbouwgereedschap 
moeten kunnen kopen om zo aan 
hun eigen onderwijs te kunnen 
werken. En omdat ook projecten 
moeten worden opgezet om de 
ouders van die kinderen te leren 
lezen en schrijven. Daarom is het 
nodig dat ook in 1979 mensen mee- 
doen met de Gast GIR0 100200 DEN HAAG 
eanduoorrse hoersnr 
BEGIN NIET AAN DE GROTE SCHOONMAAK KOOP EEN ANDER HUIS ! ! ! 

TE KOOP IN ZANDVOORT woonhuizen SCHELPENPLEIN 

Winkel / woonhuis. 

Ind. : winkel, woonkamer, keuken, toilet, binnenplaatsje. 

Ie verd.: 2 sip. kamers, balkon. 

BOD GEVRAAGD 

ZUIDERSTRAAT 

Zandvoorts huisje voorzien van cv. 
Ind.: woonkamer met moderne open keuken, studeerka- 
mer, badkamer met ligbad. Ie verd.: 2 sip. kamers. 
Vraagprijs f. 175.000,- k.k. 

HELMERSTRAAT 

Winkel / woonhuis. 

Parterre ca. 55 m2 bedrijfsruimte, ook als woongedeelte 

te gebruiken. 

Ie verd.: ruimte voor 2 sip. kamers, douchekamer met 

toilet en wastafel. Vliering over het gehele pand. 

Vraagprijs f. 175.000,- k.k. 

VAN OSTADESTRAAT 

Woonhuis met zomerhuis. 

Ind.: woonkamer met plavuizenvloer en open keuken, 
kelder, toilet / douche. Ie verd.: 2 slaapkamers, vliering. 
Zomerhuis : woonkamer, slaapkamer, keuken en toilet. 
Vraagprijs f. 215.000,- k.k. 

MARNIX V. ST. ALDEGONDESTRAAT 

Vrijstaand woonhuis met zomerhuis. 

Ind.: woonkamer, gang, keuken, toilet. Ie verd.: 2 gr. en 

1 kl. slaapkamer, douche. Zomerhuis : 3 kamers, keuken. 
Vraagprijs f. 215.000,- k.k. 

ZEESTRAAT 

Benedenwoning met voor- en achtertuin, schuur. 
Souterrain : gang, toilet, keuken, douche, 2 gr. slaapka- 
mers. Beg.gr.: entree, gang, toilet/zitbad, moderne keu- 
ken, woonkamer m. open haard, 1 sip. kamer m. balkon. 
Vraagprijs f. 245.000,- k.k. 

KOSTVERLORENSTRAAT 

Hoekwoning met voor- en achtertuin, schuur. 
Ind.: gr. woonkamer met zijkamer, hal, toilet, ruime keu- 
ken, kelder. Ie verd.: 3 gr. sip. kamers, 1 kl. sip. kamer, 
douche / toilet. 
Vraagprijs f. 245.000,- k.k. 

MARNIX V. ST. ALDEGONDESTRAAT 

Halfvrijst. woonhuisTnet voor en achtertuin, cv. gas. 
Ind.: entree, toilet, woonkamer met open haard, eetkeu- 
ken met app. Ie verd.: 3 sip. kamers, douchekamer. Pla- 
vuizenvloer op beg. grond. 
Vraagprijs f. 295.000,- k.k. 

MARISSTRAAT 

Royaal woonhuis met voor- en achtertuin (m. zitkuil), 
stenen schuur, cv. 

Ind.: woonkamer met open haard, luxe open keuken, toi- 
let. Ie verd.: 2 gr. en 1 kl. sip. kamer met wastafels, bad- 
kam. m. 2e toilet en douche. 2e verd.: 2 kamers en berg- 
ruimte. 
Vraagprijs f. 298.000,- k.k. 

MARISSTRAAT 

Hoekwoning met voor- en achtertuin, cv. gas. 
Ind.: woon/eetkamer, hal, toilet, keuken. Je verd.: 3 slp- 
kamers, douchek. met 2e toilet. 2e verd.: zolder en 1 ka- 
mer. 
Vraagprijs f. 335.000,- k.k. 

FAZANTENSTRAAT 

Halfvrijstaand woonhuis met garage, voor-, zij- en achtertuin. 
CV. gas. Ind.: entree, woonkamer, keuken, kelder, toilet. 
Ie verd.: 4 sip. kamers, douche / toilet. Ruime zolder. 
Vraagprijs f. 345.000,-k.k. 

TOLWEG 

Hoekwoning met voor, zij- en achtertuin en zomerhuis. 
Ind.: entree, gang, keuken, bijk., woonkamer. Ie verd.: 
3 slaapkamers, douchekamer, 2e toilet. 2e verd.: zolder- 
kamer en berging. Zomerhuis : 2 kamers, open keuken, 
toilet. 
Vraagprijs f. 355.000,- 

OOSTERPARKSTRAAT 

Hoekwoning met tuin en stenen berging. 

Ind.: entree / hal, m. parket, gr. uitgeb. keuken (13 m2), 

toilet, kamer-en-suite v.v. parket en dubb. beglazing. 

Ie verd.: 3 kamers, douche, 2e toilet. 2e verd.: gr. kamer 

sip. kamer, berging en zolder. C.V. gas. 

Vraagprijs f. 377.000,-k.k. 

KOSTVERLORENSTRAAT 

Halfvrijstaande villa met garage, voor-, zij- en achtertuin. 
Ind.: ruime L-vormige living, keuken, hal, toilet. Ie verd. 

2 gr. en 1 kl. sip. kamer, badk. met bad, toilet. 2e verd.: 
2 kamers, keuken, toilet, douche. 

Vraagprijs f. 495.000,-k.k. JULIANAWEG 

Dubbele bungalow, w.v. een woonhuis is verhuurd. 
Ind.: vrij op te leveren woonhuis : beg.gr. hal, gang, toi- 
let, keuken, voork. (5x4), achterk. (5 x 4). 
Ie verd.: 2 sip. kamers, overloop. 
Woning is v.v. cv. gas. 
Vraagprijs f. 495.000,-k.k. 

OOSTERPARKSTRAAT 

Vrijst. villa, cv. gas, zomerhuis. 

Ind.: entree, toilet, woonk. m. parket, keuken en bijkeu- 
ken, achtertuin. Ie verd.: 4 sip. kamers. Zomerhuis: woon- 
k., sip. k., badk. m. toilet bad en wastafel, bergschuur. 
Vraagprijs f. 498.000,- k.k. 

BURG. NAWIJNLAAN 

Halfvrijst. villa met voor- en achtertuin, inpandige garage 
en cv. gas. Ind.: entree, royale woonk. m. open haard 
open eiken keuken met app., toilet. Ie verd.: 3 slp.kamers, 
badk. m. bad, douche en toilet. 2e verd.: 2 kamers en zol- 
der. Plavuizen over gehele beg.gr. 
Vraagprijs f. 565.000,- k.k. 

BREDERODESTRAAT 

Vrijst. bungalow met garage, cv. gas. 

Ind.: entree, gang, woonk. met. parket en openhaard, 

mod. woon-eetkeuken, bijkeuken, kelder en stookruimte. 

Ie verd.: 2 gr. en 2 kl. sip. kamers, badkamer en toilet, 

vliering. 

Vraagprijs f. 625.000,-k.k. 

FRANS ZWAANSTRAAT 

Vrijst. bungalow m. gr. zonneterassen. 

Ind.: entree, hal, toilet, zitkamer m. parket, 2 sip. kamers, 

badk. m. bad, mod. keuken, bijkeuken. Ie verd.: zoler 

met logeerkamer. Aanbouw : kamer, keuken, douche. 

Cv. gas en w.w. voorziening. 

Vraagprijs f. 625.000,-k.k. 

HEEMSTEDE - EYKMANLAAN 

Drive-in woning met tuin en cv. gas. 
Ind.: entree, garage, gang, kamer, toilet, Ie verd.: woon- 
kamer met open keuken. 2e verd.: badk. m. bad en 2e 
toilet, 3 sip. kamers (Ie en 2e verd. zijn v.v. eiken vloeren 
en luxaflex). 
Vraagprijs f. 295.000,- k.k. 

bedrijfspanden 

PASSAGE "* 

luxe kapsalon met beautydepartment, sauna en solarium 
Zeer gunstig gesitueerd nabij centrum en strand. 
Dit pand is te koop of te huur. 

PASSAGE 

In het centrum van het dorp een DAG winkel, circa 40 

m 2 met kelder. 

Vraagprijs f. 145.000,- k.k. 

flats 

TJERK HIDDESTRAAT "Duinwijck" 

2 kamer-hoekflat op 8ste etage 

Vraagprijs f. 150.000,- 

BURG. VAN ALPHENSTRAAT "Duinroos" 

2 kamer-hoekflat op 1ste etage. 

Vraagprijs f. 155.000,- 

BURG. VAN ALPHENSTRAAT "Duinroos" 

2-kamer hoekflat op 3e etage. 

Vraagprijs f. 160.000,- 

HOGEWEG 56 "Welgelegen" 

2 kamerflat op 1ste etage. 

Vraagprijs f. 164.500,- 

DE RUYTERSTRAAT 

2 kamerflat op Ie etage. 

Vraagprijs f ; 165.000,- 

TJERK HIDDESTRAAT "Duinwijck" 

3 kamerflat op 6e etage. 

Vraagprijs f. 175.000,- TJERK HIDDESTRAAT 

3-kamer-hoekflat op 3e etage. 
Vraagprijs f. 175.000,- LEEUWERIKENSTRAAT 

4 kamerflat op 4e etage 
Vraagprijs VAN GALENSTRAAT "Sonnevanck" 

3 kamerflat op 1ste etage. 

Vraagprijs f. 185.000- 

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 57 

3 kamerflat op 3e etage. 

Vraagprijs f. 189.000,-von DE RUYTERSTRAAT 

3 kamerflat op 4e etage. 
Vraagprijs 

KAREL DOORMANSTRAAT 

4 kamerflat op 3e etage 
Vraagprijs 

HOGEWEG 56 

3 kamerhoekflat op 4e etage. 
Vraagprijs f. 195.000,- f. 210.000,- f. 210.000,- BURG. VAN ALPHENSTRAAT "Santhorst" 

4 kamer-maisonette op 5e en 4e etage. 

Vraagprijs f. 215.000,- 

VAN GALENSTRAAT "Livorno" 

4 kamerhoekflat op 1ste etage, garage. 

Vraagprijs f. 219.000,- TROMPSTRAAT15 

4 kamerflat op 2e etage. 
Vraagprijs 

PASSAGE 3 

2. kamerflat op 9e etage. 
Vraagprijs 

PASSAGE 3 

2 kamerflat op 6e etage. 
Vraagprijs 

PASSAGE .3 

2 kamerflat op 2e etage. 
Vraagprijs 

KAREL DOORMANSTRAAT 

4 kamerflat op 2e etage 
Vraagprijs 

PASSAGE 3 

2 kamerflat op 2e etage. 
Vraagprijs 

BURG. VAN FENEMAPLEIN 

4 kamerflat op Ie etage. 
Vraagprijs 

BURG. VAN FENEMAPLEIN 

4 kamerflat op 6e etage. 
Vraagprijs 

BURG. VAN FENEMAPLEIN 

4 kamerflat op 6e etage, garage. 
Vraagprijs 

BURG. VAN FENEMAPLEIN 

4 kamerflat op 5e etage, garage. 
Vraagprijs 

PASSAGE 3 

3 kamerflat op 10e etage. 
Vraagprijs te huur 

TJERK HIDDESTRAAT 

3 kamerflat op 3e etage. 
Huurprijs per maand SEINPOSTWEG 

2 1/2 kamerflat op 8e etage. 
Huurprijs per maand f. 225.000,- 
f. 225.000,- 
f. 225.000,- 
f. 225.000,- 
f. 230.000,- 
f. 245.000,- 
f. 245.000,- von f. 1.100,- f. 1.100,- f. 165.000,- BREDERODESTRAAT 

Woonhuis met voor- en achtertuin, woonkamer, 3 slaap- 
kamers. 
Huurprijs per maand f. 1 .000,- INLICHTINGEN 

MAKELAARSKANTOOR KANTOOR ZANDVOORT 
Kostverlorenstraat 115 
Telefoon 02507 - 2614 CENSE 

AANKOOP/VERKOOP - HYPOTHEKEN 

TAXATIES - HUUR/VERHUUR 

ADMINISTRATIE - ASSURANTIËN KANTOOR AMSTERDAM 

Passeerderstraat 4-6 
Telefoon 020 - 228888 79e jaargang no. 22 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 20 maart 1979 
eandu 
nieuwsblad voor zand voort, bentveld en aerdenhout 
redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort.koninginnewegl, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnerrient: f25. - per jaar; per half jaar f 14 50 per post f 37S0 losse eksemplaren: f 0,30/advertentietarief f 0.29 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / pcstgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67.13 60 221 / giro van de bank: 35555lnv de zandvoortse koerant hoofdkommies Jaap de Muinck na halve eeuw 
met pensioe 

Afgelopen week werden de verdiensten 
van Jaap de Muinck, tot 14 maart j.l. 
hoofdkommies bij het Gas- en Water- 
leidingbedrijf, in de plaatselijke en re- 
gionale pers breed uitgemeten. Vrijdag- 
middag gebeurde dit opnieuw, zij het ' 
nu op het raadhuis, waar het echtpaar 
De Muinck in het bijzijn van weder- 
zijdse familie en ten overstaan van tal- 
rijke kollega's en oud-kollega's door 
het gemeentebestuur een receptie 
werd aangeboden. 

In de met fraaie bloemstukken (oranje 
tulpen gekombineerd met mimosa) 
versierde raadzaal, waar het voltallig 
kollege plus sekretaris Hoogendoorn 
aanwezig waren, voerde wethouder 
Van der Mije als eerste het woord. 
Spreker was van mening dat een der- 
gelijke gebeurtenis, een afscheid van mevr. Kraan - Meeth 

iemand die een 50-jarige ambtelijke 
loopbaan afsluit, zich in Zandvoort 
wel niet meer zal voordoen. Met de 
direkteur was afgesproken dat deze 
de ambtelijke en de wethouder de 
persoonlijke kant van de heer De 
Muinck zou belichten, en al gauw 
bleek dat bij dit laatste de voetbal 
centraal stond. Eerst de periode van 
Jaap de Muinck bij Z.V.V. in de tijd 
van wethouder Slegers, daarna bij 
Zandvoortmeeuwen waar hij en de 
heer Van der Mije elkaar aan de be- 
stuurstafel troffen. Maar ook op ander 
gebied was er een ontmoeting op be- 
stuurlijk nivo, namelijk bij Onderling 
Hulpbetoon. Typies vond spreker dat 
de scheidende ambtenaar die bij zijn 
nu al legendaries stipt-op-tijd-zijn 
nooit een klok nodig had, er nu een 
kreeg aangeboden. Waarschijnlijk 
vormt een klok voor Jaap de Muinck 
voortaan een symbool van vrije tijd, 
aldus de wethouder, die zijn rede be- 
sloot met een uitspraak van Schop- 
penhauer 'Iemands vrije tijd is net 
zoveel waard als hij zelf waard is'. 
Direkteur Ir. F.J. Rodrigo had het lo- 
gies gevonden wanneer het afscheid 
van de met pensioen gaande hoofd- 
kommies, die in zijn ambtsperiode 
twee torens versleet, op de watertoren 
had plaatsgevonden. Bij nader inzien 
was, daar de heer De Muinck vijftig 
jaar lang de gemeenschap heeft ge- 
diend, het raadhuis "toch wel de juis- 
te plek. Een koevert met inhoud ver- 
tolkte de dank van het bedrijf. De 
heer J. Kossen prees het formidabele 
geheugen en de perfekte kennis van 
de zandvoortse burgerij die de heer 
De Muinck altijd ten toon' had ge- 
spreid, en bood hem onder dankzeg- 
ging voor zijn geweldige inzet namens 
het personeel een fototoestel aan. 
Voor zijn echtgenote waren er bloe- 
men. Het kado van de ABVA, met 
enkele welgekozen woorden overhan- 
digd door voorzitter Bisenberger, 
sloot mooi aan bij dat van het perso- 
neel. Het was namelijk een flitser. 
Oud-direkteur van Gas en Water, de 
heer Cense, herinnerde aan de oorlogs- 
jaren toen een N.S.B, wethouder zijn 
baas was en Jaap de Muinck op de 
nominatie stond naar Duitsland te 
Worden gestuurd. Een mankement eanduoarbe Naeranr aan het gasfornuis van een 'Rüstungs- 
inspektor' redde hem. De heer Cense 
wilde het namelijk wel laten repare- 
ren, maar stelde als voorwaarde : 'De 
Muinck bleibt hier ! ' 
De Rotonde, waar al tientallen jaren 
's morgens in de vroegte door het 
trio Atterna, Bisenberger en De Muinck 
de nieuwtjes besproken worden, is de 
laatste dagen niet meer wat hij was. De Muinck wordt door de twee ande- 
ren gemist, vertelde de heer Attema, 
die namens de overgebleven 'Rotonde- 
ridders' een fraaie foto van dit 'Nieuws- 
poort van Zandvoort' overhandigde. 
Na het dankwoord van de heer De 
Muinck volgde er een geanimeerde re- 
ceptie met heel veel bloemen en kado's, 
die een periode van 50 jaar voortreffe- 
lijke dienstverlening afsloot. 

Vrijdag en zaterdag jl. gaf de toneelvereniging "Wim Hildering' in gebouw 'De 
Krocht' een opvoering van 'In de holte van je arm ', een blijspel van Dimitri 
Frenkel Frank. Het was een ekstra voorstelling, buiten de twee abonnements- 
voorstellingen om, en daarom min of meer een waagstuk. Dat bleek dan ook 
uit de half gevulde zaal op vrijdagavond, al was de voorstelling'van zaterdag 
uitverkocht, zoals voorzitter Hildering in zijn openingswoord vermeldde. 
Hoe het zij, het kostelijke stuk dat kort nadat het op de tetevisie was geweest 
ook nog eens door een beroepsgezelschap in het kultureel centrum over het 
voetlicht werd gebracht, achten wij zo bekend dat het vertellen van de inhoud 
water naar de zee dragen is. Wij kunnen dus volstaan met te vermelden dat de 
twee echtparen uitstekend gestalte werd gegeven door Ed Fransen / Gonny 
Heierman en Jan van der Werf f j Letty Jansen. Een heerlijk eigentijds blijspel, 
geregisseerd door Alie Bol, gesoeffleerd door Betty van de Kar en Loes de 
Krijger en, het alle/voornaamste, in een bezetting van vier roetinê's nieuws 

llËïlifcti • De volgende fase van de voltooiing 
van de woonerfstraten Koningstraat, 
Kanaalweg en Wiilemstraat nadert. Het 
betreft o.m. het aanbrengen van een 
straatverlichting —de keus van de be- 
woners viel op een model uit de twin- 
tiger jaren— twee nieuwe verkeersdrem- 
pels in Kanaalweg en Willemstraat, de 
aanleg van een speelterreintje voor de 
kleintjes en de inrichting van een par- 
keerplaats. Met de uitvoering van de 
twee laatstgenoemde onderdelen wil 
men zo spoedig mogelijk een begin 
maken. 

o Het gemeentebestuur is voornemens 
een speciale ontvangst te houden voor 
sportverenigingen die dit jaar een kam- 
pioenschap hebben behaald. Voor de 
eerste maal zal die worden georgani- 
seerd in de tweede helft van juni a.s. 

o Een van de leden van de vrijwillige 
brandweer Zandvoort, de heer H. van 
der Klauw, slaagde vorige week voor 
het diploma persluchtmaskerdrager. 
Heteksamen vond plaats in Beverwijk. 

o In een restaurant betaalde een vier- 
tal personen hun vertering door mid- 
del van een blauwe overschrijfkaart 
van de postgiro. Toen de restaurant- 
houder het betaalbewijs wilde inwis- 
selen bleek dat dit was ontvreemd. 
De politie speurt naar de identiteit 
van de daders. • Tengevolge vsn de onverwachte 
sneeuwval in de tweede helft van de 
vorige week deden zich een aantal 
verkeersongevallen voor. In de Celcius- 
straat. Burg. van Alphenstraat en de 
Mezgerstraat slipten auto's en raakten 
van de weg. Niemand werd gewond, 
maar de materiële schade was in enkele 
gevallen aanzienlijk. Vooral verkeers- 
borden en zuilen moesten het ontgel- 
den. m Morgen, woensdag 21 maart, belegt 
de afdeling Zandvoort van de pvda in 
het Gemeenschapshuis aan de Louis 
Davidsstraat een openbare vergadering. 
Het gedeelte voor de pauze zal geheel 
gewijd zijn aan het in september j.l.' 
tussen de gemeenteraadsfrakties van 
pvda, d'66 en inspraak nu geSIoten 
regeerakkoord, hetzgn. kollegepro- 
gram.. Hoe is de stand van zaken na 
een half jaar ? Zijn er vorderingen 
gemaakt, gaat het mondjesmaat of 
stagneert de zaak ? Deze en waarschijn- 
lijk nog meer vragen zullen aan de orde 
komen op de voor morgenavond geplan- 
de bijeenkomst. 

Na de pauze staat de voorbereiding van 
het a.s. landelijk kongres van de partij 
centraal. Naast een standpuntbepaling 
over zaken als de maatschappelijke en 
politieke strategie van de pvda,zal de 
vergadering worden gevraagd een keus 
te maken uit de voordracht van kandi- 
daten voor voorzitter en sekretaris 
van het landelijk bestuur. De vergade- 
ring begint om 20.00 uur. 

e In een zelfbedieningszaak trachtte 
een 21-jarige ingezetene een aantal 
konsumptiegoederen zonder betaling 
mee te nemen. Bij het verlaten van de 
winkel werd zij door de inmiddels ge- 
waarschuwde politie aangehouden en 
kreeg een proces-verbaal. 
mrt 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


16 


04.58 


13.04 


17.05 


01.19 


'17 


05.25 


13.40 


17.44 


01.49 


18 


06.02 


14.11 


18.19 


02.31 


19 


06.38 


14.50 


19.01 


03.06 


20 


07.18 


15.39 


T9.49 


03.58 


21 


08.09 


16.12 


20.40 


03.43 


22 


09.11 


17.14 


22.00 


06.00 


23 


10.44 


18.45 


23.38 


06.40 


24 


12.18 


20.21 


— .— 


20.41 


25 


01.04 


09.07 


13.20 


21.24 


26 


01.42 


09.46 


14.11 


22.14 


27 


02.33 


10.37 


15.00- 


23.06 


28 


03.20 


11.30 


15.40 


23.44 


29 


04.06 


12.10 


16.22 


00.32 


30 


04.47 


12.50 


17.04 


01.08 


31 


05.26 


13.29 


17.49 


01.53 
Na vier maanden van gedwongen rust 
bond het eerste elftal van Zandvoort- 
meeuwen eergisteren op de grasmat 
aan de Vondellaan de strijd aan met 
Stormvogels uit IJmuiden. 
En met sukses. 

De kustbewoners klopten de koploper 
in de kompetitie met 3-1. 

Direkt na de aftrap zette de voorhoede 
van de thuisklup de bezoekers uit IJ- 
muiden onder zware druk. Bijna een 
kwartier wist de verdediging van Storm- 
vogels zich staande te houden tegen de 
aanvalsgolven van de ZVM-voorhoede, 
o.w. de watervluggen gebroeders Teun 
en Ed Vastenhouw. Maar in de der- 
tiende minuut bezweken de gasten. 
Ed Vastenhouw knalde een door de 
arbiter toegewezen vrije schop over 
een afstand van zeker veertig meter 
achter de keeper van Stormvogels. 
Een schitterend doelpunt dat de ba- 
sis legde voor de overwinning van 
Zandvoortmeeuwen in dit duel. De 
kustbewoners bleven aanvallen. Inde 
21e minuut bracht Albert Visser de 
stand op 2 - en 14 minuten later 
scoorde" Kees Bruin de derde goal. 
In de tweede helft raakten de helden 
vermoeid en de konsentratie vermin- 
derde zienderogen. Goed opgebouwde 
en gekoördineerde aanvallen werden steeds zeldzamer. Individueel viel er 
nog wel het een en ander te beleven, 
maar dat zette geen zoden aan de dijk. 
Kees Bruin kreeg nog een paar uitste- 
kende scoringskansen, maar hij had 
onvoldoende kontrole over zijn schot. 
In de 27e minuut kwam Stormvogels 
op een gemakkelijke wijze aan een 
doelpunt, toen een nerveus geworden 
zandvoortse defensie het leer in eigen 
doel werkte. 

De fraaiste momenten van de wedstrijd 
waren toen al lang voorbij. De momen- 
ten,waarin Zandvoortmeeuwen Storm- 
vogels naar een nederlaag voerde. De ranglijst van 

wedstrijden van 

volgt uit : 

Stormvogels 

Zandv. m. 

KFC 

WSV'30 

TYBB 

Beverwijk 

Nw. Vennep 

Zaandijk 

HBC 

Velsen 

VVB 

QSC de kompetitie, na de 
eergisteren ziet er als 8 1 
7 3 1 17 22-10 
17 18-10 
14 12-11 
13 16-11 
13 16-14 
12 15-12 
12-19 
14-23 
15-12 
9-15 
8-16 
15-20 bestuur kultureel centrum geeft toe: 
spositieruïmte 
hokjesgeest 
'De ruimte op de begane grond van 
het pand op de hoek van de Swalue- 
straat en het Gasthuisplein is verka- 
veld tot gangetjes, slopjes en ver- 
trekjes waarin nauwelijks kunstzin- 
nige aktiviteiten van enige omvang 
tot ontplooiing kunnen komen ...', 
dit schreef de koerant op 15 maart 
1977, drie maanden voor de officiële 
opening van het kultureel centrum 
aan het Gasthuisplein. 

Deze kritiek, die later nog enkele ke- 
ren werd herhaald, viel niet in goede 
aarde bij de voor de bouw van de 
ruimte verantwoordelijke personen 
en instanties, w.o. het bestuur van 
het kultureel centrum i.o. Zij werd 
toen als onoordeelkundig en niet ter 
zake doende afgedaan. 
Nu, twee jaar later en na het houden 
van een groot aantal tentoonstellingen 
in het centrum, is het bestuur bereid 
te erkennen dat de kritiek juist en te- 
recht is geweest en de bouw van de 
ekspositieruimte een misslag. 
In de gisteren verschenen beleidsnota 
1979 - 1980 van het projekt onthult 
het bestuur dat 'reeds meerdere keren 
het verwijt is gemaakt, dat de ekspo- 
sitieruimte zo hokkerig is en dat dit 
een aantal beperkingen oplegt bij 
het inrichten van tentoonstellingen'. 
Hieruit blijkt dat het bestuur al lang 
op de hoogte is van het gemodder en 
gestuntel bij het houden van eksposi- 
ties beeldende kunst in de hokjes en 
sleufjes van het centrum. Maar nu heeft 
het dan toch eindelijk de oplossing 
gevonden om in deze erbarmelijke si- 
tuatie verandering en verbetering te 
brengen. 'Door het overkoepelen van 
de binnenplaats en de verbouwing 
van twee ekspositievertrekjes zal een 
groter geheel ontstaan en de hokkerige 
sfeer tot het verleden behoren', deelt 
het bestuur niet zonder een zweem 
van trots mee. Toen bij de bouw van 
het centrum op deze nogal voor de 
hand liggende mogelijkheid werd ge- 
wezen, was een meewarige schouder- 
beweging de enige reaktie. Echt een 
idee van een leek. 

Er staat natuurlijk nog meer te lezen 
in de beleidsnota, zoals de eventuele 
uitbreiding van het kultureel centrum 
'in de richting van de achterliggende 
houten schuur', maar het bovenstaande 
leek ons de moeite van het signaleren 
waard 

Overigens blijft het voorlopig nog be- 
helpen. STRANDLOOP TROK 600 
DEELNEMERS 

De door de zandvoortse sportanimator 
Klaas Koper in samenwerking met de 
amsterdamse wielerklup 'Olympia' ge- 
organiseerde jaarlijkse strandloop mag 
zich nog steeds in een redelijke belang- 
stelling verheugen van mensen die be- 
reid zijn er flink de pas in te zetten. 
Afgelopen zondag verschenen er 600 
deelnemers aan de start voor het zo 
snel mogelijk afleggen van één van de 
drie afstanden, de 4000 -, 8000 - en 
21.000 meter oftewel de halve mara- 
thon. Laatstgenoemd werd op over- 
tuigende wijze gewonnen door de haar- 

lemse lange-afstandloper Conno du 
Fossé. Hij gaf zijn voornaamste rivalen 
geen schijn van kans hem van de zege 
af te houden. Vooral in de laatste etap- 
pe toonde hij zich bijzonder sterk en 
liet zijn mededingers ver achter zich. 
De voornaamste uitslagen luiden: 
21 km. heren, 1 Conno du Fossé, Haar- 
lem 1.13.26, 2 Lubke, Amsterdam 
1 .1 5.43, 3 Cees Cornet, Haarlem 
1.18.22, 4 Herman Bouma, Zandvoort 
1.20.57, 5 Peter Medemblik, Haarlem 
1.21.48; 8 km heren, 1 Mesman, Zwans- 
hoek 30.00, 2 D. Groen, Umuiden 
30.30, 3 B. de Vries, Umuiden 31.00; 
8 km dames, 1 mevr. Zonneveld-Paap, 
Zandvoort 40.20. Over een tijdstip waarop de nisjes en 
gangetjes verdwenen moeten ziin, 
wordt in de nota met geen woord ge- 
rept. En dat doet dan weer de twijfel 
rijzen of men er wel serieus mee bezig 
is. Met het doen verwijderen van de 
alkoofjes, schotjes en muurtjes die de 
ekspositieruimte van het projekt tot 
een aanfluiting maken. 
■ TENTOONSTELLING HANDWERKPRODUKTEN 
MAVO - LEERLINGEN Traditiegetrouw eksposeerden de leer- 
lingen van de Wim Gertenbach school 
voor MAVO ook dit jaar weer hun 
uitingen in het kreatieve vlak, en net 
zo traditiegetrouw gingen we eerst 
een kijkje nemen bij wat de meisjes - 
hadden gewrocht. Dat waren o.a. 
lavendelzakjes, geborduurd met vrije 
steken, patchwork en leuke pannelap- 
pen in aardige kleurkombinaties. Ver- 
der maakten we kennis met Cavandola 
, een, als we de handwerklerares me- 
vrouw Venema goed begrepen hebben, 
knooptechniek, een soort macramé 
maar dan met ander materiaal. 

In het teken- en handenarbeidlokaal 
waar tekenleraar Krijn Kluft de skep- 
ter zwaait lagen de produkten van zijn 
pupillen uitgestald. Aardig, soms ta- 
lentvol, maar het geheel vonden we 
minder boeiend dan verleden jaar, 

mevr, kraan-meeth 

mogelijk omdat toen de hnodrukken 
zo'n leuk onderdeel van de tentoon- 
stelling vormden. Maar waar het afge- 
lopen zaterdagmiddag eigenlijk om 
ging was het bewonderen van het nieu- 
we lokaal en het konstateren, dat, zo- 
als direkteur Nijboer in zijn uitnodi- 
ging zegt, het tot één van de best in- 
gerichte lokalen in den lande behoort. 
Wij kennen geen andere lokalen in 
den lande, kunnen dus ook niet ver- gelijken, maar wel vertellen dat deze 
nieuwe aanwinst grandioos is. Door 
het wegbreken van de aangrenzende 
toiletgroep is een grote ruimte ont- 
staan, waarin ingenieuze tekenbor- 
den (kunnen in alle standen geplaatst 
worden), werktafels, een oven met 
thermostaat, een etspers en spoelbak- 
ken voor het kleien. Allemaal heel 
funktioneel want door een andere op- 
zet van de ekspressievakken zal er een 
intens gebruik van worden gemaakt. 
De vakken handwerken en handenar- 
beid, vroeger door resp. meisjes en 
jongens gevolgd, worden nu samenge- 
bracht in het vak handvaardigheid, dat 
in het nieuwe schooljaar door beiderlei 
kunne zal worden gevolgd. In de derde 
klas kan uft de ekspressievakken (teke- 
nen, handvaardigheid en muziek) een 
keuze gemaakt worden, terwijl in de 
vierde de leerlingen vrijwillig mee 
kunnen doen. 

We hadden de indruk dat er voor de 
tentoonstelling dit keer minder belang- 
stelling was dan verleden jaar, maar er 
was een geanimeerde stemming die 
voor een groot deel te danken was 
aan een uitstekende kombo, bestaan- 
de uit Victor Bakels (drums), John 
Fijma (slag-gitaar), Mare Versteege 
(bas-gitaar) en sologitarist Martin Schef- 
fer, de jonge muziekleraar van de Wim 
Gertenbach Mavo, die met zijn moderne 
aanpak het muziekonderwijs op deze 
school een heel eigen gezicht heeft ge- 
geven. 
adverteren 

via een vvasro! 
Is te kostbaar en te ingewikkeld. Wie 
van uw klanten is trouwens nog in 
het bezit van zo'n fraai en antiek 
geluidsapparaat? Nee, u kunt beter 
via ons blad, dat 2 maal in de week 
verschijnt, uw artikelen en bijzondere 
aanbiedingen onder de aandacht van 
het publiek brengen. Dat is voor- 
deliger en u bereikt meer mensen. 
Neem de telefoon van de haak en 
draai nr. 2135 van de Zandvoortse 
Koerant. Wij noteren uw annonce 
voor ons dinsdag- en vrijdagnummer. Gevr. GROOT HUIS 

event. gestoff. of gedeel- 
telijk gemeub., min. 8 ka- 
mers, op jaarbasis. Met 
recht tot verdere inhuur. 
Tel. 023 -375284 of Post- 
bus 24, Santpoort - Zuid. 

WONINGRUBL 

Aangeb.: 3 kamerflatmet 
cv. en blijvend vrij uitzicht. 
Haarlem (Boerhavewijk). 
Gevr,: woning in Zandvoort 
huur tot f. 350,-. 
Reakties naar : drukkerij 
Oudt bv. Achterweg 1 vra- 
gen naar R. Doets. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 ;SteÜII t INTERNATIOBMlL 

4540ÖÖ „FORTUNA" 

ONDERHOUDSBEDRIJF CV. INSTALLATIES 

Schoonmaken • Reparaties 
QASGEYSERS • QASHAARDEN 

Verhelpen van atorlngon 

AANLEG SANITAIR • QASHAARDEN 

Erkend gat- on watsrlnatallateur 

H. A. 8PIERIEU8 Prinsesseweg 27 

Zandvoort Talofoon 02607 — 5012 PvdA Hoe staat het met de afspraken van de 
politieke partijen in de zandvoortse ge- 
meenteraad, pvda, cda, d'66 en inspraak 
nu, die zij ruim zes maanden geleden 
hebben vastgelegd in het kollegeprogram 
voor de raadsperiode 1978 - 1982 ? 
Is er al iets van gerealiseerd of zit er nog 
weinig schot in ? 

Wat doet de fraktie van de pvda, die me- 
de-verantwoordelijk is voor het regeerak- 
koord, aan de uitvoering van het program? 
Morgenavond (woensdag 21 maart) zal 
er over worden gepraat en gediskussieerd 
op de openbare vergadering van de afde- 
ling Zandvoort van de pvda in het Ge- 
meenschapshuis. 

Aanvang 8 uur. 

Zoals gezegd openbaar. 

CSJO0 Iedereen 

is dus 
welkom. [5§PvdA 
Door koersdaling van de dollar 

enorme prijsverlaging op braziliaans lederen 

bankstellen — nu vanaf f. 1995,-- 

dagelijks geopend van 9.30 - 17.30 uur 

voor alle inl. 070 - 553086 

Apeldoorn Europaweg 170 Vrijdag koopavond 

Scheveningen Gevers Deynootweg 83. .Donderdag 

koopavond 
Zandvoort Stationsplein 13-15 Vrijdag 

koopavond 
Scheveningen elke zondag geopend. 

gemeente 
zandvoort bekendmaking De burgemeester van Zandvoort maakt be- 
kend, dat met ingang van 26 maart 1979 
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, 
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde- 
ning, voor een ieder ter inzage ligt een 
bouwplan tot het oprichten van een verkoop- 
ruimte aan de Dr. CA. Gerkestraat hoek 
Corn.v.d. Werffstraat. 

Gedurende de termijn van de tennzagelegging 
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en 
wethouders bezwaren tegen dit bouwplan 
indienen. 

Zandvoort, 14 maart 1979 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen V 

gemeente 
zandvoort DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN 
GROF HUISVUIL 

Grof huisvuil wordt gratis opgehaald: 

voor de maandagwijk: op de Ie en 3e woens- 
' dag van de maand 

voor de dinsdagwijk : op de 2e en 4e woens- 
dag van de maand. 

Het grof huisvuil kan op deze woensdagen 
voor 7.30 uur v.m., zonder voorafgaande 
kennisgeving, op de rand van het trottoir 
worden aangeboden. 

Grof huisvuil moet gebundeld zijn. De bun- 
dels mogen niet langer zijn dan 1,25 m. en 
niet zwaarder dan 40 kg. 
Grote stukken, zoals koelkasten, fornuizen 
e.d. mogen niet groter dan 1,25 x 0,80 x 
0,80 m. en niet zwaarder dan 50 kg. zijn. 
Materialen van sloop- en bouwwerkzaamhe- 
den worden niet meegenomen. 
Particulieren kunnen kleine hoeveelheden 
puin (minder dan 1/2 m3) brengen naar de 
remise van de dienst van publieke werken, 
Kamerlingh Onnesstraat 20, tijdens de ge- 
wone werkuren en op maandagen tot 7.00 
uur n.m., of naar het overlaadstation aan de 
Van Lennepweg, tijdens de gewone werkuren 
op de eerste vier woensdagen van de maand. 

De directeur, 
ing. N. Wertheim. v 79e jaargang no. 23 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 23 maart 1 979 
nieuwsblad voor zandvoort. bentveld en aerdenhout eanduüorrse h 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, kon inginne weg 1, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags -abonnement: f25. - per jaar; per half jaar f 14 50 per post f 3750 

^— — — — — — — — — — — — — — ■— — ^U^^B I UJ^I , ^,^^^,^^^^.^ - ^^ - ^,^.^ 

losse eksemplaren f 0,30/advertentietanef (0,29 p mm (kontraktpri|zen op aanvraag) /postgiro 29 tl 087 /bank ned middenstandsbank. rekeningnummer 67 13 60 221 /giro van de bank 355B5tnv de zandvoortse koerant 
socialisten ongerust over uitvoering kollegeprogram maar .... 

pvda wil nog geen beuk in samenwerking 

Hoewel de partij van arbeid zich 
zorgen maakt over de uitvoering van 
het in september j.l. tussen socialisten, 
christendemokraten, d'66 en inspraak 
nu gesloten regeerakkoord —het zgn. 
kollegeprogram— wil de partij op dit 
moment nog niet de beuk zetten in de 
samenwerking. 

Mocht bij het aan de orde komen van 
belangrijke zaken, zoals de bouw van 
een nieuw politieburo en de uitbrei- 
ding van het raadhuis, echter blijken 
dat de andere frakties zich niet hou- 
den aan de gemaakte afspraken zal de 
pvda de samenwerking onmiddellijk op- 
schorten en aan de leden van de partij 
een uitspraak vragen of de samenwer- 
king niet of wel moet worden voortge- 
zet. Dit verklaarden bestuur en fraktie 
tijdens de woensdagavond gehouden 
openbare bijeenkomst van" de afdeling 
in het Gemeenschapshuis bij monde 
van afdelingsvoorzitter Pim Kuijken 
en fraktievoorzitter Gert Toonen. 
Eerstgenoemde achtte het onjuist om 
op voorhand aan te nemen dat de poli- 
tieke bondgenoten van de pvda in b 
en w 'onbetrouwbaar zijn'. En in de 
kleine botsingen die er zijn geweest, 
zag Toonen nog geen reden om op stel 
en sprong de partners de wacht aan te 
zeggen. Waar de oorzaken liggen van 
de gekonstateerde vertraging bij de 
uitvoering van het kollegeprogram 
alsmede de afwijkingen inzake het 
regeerakkoord —is het de burgemees- 
ter, zijn het de wethouders, de ambte- 
naren, de frakties ? — viel op dit mo- 
ment niets zinnigs te zeggen. Wel kon 
Toonen meedelen dat er onlangs tus- 
sen kollege en de vier in b en w sa- 
menwerkende partijen een gesprek 
heeft plaats gevonden over de pro- 
blemen en knelpunten bij de verwezen- 
lijking van het kollegeprogram. B en 
w hebben toegezegd binnenkort met 
een overzicht van de stand van zaken 
te komen, vertelde Toonen aan de cir- 
ca twintig personen die de vergadering 
bijwoonden. 

Pat er op dit moment nog zo weinig 
zichtbaar is m.b.t. zaken als woning- 
bouw, openbaarheid van bestuur etc. 
vindt zijn oorzaak in het feit dat het 
kollege op dit moment zwanger is 
van nota's en plannen, verklaarde pvda- 
wethouder Ide Murk Aukema. Maar de 
meervoudige bevalling is aanstaande, 
kondigde hij aan. Eén geboorte vindt 
zelfs eerder plaats dan werd verwacht. 
De toeristenbelasting zal over veertien 
dagen het daglicht zien in de vorm 
van een voorstel 'dat uniek voor Ne- 
derland kan worden genoemd', aldus 
de portefeuillehouder. Want in de be- 
lasting voor hotels, pensions, kamer- 
verhuurbedrijven, e.d. is ook een 
heffing op het verblijf van de dagtoe- 
risten ingebouwd, onthulde Aukema. 
Er was nog een onthulling. 
Pvda-fraktielid Ab van der Moolen 
deelde mee, dat het kollege vanaf 1 
januari j.l. in navolging van de nieuw- 
bouwvan EMM nu ook voor het oude 
woningbestand van de vereniging de 
één op één regeling hanteert. D.w.z. 
50°/o van de woningen van EMM 
weth. aukema: 'b en w zwanger van nota's, maar 
bevalling is nabij . . .' rechtstreeks aan woningzoekenden 
toewijst. Het bestuur van de woning- 
bouwvereniging heeft daar 'met veel 
pijn en moeite' mee ingestemd, maar 
de leden zullen over de nieuwe rege- 
ling nog een beslissing moeten ne- 
men. agenda 

gemeenteraad 'Wat gebeurt er als de leden de over- 
eenkomst afwijzen ? , vroeg ée'n van 
de aanwezigen. 

Het gemeentebestuur heeft het laatste 
woord. 6. waterstanden tart. H.W. L.W. H.W. L.W. 22 


09.11 


17.14 


22.00 


06.00 


23 


10.44 


18.45 


23.38 


06.40 


24 


12.18 


20.21 . 


— .— 


20.41 


25 


01.04 


09.07 


13.20 


21.24 


26 


01.42 


09.46 


14.11 


• 22.14 


27 


02.33 


10.37 


15.00" 


23.06 


28 


03.20 


11.30 


15.40 


23.44 


29 


04.06 


12.10 


16.22 


00.32 


30 


04.47 


12.50 


17.04 


01.08 


31 


05.26 


13.29 


17.49 


01.53 voor de openbare vergadering op dins- 
dag 27 maart a.s. in het raadhuis, aan- 
vang 20.00 uur. 

1. Notulen van de vergadering van 27 
februari 1 979. 

2. Ingekomen stukken : 
Protestbrief dd. 8 maart 1 979 van 
het bestuur van de kampeervereni- 

'De Zeereep' aan burgemeester en 
wethouders tegen het gevoerde be- 
leid op de kamping. 

3. Begrotingswijzigingen : 

12e wijziging gemeentebegroting 
1979 ; 3e wijziging begroting dienst 
publieke werken 1979 ; 1e wijzi- 
ging begroting woningbedrijf 1979. 

4. Onderwijsaangelegenheden. 

5. Transakties onroerend goed : 

a. Huurkontrakt volkstuinenkom- 
pleks Keesomstraat. 

b. Verkoop grond aan eigenaren-be- 
woners 3 woningen Fahrenheit- 
straat. 8. c. Aankoop grond nabij Corn. v.d. 
Werffstraat. 

d. Verkoop grond in de Noordbuurt. 

e. Grondruil Westerduinweg. 
Bestemmingsplannen e.d. 
a* Voorbereidingsbesluit Voltastraat 

1. 
b. Voorbereidingsbesluit Boulevard 

Paulus Loot 99. 
Subsidie aan jeugdcentrum 'De 
Nachtuil' t.b.v. beroepskracht. 
Beroepsschrift inzake weigering 
bouw-vergunning voor dakkapel op 
woning Noorderstraat 28. 
9. Preadvies over verzoek de woning 
Diaconiehuisstraat 38-1 tot woon- 
en kantoorruimte te mogen bestem- 
men. 

10. Aanleg centrale verwarming in ge- 
meenjewoning. 

11. Grondkosten 10 woningen aan de 
A.J. v.d. Moolenstraat. 

12. Wijziging gemeenschappelijke rege- 
ling Regionale Brandweer Kenne- 
merland. 

13. Benoemingen. 

14. Rondvraag. nieuws 

kort&kJaïi* • Bij sloopwerkzaamheden van ver- 
ouderde bunkers in de duinen werd 
in een van de oude betonmassa's een 
hoeveelheid zware eksplosieven aan- 
getroffen. De politie lichtte de eksplo- 
sieven-opruimingsdienst in, die het 
achtergebleven materiaal op korte 
termijn onschadelijk zal maken. 

• De tonelisten van de zandvoortse 
amateurtoneelvereniging 'Op Hoop van 
Zegen' besluiten het winterseizoen '78 
-'79 met twee voorstellingen van Clau- 
dia van Rosé Franken,onder regie van 
Rob van Toornburg. De opvoeringen 
vinden op vrijdag 30 en zaterdag 31 
maart a.s. plaats in het verenigingsge- 
bouw 'De Krocht aan de Grote Krocht 
en beginnen om 20.30 uur. Op woens- 
dag 28 maart bestaat gelegenheid 
voor plaatsbespreken in 'De Krocht' 
tussen 20.00 en 21.00 uur. 

• Als vervolg op de door het i/rouwen- 
kafee georganiseerde thema-avond 
over aanrandingen,wordt op woens- 
dag 28 maart a.s. in het aan de Fahren- 
heitstraat gevestigde etablissement de 
film 'It's nota pretty picture' vertoond. 
Aanvangstijd 20.30 uur. e Voor de inrichting van de straatjes en 
pleintjes in het centrum van de noord- 
buurt tot woonerf en wandelgebied heb- 
ben b en w een schetsplan gemaakt,dat 
zij met de buurtbewoners willen bespre- 
ken op een openbare hoorzitting op 
woensdag 28 maart a.s. in het Gemeen- 
schapshuis. Aanvang.20.00 uur. Vanaf 
heden kunnen belanghebbenden en be- 
langstellenden op een grote kaart in de 
hal van het gemeentehuis de inrichting 
van de woonerfstraten Achterom, Gast- 
huisstraat, Pakveldstraat, Rozenobel- 
straat en Jan Snijerplein tijdens de 
openingsuren bekijken. faufg|rlïjl^s|aii| 14 maart - 20 maart 1 979 

overleden : Anna Sophia de Ruijter, 
geb. Sattelmeijer, oud 85 jaar ; Marga- 
retha Johanna Clasina Brand, geb. Jan- 
se, oud 53 jaar ; Petronella Agatha van 
Haaster, oud 71 jaar. 

ondertrouwd : Ronald Bos en Jo- 
hanna Caroline Pront ; Bartholomeus 
Pieter Jongert en Anthonie Jacoba 
Maria Berkhout. 

getrouwd : Jacobus Petrus Maria 
Barnhoorn en Josina Hermana Pfaff. 

overleden buiten de gemeente : 

Cornelis Koper, oud 34 jaar ; Albert 
van Moppes, oud 78 jaar ; Johannes 
Bernardus van Cortenberghe, oud 66 
jaar , Maria Ehzabeth Johanna Koper, 
geb. van der Steen, oud 69 jaar. 

overleden : Elisabeth van Gemert, 
geb. Kamps, oud 67 jaar. zandvoortse ondernemers 
willen bioskoop 
Het ontbreken van een bioskoop (al 
dan niet in openluchtvorm) wordt 
door bijzonder veel ondernemers ge- 
zien als een negatief aspekt van het 
toeristiese centrum Zandvoort. Veel 
ondernemers vinden dat een dergelijke 
ontspannings mogelijkheid in een bad- 
plaats als Zandvoort niet mag ontbre- 
ken.' 

Dit staat te lezen in het woensdaga- 
vond door de Kamer van Koophandel 
voor Haarlem en Omstreken in hotel 
Bouwes gepresenteerde rapport over 
de ekonomiese relatie tussen onderne- 
merschap en toerisme in Zandvoort. 
Het rapport, dat is samengesteld aan 
de hand van een vorig jaar gehouden 
enquête onder de zandvoortse onder- 
nemers, bevat een groot aantal gege- 
vens over de stand van zaken bij het 
bedrijfsleven van de badplaats en de 
wensen en verlangens die de onderne- mers koesteren t.a v.ontspanningspro- 
jekten in- en buiten het zomerseizoen. 
Zoals gemeld prijkt een bioskoop boven- 
aan het verlanglijstje van de midden- 
stand. Na de bioskoop volgt de rekre- 
atieve eksploitatie van het binnenter- 
rein van het circuit Dit terrein kan 
volgens veel ondernemers een ant- 
woord zijn op het huidige gebrek aan 
rekreatiemogelijkheden op dagen dat het 
geen strandweer is, zowel voor de gas- 
ten die dan reeds in Zandvoort verblij- 
ven alsook voor diegenen die dan in de 
Amsterdamse en Haarlemse agglomera- 
ties op zoek zijn naar rekreatiemoge- 
lijkheden. De gedachten gaan vooral 
uit naar opvulling van het btnnencir- 
cuitterrein met een amusementspark 
van kaliber. Een groot aantal onder- 
nemers wijzen in dit verband naar 
amusementsparken zoals de Efteling, 
Slagharen en de Beekse Bergen , aldus 
het K.v.K. rapport. 
b&w leggen zich neer 

bij subsidie"nachtuil" kracht kerkdiensten De onderhandelingen tussen de gemeente Zandvoort en de familie Quar- 
les van Ufford over de aankoop door de gemeente van het duinbezit van 
de familie aan de kop van de Corn. van der Werffstraat, waarover de koe- 
rant de lezers beging deze maand berichtte, hebben tot resultaat gehad 
dat benwde raad thans voorstellen het terrein aan te kopen. Van de 
koop is voorlopig uitgezonderd de strook langs de Zandvoortselaan, zie 
foto, waarop enkele woningen zijn gebouwd. Het gemeentebestuur tracht 
voor de aankoop van dit gedeelte een optie van de familie Quarles van Uf- 
ford te krijgen. 

Over de prijs van het aan te kopen terrein wordt in het voorstel met geen 
woord gerept, wel dat men met de familie is overeen gekomen dat duze 
zal worden herzien, wanneer de grond bintten tien jaar wordt bestemd 
voor woningbouw. Momenteel heeft het gebied, evenals het omringende 
duinterrein van de Amsterdamse Waterleiding en de gemeente Zandvoort, 
de bestemming van natuur- en rekreatiegebied waarop niet mag worden 
gebouwd. 

B en w zeggen de grond te willen aankopen om er zeker van te zijn, 'dat 
dit gebied op enigerlei wijze ten goede komt aan de zandvoortse gemeen- 
schap '. Dat kan in de gedachtegang van het kollege zowel natuurgebied 
als woningbouw zijn. Wij zijn benieuwd of de gemeenteraad, indien hij 
de grond aankoopt, zich eveneens zo vrijblijvend tegenover de toekom- 
stige bestemming van het duin.zal opstellen als h en w. lawaaierige boomfeestdag T/Vaar zijn eigenlijk de juffen en de 
meesters? ' vroeg iemand toen na af- 
loop van het bomen planten wethou- 
der Termes niet de kans kreeg zijn toe- 
spraak tot de zesde klassers van de 
vier deelnemende scholen uit Zand- 
voort-Noord te houden. 

Het spreken werd hem door de joelen- 
de meute onmogelijk gemaakt. De 
vraagsteller lachte om zijn eigen op- 
merking. Nog niet zo lang geleden 
zelf nauw betrokken bij het onderwijs 
was hij er waarschijnlijk al aan gewend 
dat leerlingen alleen luisteren wanneer 
hen dat zelf goed uitkomt. En het 
kwam hen goed uit dat de wethouder, 
nadat hij ten einde raad maar de vaan- 

mevr. kraan-meeth 

tjes aan de hoofden van scholen had 
uitgereikt, de rest van de ochtend 
schoolvrij verklaarde. Uit het gejuich 
begrepen we dat de kinderen niet 
doof waren, iets waaraan we ernstig 
hadden getwijfeld toen ook direkteur 
Wertheim van Publieke werken zijn in- 
struktie-praatje ettelijke keren had 
moeten onderbreken omdat er gewoon 
doorheen gekletst werd. 
Genoeg over deze wanklank op Boom- 
feestdag. Boomfeestdag, niet boom- 
plantdag, zoals de heer Rudenko, voor- 
zitter van de afdeling Zandvoort van de 
Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en 
Plantkunde ons uitlegde, en die ter ge- 
legenheid daarvan als afgevaardigde van 
de afdeling bij het planten aanwezig 
was. Er was trouwens nog meer belang- 
stelling deze ochtend want behalve 
een aantal funktionarissen van de plant- 
soenendienst zagen we de raadsleden 
Ineke Wind (met man en kroost), Atte- 
ma en Toonen. Het gebeuren speelde 
zich af in het eigen huis van de dienst, 
de kantine van de remise, dat wil zeg- 
gen het kulinaire gedeelte, het laven 
met flesjes, uitstekende koffie en voor- 
treffelijke gevulde koeken. Het buiten- 
gebeuren had plaats op een terrein van 
1 550 m2 aan de achterkant van de Vol- 
tastraat opzij van de remise. Zoals ieder 
jaar had ook nu de plantsoenendienst 
het voorbereidende werk gedaan. Trou- 
wens de schooljeugd had het dit keer 
toch al niet moeilijk want de stamme- 
tjes van de nieuwe aanplant waren 
door de strenge winter erg dun en teer, 
zo hoorden we van de heer Visser van de plantsoenendienst, die ons verder 
vertelde dat er door de kinderen deze 
ochtend geplant waren 150 Populis Tre- 
mula (ratelpopulier), 100 abelen, diver- 
se wilgen en heesters waaronder duin- 
doorn, meidoorn en krentenbomen. 
En nu hopen we van harte dat deze 
nieuwe aanplant het voorbeeld gaat 
volgen van de in 1976 bij de Tollens- 
straat ter hoogte van de begraafplaats 
aangebracht beplanting. Deze groen- 
voorziening is namelijk een lust voor 
het oog. 
Vier maanden van gedwongen rust heb- 
ben de zaterdagvoetballers van Zand- 
voort'75 beslist geen parten gespeeld. 
Afgelopen zaterdag verschenen zij op 
de grasmat alsof ze nooit weg waren 
geweest. Dat gold niet minder voor de 
voetballers van de tegenpartij : Bloe- 
mendaal. Dit in de onderste regeionen 
van de kompetitie vertoevende elftal 
was niet van plan zich door de kust- 
bewoners onder de voet te laten lopen 
en gaf vooral in het begin van de wed- 
strijd uitstekend partij. In de eerste 
'vijftien minuten bleef Zandvoort'75 
de tegenstander niet zonder moeite de 
baas, daarna slaagde de ploeg er in 
Bloemendaal tot ver achter de midden- 
lijn terug te dringen. Maar de klup van 
de buurgemeente gaf zich nog niet 
gewonnen. Het elftal bleef uitkijken 
naar een geschikt moment om Z'75 
voor een voldongen feit te plaatsen. 
Die kans greep en kreeg Bloemendaal 
bij de toewijzing van een vrije trap en 
scoorde. Nog voor het ingaan van de 
rust betaalde Zandvoort Bloemendaal 
met gelijke munt terug. Een vrije trap 
werd door het duo Krijgsman - Veen- 
stra in een doelpunt omgezet. 
De tweede helft werd vrijwel volledig 
door Zandvoort beheerst. Bloemendaal 
kwam er nauwelijks nog aan te pas. 
Joop Paap, Dirk Koper en Ronald Zaad- 
noordijk kregen fraaie scoringskansen, 
maar hadden weinig geluk bij het af- 
werken. Zandvoort bleef echter vol- 
houden en dat de aanhouder wint be- 
wees Karel van der Reijden die zijn 
UDorrse 
hoeranr Burgemeester en wethouders zullen 
zich niet langer verzetten tegen ver- 
lening van subsidie aan de beroeps- 
kracht van de jongerensociëteit 'De 
Nachtuil' t.e.m. 31 juli a.s. Wel dient 
de gemeenteraad voor die datum een 
beslissing te nemen of voortzetting 
van de gemeentelijke bijdrage gedu- 
rende een langere periode mede uit 
financieel oogpunt verantwoord is, 
aldus het kollege. Het brengt het ver- 
zoek om subsidie door 'De IMachtuil' 
in de raadsvergadering van a.s. dins- 
dag ter tafel. 

Aanvankelijk wilden b en w de aan- 
vullende gemeentelijke subsidie in de 
salariskosten (f. 9.000,- per jaar) ge- 
lijk met het beëindigen van de rijks- 
bijdrage in deze kosten (f. 27.000,--) 
laten vervallen. Het kollege baseerde 
zijn standpunt op het totnogtoe ont- 
breken van voldoende inzicht in de 
aktiviteiten van de sociëteit wat be- 
treft de begeleiding van de 12-16 ja- 
rigen, de vernieuwing van het onder- 
dak van 'De Nachtuil' in samenhang 
met een betere behuizing voor het 
wijkcentrum 'T Stekkie' en een totale 
planning van de welzijnsvoorzieningen 
in de nabije toekomst. Het gemeente- 
bestuur vreesde dat door de uitgaven . 
t.b.v. de beroepskracht van de socië- 
teit 'op voorhand beslag zou worden 
gelegd op een onevenredig deel van de 
voor het totale welzijnswerk beschik- 
bare middelen.' Daarom wilden b en 
w gelijk met de rijksbijdrage de door 
de gemeente verstrekte subsidie intrek- 
ken tot er meer bekend zou zijn over 
de begeleiding van de 12-16 jarigen en 
de welzijnsvoorzieningen in het alge- 
meen. 

De kommissie van financiën en onder- 
wijs, die begin deze maand over dit 
onderwerp vergaderde, was het met 
de zienswijze van b en w wel eens, 
maar kon zich niet verenigen met het 
stopzetten van de subsidie gelijk met 
het wegvallen van de rijksbijdrage in 
april a.s. Dat zou betekenen dat 'De 
Nachtuil' de jeugdbegeleider op korte 
termijn zou moeten ontslaan en dat 
vonden de leden van de kommissie te 
abrupt. Bovendien achtten zij het on- klup door middel van een formidabele 
treffer aan de verdiende zege hielp. Ach- 
terspeler Swart had een werkzaam deel 
in de voorbereiding van de winnende 
goal. De stand 


in 


de kompetitie 


met Zand- 


voort'75 


op 


de tweede plaats, 


ziet er 


als volgt 


uit. 


yVRA 
12 


10 


1 


1 


21 


41-9 


Z'75 
11 


7 


2 


2 


16 


26-15 


KIC 
11 


6 


2 


3 


14 


16-8 


Halfweg 
11 


4 


3 


4 


11 


9-14 


SMS 
9 


3 


3 


3 


9 


12-16 


SVJ 
10 


4 


1 


5 


9 


14-24 


RCH 
10 


4 


1 


5 


9 


19-18 


B'daal 
11 


3 


3 


5 


9 


17-18 


Velsen 
10 


2 


4 


4 


8 


10-14 


SC Kinheim 


11 


2 


3 


6 


7 


18-24 


DEM 
12 

5 


7 


5 


4-28 juist de beroepskracht nu te laten 
gaan en over drie maanden weer aan 
te namen, indien zou blijken dat deze 
wel degelijk nodig is voor de 12-16 
jarigen en ook past in de welzijnsvoor- 
zieningen op langere termijn. 
Onder druk van de kommissie heeft het 
kollege thans besloten de raad voor te 
stellen de eigen bijdrage tot juli a.s. 
voort te zetten en tevens de rijkssubsi- 
die voor rekening van de schatkist 
van de gemeente te nemen. Dat komt 
neer op een bedrag van f. 14.000,- 
voor de komenden maanden. In de 
raadsvergadering van juni of juli zal 
op grond van o.a. de aanvullende 
rapportage inzake de zandvoortse 
jongeren tussen 12-16 jaar worden 
beslist over verdere voortzetting van 
de subsidie voor de beroepskracht van 
de Nachtuil. ( I.M. ) Z CIRCUIT 
VAN 
DN/OORT 
AKTIVITEITEN 

VOLGENDE WEEK Ma. MEHACO bedrijfwagens 

t/m vergelijkende test vrachtwa- 

Do. gens (20-tonners) 

Vr. Politie UTRECHT 
rijvaardigheidslessen 
Politie AMSTERDAM 
rijvaardigheidslessen 

Za. 

en Kampioensraces KIMMV 
Zo. Inlichtingen 
Tel. 8284 **m- adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. 
Eerste en derde woensdag van de maand 
wan 17-30 uur tot 18.30 uur. 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 

Geeft advies, hulp en informatie, van 
maandag t/m vrijdagmorgen van 1 1 tot 
12 uur en iedere zondagmiddag van 4 
tot 5 uur. Postbus" 100, 2040 AC Zand- 
voort. Telefoon 7373 

Maatschappelijk werk Zandvoort 

Noorderstraat 1, tel. 34 59. 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en maan- 
dag van 19.00 - 20.00 uur. 

CRISISCENTRUM 

Schotersingel 2, Haarlem, telefoon 

023-256186. 

Geeft dirtkt hulp wanneer u die nodig 

heeft bij akutt problemen. ZANDVOORTSE OPERETTE VERENIGING 
DINSDAG IN STADSSCHOUWBURG o Volgende week dinsdag geeft de 
zandvoortse Operette Vereniging in 
de haarlemse stadsschouwburg een 
uitvoering van de operette 'Die Gold 
'ne Meisterin- van Edmund Eysler. 
De instrumentale begeleiding van 
vokalisten en koor wordt verzorgd 
door het amsterdamse muziekgezel- 
schap 'Intermezzo'. De entreebewij- 
zen voor de voorstelling van 27 maart 
bedragen f. 10,00 p.p. en kunnen 
worden besteld via de telefoonnum- 
mers 40 85, 62 20, 38 40 en 28 70. 
De uitvoering in de schouwburg be- 
gint om 19.45 uur. 

In een begeleidend schrijven vestigt het 
ZOV-bestuur er nog eens de aandacht 
op dat tengevolge van het ontbreken 
van geschikte zaal- en toneelruimte in 
Zandvoort de vereniging sinds jaar en 
dag is aangewezen op Haarlem. Een 
handikap voor de volledige ontplooiing 
van de vereniging, maar men blijft ho- pen op een oplossing die het mogelijk 
zal maken in Zandvoort opvoeringen 
te geven 'met alles er op en er aan'. 
Voor de voorbereiding van een voor- 
stelling behoeft ZOV gelukkig niet 
zo ver van hu is. I n het centrum van 
de gemeente beschikt de vereniging 
over een zaal waarin een op het pro- 
gramma geplaatste operette door het 
gezelschap wordt ingestudeerd. In het 
Gemeenschapshuis vinden, met een 
korte onderbreking tijdens de zomer- 
maanden, iedere donderdagavond re- 
petities plaats die om 8 uur beginnen. 
Wie belangstelling heeft aan een op- 
voering mee te werken is van harte wel- 
kom op deze avonden, aldus het be- 
stuur. HERVORMDE KERK 

zondag 25 maart a.s.: 

10.30 uur : Ds. C. Mataheru, mmv. 

Wim Lekkerkerker, trompet. 
Jeugdkapel : 
1 0.30 uur : Dhr. C. Spaans. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 25 maart a.s.: 

10.00 uur : Ds. A.A. van der Leer te 
Driehuis. 

19.00 uur : Ds. T. de Boer te Hoofd- 
dorp. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 25 maart a.s.: 

10.30 uur : 'Samen leven' film 'Leven 

in negen afleveringen' met 

diskussie. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 24 maart a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met or- 
gel en samenzang. 

zondag 25 maart a.s.: 

08.45 uur : stille eucharistieviering. 

10.45 uur : eucharistieviering met or- 
gel en samenzang. medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via heLteïefoon- 
nummer van uw huisarts. \ 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 24 er/zondag 25 maart a.s.: 
Zuster A. Morsink-van Zutphen, Gast- 
huishofje 27, tel. 27 91. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 
3043 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 
(023) 2422 1 2 Garage Flinterman bv, 

Zandvoortselaan 365, Bentveld. 

Peugeot, Skoda en Daihatsu 

dealerservice 
•7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop 
7550 STICKERS? ALLSTICK, voor 

kleine en grote stickers, 

Mr. Troelstrastraat 31 
2135 Zandyoortse Koerant bv, 
v. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. zomermode in keur Terwijl dikke sneeuwvlokken naar be- 
neden dwarrelden om te bewijzen dat 
maart nog steeds zijn staart roert intro- 
duceerde Papilion Damesmode vorige 
week donderdag in hotel Keur haar 
nieuwe zomerkollektie. Een ladyspea- 
ker gaf deskundig uitleg bij de model- 
len, die met veel elan door een acht- 
tal mannequins werden getoond. 

'niets bijzonders' zult u zeggen, maar dat 
was het nu toevallig wèl, want lady- 
speaker Thea van 't Hof en de manne- 
quins Joyce, Ans, Lenie, Ada, Miep, 
Inge en Tiny zijn geen broeps maar 
Vrouwen van Nu. Desondanks kan de mevr. Kraan - Meeth heer Kleerekooper, eigenaar van Papil- 
Ion, heel tevreden zijn want de show 
werd beslist professioneel gebracht, zo- 
wel wat de presentatie als het kommen- 
taar betreft, en de bezoeksters hebben 
zich een duidelijk beeld kunnen vor- 
men van wat de komende maanden ge- 
dragen wordt. En dat zijn dan om te 
beginnen heel vrouwelijke modellen, 
zachte tinten, veel smockwerk, elastiese 
tailles, en bandjes en knoopjes aan de 
vrij laag op de elleboog vallende mouw. 
Het vrouwelijke element wordt nog 
geaksentueerd door het materiaal, soe- 
pel vallende stoffen zoals voile, draion 
polyester met een jersey-effekt, crêpe 
en dralon-polyester, en alle jurken en 
bloeses die hiervan zijn gemaakt kun- 
nen als een rolletje in de koffer mee 
op reis genomen worden en komen op 
de plaats van bestemming weer kreuk- 
loos te voorschijn. Zeker voor de reis- 
lustige Vrouwen van Nu een uitkomst ! ' 
Wat ons tijdens de show opviel was dat 
Papilion ook in de grote maten zulke 
bijzonder charmante japonnen heeft. 
De mannequin die maat 46 showde 
kreeg geregeld een applaus en ten be- 
hoeve van onze medezusters in deze 
maat noemen we een heel mooi witte 
japon met groene bloemenrand, een 
eveneens witte japon met uitlopende 
noppen (f. 1 59,--) en een chique twee- 
delig komplet, japon en jasje voor 
f. 189,--. We vonden het eerlijk gezegd zaken in zandvoort 'Else en Ansje gaan ieder een eigen 
weg'. Een intrigerende advertentie, 
maar die er gewoon op neer komt 
dat 't Kinderwinkeltje aan de Buure- 
weg nu voortaan alleen door Else ge- 
dreven wordt en, zoals vroeger, alleen 
maar kinderkleertjes verkoopt, en dat 
Ansje zich toelegt op het maken van kle- 
ren voor volwassenen. Vlet maken van 
kleren' is wel een ongelukkig uitdruk- 
king voor wat zij in werkelijkheid doet. 
Zij vervaardigt bijzondere kreaties 
voor vrouwen die graag iets eksklusiefs 
dragen. Hóe eksklusief bleek bij de 
opening vrijdagmiddag, waar tal van 
vrienden en relaties Ansje Molenaar 
kwamen gelukwensen in haar mode- 
winkeltje op de hoek van het Gasthuis- 
plein. 'Alsjeblieft geen boetiek' zegt 
Ansje zelf, die er begrip voor heeft dat 
niet alleen vrouwen met maat 36 graag 
uitgaan en flaneren in wijde gebloemde 
toestanden. Ook in de grotere maten is 
er dus veel te bewonderen en het mooi- 
ste is, en dat zal iedere vrouw beamen, 
dat ze van haar kreaties nooit een twee- 
de eksemplaar zal vervaardigen. Het is 
allemaal eenmalig. 

De japonnen zijn van eerlijk materiaal, 
zuiver katoen {dat zij zelf in aparte tin- 
ten verft), zijde en voile, allemaal uit 
onze eigen land. Alleen de gebloemde 
zomerstoffen waar ze mee werkt, ook 
in kombinatie met effen, haalt Ansje 
zelf uit Ibiza. 

Dan zijn er nog een paar heel aparte 
jumpers, zelfgebreid natuurlijk. En waar 
iedereen verrukt van is dat zijn de tas- 
jes. Ansje heeft daar iets heel bijzon- 
ders van gemaakt, met beeldig geborduur- 
werk, frutseltjes en kant. U moet ge- 
woon even naar het Gasthuisplein om 
te kijken, want deze kunststukjes tarten 
iedere beschrijving. Trouwens iedereen 
die in het werk van Ansje Molenaar ge- 
ïnteresseerd is adviseren wij een bezoek- 
je aan de zaak. want behalve wat wij u 
zo juist noemden etaleert zij ook haar 
zelf in de duinen geplukte en gedroogde 
plantjes en bloemen, heel verfijnd in 
zilveren, maar ook in eenvoudige houten 
lijstjes gevat. 

En ze etaleert ze niet alleen, ze verkoopt 
ze ook. allemaal heel betaalbaar, wanteen wit- 
rode bloese met voile effekt is iets dat 
iedere vrouw voor f. 38,00 toch wel 
aan haar garderobe wil toevoegen. Ver- 
der zagen we een heel aardige zacht 
beige japon met een flatteuse elastiese 
taille, ook in mosgroen verkrijgbaar 
voor slechts f. 79,--. Ook waren er leu- 
ke kombinaties zoals een stretchpanta- 
lon voor f. 1 1 9,-- gekompleteerd met 
een linraen blazer (f. 130,--) waaronder 
een klassieke bloese van f. 45,--. Een 
verrukkelijk bezit waar eindeloos mee 
te kombmeren valt. Een ander sportief 
geheel werd gevormd door een geruite 
rok met een kobaltblauwe bloese en 
een beige blazer. Heel leuk, alleen jam- 
mer dat de mannequin er een zwarte 
toque bij droeg. Ze zijn weer in de 
mode en staan heel charmant bij een 
deux-pièces of een lange zomermantel, 
maar wij zouden in dit geval niets op 
ons hoofd hebben gezet, desnoods 
een leuke sportieve baret. 
We vonden het moedig van een paar 
mannequins om de nieuwe badmode te 
laten zien. Niet vanwege het bloot maar 
vanwege het weer dat die middeg hoe 
langer hoe winterser werd. Toch was de 
minuskule bikini die tiener-mannequin 
Joyce droeg erg leuk, en voor f. 48,-- 
niet duur. In dezelfde prijs waren de 
badpakken, waarvan een zwart en een 
groen in een perfekte pasvorm getoond 
werden. Ook verdienen de regenjassen 
, waaronder een beige met tranches, 
en een flatteus zwart eksemplaar, ge- 
noemd te worden. En dan besluiten 
we, net als de show zelf, met avond- 
kleding. We zagen een lavendelkleurige 
avondjurk met geplisseerde palerine, wel 
f. 550,-- maar ook erg mooi. Dan was 
er nog iets liefs in lila voile voor f. 
350,-. Persoonlijk vonden we het aller- 
mooiste een ivoorkleurige kreatie met 
lange mouwen en gaat u daarvoor nu eens 
even kijken bij papillon in de Hatte- 
straat. U z'ult zien dat uvoor nog geen 
f. 200,- op een galafeest kunt schitte- 
ren. Om eksakt te zijn voor f. 189,- hier 

staat 

uw 

brief 
Op deze manier wil ik iedereen ' : 
bedanken voor de simpathie die ik 
ondervonden heb bij de opening van 
mijn eigen" wijze" modewinkeltje: : 

Ansje 
Molenaar S 
DENKT U AAN 

VAKANTIE IN DE ZOMER 

Dan wordt het nu zo langzaam TOCH TIJD 

VOOR 

VLIEGREIZEN 

CRUISES 

TREINREIZEN 

EIGEN- AUTO REIZEN 

RIJN- en MOEZELREIZEN 

GRANDIOZE AMERIKA- CANADAREIZEN 

CAMPINGREIZEN 

ENZ. ENZ. ENZ' 

NAAR 
Reisbureau KERKMAN 

Grote Krocht 20 ' 
tel. 2560 - 3203 
Zandvoort woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht RUILWONINGEN 
MAAND MAART 1979 

1. Aangeboden : Beneden-duplexwoning 

Van Lennepweg, voor bejaarden 
of alleenstaanden. 
Huurprijs f. 102,90 per maand. 
Gevraagd : Eengezinswoning. 

2. Aangeboden : Beneden-duplexwoning 

Van Lennepweg. 
Huurprijs f. 110,65 per maand. 
Gevraagd : Eengezinswoning. 

3. Aangeboden : Flatwoning Lorentz- 

straat (vrijgezellenflat). 
Huurprijs f. 340,60 per maand. 
Gevraagd : Eengezinswoning. 

4. Aangeboden : Flatwoning Lorentz- 

straat. 

Huurprijs f. 468,10 per maand. 
Gevraagd : Eengezinswoning. 

Woningruil geschiedt alleen volgens de 
richtlijnen van de ruilregeling. Belang- 
stellende huurders van EMM óf gemeen- 
tewoningen dienen voor eind Maart schrif- 
telijk te reageren onder vermelding van de 
aan te bieden woning en het lidmaatschap- 
nummer. De winter is hopelijk voorbij en prak- 
tsich alle vogels en reeën die door de 
felle kou in nood kwamen en werden 
opgevangen in het dierentehuis, zijn 
door de beheerder in de natuur terug- 
gebracht. Een woord van hulde aan alle 
helpers is zeker op zijn plaats. 
Dat onze mensen van de Dierenbescher- 
ming zich dagelijks hebben ingezet 
spreekt haast vanzelf, zij beschouwen 
dit als hun taak. Daarnaast zijn vele 
mensen om hun huis, maar ook in de 
duinen gaan voederen. Met bordjes in 
de flats, en voor de ramen maakte men 
de omgeving er op attent, dat daar 
voedselresten konden worden afgegeven. 
Van het ontvangen brood, visafval, 
vlees, vet, etc.etc. werd dan een goed 
vogelmaal klaargemaakt en daarna naar 
de verzamenplaats van vogels gebracht. 
Zodoende zijn tienduizenden vogels 
in leven gebleven. 

De plaatselijke levensmiddelenzaken en 
restaurants hebben zich ook niet onbe- 
tuigd gelaten en de grote hoeveelheden 
voedsel hehben ons flink geholpen. 
Veel hulde voor onze plaatselijke die- 
renarts, Mevr. Dekker, haar man en 
hun helpers. Dagelijks werden tochten 
langs het strand tot Noordwijk onder- 
nomen, aansluitend naar IJmuiden. On- 
derweg werden de in nood verkerende 
vogels meegenomen, dan eerst door 
mevr. Dekker verzorgd, waarna de 
vogels een onderkomen kregen in het 
hospitaal van het Vogelrampenfionds. 
Ondanks de ontzettende kou was dit 
alles een hartverwarmende zaak. 
Al deze mensen wil ik hierbij heel har- 
telijk danken voor wat zij deden. 
De vogels zullen u een prachtig voor- 
jaarconcert als dank aanbieden. 

Hoogachtend, 

A. Werkhoven 

(voorzitter Dierenbescherming) 
SCHOONHEIDSSALON 
"LAVINA" 

gezichtsbehandeling en decolleté, lichaamsmassage, 
behandeling volgens' afspraak. 
Lavina van Tetterode - Snelians 
Brederodestraat 77 — telefoon 46 18. 
gedipl. schoonheidsspecialiste lid Anbos 

Te koop 

WOONHUIS 

(met kleine winkel) 

POSTSTRAAT12 

Prijs n.o.t.k. 

Inl. Mak. J.H. Koning 

Tel. 40 20 en 29 57 

NETTE HULP 
gevraagd 
1 ocht. p.w. f. 10,-- p.u. 
Tel. 37 58, Patrijzenstr. 3. Wie helpt 
Ansje Molenaar 

(als thuisnaaister) met haar 
eigen"wijze" mode 
Bel dan even 3004 of kom 
langs op het Gasthuisplein Veilinggebouw 
'DE WITTE ZWAAN" WONINGRUIL 

Aangeb. : 3 kamerflat met 
cv. en blijvend vrij uitzicht 
. Haarlem (Boerhaavewijk). 
Gevr.: woning in Zandvoort 
huur tot f. 300,--. 
Reakties naar : drukkerij 
Oudt bv, Achterweg 1 en 
vragen naar R. Doets. Drukt 'ngrote drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

F.M. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker 
voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
dagelijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. • 
Fa.'Waterdrinker, Dorpsplein 
2, tel. 2164/ 3713, tel. na 
18.00 uur 6658 CHRISTIEN 
VERSTEEGE-THIELEMAN 

Flaningstrmat 104 td. SI 8S 
Medisch gedipl. pedicure van 
het Elisajüeth Gasthuis. Bij 
geen geh. bellen na 19.00 u. 

1948 ^ 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. RITMAN 
Telefoon 4365 

Hondenkapsalon RENÉE 

voor het vakkundig 

8 Knippen 

Scheren 

8 Plukken 

8 Oor- en nagelverzorgirtg 

Hondenspecialisten sinds 

1955 
Voor afspraken uitsluitend 
tel. 56 26 na 19.00 uur. 
WEISTEEGE -K- ttaeetoWirbebrijt 

ftiltrtttiat 18 • Zanöbowt 
TttUUton 02507-4490 Verhuur - Inrichting 
*DE- WITTE ZWAAN" WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF B. V. 

Boerlagestraat 2 

Zandvoort. 

* TAPIJTREINIGING 

* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX 

* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT- 
REINIG INSMACHINE 

BEL voor inlichtingen 02507 - 4090 
of 02507-4764 
Voor elk feest of partij 

dat verhuren wij 
tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/ 37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 Schildeestedcty 

H.C. MU* QOQ, 2*38 TALENS hobby verven 
voor modelbouwen en 
verschillende papiersoorten. 

"DE BOET" 
Winkelcentrum nw. noord. INLIJSTEN bij 

"DE BOET' 

winkelcentr. nw. noord 
Telefoon 02507 - 56 55 resTauranTs 
Visrestaurant 

Duivenvoorden 

^> TELEFOON 

/^2507-2824 

JUttrvetrtydigumlafii 
HALTESTRAAT 49 ZANDVOORT 

VOOR INLICHTINGEN 
BEL 
2135 
M chinees-indisch restaurant 
zeestraat 55 - telefoon 4681 


< 
Installatie bureau 

GROENEI1EIN B.V. ftfiSffi JSSS «ft?:8ft SSSS m M$Mêm «WK KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 8484 *• Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 
v.Petegem&Zn. 

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT 
WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.fl.g. 3759 LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte H W. COSTER b.v. 

Makelaar o.g. 03 

üdNBM 
lidMCC Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 
Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975 
Haal warmte en kleur in uw huis 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 GRATIS HALEN EN BEZORGEN 
Binnen 1 a 2 dagen terug. 

Bij 5 stuks stoomgoed 50°/o korting ook 
op gordijnen en dekens. 

"ONE HOUR CLEANING SERVICE" 

stomerij 

Haltestraat 39 - tel. 02507-2810 

U belt.... 
Wij komen! meubelkeurzrtparadijs 

Door koersdaling van de dollar 

enorme prijsverlaging op braziliaans lederen 

bankstellen — nu vanaf f. 1995,- 

dagelijks geopend van 9.30-17.30 uur 

voor alle inl. 070 - 553086 

Apeldoorn Europaweg 170 Vrijdag koopavond 

Scheveningen Gevers Deynootweg 83.. Donderdag 

koopavond 
Zandvoort Stationsplein 13-15 Vrijdag 

koopavond 
Scheveningen elke zondag geopend. DEALER 

Chrysler— Simca — Matra — Sunbeam Autobedrijf 

T/7 VERSTEEGE 

WjÊLêêêê O ZANDVOORT 02507-2345 VOOR 

Nieuwe en gebruikte auto's 79e jaargang no. 24 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 27 maart 1979 
eanduoorr nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, koninginnewegl, telefoon (02507) 21 35- uitgave zandvoortse koerant hv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f25.- per jaar; per half jaarf 1450 per postf 3750 
>™***'*immmmm losse eksemplaren. f 0,30/advertentietartef : f 0.29 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 29 11 087 / bank ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67 13 60.221 / giro van de bank 35555lnv de zandvoortse koerant nieuw idee voor toeristenbelasting al drie jaar oud Wat is er zo nieuw aan de toeristenbe- 
lasting —'uniek voor Nederland' zei 
vorige week wethouder Aukema— zo- 
als die binnenkort voor de zoveelste 
maal door b en w aan de gemeente- 
raad wordt gepresenteerd? 

De wethouder deed er afgelopen woens- 
dag nogal geheimzinnig over maar vrij- 
dagmiddag lag het voorstel in de bus 
van de koerant. Het nieuwe element 
in de belasting, die totnogtoe door de 
gemeenteraad werd afgewezen, is een 
verordening die het verblijf van dagtoe- 
risten in niet-logies verstrekkende hore- 
kabedrijven, zoals bars, kafetaria's res- 
taurants, bistro's, strandbedrijven, enz, 
belast. De heffing is gebaseerd op het 
aantal m2 van de voor de bezoekers 
van de etablissementen beschikbare 
ruimte. Afhankelijk van het karakter 
van de onderneming varieert het tarief 
van f 4,50 tot f 9,- per m2. 
Het idee van de nieuwe heffing is overi- 
gens niet zo uniek als de wethouder 
ons wil laten geloven. Drie jaar geleden 
lanceerde de toenmalige burgemeester 
van Zandvoort, de hr. A.IMawijn, deze 
methode. Kort daarop werd zijn plan 
zowel door het bedrijfsleven als de ge- 
meenteraad van de hand gewezen. 
De door het kollege voorgestelde hef- 
fing op het nachtverblijf van toeristen 
in hotels, pensions, kamerverhuurbe- 
drijven, campings, kampeerhuisjes, ed. 
is ongewijzigd gebleven: f 0,50 per 
overnachting. Door middel van een wij- 
ziging van de legesverordening willen 
b en w de speelautomaten met f 500,— 
per automaat belasten en de entreebe- 
lasting van het kasino van f 1,— 
brengen op f 1,25 p.p. Als datum van 
invoering noemt het gemeentebestuur 
1 januari van het volgend jaar. 
Begin mei zal de door het kollege voor- 
gestelde toeristenheffing door de kom- 
missies van advies en bijstand worden 
behandeld en zullen belanghebbenden 
in de gelegenheid worden gesteld hun 
visie te geven op de belastingvoorstel- 
len. Wethouder Aukema verwacht dat 
de heffing ook nu weer op heel wat 
tegenstand zal stuiten, met name van 
de kant van de plaatselijke onderne- 
mers. Politiek kan het interessant en 
zelfs spannend worden. Zo beschou- 
wen de socialisten het als een testcase 
voor de afspraken die er tussen hen, de 
christendemokraten, d'66 en inspraak 
nu zijn gemaakt over de invoering van 
een toeristenbelasting in 1980. STRANDBEZOEKERS 
OPGELET 

Vrijdagmiddag heeft de door de poli- 
tie gewaarschuwde mijnopruimings- 
dienst aan het strand voor de rotonde 
een zgn. markeringsgranaat verwijderd 
en later onschadelijk gemaakt. Marke- 
ringsgranaten worden door de marine 
bij oefeningen op zee gebruikt en drij- 
ven vaak in de richting van de kust. 
Strandbezoekers wordt aangeraden de 
aangespoelde projektielen niet aan te 
raken, maar direkt de politie van de 
vondst in kennis te stellen. Voordien 
kan men de plaats aangeven. 
De granaten bevatten een hoeveelheid 
fosfor, welke bij ontbranding ernstige 
wonden kan veroorzaken. ZITBELASTING IN KAFEE'S eanduoortse hoerartf ^ VU vi %^ ^ ^ ^ U( nsi mi m/- \i/ 
kelner: 'u moet nu nog met mij afrekenen, meneer, volgende maand 
worden er parkeermeters naast de tafeltjes geplaatst'. iiiiüi 

ËifilïliiSïïi • Zaterdagavond hebben ruim twintig 
leden van de zandvoortse reservepoli- 
tie anderhalf uur gezocht naar een 1 1- 
jarige uit een kinderhuis te Bloemen- 
daal afkomstige jongen. Hij was na 
een strandwandeling niet op de afge- 
sproken tijd in het kinderhuis terugge- 
keerd. De knaap werd gezond en wel 
aangetroffen in de buurt van Bouwes 
Palace. 

o Zondagmiddag kwam een 20-jarige 
wielrenner uit Haarlem tijdens een 
trainingsrit op het rijwielpad naar 
Noordwijk ten val en brak een sleutel- 
been. Per ambulance werd de onfor- 
tuinlijke rijder overgebracht naar een 
ziekenhuis in zijn woonplaats. 

• Sinds begin deze maand beschikt de 
afdeling Zandvoort van de Vereniging 
voor het Welzijn der Dieren over een 
jeugdbrigade. De circa vijftien jongens 
en meisjes die zich' spontaan voor de 
brigade hebben opgegeven zullen diver- 
se aktiviteiten van de dierenbescher- 
ming daadwerkelijk gaan ondersteunen. 
Op dit moment verspreiden zij een 
huis-aan-huis folder, waarin stelling 
wordt genomen tegen de zeehonden- 
jacht in Canada. 

• Op uitnodiging van de cda-Kamer- 
kring Haarlem —waartoe ook Zand- 
voort behoort— geeft oud-staatssekre- 
taris M. van Rooyen a.s. donderdag 
een uiteenzetting over de jongste ont- 
wikkelingen rond het ombuigprogram 
van de regering 'Bestek '81'. De bij- 
eenkomst van de kamerkring wordt 
gehouden in gebouw De Deining te 
Hoofddorp. Aanvang 19.30 uur. b&w verwerpen plan gasthuispleinbewoners 'Wij zullen ons met alle mogelijke le- 
gale middelen verzetten tegen het 
plan van het gemeentebestuur voor de 
herinrichting van het Gasthuisplein', 
dit is de eerste reaktie van de bewo- 
ners van het plein op de officiële me- 
dedeling dat geen van hun suggesties 
en ideeën omtrent de herinrichting 
door het kollege zijn overgenomen. 

B en w hebben hun keus definitief la- 
ten vallen op het drie jaar oude plan 
van publieke werken en de politie voor 
de herinrichting van het plein. Dit 
plan behelst een rijbaan aan de zuid- 
zijde van het plein, vijfentwintig par- 
keerplaatsen ten noorden van de rij- 
baan en een autovrij voetgangersge- 
bied op het gedeelte^an het plein tus- 
sen Swaluëstraat en Gasthuisstraat. 
De gehele bestrating van het plein 
—dus ook de rijbaan— zal worden aan- 
gepast aan het (verhoogde) nivo van 
het wandel- en voetgangersgebied. 
De bewoners van het Gasthuisplein 
zijn fel tegen deze oplossing gekant en 
willen met uitzondering van het verbre- 
den van het trottoir aan de zijde van 
het kultureel centrum de huidige ver- 
keerscirkulatie over twee banen hand- 
haven. Zij vrezen dat door de invoe- 
ring van tweerichtingverkeer over een 
rijbaan een onmogelijke situatie zal 
ontstaan. 

Het gemeentebestuur daarentegen is 
van mening dat door het handhaven 
van de rijbaan aan de kant van het kul- 
tureel centrum de sfeer van het plein 
nadelig zal worden beïnvloed, terwijl 
deze rijstrook de automobilisten zal 
stimuleren de Gasthuisstraat (voetgan- gersgebied) in te rijden. Bovendien 
zullen de gescheiden rijbanen verkeers- 
aantrekkend werken, aldus b en w. 
Ook het reserveren van parkeerplaatsen, 
waarop door de bewoners van de om- 
liggende straten is aangedrongen, wijst 
het kollege van de hand. Het is van 
oordeel dat het met name tijdens het 
zomerseizoen en tijdens de weekeinden 
onmogelijk is de parkeerplaatsen voor 
anderen dan de bewoners af te sluiten. 
Volgens b en w biedt het door pw en 
de politie uitgewerkte projekt de vol- 
gende voordelen: 

1 . de overlast aan de bewoners van ge- 
parkeerde auto's wordt teruggebracht 
enz. 

2. bij onverhoopt fout parkeren zijn 
de auto's door de bredere trottoirs en 
palen toch altijd verder verwijderd van 
de woningen dan in de huidige situ- 
atie. 

3. aan de behoefte aan parkeergelegen- 
heid ten behoeve van de aan het plein 
gevestigde bedrijven en instellingen 
wordt voldaan. 

4. het plein kan door het aan de auto 
ondergeschikt te maken dienen als 
een plezierig plein mede geschikt voor 
evenementen. 

Vooral de bewoners van het Gasthuis- 
plein zijn bijzonder teleurgesteld door 
het standpunt van b en w. Aan de in- 
spraakprocedure mag dan zijn voldaan, 
van onze wensen en verlangens heeft 
het gemeentebestuur zich niets aange- 
trokken, vinden zij. Bovendien spreekt 
het kollege zichzelf tegen wanneer het 
stelt.dat door het handhaven van het 
verkeer over twee rijbanen afbreuk 
wordt gedaan aan de sfeer van het 
plein. In een eerder verschenen publi- 
katie over het Gasthuisplein schreef 
het gemeentebestuur dat het plein in 
vergelijking met Kerkstraat en Kerk- 
plein geen centrumfunktie heeft. 
M.a.w. geen sfeer. 

Overigens mqet de gemeenteraad nog 
een beslissing nemen over het projekt, 
dat op dinsdag 3 april a.s. in de kom- 
missie van algemene zaken en ruimte- 
lijke ordening zal worden behandeld. lacy/iisÏÏïiöeiii WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. 
Eerste en derde woensdag van de maand 
van 17.30 uur tot 18.30 uur. 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 

Geeft advies, hulp en informatie, van 
maandag t/m vrijdagmorgen van 1 1 tot 
12 uur en iedere zondagmiddag van 4 
tot 5 uur. Postbus 100, 2040 AC Zand- 
voort. Telefoon 7373 

Maatschappelijk werk Zandvoort 

Noorderstraat 1, tel. 34 59. 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en maan- 
dag van 19.00- 20.00 uur. 

CRISISCENTRUM 

Schotersingel 2, Haarlem, telefoon 
023-25 6198. 

Geeft direkt hulp wanneer u die nodig 
heeft bij akute problemen. • Het jaarlijkse schoolvoetbaltoer- 
nooi voor de leerlingen van de zand- 
voortse basisscholen is vastgesteld op 
10, 24 en 26 april a.s. op de velden 
van Zandvoortmeeuwen aan de Van 
Lennepweg. De wedstrijden beginnen 
's middags om kwart over vier. 2 x bazar Het is op dit moment nog niet bekend 
wat de in het jeugdhuis achter de her- 
vormde kerk gehouden kroonbazar 
precies heeft opgebracht. Uit de voor- 
lopige telling kan echter worden afge- 
leid dat er van een groot sukses gespro- 
ken mag worden. Een, naar wij dachten, 
verdiend sukses, want uit het openings- 
woord van Ds. Mataheru begrepen wij 
dat er door een groep enthoesiaste 
dames en heren heel veel werk is ver- 
zet. 

'Wat U hier ziet is slechts het topje 
van de ijsberg. Zes zevende van het ge- 
heel ligt daaronder', aldus de predi- 
kant, die de bazar het toppunt van sa- 
menwerking, onbaatzuchtigheid en de 

mevr, kraan-meeth 

kroon op het ongelooflijk vele werk 
noemde. Met, heel origineel, een zoen 
voor mevrouw Schuiten-Wiegand, in 
wie hij allen die maandenlang met de 
voorbereidingen zijn bezig geweest be- 
dankte, verklaarde Ds. Mataheru de 
kroonbazar voor geopend. En op dat- 
zelfde moment kwamen de standhou- 
ders handen tekort want toen verdron- 
gen de talrijke kopers die het goede 
doel, de renovatie van de lichtkronen 
in de kerk, wilden steunen maar toch 
ook wel het genoegen wilden beleven 
van een onverwacht koopje, zich om 
de stands. Die boden hen daartoe vol- 
op gelegenheid terwijl ook de gebrui- 
kelijke attrakties, zoals verloting van 
een paar in Zandvoorts kostuum ge- 
stoken poppen, naam raden van een 
clown en het gewicht van een immen- 
se kaas, een verrassingselement, zij het 
op wat langere termijn, bevatten. 
Toen na twee dagen de deuren van het 
jeugdhuis dicht gingen werden ze bij 
de Clarakliniek aan de Kostverloren- 
straat geopend. Ook daar een bazar die, 
hoewel kleiner van opzet, beslist niet 
minder genoegelijk was. De persoon- 
lijke begroeting en het aannemen van 
de mantels en jassen deed gastvrij aan. 
Dankzij de ruimte in de Clarakliniek 
konden de verschillende stands in 
aparte vertrekken worden onderge- 
bracht, een prettige bijkomstigheid, 
ook voor de standhouders, die daar- 
door meer armslag hadden. De hand- 
werkstand bevatte een groot aantal 
door de bewoonsters gebreide voorwer- 
pen, leuke dieren en lange lijzen, maar 
ook geborduurde kleedjes en schortjes. 
Verder vertoonde de bazar het gebrui- 
kelijke patroon van tweedehands spul- 
letjes, iets dat tegenwoordig erg in is, 
en tal van attrakties, met als sportief 
onderdeel fietsen op een hometrainer. 
De kwijtgeraakte kalorieén kon men 
daarna direkt weer aanvullen want de 
cake, pannekoeken en kroketten waren 
uit de kunst. 

Het doel van de fancy fair, zo vertelde 
de heer A.Kieft, hoofdverpleegkundige 
van de Clarakliniek, in zijn welkomst- 
woord, was een gezellige dag voor de 
bewoners, hun familieleden en kennis- 
sen, plus een nauwer kontakt mef de 
andere ingezetenen van Zandvoort. 
De opbrengst zal worden gebruikt ter 
versterking van de ontspanningspot, 
waaruit boottochtjes en dergelijke uit- 
jes worden gefinancierd, aldus de heer 
Kieft, die zijn toespraakje besloot met 
een woord van dank aan de Ziekenom- 
roep 'De Branding' die voor een aardig 
muziekje had gezorgd. woningwetbouw 
heeft voorrang 

'Een andere plaats dan 'Sterre der Zee' 
voor de bouw van een nieuw politiebu- 
ro zal ten koste gaan van de sociale wo- 
ningbouw en verder tot gevolg hebben, 
dat op die plaats ('Sterre der Zee') wo- 
ningen zullen worden gerealiseerd, die 
de raad niet wenst'. Dit schrijven b en 
w jn een nadere toelichting op hun 
keus van 'Sterre der Zee' voor de bouw 
van het buro. 

Over de bouw van een nieuw buro op 
de huidige lokatie aan de Hogeweg, 
merkt het kollege op, dat die de duur- 
ste oplossing zal betekenen, omdat 
voor de politie dan een tijdelijk onder- 
komen moet worden ingericht. Een 
vergelijkbare studie door deskundigen 
met het terrein van 'Sterre der Zee' 
heeft uitgewezen dat de bouw van een 
politieburo op het terrein van de voor- 
malige Julianaschool aan de Bredero- 
destraat f 400.000,— meer gaat kosten. 
Hier staat tegenover dat op laatstge- 
noemd terrein circa 30 woningwetwo- 
ningen kunnen worden neergezet, aldus 
b en w. Op het terrein van Sterre der 
Zee' moet sociale woningbouw uitge- 
sloten worden geacht. De huidige eige- 
naar, bouwgigant Wilma, wil er flatwo- 
ningen in de premie- en vrije sektor 
bouwen. B en w verwachten dat die 
woningen voor de leniging van de wo- 
ningnood in Zandvoort nauwelijks 
soelaas zullen bieden. 

Wij nemen aan dat dit laatste geen ge- 
legenheidsfrase is van b en w maar een 
principieel standpunt. Koopwoningen 
in de premie- en vrije sektor leveren 
geen bijdrage aan de oplossing van de 
bestaande woningnood in de gemeente. 
Een uitspraak die van groot belang is 
voor de toekomstige bebouwing van 
de terreinen aan Van Lennepweg, etc. 
waar woningbouw nog mogelijk is. 
Daar komen —wanneer het aan het 
kollege ligt— geen huizen die voor de 
leniging van de woningnood in Zand- 
voort van geen enkel belang zijn. Van het enthousiasme waarmee Zand- 
voortmeeuwen twee zondagen geleden 
de strijd aanbond met Stormvogels 
was eergisteren in het duel met HBC 
weinig meer te bespeuren. De tegen- 
stander was ook al geen gangmaker en 
het gevolg was een lauw en ongeïnteres- 
seerd spelletje voetbal. Bij Zandvoort- 
meeuwen was het vooral de midden- 
linie die het liet afweten, waardoor de 
opbouw en afwerking van de aanvallen 
stagneerden en uiteindelijk vastliepen 
in de verdediging van HBC. Een verde- 
diging die het zonder veel moeite 
kon opnemen tegen de zwakke en al 
te doorzichtige manoeuvres van de 
voorhoede van de kustbewoners. Overi- 
gens liet de achterhoede van de Heem- 
stedenaren, ondanks het feit dat de 
spelers het op hun slofjes konden bij- 
houden, soms grote gaten vallen in de 
ring rond de keeper en dat leverde een 
paar droomkansen voor Zandvoort- 
meeuwen op om te scoren. Maar ook 
de schutters ontbraken deze middag. 
De bal ging hoog over of ver naast het 
doel van HBC. 

Alle hoop van de supporters van beide 
elftallen was gevestigd op de tweede 
helft, maar die leverde vrijwel hetzelf- 
de spelbeeld op. Tegen het eind van de 
ontmoeting tussen de twee onmachti- 
ge ploegen kreeg de ontmoeting een 
grimmig karakter, toen meer op de 
man dan op de bal werd gespeeld. Een 
geharrewar dat nog maar weinig met 
voetbal te maken had. En de vraag of 
de ook al niet erg sterk leidende 
scheidsrechter nu wel of geen penalty 
op de valreep van de wedstrijd had 
moeten toewijzen, interesseerde eigen- 
lijk niemand meer. Zandvoortmeeuwen 
kan beter, veel beter. En HBC waar- 
schijnlijk ook. 

Toch was er vreugde en blijdschap na 
afloop. Door de nederlaag van koplo- 
per Stormvogels tegen Velsen staan de 
kustbewoners nu bovenaan in de kom- 
petitie. Zandvoortm 


1274 1 


18 


18 


10 


Stormvogels 


128 1 3 


17 


23 


12 


TYBB 


1246 2 


14 


17 


15 


KFC 


12543 


14 


13 


15 


WSV '30 


1045 1 


13 


16 


11 


Beverwijk 


13373 


13 


16 


13 


Velsen 


12426 


10 


11 


16 


HBC 


11 254 


9 


15 


12 


Nw. Vennep 


1241 7 


9 


12 


20 


Zaandijk 


13337 


9 


15 


23 


VVB 


12255 


9 


9 


16 


LSC 


11 236 


7 


19 


21 familieberichten familieberichten nieuws 

kort & klein • Waarschijnlijk uit wraak dat zij de 
zaak waren uitgezet gooiden onbekend 
gebleven jongens het etalageraam in 
van een zaak in de Stationsstraat. 
Schade f 1.200,-. 

• Een inbraak in de jongerensociëteit 
'De nachtuil' aan de Linnaeusstraat 
leverde een bedrag van ruim tweehon- 
derd gulden op. Het geld werd ont- 
vreemd uit een speelautomaat. 

• Vrijdagnacht hield de politie in de 
Burg. Engelbertsstraat een 15-jarige 
knaap uit Utrecht aan. Hij bleek na 
een ruzie van huis te zijn weggelopen. 

• Het Nationaal 1 april genootschap 
zet de jaarlijkse Prix de joke-manifes- 
tatie voort met de uitreiking van de 
Ere-loeres aan Simon Carmiggelt op 
zondag 1 april a.s. in sociëteit Duys- 
terghast aan het Gasthuisplein. Het 
trofee wordt hem toegekend voor zijn 
gehele oeuvre aan kursiefjes in het dag- 
blad Het Parool. Het gebeuren zal wor- 
den gekompleteerd met de uitreiking 
van de loeres 'humor in beeld' voor 
een door een jury bekroonde beste 
grap uit '78. Na een moedig doorstane ziekte overleed mijn lieve man, en onze 
dierbare vader, broer en oom 

DANIËL WILLIAM van AKOOU 

echtgenoot van Emma van Akooij - Verweij 

op de leeftijd van 72 jaar 

E. van Akooij - Verweij 
J. van Akooij 
M. van Akooij - de Boer 
en verdere familie 

Zandvoort, 24 maart 1 979. 

Burg. Nawijnlaan 21 

De teraarddbestelling zal plaatsvinden op donderdag 29 maart a.s. 
om 1 1.00 uur in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats, 
Tollenstraat te Zandvoort 

Vader is opgebaard in de aula van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 
7 te Zandvoort. Bezoekuren dinsdag en woensdag van 20.00 tot 
20.30 uur. 

Tevens gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula van 
de begraafplaats. 

Vertrek van de Poststraat donderdag om 10.45 uur. eanduüorrse 
hoeranr 
LEDENVERGADERING CDA 
kamerkring Haarlem 

Donderdagavond 29 maart in 
'De Deining' te Hoofddorp 
aanvang half acht 
MEUBELKEUR ZITPARADIJS 

Door koersdaling van de dollar 

enorme prijsverlaging op braziliaans lederen 

bankstellen — nu vanaf f 1995,-- 

dagelijks geopend van 9.30 — 17.30 uur 

voor alle inl. 070-553086 

Apeldoorn Europaweg 170 ....Vrijdag koopavond 

Scheveningen Gevers Deynootweg 83..Dond. koopav. 

Zandvoort Stationsplein 13-15 ....Vrijdag koopav. 

Scheveningen elke zondag geopend Allemaal 
op de fiets! Er is nog frisse lucht, er zijn 
nog vogels en bloemen. 
Trek er fijn op de fiets op uit! 
BELONING 

voor het terugbrengen van 
mijn op vrijdag 23 maart in 
Zandvoort weggelopen 1 1- 
jarige bruin-witte Basset, 
teef (hushpuppy). Tel: 
02507-4070 of 020-157537 TEKOOPSimca'llOOg, 
bruin metallic, bouwj. 1972 
p.n.o.t. Tel 7172 na 20.00u. WONINGRUIL 

Aangeb. : 3 kamerflat met 
cv. en blijvend vrij uitzicht 
. Haarlem (Boerhaavewijk). 
Gevr.: woning in Zandvoort 
huur tot f. 300,--. 
Reakties naar : drukkerij 
Oudt bv, Achterweg 1 en 
vragen naar R. Doets. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. RITMAN 
Telefoon 4365 
kunst- en 

antiekbeurs 

zandvoort gevarieerd aanbod van antikiteiten en kunstvoor- 
werpen van hoge kwaliteit is voor deze gelegen- 
heid te bewonderen en te koop zoals b .v. schil- 
derijen, aziatika, goud, zilver, brons, tin, koper, 
porcelein, kristal, aardewerk, klokken, potten, 
sierraden, olielampen en een grote sortering 
meubelen. 
Garantiebewijzen worden verstrekt. 

30 en 31 maart en 1 april a.s., openingstijden: 

vrijdag 14.00 - 21.00 uur 

zaterdag 11.00 - 17.00 uur 

zondag 10.00 - 18.00 uur 

Entree : vrijdag f. 2,50 ; zaterdag f. 3,50 en 
zondag voor de vroege vogels van 
10.00 - 13.00 uur f. 2,50 en van 
13.00- 18.00 uur f. 3,50. 
Kinderen tot 1 2 jaar onder geleide 
hebben gratis toegang. 

HOTEL BOUWES PALACE' 
Burg. van Fenemaplein - Zandvoort. IASMU OLL De rector van het Erasmus College (Avond- en Dag-Avondschool voor gymnasium, atheneum, 
havo en mavo) maakt bekend dat inschrijving voor de cursus 1979 - 1980 mogelijk is in de 
maanden april, mei en juni, tijdens de lesavonden van 19.00 - 21.00 uur. 

AVONDOPLEIDINGEN 

Men kan zich laten inschrijven voor de volgende vakken (maximaal 6) 

aardrijkskunde nederlands 
frans 
duits 
engels latijn 
grieks 
spaans 
geschiedenis wiskunde 
natuurkunde 
scheikunde 
biologie economie ( I en II) 
handelskennis (mavo) 
handelswetenschappen (havo) DAGOPLEIDING 

(de z.g. moeder-mavo, maar havo en vwo is ook mogelijk) 
week. 

Men kan zich laten inschrijven voor de vakken 

nederlands engels 

aardrijkskunde (de overige vakken in combinatie lessen op 3 a 4 ochtenden per frans 
duits geschiedenis met de avondopleiding) Examen in zes vakken op mavo, havo en vwo-niveau. Studenten kunnen echter ook per vak 
studeren en per vak examen doen. Bij voldoende resultaat krijgt men een certificaat. Zes cer- 
tificaten geven recht op een diploma. 

TOELATINGSVOORWAARDEN niveau : afhankelijk van vooropleiding. 

leeftijd kosten mavo 

havo : 

vwo : 

vwo examenklas : 16 jaar en ouder 
18 jaar en ouder 

18 jaar en ouder 

19 jaar (onder voorbehoud) 

f. 100,-- per jaar 
f. 160,-- per jaar 
f. 160,- per jaar 
boeken voor eigen 
rekening. studieduur 3 jaar 

3 jaar 

4 jaar Voor aanmelding en / of inlichtingen : 

Gebouw 


Inlichtingen 


Haarlem 


Avondlessen mavo 
Daglessen mavo, havo, vwo 

Avondlessen havo, vwo 


Santpoorterplein 28 
Santpoorterplein 28 
^ Parklaan 108 
Sportweg 9 


tel. 023 - 256557 

tel. 023 - 256557 
tel. 023 - 252358 


Hoofddorp 


1 
Avondlessen mavo 
Daglessen mavo 


Kruisweg 612 
Kruisweg 612 


tel. 02503 - 16176 
tel. 02503 - 18144 

(Gemeentehuis) 


Velsen 


Avondlessen mavo, havo, vwo 
Daglessen mavo 


van Hogendorplaan 2 
Moerbergplantsoen 22 


tel. 02550-15624 
tel. 02550 -19000, tst. 140 
(Stadhuis) 


Zandvoort 


Daglessen mavo 


Schooplein 1 


tel. 02507 - 4841 

(Gemeentehuis) 79e jaargang no. 25 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 30 maart 1979 
nieuwsblad voor zanflvoort. bentveld en aerdenhout randuoortx h 

redaktie ën administratie: postbus 151. zandvoort.koninginnewegl, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrij dags -abonnement: f 25.00per jaar; per half jaarf 1<».50 per postf 37.50 

> *— — ■- ■« — „^ , ,^ 

losse eksemplaren: f 0.30 /advertentietarief: f 0.29 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank, rekeningnummer 67. 13.60.221 / giro van de bank: 35555lnv de zandvoortse koerant 
NOORDBUURTBEWONERS HEBBEN . . . weinig vertrouwen 
in woonerven Waterstanden Met paaltjes, hobbels in het wegdek en 
waar mogelijk het planten 'van jonge 
bomen wil het gemeentebestuur van de g 
in het hart van de noordbuurt gelegen 
straten een woonerf maken. Geen wandelgebied,zoals oorspronke- 
lijk in de bedoeling lag en aan de bewo- 
ners van de buurt was toegezegd, want 
die opzet is inmiddels achterhaald 
doordat de bewoners hun auto's nu 
eenmaal dicht bij huis willen hebben. 
En wat aan de bewoners wordt toege- 
staan kan je aan anderen niet ont - 
houden. 

Dat begrepen de bewoners, die op de 
woensdagavond in het Gemeenschaps- 
huis gehouden hoorzitting aanwezig 
waren ook wel, maar toch voelden ze 
zich behoorlijk beetgenomen dat het 
toegezegde wandelgebied niet kon 
worden gehonoreerd. Vooral het feit 
dat aan het wild parkeren van auto's 
in de smalle straten,door in hoofd- 
zaak de bezoekers van de kafee's aan 
het Gasthuisplein.niets wordt gedaan 
zat hen dwars en gaf hen weinig hoop 
dat het na de totstandkoming van de 
woonerven beter zal worden. Want de 
auto's blijven in de straten komen on- 
danks de hobbels, paaltjes en verbods- 
bepalingen. Die worden door de auto- 
mobilisten, die hun auto voor een paar 
uur kwijt willen,volkomen genegeerd 
en de politie onderneemt er niets tegen, 
aldus de bewoners. 
De afgevaardigde van de politie zei, 
dat men er machteloos tegenover 
stond, maar er is een lichtpuntje in het 
verschiet. Over enkele maanden wordt 
in Zandvoort een verordening van 
kracht die het de politie mogelijk 
maakt auto's met een takelwagen weg 
te slepen van plaatsen waar niet mag 
worden geparkeerd of waar ze hinder 
voor het verkeer opleveren. Wellicht 
kan de wagen ook worden gebruikt 
voor het verwijderen van auto's die de 
deuren van de garages van de buurtbe- 
woners blokkeren. Maar altijd een 
vrije in- en uitrit garanderen —waarop 
door een van de bewoners sterk werd 
aangedrongen— kon de politie niet 
toezeggen. Er zijn nu eenmaal onge- 
makken waarmee men moet leren 
leven, was de filosofie. 
De bewoners vinden dat ze wat dat be- 
treft flink overbedeeld zijn. In de 
nachtelijke uren ondergaan zij het la- 
waai van aankomende en vertrekkende 
auto's van de kafeebezoekers, beklim- 
men dronken lieden de daken van hun 
huizen en staan overal te wateren. Een 
van de straatjes is al omgedoopt tot 
'zeiksteeg'. Er werd om meer survei- 
llance gevraagd, maar de politie deelde 
mee over te weinig mankracht te be- 
schikken om daaraan te kunnen vol- 
doen. Aan het slot van de zitting, die 
werd geleid door de direkteur van pu- 
blieke werken, Wertheim, kregen de 
bewoners van de noordbuurt de toe- 
zegging dat bij de voorbereiding van 
de uitvoering van het projekt nog eens 
nauwgezet zal worden nagegaan wat 
mogelijk is de overlast die de buurt on- 
dervindt zoveel mogelijk terug te 
dringen. 
april H.W 

07.10 
07.53 
08.33 
09.27 
10.32 
11.57 
00.48 
02.03 L.W. 

15.13 
15.59 
16.37 
17.32 
18.33 
20.00 
08.51 
10.00 H.W. 

19.34 
20.16 
21.00 
22.01 
23.15 

13.25 
14.28 L.W. 

03.37 
04.20 
05.01 
06.07 
07.18 
08.04 
21.28 
22.32 burgerlijke stand 21 maart - 27 maart 1 979 

overleden: Joost Smit, oud 83 jaar; 
Daniel Willem van Akooij, oud 72 
jaar. 

ondertrouwd: Roland Christiaan Ja- 
cobs en Ellen Christine Ahrndt; Rober- 
tus Gerardus Joseph van der Zon en 
Hendrika Trijnina Loos. 
getrouwd: Marinus van den Berg en Jo- 
hanna Maria Hendrica Koppen; Edu- 
ard Jan Boudewijn Verlaan en Ardina 
Johanna van der Meij. 
geboren buiten de gemeente: Brenda 
Aaltje, dv. P.Kramer en H. van Brakel; 
Mare Wilhelmus, zv. D.W.Ch. Hoppe 
en A.J.P. Verputten; Jaimy Pascal, dv. 
J. E. Kuipers en G.Rogiers; Marie Su- 
zanne, dv. A.J.Assié en A.M.Dirkse 
overleden buiten de gemeente: Hen- 
drik Bakkenhoven, oud 80 jaar; Wil- 
lem Koper, oud 83 jaar; Antje Johan- 
na Lagerweij, geb. van der Pluijm, oud 
72 jaar. :'&&&¥; 
raad kocht duingrond van jonkheer De zandvoortse gemeenteraad heeft 
dinsdagavond besloten tot aankoop 
van het duinterrein van jhr. Quarles 
van Ufford aan de kop van de Corn. 
van der Werffstraat. De f raktie van de 
vvd stemde tegen. 

Vvd-woordvoerder Gielen noemde de 
aankoop door de gemeente een schijn- 
vertoning. Gedeputeerde Staten zullen 
een besluit van de raad om de grond 
voor f. 7,— per nr)2 aan te kopen nooit 
goedkeuren en als een vodje papier 
in de prullemand werpen, voorspelde 
hij. B en w en wij allen weten dat, al- 
dus de liberaal. De provincie wil dat de 
gemeente niet meer dan f. 2,50 per m2 
betaalt voor natuurgebied waar krach- 
tens het streekplan niet mag worden 
gebouwd. 

Als motief voor de aankoop voerde het 
kollege aan dat daarmee zekerheid 
wordt verkregen dat het gebied op eni- 
gerlei wijze ten goede komt aan de 
zandvoortse gemeenschap. Gielen wil- 
de van b en w weten of zij het begrip op enigerlei wijze' konden preciseren. 
Beschikt het gemeentebestuur over in- 
lichtingen dat de grond in de nabije 
toekomst mag worden bebouwd? 
Speelt natuurbehoud een rol? Is het 
kollege bevreesd voor eventuele onge- 
wenste ontwikkelingen, wanneer het 
terrein door partikulieren wordt aange- 
kocht? 

Alvorens antwoord op ziin vragen te 
ontvangen stelde hij vast dat, wanneer 
er niet mag worden gebouwd, de grond- 
prijs eenvoudig te hoog is. De hr. Gie- 
len was verder van mening dat de ge- 
meente het terrein niet per se hoeft te 
kopen om ongewenste ontwikkelingen 
tegen te gaan, want daarvoor kan men 
het bestemmingsplan hanteren. En ver- 
der vond hij dat de gemeente bezig is 
op wel uiterst spekulaTieve wijze een 
stuk grond aan te kopen. Het enige 
gedeelte van het terrein waarin,volgens 
spreker, wel'muziek' voor de gemeente 
zit is de strook grond langs de Zand- 
voortselaan. Daarop staan al een paar 
woningen en mag dus worden gebouwd. voor verkoop 
en service 
naar 
Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323 u rijdt als op rails in een ruime renault 

autobedrijven 

rinko 

RENAULT Maar dit stuk blijft vooralsnog buiten 
de transaktie. 

»Zijn zwaarste projektiel vuurde hij aan 
het slot van zijn betoog in de richting 
van de kollegetaf el. 
Gielen informeerde naar het bestaan 
van een brief van Quarles van Ufford, 
waarin deze de gemeente meedeelt, 
dat wanneer de raad niet mag kopen, 
hij voorlopig van verkoop zal afzien. 
Bij nieuwe plannen zou de gemeente 
als eerste gegadigde door hem worden 
gepolst. Wanneer dit juist is hebben 
we nog alle tijd, zo betoogde Gielen. 
Voorzitter Machielsen beaamde dat je 
met een bestemmingsplan veel kan 
doen om ongewenste ontwikkelingen 
in de hand te houden. Maar de meest 
voimaakte bescherming is zelf over de 
grond te kunnen beschikken. Hij was 
er lang zo zeker niet van als de hr. Gie- 
len dat Gedeputeerde Staten de aan- 
koop door de gemeente zou verwerpen. 
Er is met de provincie overleg gaande 
over de prijs. De gemeente, vervolgde 
de hr. Machielsen zijn antwoord, be- 
schikt over geen enkele informatie dat 
de bestemming van het terrein zal wor- 
den gewijzigd van natuur-in bouw- 
grond. Daarop behoeft in de komende 
tien jaar ook niet te worden gerekend, 
aldus de burgemeester. Hij bevestigde 
tenslotte het bestaan en de inhoud van 
de brief van de jonkheer. Maar de voor- 
zitter vond dit geen reden om nu maar 
een afwachtende houding aan te ne- 
men nu de gemeente in de gelegenheid AAN BELEIDSNOTA 
WORDT GEWERKT 

Het kollege is al enige tijd bezig met 
het verzamelen van gegevens aan de 
hand waarvan een beleidsnota over de 
verkoop van woningwetwoningen zal 
worden opgesteld, zoals door de mi- 
nister van volkshuisvesting en ruimte- 
lijke ordening aan de gemeentebestu- 
ren is opgedragen. 

Dit schrijven b en w in hun antwoord 
aan de vvd-raadsleden Gielen en Jongs- 
ma.die willen weten waarom de raads- 
leden tot op heden nog niet op de 
hoogte zijn gebracht van de betreffen- 
de aanwijzing van de minister, die het 
kollege op 19 januari j.l. via een cirku- 
laire heeft bereikt. Uit de cirkulaire 
blijkt dat de gemeenten zo spoedig mo- 
gelijk en uiterlijk op 19 juni a.s. een 
beleidsnota verkoop woningwetwo- P 
ningen aan huurders moet vaststellen, 
aldus beide raadsleden. Dat betekent, 
zo vervolgen zij, dat de zandvoortse 
gemeenteraad uiterlijk mei a.s. de be- 
leidsnota moet behandelen en vaststel- 
len. De tijd dringt en de heren Gielen 
en Jongsma vragen zich af , wanneer het 
kollege de raad de informatie 
zal verschaffen,die nodig is om een ver- 
antwoorde beslissing te kunnen nemen. 
B en w delen de vragenstellers mee,dat 
zodra de benodigde gegevens kompleet 
zijn de beleidsnota zal worden opge- 
steld en vervolgens aan de gemeente- 
raad aangeboden. Het gemeentebestuur 
verwacht dat dit zal gebeuren in de 
raadsvergadering van 26 juni a.s. Het 
kollege schrijft dat in de ministeriële 
cirkulaire met geen woord wordt ge- 
rept dat de beleidsnota uiterlijk op 19 
juni a.s. dient te worden vastgesteld. 
Aan het slot van hun antwoord maken 
b en w duidelijk dat zij onverkort zul- 
len blijven vasthouden aan hun reeds 
eerder ingenomen en bij herhaling uit- 
gesproken standpunt dat geen woning- 
wetwoningen die eigendom zijn van 
de gemeente dienen te worden ver- 
kocht. eanduoorbe Noeranh is de grond aan te kopen. 
Fraktievoorzitter Toonen van de pvda, 
zag het ook nog niet zitten dat de pro- 
vincie toestemming zal verlenen om 
de grond voor f. 1 — per m2 aan te 
kopen. Toch moet het uiterste worden 
geprobeerd het terrein in bezit van de 
gemeente te krijgen, zei de socialist. 
Het is de beste waarborg voor een 
evenwichtige en harmoniese toekomst 
van het gebied, meende hij. 
Nadat burgemeester Machielsen nog- 
maals het belang van de grondaankoop 
had onderstreept, vroeg de hr. Gielen 
enige ogenblikken bedenktijd voor 
zijn fraktie. 

Kan het binnen vijf minuten, infor- 
meerde de voorzitter. 
Gielen dacht van wel en daarop schor- 
ste de hr. Machielsen de vergadering 
voor 300 sekonden. 
Na de hervatting van de bijeenkomst, 
deelde de hr. Gielen het resultaat mee 
van het onderling overleg. Het kollege 
had hem en zijn fraktie niet van de 
noodzaak van de aankoop van het ter- 
rein kunnen overtuigen en men had 
besloten tegen te stemmen. 
En zo geschiedde.dat de gemeente- 
raad de aankoop van de duinen van 
een Quarles-telg goedkeurde . Zonder 
medewerking van de liberalen, die de 
toekomst naar een later tijdstip willen 
verschuiven. groeten uit zandvoort familieberichten r. '..^r^ *C ~ ~ *.£ St-K/*. Ï..ÏT, *S&lMr%tf Oudere Zandvoorters 
zullen zich ongetwij- 
feld het bord op pa- 
len herinneren waar- 
op de tijden van hoog 
en laag water werden 
vermeld. Maar de be- 
langstelling van deze 
strandbezoekers 
geldt iets heel an- 
ders: de klaar staande 
vismanden, de bens, 
en de aanwezigheid 
van vislopers wijzen 
er op dat de bom- 
schuiten met de vangst 
in aantocht zijn. Heden overleed na een kortstondige ziekte toch nog onverwacht, 
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma, onze schoon- 
dochter, zuster-schoonzuster en tante 

CORNELIA BOL -BAKVIS op de leeftijd van 64 jaar Zandvoort, 28 maart 1979 
Kostverlorenstraat 66 boven P.Bol 

Corrie en Frits 

Ans en Jan 

Peter en Mart 

Ron 

Kleinkinderen en 

verdere familie Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouwkamers van het ' 
Uitvaartcentrum 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 te Zandvoort 
vrijdagvan 16.00 uur tot 16.30 uur en van 19.00 uur tot 19.30 uur 
en zaterdag van 16.00 uur tot 16.30 uur. 

De crematie zal plaatshebben maandag 2 april om 1 1.30 uur in het 
Crematorium 'Velsen' te Driehuis-Westerveld. 

Vertrek van Kostverlorenstraat 66 boven omstreeks 10.45 uur. VERLENGING SUBSIDIE BEROEPSKRACHT 'DE NACHTUIL' Dinsdagavond ging de gemeenteraad 
akkoord met de door b en w voorge- 
stelde verlenging van de subsidie aan 
de jongerensociëteit 'De Nachtuil ' t.b. 
v. de aan het projekt verbonden be- 
roepskracht. 

Aanvankelijk wilde het kollege, gelijk 
met het beëindigen van de rijksbijdra- 
ge in de salariskosten per 1 april a.s., 
ook het gemeentelijk subsidie stopzet- 
ten. Dit in afwachting van nadere rap- 
porten over het jeugd- en jongeren- 
werk in Zandvoort en de voor dit 
werk benodigde professionele begelei- 
ding. De kommissie van financiën, die 
het subsidieverzoek van 'De Nachtuil' 
begin deze maand behandelde, was het 
met deze zienswijze niet eens. Men 
vond dat de beroepskracht diende te 
worden gehandhaafd tot er meer in- 
zicht zou zijn verkregen in het jonge- 
renprojekt. 

B en w deelden tenslotte de opvatting 
van de kommissie en dinsdagavond 
stemde ook de raad —met uitzonde- 
ring van de cda-er Van As-er mee in. 
De vvd-fraktie, bij monde van mevr. FILm MAKS BROTHERS 
love happy 
wordt vanavond en morgenavond door 
Film-inn-Zandvoort vertoond in de 
openbare bibliotheek aan de Prinsesse- 
weg. Beide voorstellingen beginnen 
om 9 uur en worden onderbroken 
door een koffiepauze. 

De auteur T.Schippers schreef in het 
jongste nummer van Skoop over de 
gebroeders Marx: 

The Marx Brothers waren niet populair. 
Charles Boost vertelde mij eens dat ze 
ook in de jaren dertig, de tijd dat ze 
hun belangrijkste films maakten, in 
Nederland niet hoog stonden aange- 
schreven. Hugenholtz, had wel enige bedenkin- 
gen. Die hadden geen betrekking op de 
aanwezigheid van de beroepskracht, 
maar op het funktioneren van het 
jeugdsentrum. Voldoen de aktiviteiten 
van 'De Nachtuil' wel aan de in de sub- 
sidienota van de gemeente gestelde 
voorwaarden?, vroeg zij zich af. 
Welke tegenprestatie leveren de jonge- 
ren t.b.v. de zandvoortse gemeenschap? 
Wethouder Aukema betoogde dat het 
projekt voorziet in de opvang van 
jongeren die zich in geen enkele ande- 
re vorm van jeugdwerk thuisvoelen. 
Op zich vond hij dat een goede zaak, 
waarbij hij niet zwaar tilde aan het 
leveren van een tegenprestatie. 
De raad voteerde daarna een bedrag 
van f 14.000,— voor de periode 1 april 
— 31 juli a.s. Voor afloop van deze ter- 
mijn zal de raad een beslissing nemen 
of men de vergoeding van de beroeps- 
kracht zal voortzetten op grond van 
de binnenkort te verwachten aanvul- 
lende rapporten. Van As wilde die 
niet afwachten. 'Ik heb geen enkel 
zicht op de zaak', was zijn stemverkla- 
ring. 

lïllllll 

De f iims van The Marx Brothers hebben 
dan ook tot diep in de jaren zestig een 
verkommerd bestaan geleid. Laurel en 
Hardy spreken ook kinderen aan. Maar 
de anarchie van The Marx Brothers is 
niet aan de jeugd besteed. 
Toch dachten de filmverhuurkantoren 
dat de gebroeders Marx kinderfilms had- 
den gemaakt, die alleen een beetje te 
snel gingen. Hoe kan het anders dat je 
hoogstens twee keer per jaar in een af- 
gelegen theater een van hun films kon ■ 
zien op een zondag- of zaterdagmiddag 
te midden van kinderen die er niets 
van begrepen. Niemand bemoeide zich 
met The Marx Brothers, in salontafel- 
conversatie hoorde je hun namen 
nooit. Maar dat gaf aan hun werk, 
vreemd genoeg, ook een merkwaardige 
charme. Je moest moeite voor.hen 
doen. Zo maakte je met een aantal ge- 
lijkgestemde deel uit van een klein 
verbond. Je annexeerde hun agressie 
die tegen de anderen was gericht. 
Waarom niet eens een dichtregel ? 
'Uw hemel wordt met onze zwerende 
ervaring overladen', schreef Lucebert. 
En zo was het : samen met The Marx 
Brothers stond je sterk tegen de nim- 
mer aflatende kletspraat, die je voor 
lauwe idealen probeerde te interesse- 
ren. Als Groucho Marx een generaal 
of president beledigde in Duck Soup 
(1933) maakte hij het leven voor de 
dienstplichtigen onder ons ie;s mak- 
kelijker. We zeiden wel niets, maar 
we wisten dat we het konden zeggen. 
Nu, in 1979, worden The Marx Bro- 
thers geëerd als meesters van de zwar- 
te filmkomedie. zov bracht 
onbekend werk 
kerkdiensten eanduoortee hoeranr Het getuigt van moed om een onbeken- 
de operette over het voetlicht te bren- 
gen. In de eerste plaats omdat men de 
kans loopt op minder belangstelling, 
in de tweede plaats omdat de uitvoe- 
renden het moeten doen zonder de be- 
trokkenheid van de zaal. 

Het meeleven van operette-bezoekers 
zoals we dat kennen wanneer Kalman's, 
Paul Abraham's, Stolz' of Léhar's on- 
sterfelijke melodieën ten gehore wor- 
den gebracht, ontbrak dinsdagavond 
bij de opvoering door de Zandvoortse 
Operette Vereniging in de Haarlemse 
Schouwburg dan ook ten enenmale. 

mevr, kraan-meeth 

Maar laten we eerlijk zijn, welke door- 
snee-operetteliefhebber had nu ooit 
van 'Die Gold'ne Meisterin', laat staan 
van de komponist Edmund Eysler ge- 
hoord? 

Desondanks beleefden de aanwezigen 
een genoegelijke avond met de perike- 
len van de rijke goudsmidsweduwe 
Margarethe, prima vertolkt door de zich 
nog steeds op eenzame hoogte bevin- 
dende Martha Koper, en de door haar 
om hun adelijke titels begeerde Ridder 
Fridolin von Gumpendorf en Graaf Ja- 
romir von Greifenstein, rollen die zo- 
wel 'qua zang als voordracht bij resp. 
Wim van der Moolen en Henny Rees 
in goede handen waren. Een belangrijk 
aandeel in het welslagen van de uitvoe- 
ring had Alex de Mari uit Haarlem, die 
een gastrol vervulde en als Christian, 
de goudsmidsgezel een waardige tegen- 
speler was van Martha Koper. Verder 
noemen we Jan Wind die op zijn beken- 
de plezierige manier eenoudgezel ten ' 
tonele voerde. Ineke Groen debuteerde 
niet onverdienstelijk als Portschunkula, 
de huishoudster, en voelde zich als te- 
genspeelster van Wim van der Moolen 
best op haar gemak. Nanny Hofstra 
was een hartverwarmende leerjongen, 
gaf leuk spel te zien maar haar stem 
vonden we aan de zachte kant. De aris- 
tokratiese Comtezza Giulietta werd 
aanvaardbaar gestalte gegeven door 
Gerry van Eig. Nico Oudshoorn, Ton 
van Eist, Theo Boerrigter en Hans de 
Visser kompleteerden de bezetting, de 
laatste drie als kloosterbroeders, waar- 
bij Theo Boerrigter, alias broeder Igna- 
tius, zijn roeping wist te kombineren 
met die van huwelijksmakelaar. Het 
koor kwam goed uit de verf: hoewel 
minder leden dan vroeger is dir op de 
kwaliteit kennelijk niet van invloed. 
De geschiedenis speelt zich af in Wee- 
nen in het begin van de zestiende eeuw, 
in de tijd van gilden toen, zoals in het 
programma staat vermeld, 'het zuivere 
handwerk gouden tijden beleefde'. 
Burgers, leerjongens, gezellen, trouba- 
doers, lantaarnopstekers en pages ver- 
schenen in kostuums uit die tijd ten 
tonele en Grete Kieser had haar chóro- 
grafie aan deze tijd aangepast. Het or- 
kest Intermezzo Amsterdam was onder leiding van dirigent Henri ter Voort ten 
volle voor zijn taak, ondersteuning van 
deze voortreffelijk door Rudi Vogler 
geregiseerde operette, berekend. Aan 
het einde van de voorstelling dankte 
voorzitter Oudshoorn de medewerken- 
den, in het bijzonder Rudi Vogler, repe- 
titeuses Trudie de Brie en Henny Kes- 
seler en souffleuse Wil Kerkman-Elzin- 
ga, alsmede haar echtgenoot, Arie Kerk- 
man, die de rekwisieten had verzorgd. 
Tot slot vermelden wij dat de spelers 
werden overladen met bloemen en dat 
zusterverenigingen uit Amstelveen, Am- 
sterdam en Schermerhorn van hun 
belangstelling blijk gaven. SCHOOLVAKANTIES 1979/ '80 

De vakantieperioden voor de zandvoort- 
se kleuter-, basis- en mavo onderwijs 
zijn door het gemeentebestuur voor 
het schooljaar 1979 - '80 als volgt vast- 
gesteld: van 13 t.e.m. 21 oktober, herfst- 
vakantie, van 22 december t.e.m. 6 
januari, kerstvakantie, van 16 t.e.m. 
24 februari, voorjaarsvakantie, van 3 
t.e.m. 13 april, paasvakantie (mavo tot 
14 april), 30 april, koninginnedag, 5 
mei, bevrijdingsdag, van 15 t.e.m. 18 
mei, hemelvaartsvakantie, van 24 t.e.m. 
26 mei, pinkstervakantie en van 5 juli 
t.e.m. 17 augustus, zomervakantie 
(begin zomervakantie mavo 28 juni). 
De in het rooster opgenomen vakantie- 
dag op 5 mei hangt af van een beslis- 
sing van de regering deze dag als natio- 
nale feestdag te beschouwen. HERVORMDE KERK 

zondag 1 april a.s.: 

1 0.30 uur : Ds. P. van Hall, gemeen- 
schappelijke dienst Herv. 
Geref. 

Jeugdkapel : 

10.30 uur : Mevr. M.v.d. Meulen-Heijin 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 1 april a.s.: 

1 0.30 uur : Ds. P. van Hall, gemeen- 
schappelijke dienst, Herv. 
/Geref. in de Herv. kerk. 

19.00 uur : Ds. J. Dijkstra te Benne- 
broek. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 1 april a.s.: 

1 0.30 uur : ca. 2 uur Samen-zijn in het 
kader van het 55-jarig be- 
staan van de Zandvoortse 
Kring Godsdienstig Leven 
/NPB, afd. Zandvoort. 

dinsdag 3 april a.s.: 

19.30 uur : Interkerkelijke gebedsdiens 
in de R.K. kerk. 

woensdag 4 april a.s.: 

20.00 uur : Jaarvergadering 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 31 maart a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering mer or- 
gel en samenzang. 

zondag 1 april a.s.: 

08.45 uur : stille eucharistieviering. 

10.45 uur : eucharistieviering mmv. 
jeugdkoor 'St, Agatha' 
medische dienst ZUSTERDIENST 

zaterdag 31 maarten zondag 1 april a.s 
Zuster A. van Rooyen, tel. 023 - 33396 wij zijn het zat met deze kreet protesteren de plaatse- 
lijke horeka-ondernemérs, ondersteund 
door hun landelijke bedrijfsorganisatie, 
de federatie Handelsvereniging/Hanze 
en de strandpachters, in een open 
brief tegen de door wethouder Auke- 
ma aangekondigde invoering van een 
toeristenbelasting. 

Van de in Zandvoort uitgegeven gulden 
is 51 .89/o afkomstig van het toerisme, 
en moet deze 'Gouden Kip' de strot 
worden afgesneden? vragen de protes- 
terende horeka-mensen zich af in hun 
aan de plaatselijke en regionale pers 
toegezonden brief. De zandvoortse 
horeka, schrijven zij, kan voor het stop- 
pen van het Gat van Zandvoort (be- 
doeld wordt waarschijnlijk het jaarlijks 
tekort op de rekreatiebegroting van de 
gemeente — red.) over de rug van de 
horeka-ondernemers heen, totaal geen 
begrip opbrengen. Vervolgens wijzen 
de horeka-mensen er op dat uit het 
vorige week verschenen rapport van de 
Kamer van Koophandel over bedrijfs- leven en toerisme in Zandvoort blijkt, 
dat de gemeente haar positie als eerste 
badplaats van Nederland verloren heeft 
Zandvoort heeft een 'te duur imago' 
gekregen. De schrijvers van de open 
brief noemen elke verhoging van de 
prijzen een volgende stap in de rich- 
ting van 'de door het kollege gewenste 
forensen-gemeente'. De toerist van van- 
daag in de badplaats Zandvoort, die 
volgens de horeka-mensen altijd in het 
teken van het sociaal toerisme heeft 
gestaan, is de dagjesmens, die probeert 
zijn gezin een fijne dag te bezorgen. 
Nu moet, zo stellen de horeka-onder- 
nemers, ook hij bloeden voor de finan- 
ciële stroppen die worden veroorzaakt 
'door een blijkbaar wanhopig worste- 
lende wethouder op een wankele stoel' 
De zandvoortse horeka-mensen kondi- 
gen tenslotte aan dat zij zich tot het 
uiterste zullen verzetten tegen de wat 
zij noemen 'diskriminerende maatre- 
gelen' van het gemeentebestuur. DIERENBESCHERMING 

Wist u, dat u ééndags nestjes van katten 
of honden, gratis kunt laten inslapen bij: 

dierenarts Dekker - Lukkassen 
of in het Kennemer Dierentehuis 
ZANDVOORT. FLEMINGSTRAAT 370 

Bouwjaar 1970. 

Uitstekend onderhouden tussenhuis met 

voor- en achtertuin (z), st. schuur, garage 

en c.v.-gas. Ind. part.: doorzonkam. met 

open haard, open keuk., hal, toil. 

Ie verd.: 3 si. kms, badk. 2e verd.: 1 gr. 

kam. met zolderberging. 

Vraagprijs f 259.000- k.k. tel.: 02507 - 

4791 
omroepers Flinke huish. hulp gevr. voor 
1 ochtend p.w. f 35,— . 
Jhr. Quarles van Uffordlaan 
56. Tel.: 7 126 

MET SPOED gezocht; hulp 
in de huish. voor halve dag 
p.w. S.v.p. kontaktopname 
mevr. Groth, Zandvoorter- 
allee 3 Heemstede (bij sta- 
tion) Tel: 023 - 284336 

Te HUUR gevraagd garage 
of andere opslagruimte mi- 
nimaal 30 m2. 
Tel: 02507 -2798 

Voor verfwaren - behang en 

hobbyartikelen 
bij De BOET 

Winkelcentrum nw. noord 
Tel. 02507 - 5655 WONINGRUTL 

Aangeb. : 3 kamerflat met 
cv. en blijvend vrij uitzicht 
. Haarlem (Boerhaavewijk). 
Gevr.: woning in Zandvoort 
huur tot f. 300,-. 
Reakties naar : drukkerij 
Oudt bv, Achterweg 1 en 
vragen naar R. Doets. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. RITMAN 
"Telefoon 4365 INLIJSTEN bij 

"DE BOET' 

winkelcentra nw. noord 
Telefoon 02507 - 56 55 gemeente 
zandvoort DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN 

Bij de afdeling plantsoenen van de dienst van publieke werken kan, 
wegens pensionering van de huidige funktionaris, worden geplaatst 

opzichter (m/v) 

De te benoemen functionaris zal - onder leiding van de chef van de 
buitendienst - worden belast met de begeleiding van diverse door de 
dienst uit te voeren werkzaamheden, waaronder de aanleg en het 
onderhoud van plantsoenen, duinbeplanting en sportterreinen, het 
onderhoud van de begraafplaats, alsmede de zorg voor het bomen- 
bestand. 

Tevens zal hij worden belast met de begeleiding van een gedeelte 
van de reinigingsdienst en het toezicht op het schoonhouden van de 
gemeentelijke gebouwen. 

Vereist is het diploma middelbare tuinbouwschool of gelijkwaardig. 

Leeftijd minimaal 30 jaar. 

Aanstelling zal plaatsvinden in de rang van technisch ambtenaar 

(salaris f 2.401 ,-- tot f 2.941,-- per maand). 

Bij gebleken geschiktheid is bevordering tot technisch ambtenaar A 

(salaris f 2.871 ,- tot f 3.428,--) mogelijk. 

De vakantietoelage is 8 o/o. 

De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing. Nadere 

informaties kunnen desgewenst worden verkregen bij de chef van 

de buitendienst, de heer P. Honderdos tel. 02507 - 4841 . 

Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen kunnen binnen 14 dagen na 
het verschijnen van dit blad worden gericht aan de directeur van de 
dienst van publieke werken. Raadhuisplein 4, 2042 LR Zandvoort. Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 
Voor uw familie- en 
handelsdrukwerk. 
F.M. VAN DEURSEN 
Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 -2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker MEUBELKEUR ZITPARADIJS 

Door koersdaling van de dollar 

enorme prijsverlaging op braziliaans lederen 

bankstellen — nu vanaf f 1995,-- 

dagelijks geopend van 9.30 — 17.30 uur 

voor alle inl. 070- 553086 

Apeldoorn Europaweg 170 ....Vrijdag koopavond 

Scheveningen Gevers Deynootweg 83..Dond. koopav. 

Zandvoort Stationsplein 13-15 ....Vrijdag koopav. 

Scheveningen elke zondag geopend 
GELOEI 
KOST SLAAP Afscheid Gé Loogman 

Namens de oudercommissies van de Hannie Schaft lagere- 
en kleuterschool worden hiermede allen, die afscheid 
willen nemen van Gé Loogman als hoofd van de 
Hannie Schaftschoot te Zandvoort, uitgenodigd om 
'n gezellig uurtje met hem samen te zijn in zijn eigen 
vertrouwde omgeving, de 

Hannie Schaft School 

waar hem door benw van de gemeente Zandvoort een 
receptie is aangeboden op donderdag 12 april a.s. 
van 17.30 tot 19.00 uur. V 
gemeente GEMEENTE WATERBEDRIJF 
ZANDVOORT 
SPOELEN BUIZENNET 

Wegens het spoelen van het buizennet zal in 
de navolgende nachturen de waterdruk zeer 
gering zijn. 

Het spoelen voor Zandvoort vindt plaats 
in de periode: 

Maandag 2 april t/m Vrijdag 6 april a.s. 

van 23.30 uur - 4.45 uur en 
Maandag 9 april t/m Vrijdag 13 april a.s. 

van 23.30 uur -4.45 uur. 

Het spoelen voor Bentveld vindt plaats op 
Dinsdag 17 april a.s. van 23.30 — 4.0Quur. 

Men gelieve in deze periode 's nachts zo 
weinig mogelijk water te tappen of anders 
wat water in voorraad te nemen. v WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF B.V. 

Boerlagestraat 2 

Zandvoort. 

* TAPUTREINIGING 

* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX 

* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT- 
RE IN IGINSMACH INE 

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90 
of 02507-4764 RASMU OLL De rector van het Erasmus College (Avond- en Dag-Avondschool voor gymnasium, atheneum, 
havo en mavo) maakt bekend dat inschrijving voor de cursus 1979 - 1980 mogelijk is in de 
maanden april, mei en juni, tijdens de lesavonden van 19.00 - 21.00 uur. ( ma - di - do ) 

AVONDOPLEIDINGEN 

Men kan zich laten inschrijven voor de volgende vakken (maximaal 6) 

nederlands latijn wiskunde aardrijkskunde 

frans grieks natuurkunde economie ( I en II) 

duits spaans scheikunde handelskennis (mavo) 

engels geschiedenis biologie handelswetenschappen (havo) 

DAGOPLEIDING 

(de z.g. moeder-mavo, maar havo en vwo is ook mogelijk) - lessen op 3 a 4 ochtenden per 
weekj 

Men kan zich laten inschrijven voor de vakken 

nederlands engels 

aardrijkskunde (de overige vakken in combinatie frans 
duits geschiedenis met de avondopleiding) Examen in zes vakken op mavo, havo en vwo-niveau. Studenten kunnen echter ook per vak 
studeren en per vak examen doen. Bij voldoende resultaat krijgt men een certificaat. Zes cer- 
tificaten geven recht op een diploma. 

TOELATINGSVOORWAARDEN niveau : afhankelijk van vooropleiding. 

leeftijd kosten mavo 
havo : 
vwo : 
vwo examenklas (onder voorbehoud) 

1 6 jaar en ouder f. 1 00,- per jaar 

18 jaar en ouder f. 160,- per jaar 

1 8 jaar en ouder f. 1 60,- per jaar 

1 9 jaar boeken voor eigen 

rekening. studieduur 3 jaar 

3 jaar 

4 jaar Voor aanmelding en / of inlichtingen : 

Gebouw 


Inlichtingen 


Haarlem 


Avondlessen mavo 
Daglessen mavo, havo, vwo 

Avondlessen havo, vwo 


Santpoorterplein 28 
Santpoorterplein 28 
Parklaan 108 
Sportweg 9 


tel. 023 - 256557 

tel. 023 - 256557 
tel. 023-252358 


Hoofddorp 

Avondlessen mavo 
Daglessen mavo 


Kruisweg 612 
Kruisweg 612 


tel. 02503 - 16176 
(tijdens lesavonden) 

tel. 02503- 18144 
(Gemeentehuis) 


Velsen 

Avondlessen mavo, havo, vwo 
Daglessen mavo 


van Hogendorplaan 2 
Moerbergplantsoen 22 


tel. 02550-15624 
(tijdens lesavonden) 

tel. 02550 -19000, tst 140 
(Stadhuis) 


Zandvoort 


Daglessen mavo 


Schooplein 1 


tel. 02507 - 4841 

(Gemeentehuis) 
van lentopel 
zand voort Kam. Onnesstraat 15, 
2041 CB Zandvoort 
Tel. 02507 -5346. 


WEiSTEEGE 

■Jf ttntetoldtrbeWtf 

imltrttraat 18 - Zmbtooit 
tttlttoon 02507-4499 
¥. d. Werfff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. 
ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975 VERZEKERINGSKANTOOR 

A.M. FOLKERS 

GASTHUISSTRAAT 4 
2042 JP ZANDVOORT 

Telefoon 32 83 

Keisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen 
door ons direkt aan U worden afgegeven. grote 
kunst - en 

antiekbeurs 
zandvoort gevarieerd aanbod van antikiteiten en kunstvoor- 
werpen van hoge kwaliteit is voor deze gelegen- 
heid te bewonderen en te koop zoals b.v. schil- 
derijen, aziatika, goud, zilver, brons, tin, koper, 
porcelein, kristal, aardewerk, klokken, potten, 
sierraden, olielampen en een grote sortering 
meubelen. 
Garantiebewijzen worden verstrekt. 

30 en 31 maart en 1 april a.s., openingstijden: 

vrijdag 14.00 - 21.00 uur 

zaterdag 11.00 - 17.00 uur 

zondag 10.00 - 18.00 uur 

Entree : vrijdag f. 2,50 ; zaterdag f. 3,50 en 
zondag voor de vroege vogels van 
1 0.00 - 13.00 uur f. 2,50 en van 
13.00- 18.00 uur f. 3,50. 
Kinderen tot 1 2 jaar onder geleide 
hebben gratis toegang. VJ HOTEL BOUWES PALACE' 
Burg. van Fenemaplein - Zandvoort. BEGRAFENISSEN 
CREMATIES ' TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap 
Familie- en , 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

v. Petegem & Zn. KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023-331975 Haal warmte en kleur in uw huis 

t bloemen van bloemenhuis J. Bluys ga. i£. ^Balledux & ^h. 

WONINGINRICHTING sTnds 1923 
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte 
U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 H. W. COSTER B 

Makelaar o.g. .v. LidNBM ^JdMCC Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 
Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar GRATIS HALEN EN BEZORGEN 
Binnen 1 a 2 dagen terug. 

Bij 5 stuks stoomgoed 50°/o korting ook 
op gordijnen en dekens. 

"ONE HOUR CLEANING SERVICE" 

stomerij 

Haltestraat 39 - tel. 02507-2810 

U belt.... 
Wij komen! SMMenfodtijf 

H*C* UOH (f(fy 2638 Installatie bureau 

GROENECTEIN B.V. WMi SSSmB!! KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL.02507 8484 * 79e jaargang no. 26 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 3 april 1979 
nieuwsblad voor zanflvooft, bentveld en aerdenhout 
L f 5e RO 
redaktie èn administratie-, postbus 161, zandvoort,koninginneweg1, telefoon (02507) 21 35 - uitga, r zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f 25.00per jaar.- per half jaar f 1^.50 perpostf 37.50 

losse eksemplaren: f 0,30/advertentietarief: f 0,29 p mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11087 / bank: ned.middenstandsbank. rekeningnummer 67 13 60 221 / giro van de bank 35555tnv de zandvoortse koersnt goede prestaties tonelisten ohvz Vrijdag en zaterdag j.l. gaf de toneel- 
vereniging 'Op Hoop van Zegen' in 
gebouw 'De Krocht' een opvoering 
van 'Claudia' van Rosé Franken. Het 
gelijknamige boek beleefde kort na 
zijn verschijning, zo'n goede dertig 
jaar geleden, een oplage van 9 mil- 
joen eksemplaren, het werd verfilmd, 
als toneelstuk opgevoerd in Engeland 
en Amerika en verscheen bovendien in 
zestien talen. Een begrijpelijk sukses want 'Claudia 
is every woman and her marriage the 
epitome of all marriages', zoals de 
kreet luidde die de uitgever het mee- 
gaf, en hoewel dit natuurlijk was om 
de verkoop te stimuleren had de man 
het wel bij het rechte eind. ledere 
jonge getrouwde vrouw kan zich na- 
melijk in haar terugvinden en dat ge- 
beurde ook met Marianne van Holten, 
die na een grondige tijd van voorbereid 
ding verwantschap ging voelen met 
Claudia en het ontwapende kindvrouw- 
tje uitstekend gestalte gaf. Ze werd 
daarin deskundig bijgestaan door Rick mevr. kraan-meeth Drommel die als haar echtgenoot, de 
rustige, pijprokende, de soms op hol 
slaande Claudia goed opvangende, Da- 
vid Naughton, zó uit het boek leek 
geknipt. Prachtig spel gaf Jopie Bi- 
senberger-Kromhout te zien als Mrs. 
Brown, de moeder van Claudia, die, 
net als haar dochter, zich er van be- 
wust is dat de sterke moederbinding 
de ontplooiing van Claudia in de weg 
zou kunnen staan. Heel sympathiek 
vervulden Henriëtte Brokmeieren 
Geoffrey Courchaine de rollen van 
Bertha Zeleany en haar man Fritz, het 
aan het gezin verknochte bedienden- 
echtpaar. Don Courchaine was zonder 
meer uitstekend als buurman en vrij- 
gezel Jerry Seymour. 
Tiny Rodenbecher kon ons als Julia 
Naughton, het schoonzusje van David, 
het minst bekoren. Perfekte rol kennis, 
daar niet van, maar het bleef een van 
buiten geleerd lesje. Bij madame Da- 
ruschka, de operazangeres, lag het er 
allemaal een beetje dik op, ook de 
schminck, maar dat waren kennelijk de 
opvattingen van regisseur en grimeur, 
en daar staat het talent van Sonja Ko- 
per buiten. Want dat ze talent heeft 
blijkt wel uit het feit da't ze na een 
jaar toneelschool in Londen nu is toe- 
gelaten tot-de toneelschool in Amster- 
dam, waar ze in augustus met een 
vierjarige opleiding start. Regisseur MM——— — — — 

LAATSTE NIEUWS 

De gemeenterekening over 1977 sluit 
met een batig saldo van ruim één mil- 
joen gulden. Dat is, zo verklaarde wet- 
houder Aukema van financiën tijdens 
de gisteravond gehouden openbare ver- 
gadering van de kommissie van finan- 
ciën, onderwijs en kuituur een meeval- 
ler van meer dan f 400.000,—, want 
oorspronkelijk was een overschot van 
zes ton geraamd. Voor 1978 wordt 
eveneens een flink overschot verwacht. 
Cda-kommissielid Ter Veer rekent 
zelfs op een bedrag van drie miljoen, 
het overschot op de rekening van '77 
meegerekend. De gunstige ontwikke- 
ling zal zich in 1979 — dit jaar dus - 
waarschijnlijk stabiliseren, dacht Auke- 
ma. Wij staan binnenkort voor grote 
uitgaven. Zo zal de vernieuwing van 
de overeenkomst met de VAM (afvoer 
huisvuil) de gemeente f 200.000,- per 
jaar méér gaan kosten. Een bedrag dat 
wij zeker niet op de belastingbetaler 
kunnen verhalen, zei de wethouder. 
Verder moeten wij er op rekenen dat 
de voorzieningen in de welzijnssektor 
grote bedragen gaan vergen 
Rob van Toornburg is laaiend enthou- 
siast over de medewerkenden die via 
het amateurtoneel bij het beroeps te- 
recht komen. Want dat is niet alleen 
Sonja Koper, ook grimeur Ben Fijma is 
bezig naam te maken in de broepswe- 
reld, o.a. bij 'Knecht van twee meesters', 
terwijl ook 'King Lear' met Johnny 
Kraaykamp op zijn programma staat. 
Even geestdriftig sprak Rob van Toorn- burg over zijn belichters. Don en Geof- 
frey Courchaine, die ook in vakkringen 
steeds meer bekendheid krijgen. 
Er werd gespeeld in een fraai dekor, 
dat terecht een open doekje kreeg, en 
waarvoor Ton van Holten en Ko van de 
Graaf ook na afloop een applaus in 
ontvangst mochten nemen." Betty van 
de Kar souffleerde en, zoals u begrepen 
zult hebben, Ben Fijma was de grimeur. foto Jacob Koning 

Sylvia Holsteijn verzorgde de rekwisie- 
ren, sprak een woord van welkom, in 
het bijzonder tot burgemeester en me- 
vrouw Machielsen en wethouder en me- 
vrouw Termes, en onderhield zich in 
de pauze als een charmante gastvrouw 
met de aanwezigen. Al met al een ge- 
slaagd toneelgebeuren, aan het slot 
waarvan de medewerkenden royaal in 
de bloemetjes werden gezet. hoeveel mag raadhuisuitbreiding 
kosten? Deze vraag komt binnenkort aan de or- 
de in een openbare vergadering van de 
zandvoortse gemeenteraad. 

De raadsleden zullen kunnen kiezen 
uit drie door b en w aangedragen mo- 
gelijkheden. 

De duurste mogelijkheid is het door 
de architekten Ingwersen en Wagenaar 
uitgewerkte plan, waarvan de oorspron- 
kelijk geraamde kosten f. 6.976,500,-- 
inmiddels door het kollege zijn terugge- 
bracht tot f. 5.600.000,-. I n het door 
beide architekten ontworpen gebouw 
kunnen alle gemeentelijke diensten 
worden ondergebracht. 
Wanneer kommissies en gemeenteraad 
deze oplossingen (nog) te kostbaar 
vinden kunnen zij kiezen voor een 
doelmatig, maar eenvoudig kantoorge- 
bouw voor uitsluitend de sekretarie- 
afdeling van de gemeente. 
Kosten f. 4.641.295,-. Een derde mo- 
gelijkheid is een kantooruitbreiding 
zonder de afdeling burgerzaken, die 
in het gebouw aan de Schoolstraat 
gevestigd blijft. Kosten f. 4.300.000,-. 
Volgens b en w kan de financiering 
van het projekt —in ieder geval tot 
1982— uit eigen middelen worden 
gedekt tot een bedrag van f. 1 .854.629,- 
Dit bedrag wordt als volgt verkregen 
f. 754.754,- ruimte in de begroting 
voor dit jaar, de trendmatige verho- 
gingen van de belastingen in '80, '81 
en '82, samen f. 674.875,- de kasino- 
belasting over '80 tot '82 f. 200.000- 
en f. 225.000,- uit het gemeentefonds. 
In samenhang met de voorgenomen 
uitbreiding van het gemeentehuis staat 
een opknapbeurt van het interieur van het huidige raadhuis op het program- 
ma. 

Een en ander staat te lezen in de eind 
vorige week door het gemeentebestuur 
aan de raads(kommissie)leden en de 
pers toegestuurde nota over de raad- 
huisuitbreiding. ATTRAKTIEVE ANTIEKBEURS 

o Afgelopen weekend werd in de 
Countryzaal van Bouwes Palace een 
Kunst- en Antiekbeurs gehouden. In 
de uitgestrekte ruimte hadden de 26 
deelnemende antiquairs volop gelegen- 
heid hun stukken uit te stallen en ze 
zo goed mogelijk tot hun recht te la- 
ten komen. Er was veel kristal, zilver, 
ook etagère-zilver, en porcelein te be- 
wonderen, maar er waren ook poppen, 
klokken, olielampen en tegels. In het 
'zwaardere' werk zagen we prachtige 
ladenkasten, buro's en spinnekoptafels. 
't Kuikenhuis uit Haarlem was aanwe- 
zig met een aardige kollektie pijpen en 
andere rokersbenodigheden, de firma 
Strootman uit Velsen met o.a. kristal 
en plateel, terwijl Yesterdays uit Haar- 
lem alleraardigste geloogde meubelen 
presenteerde, die tegenwoordig bij de 
jongere generatie zo in trek zijn. 
Het geheel was georganiseerd door het 
Antiekbeu rzen-Organisatie-bureau in 
Den Haag, dat de antiekliefhebbers uit 
Zandvoort met deze beurs een groot 
plezier heeft gedaan. 
ÉSJÉ^iÉfü • De gewelddadigheden tijdens en na 
kafeebezoek nemen hand over hand toe. 
Een 27-jarige ingezetene raakte in een 
bar slaags met een Groninger, sloeg na 
het verlaten van het etablissement een 
ruit in van een geparkeerd staande auto, 
trapte vervolgens een deur van een 
woonhuis in de Kosterstraat uit de 
scharnieren en bood hevig verzet toen 
de politie hem wilde inrekenen. Ten- 
slotte slaagden de agenten er in hem 
naar hetburo te brengen. 

• In de Haltestraat gingen na kafee- 
bezoek vier mannen met elkaar op de 
vuist. Zij raakten alle vier gewond en 
moesten naar een ziekenhuis worden 
overgebracht. De toestand van een 
van hen, die een schedelbasïsfraktuur 
opliep, is zorgwekkend. 

• Niet alleen vuistschade er wordt 
ook raak geschoten. Een 12-jarige 
jongen werd vrijdagmiddag door een 
kogeltje uit een windbuks in een van 
zijn benen getroffen. De jongen werd 
overgebracht naar een ziekenhuis 
waar het kogeltje werd verwijderd. 
Van de schutter geen spoor. 

• Een jeugdige motorrijder negeerde 
een stopbevel van de politie, waarna 
deze de achtervolging inzette. In de 
Jac. van Heemskerkstraat werd de 
jongeman klem gereden. Het bleek 
een 16-jarige bewoner van de hoofd- 
stad die de motor waarop hij reed in 
zijn woonplaats had ontvreemd. 

• Op de Zandvoortselaan ter hoogte 
van de buurtschap Bentveld werd een 
20-jarige voetgangster door een auto 
aangereden. Met een verwonding aan 
haar linkerbeen werd het slachtoffer 
naar een ziekenhuis in Haarlem ver- 
voerd. 

• De bazar die zaterdag j.l. in de Cla- 
rakliniek werd gehouden heeft circa 
f. 2.000,- opgebracht. De organisato- 
ren danken langs deze weg allen die 
hebben meegewerkt om dit fraaie re- 
sultaat te bereiken, in het bijzonder 
de zandvoortse middenstand. B en w hebben een procedure in werking gezet die moet leiden tot de aan- 
legvan een fietspad tussen Blinkernveg en Bentveldweg. Op bovenstaande 
plankaart met een dikke lijn aangegeven. 

De aanleg is bedoeld om de bestaande fietroete vanaf Heemstede-Aerden- 
hout naar Zandvoort en die eindigt bij de Langelaan in Bentveld te laten 
aansluiten op het nieuwe fietspad vanaf de Blinkertweg, dwars door de 
duinen en langs het Visscherspad, naar de Sophiaweg. Het kollege heeft 
inmiddels een verzoek bij de provincie ingediend om voor de aanleg van 
het fietspad subsidie te verstrekken. o 

familieberichten Links op bovenstaande foto van Jacob Koning voetbaltrainer Barry Hughes en rechts schrijver Simon Car- 
miggelt met hun resp. Loeressen die zij zondagavond in sociëteit Duysterghast ontvingen van het 'Nationaal 
1 april Genootschap'. Hughes kreeg de trofee voor zijn ludieke optreden tijdens de vorig jaar december ge- 
speelde wedstrijd tussen zijn klup en AZ '67 en Carmiggelt voor zijn gehele oeuvre aan kursief jes in 'Het 
Parool' onder het pseudoniem Kronkel en voor zijn gedichten onder de naam Karel Bralleput. 
De toespraken van de voorzitter van het genootschap, Edo van Tetterode, en de dankwoorden van Hughes 
en Carmiggelt werden live uitgezonden via het radioprogramma van Henk van Stipriaan dat geheel aan de 
april-manifestatie was gewijd. NETTE WERKSTER 

gevraagd 
17 -20 jaar. 
Bakkerij van de Werff, 
Gasthuisplein 3, tel. 21 29. 

Aangeb. moderne slaapka- 
mer met 3 deurskast, toilet- 
tafel enz. tel. 66 13. 

TIMMERMAN 

vraagt timmerwerk, witten 
en behangen en schilderwerk. 
Tel. 02507-61 16. 

Aangeboden : notenhouten 
vitrinekast met ronde bar, - 

E lm. 2.80 mtr. en 80 cm 
oog. Tevens afwasmachine 
Lpr.st. Tel. 33 95, bellen 
tussen 6 - 7 uur. 

WONINGRUIL 

Aangeb.: 3 kamerflat met 
cv. en blijvend vrij uitzicht. 
Haarlem (Boerhavewijk). 
Gevr,: woning in Zandvoort 
huur tot f. 350,-. 
Reakties naar : drukkerij 
Oudt bv. Achterweg 1 vra- 
gen naar R. Doets. 1948 - 1978 

30jiar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. RITMAN 
Telefoon 4365 Met droefheid geven wij U kennis dat heden, na 
een langdurige ziekte, voorzien van het H. Olie- 
sel, van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw en 
onze zorgzame moeder en oma 

JANNETJE HARTEVELT 

echtgenote van Hendrikus Adrianus Schoo 

op de leeftijd 'van 60 jaar. 

H.A. Schoo 
W.C.A. Schoo 
A.M.H.Schoo-Stijnen 
Jannie en Monique 

H. Schoo 

J. Schoo 

C. Jacobs-Schoo 

A. Jacobs ' 

Sandra 

Zandvoort, 31 maart 1979. 
Haarlemmerstraat 62. 

De Eucharistieviering heeft plaats op woensdag 
4 april a.s. om 12 uur in de parochiekerk St. 
Agatha te Zandvoort, waarna om 13.30 uur de 
crematie zal plaatsvinden in het Crematorium 
te Velsen, halte Driehuis-Westerveld. 

Moeder is opgebaard in de aula van de Maria- 
stichting te Haarlem. Bezoekuren van 15.30- 
17.30 uur. 

Tevens gelegenheid tot condoleren na de crema- 
tie in de ontvangzaal van het Crematorium. protest 

van raadsleden In een schrijven aan b en w maken de 
vvd-raadsleden Attema en Jongsma 
ernstig bezwaar tegen de behandeling 
van de plaatskeuze van een nieuw po- 
litieburo op de voor hedenavond vast- 
gestelde openbare vergadering van de 
kommissie voor algemene zaken en 
ruimtelijke ordening. 

Op deze bijeenkomst zal, zo verwach- 
ten zij, het gemeentebestuur zijn keus 
voor het terrein van 'Sterre der Zee' 
nader toelichten en kunnen aan de 
korpschef van politie vragen worden 
gesteld over de door b en w gekozen 
lokatie. Daar zij geen leden zijn van 
de kommissie van algemene zaken, etc. 
voelen de heren Attema en Jongsma 
zich verstoken van volledige informatie 
omtrent plaatskeuze en bouw van het 
projekt. Reden waarom zij het gemeen- 
tebestuur verzoeken om af te zien van 
de behandeling door genoemde komis- 
sie en het plan aan de orde te stellen 
in een gekombineerde vergadering van 
alle kemmissies van advies en bijstand. 

Volgens een mededeling in het HD 
zou burgemeester Machielsen er 
geen bezwaar tegen hebben dat de 
vragenstellers zich op de vergade- 
ring net als de leden van algem. 
zaken over het projekt laten infor- 
meren. 

Attema: daar gaat het niet om. Of wij 
wel of niet aan de beraadslagingen kun- 
nen deelnemen. Een dergelijk belang- 
rijk objekt als het politieburo dient in 
alle kommissies-van advies en bijstand 
aan de orde te komen en in dit geval 
kan dat in een gezamenlijke bijeen- 
komst gebeuren. 

Behalve de door beide raadsleden ge- 
wraakte behandeling van het politie- 
buro prijken op de agenda van de kom- 
missie de voorgenomen wijziging van 
de drank: en horekaverordening, instel- 
ling van een weekmarkt, rekonstruktie 
van het Gasthuisplein, avondopenstel- 
Sing van de gemeentelijke diensten en 
een voorbereidingsbesluit voor Stations- 
plein e. o.. 

De vergadering begint om 8 uur in het 
gemeentehuis. 
eanduoartse 
haeranr 

Het eerste elftal van Zandvoortmeeu- 
wen heeft afgelopen zondag 1-1 gelijk 
gespeeld tegen WSV'30. Beide doel- 
punten werden in de tweede helft van 
de ontmoeting gescoord. 

Het krachtsverschil tussen koploper 
Zandvoortmeeuwen en WSV'30 in 
de middenmoot van de kompetitie, 
was minimaal en dat leverde zo nu en 
dan een spannend duel en vooral een 
groot aantal hoekschoppen op. Die 
bleven, door het onbreken van schut- 
ters in beide gelederen, onbenut. Dit 
was ook het geval met een —terecht— 
aan WSV'30 toegewezen strafschop. 
Het slappe schot van de voet van 
WSV-speler Conijn kon zonder veel 
moeite door keeper Steffers onschade- 
lijk worden gemaakt. In de slotfase 
van de eerste helft stichtte Zandvoort- 
meeuwen enkele malen verwarring in 
de achterhoede van de tegenstander 
, maar de aanvalslinie van het elftal 
zaggeen kans die verwarring uit te 
buiten. 

Na de hervatting van de wedstrijd leek 
Zandvoortmeeuwen vast besloten de 
doelverdediger van WSV'30 te passe- 
ren en de ploeg lanceerde de ene aan- 
val na de andere op de achterhoede 
van de thuisklup. Vooral John van 
derZeijs, Kees Bruin, Albert Visser 
en Engel Koper waren bijzonder ak- 
tief in het zoeken naar een opening 
in de defensie om te kunnen scoren. 
Niet zij maar WSV'30 vond een gat 
dat groot genoeg was om een doelpunt 

te maken in de achterhoede van 

Zandvoortmeeuwen. Tijdens een ver- 
rassende tegenaanval kwam Vrede- 
voort vrijwel ongehinderd voor kee- 
per Steffers en kopte het leer achter 
hem in het net, 1-0. 
Zandvoortmeeuwen kwam de teleur- 
stelling snel te boven en gaf WSV geen 
schijn van kans meer het huzarenstukje 
te herhalen. In de 35e minuut schoot 
Rrchard Kerkman tegen de lat van het 
WSV-doel. Het werd een goal toen een 
nerveus geworden verdediger de bal 
vervolgens in eigen doel deponeerde, 
1-1. 

Aan het eind van de ontmoeting kwa- 
men beide elftallen nog dicht bij het 
winnende doelpunt. Kees Bruin liet 
zich —staande voor open doel— een 
fraai kans ontglippen en een treffer 
van WSV'30 werd door de scheids- 
rechter wegens buitenspel afgekeurd. 
Die beslissing leek nogal diskutabel. 
Maar zonder geluk vaart niemand wel. 
Ook Zandvoortmeeuwen niet. 

De stand in de kompetitie luidt : 
Zandv.m. 13 7 5 1 19 19-11 

Stormv. 13 9 1 3 19 28-16 „FORTUNA" 


ONDERHOUDSBEDRIJF 


CV. INSTALLATIES 


Schoonmaken 
QASQEYSERS • 


■ Raparatfes 
QASHAARDEN 


Varhalpon van «torlngan 


AANLEG SANITAIR 


• QASHAARDEN 


Erkend gas- an watarinstallataur 


H. A. SP1ERIEUS 
Zandvoort 


Prinsesseweg 27 
Talafoon 02507—5012 KINDEROPERETTEVERENIGING 

"JONG ZANDVOORT" 

uitvoering zondag 8 april a.s. 
aanvang 's avonds 8 uur in 'De Krocht'. 

"VICTOR EN DE GOUDEN BLOEM" 
kaarten a.f-. 4,50 verkrijgbaar aan de zaal 
v.a. 7 uur. nieuws 

kort & klein a De bewoners van de flat aan de Fle- 
mingstraat (huisnummers 242 t.e.m. 
340) zijn door het gemeentebestuur 
uitgenodigd voor een hoorzitting in 
het wijkgebouw 't Stekkie' op maan- 
dag 9 april a.s. Het gaat over plannen 
wijzigingen c.q. verbeteringen aan te 
brengen in de direkte omgeving van de 
flat, w.o. een betere beveiliging van de 
toegang tot de bergingen, het plaatsen 
van f ietsenstandaards bij 't Stekkie', 
vernieuwing van de zandbak bij ge- 
noemd wijkcentrum en een betere toe- 
gang tot het speelplaatsje voor de jeugd. 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur. • Bij de eerste motorraces op het cir- 
cuit, meetellend voor het nationale 
kampioenschap, verloor tijdens de op- 
warmingsronde Wil Hartog bij de 750 
cc-ers, bij het passeren van enkele te- 
genstanders de macht over het stuur 
en reed tegen de hekken, 
Direkt werd Hartog, wiens toestand 
zich ernstig liet aanzien, naar een zie- 
kenhuis in Haarlem vervoerd. Daar 
bleken de verwondingen mee te val- 
len. Er werd een hersenschudding en 
een gebroken arm gekonstateerd. TYBB 


13 


4 


7 


2 


15 


17-15 


KFC 


13 


5 


5 


3 


15 


13-15 


Beverwijk 


14 


4 


7 


3 


15 


17-13 


WSV'30 


11 


4 


6 


1 


14 


17-12 


Nw.Vennep 


13 


5 


1 


7 


11 


13-20 


VVB 


13 


3 


5 


5 


11 


11-17 


Velsen 


13 


4 


2 


7 


10 


11-17 


HBC 


12 


2 


5 


5 


9 


16-14 


Zaandijk 


14 


3 


3 


8 


9 


19-28 


QSC 


12 


2 


3 


7 


7 


19-22 

play 

kerkstraatuzandvoort 
nteuwendiikSTan.sterdam waar net ^ soee \nal 
de hypermoderne spe 

m et de allernieuwste 
tomaten staat vooru 

openinamsterdam 

en \n zandvoort. v>i~-' I^Ci 'IJ 
<jV IMUmii— M — i mui mm » ' nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
redaktie en administratie, postbus 151, zandvoort, koninginnewegltelefoon (02507) 2135 - uitga. r zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f25.00per jaar.per half jaarf 1^.50 per postf 37.50 

losse eksemplaren: f 0.30 /advertentietarief: f 0,29 p.mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67. 13.60.221 /giro van de bank: 3555Smv de zandvoortse koerant PLAATS POLITIEBURO OP LOSSE SCHROEVEN kommi ssie stelde zich hard op 
tegenover voorzitter machielsen 
Aan het slot van de dinsdagavond ge- 
houden openbare vergadering van de 
kommissie van algemene zaken en 
ruimtelijke ordening draaide burge- 
meester Machielsen —voorzitter van 
genoemde kommissie— het gezelschap 
abrupt de rug toe en beende de zaal 
uit. 

Moest hij hoognodig naar het toilet, 
maar dan maakte hij wel een hele om- 
weg, was hij vermoeid door de lange 
duur van de bijeenkomst of was hij 
geïrriteerd geraakt door de onwil van 
de kommissieleden om hem en de 
wethouders te volgen in de plaatskeuze 
voor de bouwvan een nieuw politrebu- 
ro en de herinrichting van het Gast- 
huisplein ? 

De heer Machielsen geeft zelden blijk 
van zijn emoties in het openbaar, zo- 
dat het gissen blijft. Maar het zou ons 
niet verbazen wanneer hij dinsdag uit 
zijn gewone doen van 'de man die de si- 
tuatie beheerst', was geraakt. Tijdens 
de vergadering had hij al enkele malen 
het hoofd tussen beide handen gevat 
en vervolgens met de vingertoppen de 
machtige schedel beroerd. Een voorte- 
ken van opkomende ergenis over de 
taaie tegenstand -van inspraak nu-kom- 
missielid P. Flieringa inzake de plek 
voor een nieuwe politieonderkomen en 
de onbuigzame houding van o.a. de so- 
cialist G. Toonen m.b.t. de rekonstruk- 
tie van het Gasthuisplein ? Dat zou 
best kunnen, want op zoveel tegenstand 
was de heer Machielsen sinds zijn be- 
noeming tot eerste burger van Zand- 
voort nog niet gestuit, ledere keer was 
deze kundige en behendige bestuurder 
er in geslaagd de afgevaardigden in 
kommissie en raad aan zijn kant te 
krijgen in een stijl die iedere provokatie 
en onnodige prikkeling van de lokale 
volksvertegenwoordigers vermeed. Maar 
dinsdagavond ging hij —voorlopig althans 
— de mist in. 

Was de geest vaardig geworden over 
de leden en waren zij opeens opge- 
wassen tegen de voorzitter ? Zeker is 
dat zij zich ongewoon 'hard' opstelden 
tegen de plannen van het kollege en 
dat het de heer Machielsen niet lukte 
hen te bewegen tot het innemen van 
een b en w welgevallig standpunt. Mis- 
schien kwam het doordat hij dit keer 
naar buiten de indruk maakte de za- 
ken te willen forceren in de door het 
gemeentebestuur gewenste richting. 
Zaken zoals de plaatskeuze van een 
nieuw onderdak voor de politie en de 
herinrichting van het Gasthuisplein, 
waar de kommissieleden nog niet met 
elkaar uitgekomen zijn. En toen drie 
van de vijf aanwezige kommissieleden 
zich dinsdagavond uitspraken tegen 
'Sterre der Zee' als plaats voor een 
nieuwpolitieburo was dit toch vooral 
uit ontevredenheid over de door het 
kollege bij de voorbereiding van het 
projekt gevolgde procedure. Zeker, 
voor de door korpschef Van Maris tij- 
dens de bijeenkomst opnieuw aange- 
voerde argumenten tegen de bouw 
van 'Sterre der Zee' —de uit verkeers- 
technies bijzonder ongelukkige ligging 
van het terrein en de beperkte parkeer- 
ruimte in de omgeving— waren de kom- 
missieleden Joustra en Gielen (vvd) en 
Flieringa(inspraaak nu) zeer gevoelig. 
Maar de voornaamste reden voor hun 
afwijzing van 'Sterre der Zee' was het 
ontbreken van de nodige financiële ge- 
gevens om een verantwoorde keus te 
kunnen maken tussen dit terrein en de 
door de politie begeerde plek van de 
voormalige Julianaschool aan de Brede- 
r odestraat. 
Flieringa verwoordde dit dinsdagavond als 
P .Flieringa: 'korpschef kan in een politieburo op het terrein van 
'Sterre der Zee' zijn kont niet keren . . .' volgt : het enige waarover we op dit mo- 
ment beschikken is een rekensommetje 
dat de bouwvan een politieburo op het 
terrein van 'Sterre der Zee' ongeveer 
f. 400.000,- meer kost dan op het ge- 
bied van de vroegere Julianaschool, 
omdat onder eerstgenoemd terrein een 
garage moet worden aangelegd. Voor 
de rest wordt er niets konkreets ge- 
zegd over de grond-en bouwkosten. 
Daarom maakte hij er ernstig bezwaar 
tegen dat het projekt niet in de kom- 
missie van financiën is behandeld. Dat 
moet alsnog gebeuren meende hij en 
daarbij sloten de heren Gielen en Jou- 
stra zich aan. Voor dit moment wezen 
alle drie 'Sterre der Zee' als bouwplaats 
van het nieuwe buro af. Hoewel naar 
zijn zeggen 'de politiechef op het ter- 
rein van 'Sterre der Zee' zijn kont niet 
zal kunnen keren', hield Flieringa de 
mogelijkheid open op zijn besluit terug 
te komen. Dat zal van de cijfers afhan- 
gen, besloot hij. 

Voor de kommissieleden Toonen (pvda) 
eri Van As (cda) wogen de belangen 
van de sociale woningbouw op het ter- 
rein Van de Julianaschool zwaarder dan 
de kritiek van de korpschef op 'Sterre 
der Zee'. Zij wilden wel een financieel 
offer brengen voor de totstandkoming 
van woningen voor de laagstbetaalden. 
Voor ons is het een politieke keus, al- 
dus de socialist en de christendemo- 
kraat. Een politieburo op het terrein 
van de Julianaschool betekent geen so- 
ciale woningbouw op een plaats waar 
dit mogelijk is. Zij schaarden zich dan 
ook achter het voorstel van b en w, 
maar verzetten zich niet tegen de wens 
van hun kollega's het projekt in de 
kommissie van financiën te bespreken. 
Na het standpunt van het kollege te 
hebben uiteengezet beloofde voorzit- 
ter Machielsen het gezelschap dat het 
projekt in de kommissie van financiën 
aan de orde zal komen. 
Maar het ging niet van harte. MENINGEN VERDEELD 
OVER HERINRICHTING 
GASTHUISPLEIN 

Bij de behandeling van de door b en w 
voorgestelde herinrichting van het Gast- 
huisplein waren de tegenstellingen zo 
mogelijk nog groter. 
Geen van de kommissieleden voelden 
voor het plan van het kollege om over 
één rijbaan tweerichtingsverkeer toe te 
staan. De vvd voelde bij monde van de 
heer Joustra voor een smalle rijstrook 
met eenrichtingsverkeer en niet meer 
dan vijf parkeerplaatsen. De cda-er Van 
As zag de parkeervakken wel zitten, 
maar vond de afstand naar het kultureel 
centrum voor bejaarden en minder vali- 
den te groot. Toonen wilde-het blik in 
één keer van het plein vegen met uitzon- 
dering van een rijstrook voor het ver- 
zorgend verkeer t.b.v. de warme bakker 
Over één ding waren de kommissieleden 
het echter roerend eens. Van de inspraak 
van de pleinbewoners, die ook een plan 
hadden ingediend, was geen bal terecht 
gekomen. Toonen sprak zelfs van een er- 
barmelijke vertoning. 
Dat hield burgemeester Machielsen toch 
tegen en hij daagde Toonen en de andere 
kommissieleden uit hard te maken dat 
niets van de inspraak van de bewoners 
in het plan van het gemeentebestuur te- 
recht was gekomen. Er was wel degelijk 
naar de omwonenden geluisterd. Zo wa- 
ren op hun verzoek een groot aantal 
parkeerplaatsen geprojekteerd en krijgt 
het trottoir een betere beveiliging. Hij 
ontkende met klem en aan de hand van 
de stukken dat de raad in het verleden 
ooit besloten had het plein geheel auto- 
vrij te maken, zoals de heren Flieringa 
en Toonen beweerden. 
Draai de geluidsbanden maar af', advi- 
seerde Flieringa, 'dan hoort u dat de 
raad destijds een dergelijk besluit heeft 
genomen'. 

Enfin, men bleef het op alle punten 
met elkaar en de voorzitter oneens en er kwam dan ook geen eensluidend ad- 
vies aan. het kollege uit de bus. 
Er kwam helemaal geen advies. 
Met een vermoeid gebaar zette de heer 
Machielsen de behandeling van de rest 
van de agenda voort en ineens was het 
afgelopen en de burgemeester verdwe- 
nen. 

De kommissieleden keken wat onthutst 
naar de lege bestuurszetel. 
Maar de bijeenkomst was toch echt 
voorbij en de heer Machielsen weg. 
Zonder handjesschudden zelfs. 
Zoals gezegd een snelle gang naar het 
toilet behoort tot de mogelijkheden. 
Tenslotte. 

De kommissie stemde in met het hou- 
den van een weekmarkt in Zandvoort 
op de Prinsesseweg. 
Ook dat ging niet van een leien dakje. 
De heren Gielen en Joustra vonden de 
door het kollege gekozen plaats onge- 
schikt. 

Een markt hoort thuis in een winkel- 
straat, aldus de heer Gielen. 
In Amsterdam is dat de Albert Cuyp 
en in Zandvoort zou dat de Grote 
Krocht moeten zijn, betoogde hij. burgerlijke stand 28 maart -3 april 1979. 

overleden : Pietertje Elisabeth Wil- 
helmina Maria Koster, geb. Uijtenbo- 
gaart, oud 91 jaar; Willem van Leeuwen, 
oud 81 jaar. 

getrouwd : Frederik Nicolaas van 
der Zee en Yvonne Hoogervorst. 

overleden buiten de gemeente : Pe- 

tronella Steenbergen, geb. Warnink, 
oud 88 jaar ; Cornelia Bol, geb. Bakvis, 
oud 64 jaar ; Jan Engels, oud 77 jaar ; 
Jannetje Schoo, geb. Hartevelt, oud 
60 jaar ; Jacobus Cornelis Antoon 
Reurts, oud 74 jaar. 
i^Bwatërstandënl april 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


7 


00.48 


08.51 


13.25 


21.28 


8 


02.03 


10.00 


14.28 


22.32 


9 


03.26 


11.27 


15.42 


23.48 


10 


03.59 


12.02 


16.15 


00.19 


11 


04.31 


12.34 


16.45 


00.50 


12 


05.02 


13.06 


17.16 


01.19 


13 


05.33 


13.38 


17.59 


02.05 


14 


06.02 


14.05 


18.22 


02.29 kortlfefëirT • Niet alleen geweldplegingen maar 
ock diefstallen zitten in Zandvoort in 
'de lift'. Deze week werden bij de po- 
litie negen aangiften van inbraak en 
diefstal gedeponeerd. 

Uit een hotelkamer werd een etui met 
sieraden ontvreemd en uit de Lange- 
laan in de buurtschap Bentveld werd 
een postzegelautomaat gestolen met 
een buit aan geld en' zegels ter waarde 
van f. 900,-. De automaat kost f. 2.500,- 
Uit een bar aan de Stationsstraat wer- 
den vierhonderd grammofoonplaten 
gestolen. Een bromfiets verdween uit 
een schuur aan de Helmerstraat en van 
het binnenterrein van het circuit ver- 
dwenen twee bijenkasten. Vijfendertig 
zilveren miniatuurtjes, verscheidene 
sieraden en een bedrag aan buitenlands 
geld werden ontvreemd uit een woning 
aan de Van Galenstraat en uit een woon- 
huis aan de Potgieterstraat ging men er 
vandoor met een paspoort en een be- 
drag van f. 1.000,-. Uit een hotelver- 
trek werden twee gouden ringen ge- 
stolen. Een inbraak in een flat aan de 
Passage tenslotte leverde niets op. Van 
de daders geen spoor. 

• Zes jongens uit Zandvoort en Haar- 
len, in leeftijd varieërend van 16-19 
jaar, werden door de politie aangehou- 
den en ondervraagd in verband met 
vernieling van een groot aantal auto- 
antennes. Zij hebben inmiddels be- 
kend. 

• Twee leden van het korps vrijwillige 
brandweer slaagden onlangs voor het 
brevet pompbediener, t.w. de heren 
C.W. van Limbeek en A. Bruijnes. De 
heer J. F. van Limbeek, legde met 
goed gevolg het eksamen brandwacht 
1e klasse af. 

• De 'speel -o-theek' van de kleuter- 
school 'De Woelwaters' in Zandvoort 
nieuw noord kan met een groot aantal 
nieuwe attributen worden uitgebreid. 
Een door de ouderkommissie van de 
school voor dit doel georganiseerde 
kienavond, die door tal van ouders 
van de leerlingen werd bezocht, lever- 
de een bedrag op van f. 2.438,68,-. 

• Wethouder I.M. Aukema van finan- 
ciën, onderwijs en kuituur is verhinderd 
op maandag 9 april a.s. zijn wekelijks 
spreekuur te houden. a Vanaf 7 april tot 5 mei a.s. ekspo- 
seert de haarlemse grafikus Rob Clous 
een deel van zijn kleurenetsen in de 
tentoonstellingszaal van de openbare 
bibliotheek aan de Prinsesseweg. Clous 
geniet bekendheid door zijn wandver- 
sieringen in diverse haarlemse onder- 
wijsinstellingen en het raadhuis van 
Heemstede. Werk van hem is in het be- 
zit van een groot aantal nederlandse en 
buitenlandse musea en bevindt zich in 
partikuliere verzamelingen. De ekspo- 
sitie is voor het publiek toegankelijk tij- 
dens de uitleenuren van de bibliotheek. SLUITEN VAN CLARASTICHTING familieberichten familieberichten voorlopig niet aan de orde 
Het is bekend dat hoe ouder wij wor- 
den hoe meer het verleden voor ons 
gaat herleven, en voor de ouderen van 
nu betekent dit dat zij vertoeven in 
tijden dat er nog geen flats waren 
maar geleefd werd in wooneenheden 
op de begane grond. Door hen in im- 
mense betonnen gebouwen op een 
achtste of tiende verdieping te stop- 
pen ontneemt men hen het laatste 
restje zelfvertrouwen in een voor hen 
toch al vaak onbegrijpelijke wereld. 

Misschien niet met eksakt dezelfde 
woorden maar toch in deze geest sprak 
de direktrice van de Clarakliniek aan 
de Kostverlorenstraat, toen we haar 

mevr, kraan-meeth 

vroegen wat er waar was van de ge- 
ruchten dat de kliniek zou verdwijnen. 
Voorlopig is dat niet aan de orde aldus 
de allround verpleegkundige zuster M. 
CE. Geelen, die een speciale interesse 
heeft voor de somatiese en psychiatrie- 
se gesteldheid van de ouder wordende 
mens, en dientengevolge bijzonder |s|iï|ti|spiël:; Wat aanvankelijk een waagstuk leek 
—vijf spelers uit het tweede elftal wa- 
ren opgesteld in het eerste— heeft 
Zandvoort'75 in de j.l. zaterdag tegen 
S.C. Kinheim gespeelde wedstrijd geen 
parten gespeeld. Sterker nog, het eerste 
noch het tweede elftal heeft er onder 
geleden wat zijn prestaties betreft. Het 
tweede elftal won zijn duel met 5-1 en de 
de pleeg van trainer Stokman speelde 
tegen Kinheim 2-2 gelijk. Hetgeen, ge- 
let op de bijzondere omstandigheden, 

een fraai resultaat mag worden ge- 
noemd. 

De volksverhuizing van spelers van het 
tweede naar het eerste elftal was nood- 
zakelijk doordat vijf leden van de A- 
ploeg waren opgeroepen voor herha- 
lingsoefeningen van hun legeronderdeel 
in West-Duitsland. Pech. Maar Zand- 
voort'75 is er in geslaagd, het kan zon- 
der enige overdrijving worden gezegd, 
van die nood éen deugd te maken. De 
ploeg gaf het vooral in de eerste fase 
van de wedstrijd fel aanvallende Kin- 
heim uitstekend partij door de storm- 
loop van de tegenstander goed op te 
vangen. Een door de arbiter aan Kinheim 
toegewezen vrije schop werd de verdedi- 
ging echter noodlottig. Het snel geïm- 
proviseerde muurtje van Z'75 spelers 
voor het doel van hun keeper bleek 
niet hecht genoeg om Kinheim van 
scoren af te houden, 1-0. 
Zandvoort liet zich door de achter- 
stand niet ontmoedigen en drong 
Kinheim langzaam maar zeker naar 
de eigen speelhelft terug. Tegen het 
einde van de eerste speelperiode was er 
zelfs sprake van een overwicht van 
Z'75 en moest de verdediging van 
Kinheim al zijn kwaliteiten aanwen- 
den om een doorbraak van de voet- 
ballers uit het zeedorp te voorkomen. 
Na rust zette Zandvoort'75 de aanval- 
len voort en kreeg de defensie van Kin- 
heim het opnieuw zwaar te verduren. 
Nadat deze klup een paar maal op het 
nippertje aan een doelpunt van o.m. veel voldoening vindt in haar huidige 
funktie. Zijzelf en ook het personeel 
zijn er niet rouwig om dat het nog ja- 
ren kan duren eer er veranderingen 
komen. Niet dat zuster Geelen tegen 
verandering is, integendeel. Zij is be- 
slist voor vernieuwingen in de gezond- 
heidszorg maar alleen wanneer die in 
het belang zijn van de mens, in dit ge-- 
val van de 44 patiënten van de Clarakli- 
niek, waarvan de jongste 73 en de 
oudste 101 is en die liefdevol verzorgd 
worden door verpleegkundigen, bejaar- 
denhelpsters, bejaarden- en ziekenver- 
zorgsters. Met de huidhoudelijke me- 
dewerkers meegeteld vormen zij een 
personeelsbestand van 31. 
Onwillekeurig komt in een praatje met 
de direktrice de geschiedenis van de Cla- 
rakliniek ter sprake, die in 1958 een 
observatieinrichting en een klein psy- 
chiatries ziekenhuis voor bejaarden 
werd, nadat het de tien voorgaande ja- 
ren had gefungeerd als dependance 
van het Elisabeth's Gasthuis voor het 
nakuren van vrouwelijke t.b. patiënten. 
Maar de oorspronkelijke bestemming 
was een tehuis voor joodse tuberculose- 
patientjes en nog steeds heerst er bij Karel van der Reijden was ontsnapt, 
bracht Raymond Keuning in de 20e 
minuut zijn team naast Kinheim, 2-1. 
Z'75 werd een tikje overmoedig en 
zelfs spelers uit de achterhoede kwa- 
men naar voren om hun geluk te be- 
proeven. Een riskante zaak.want 
Kinheim was nog lang niet uitgespeeld. 
Op een moment dat Z'75 even niet op- 
lette sloeg het elftal zijn slag, 2-1. De 
spelers uit de badplaats werden voor 
de tweede maal met een achterstand 
gekonfronteerd. Maar ook nu liet de 
ploeg zich niet imponeren en ging op- 
nieuw naar voren. De inspanning bleef 
niet onbeloond. 

Karel van der Heijden knalde de gelijk- 
maker in het net, 2-2. En met deze 
stand kwam het einde van de ontmoe- 
ting. 

Trainer Stokman toonde zich na af- 
loop van het duel bijzonder tevreden 
met het bereikte resultaat. De vijf in- 
vallers uit het tweede elftal hebben 
zich prachtig gehouden in het gezel- 
schap van A-spelers, vond hij. Een 
overwinning zou zeker niet onverdiend 
zijn geweest. 

De stand in de kompetitie van de zater- 
dagvoetballers luidtals volgt : 
VVRA 14 12 1 1 25 4-9 

KIC 13 8 2 3 18 21-9 

Z'75 13 7 3 3 17 29-19 

B'daal 13 4 4 5 12 21-21 

SMS 11 4 3 4 11 16-18 

Velsen 12 3 5 4 11 11-16 

Halfweg 12 4 3 5 11 10-16 

SVJ 11 4 1 6 9 17-28 

RCH 12 4 1 .1 9 19-20 

SC Kinheim 13 2 4 7 8 20-29 
DEM 14 15 8 7 5-32 hen die er bij betrokken waren grote 
dankbaarheid dat het gelukt is : toen 
de duitse bezetters er in de oorlog een 
inval deden vonden ze de Clarastich- 
ting verlaten. Precies op tijd was het, 
eveneens joodse, personeel met alle 
kinderen midden in de nacht met 
vrachtwagens naar Drenthe vertrok- 
ken en daar ondergedoken nieuws 

kort & klein • Op maandag 9 april a.s. belegt de 
amateurtoneelvereniging 'Op Hoop van 
Zegen' de algemene ledenvergadering 
1979. Voor een plaats in het bestuur, 
ontstaan door het bedanken van Lies 
Koster, wordt Ineke Krist kandidaat 
gesteld. 

• Deze week heeft de dienst van pu- 
blieke werken een begin gemaakt met 
het aanbrengen van aarde op het onbe- 
bouwde gedeelte van het terrein van het 
winkelcentrum noord aan de kant van 
de Pasteurstraat. Dit om de hinderlijke 
verstuivingen van de zandgrond tegen te 
gaan. 

• Op vrijdag 13 april a.s., goede vrij- 
dag, is t.b.v. het doen van aangiften 
van geboorte en overlijden het buro 
van de burgelijke stand aan de School- 
straat tussen 9.00 en 9.30 uur geopend. 
De rest van de dag is het buro, evenals 
de andere gemeentelijke diensten, geslo- 
ten. ( I.M. ) 2- CIRCUIT 
PVAN 
NDM90RT 

AKTIVITEITEN 

VOLGENDE WEEK 

ma. Training, knac licentiehouders 
di. Politie Amsterdam, rijvaardigs- 

heidscursus. 
wo. Politie Amsterdam, rijvaardig- 

heidscursus. 
do. Politie Utrecht, rijvaardigheids- 

cursus. 

Renault Nederland, instructie. 

Politie Noord wijkerhout, rij- 

vaacdigheidscursus. 
Vr. Training, knac licentiehouders 
Za. 
en Paasraces 
Zo. 

Inlichtingen 
Tel. 8284 
Toch nog onverwacht is tot onze diepe droefheid, na een smartelijk lij- 
den, van ons heengegaan mijn geliefde man, onze zo zorgzame lieve va- 
der en grootvader, onze zwager en oom 

JACOBUS CORNELIS ANTOON REURTS 

op de leeftijd van 74 jaar. 

R. Reurts- Vennekamp 
Haarlem : E.J. Reurts 

H.M. Reurts-van Oudenaarde 

Roeland en Daniëlle 

Eric 

Albert 
Durban (Zuid Afrika ): 

J.H. Reurts 

C. Reurts-Walser 

Fiona- 

Anita 

en verdere familie 

Zandvoort, 1 april 1979. 
Zandvoortselaan 31 

Gelegenheid tot afscheid nemen in één der rouwkamers van het Uitvaart- 
centrum „Onderling Hulpbetoon", Poststraat 7 te Zandvoort, dagelijks 
van 16.30 uur tot 17.00 uur en van 19.30 uur tot 20.00 uur. 

De crematie zal plaatshebben vrijdag 6 april om 14.00 uur in het crema- 
torium „Velsen" te Driehuis-Westerveld. 

Vertrek van Zandvoortselaan 31 omstreeks 13.20 uur. WIE HELPT HET ASTMA FONDS 
IN ZANDVOORT ? 

Slechts één week per jaar heeft het Ast- 
ma Fonds de gelegenheid om door mid- 
del van een landelijke kollekte haar fi- 
nanciële zorgen te verlichten. Dit jaar is 
dat de periode van 23 tot 29 april a.s. 
In Zandvoort wordt op dit moment nog 
gezocht naar een vrijwilliger(ster), die 
de kollekte kan organiseren. 
In hoofdzaak bestaat dit werk uit het 
zoeken van kollektanten en het ver- 
zorgen van de plaatselijke publiciteit 
. waarvoor materiaal beschikbaar is. 
De kollekte wordt landelijk ondersteund 
door tv, radio en advertenties en via het 
buro van het Astma Fonds te Leusden. 
Er wordt gezocht naar een aktieve man 
of vrouw die enkele uren per dag be- 
schikbaar heeft (of enkele dagen per 
week) tot eind april. Enige administra- 
tieve vaardigheid is nodig. 
Bekendheid met het plaatselijk vereni- • 
gingsleven kan ook erg nuttig zijn. 
Misschien vraagt u zich af of z'n kol- 
lekte nog wel nodig is ? 
De aandoeningen astma, bronchits en 
longemfyseem komen zo vaak voor dat 
er in ons land ruim een miljoen mensen 
zijn met problemen rond hun adem- 
haling. Een volksziekte dus. 
Dat wil zeggen dat één op de tien men- 
sen in meer of mindere mate last heeft 
van ademnood. 

Het Nederlands Astma Fonds doet al 
20 jaar aan astmabestrijding. Daarvoor 
zamelt zij geld in teneinde onderzoek 
en hulp aan patiënten mogelijk te 
maken. 

Daarom wordt een plaatselijke organi- 
sator gezocht voor onze jubileum-kol- 
lekte. 

Nadere informatie tel. 033 - 4 18 14 
(tijdens de kantooruren vragen naar 
R.E. Murk. kerkdiensten 'medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 7 en zondag 8 april a.s.: 
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 
23 82. HERVORMDE KERK 

zondag 8 april a.s.: 

10.30 uur : Ds. C. Mataheru, crèche 

aanwezig. 
Jeugdkapel 
10.30 uur : Dhr. L.K. de Vries. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 8 april a.s.: 
10.00 uur : Ds. P. van Hall 
1 9.00 uur : Ds. J.P. Dondorp te Umui 
den. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 8 april a.s.: 

10.30 uur : Ds. A. Noorman n.h. Bus- 

sum. 
donderdag 12 april a.s.: 
20.00 uur : Bezinningsbijeenkomst in de 

lijdenstijd. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 7 april a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 8 april a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering. 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 

Caecilia koor. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 
3043 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 
(023) 242212 Garage Flinterman bv, 

Zandvoortselaan 36S, Bentveld. 

Peugeot, Skoda en Daihatsu 

dealerservice 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop 
7550 STICKERS 1 ALLSTICK, voor 

kleine en grote stickers, 

Mr. Troelstrastraat 31 
2135 Zandvoortse Koerant bv, 

Koninginneweg 1 , Zandvoort Nu ook Zondags geopend! 
I Scheveningen. 
I Gevers 
I DeynootwegB3, 
I 000 meier 
I vanaf Kurhaus) 
■ Zondag open vanaf 10-18 uur. 
iMaandagt/m zaierdag9 3C-1Buur 
J Donderdagavond meube'ttoopavondj Apeldoorn, Europaweg 170. 
Unieke 

kollektie 

zitgroepen 

van 

ƒ 2000,- tot Zandvoort Stationsplein. 13-15 
Zondag open vanaf 10-18 uur. 

Maandag t/m zaterdag 9 30-18 uur 
Vnidaqavond meubelkoopavond Apeldoorn, turopaweg ifw. ■ ■■ •■ ^ ■■" — 

uitsluitend geopend maandag |T)eUDeiKBUr ZltDaraQllS 

./mratBrrfaa van 9 30-17.30 U. ' ' ■V^MK*^M'«^VM (.II|WIUWIJW t/m zaterdag van 9.30-17.30 u. 
Vrijdagavond, meubelkoopavond Spaclalistan In la«r Voor PASEN kunnen we weinig meer voor u doen, 
ALLEEN : 

8 dagen MALLORCA vertrek 11 april 
of 7 dagen COSTA BRAVA 

zijn nu nog de enige mogelijkheden 

ECHTER 

na 15 april is er weer volop gelegenheid om aan Uw wensen te 
voldoen (het is dan nog mooi voordelig ook). REISBUREAU 
KERKMAN 

Grote Krocht 20 - Zandvoort 
Telefoon 02507-2560/3203 omroepers Wij zoeken iemand (m./vr.) 
om eens per week ons huis 
een goede beurt te geven. 
Telefoon 75 68. OLIEVERVEN 

PENCELEN - 

ENZ. 
bij 

"DE BOET" 
winkelcentr. nw. noord 
Telefoon 02507 - 56 55 Te koop aangeboden : 2 

jalouzieën br. 2.75 mtr. en 
2.50 mtr. Lijsterstraat 2/6 
Tel. 5406. 

Hulp in de huishouding gevr. 

1 of 2 ochtenden in de 

week. 

Mevr. Hugenholtz, Duin- 1 

doornlaan 1 1 , Bentveld, 

tel. 023 -24 09 14. NETTE VERKOOPSTER 

gevraagd 
17 -20 jaar 
Bakkerij van der Werff , 
Gasthuisplein, 3, tel. 21 29. 

Aangeboden l . notehouten 
vitrinekast met ronde bar 
plm. 2.80 mtr en 80 cm. 
hoog. Tevens afwasmachine 
i.pr.st. Tel. 33 93 bellen 
tussen 6 - 7 uur. 

R. DRENTH, arts 
GEEN PRAKTIJK 

van 9 tot 23 april a.s. 

Waarnemers : 

Dr. Anderson 
Dr. Flieringa 
Dr. Zwerver Verhuur - Inrichting 
"DE WITTE ZWAAN" 
VERSTEE6E 

# ttntftotdtrtKbrijf 

fcaltwttaat 18 ■ Zmbbooct 
tttlrtoon 02507-4490 WONDSfGRUIL 

Aangeb. : 3 kamerflat met 
cv. en blijvend vrij uitzicht 
. Haarlem (Boerhaavewijk). 
Gevr.: woning in Zandvoort 
huur tot f. 300,--. 
Reakties naar : drukkerij 
Oudt bv, Achterweg 1 en 
vragen naar R. Doets. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 INLIJSTEN bij 

"DE BOET" 

winkelcentra nw. noord 
Telefoon 02507 -56 55 

CHRISTIËN 
VERSTEEGE-TfflELEMAN 

Flemingstraat 104 tel. SI 85 

Medisch gedipl. pedicure van 
het Elisapeth Gasthuis. Bij 
geen geh. bellen na 19.00 u. GRATIS HALEN EN BEZORGEN 
Binnen 1 a 2 dagen terug. 

Bij 5 stuks stoomgoed 50°/o korting ook 
op gordijnen en dekens. 

"ONE HOUR CLEANING SERVICE" 

stomerij 

Haltestraat 39 - tel. 02507-2810 
U belt.... 
Wij komen! Kruisvereniging 
Zandvoort 

De algemene Ledenvergadering zal worden gehou- 
den op maandag 23 april 1978 in het Gezondheids- 
centrum, Beatrixplantsoen 1, te Zandvoort, aan- 
vang 20.00 uur. AGENDA 

1. Opening. 

2. Notulen van de ledenvergadering, dd. 18 ok- 
tober 1978. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

4. Samenwerking van de kruisverenigingen regio 
Zuid Kennemerland. 

5. Uiteenzetting funktioneren Stichting Gezond- 
heidscentrum Zandvoort. 

6. verslag sekretaris 1978. 

7. Financieel verslag 1978. 

8. Begroting exploitatie 1980. 

9. Verslag kaskommissie. 

"10. Aftreden leden dagelijks bestuur. 

11. Benoeming nieuwe leden dagelijks bestuur. 

12. Benoeming kaskommissie. 

13. Rondvraag. 

14. Sluiting. 

Het bestuur stelt kandidaat als voorzitter : de 
heer B.Th. van Norden, als sekretaris : de heer 
F. Bakker, algemeen bestuurslid : de heer C.G.T. 
de Roode, de funktie van penningmeester is nog 
een vakature. 

Het staat de leden vrij een ander lid kiesbaar te 
stellen; hiervan gaarne schriftelijke opgave —ui- 
terlijk 7 dagen vóór de vergadering— aan de se- 
kretaris B.Th. van Norden, Van Lennepweg 51-5 
Zandvoort. 

Deze opgave dient door tenminste 10 leden on- 
dertekend te zijn en vergezeld te gaan van een 
door de betreffende kandidaat getekende ver- 
klaring dat hij/zij een eventuele benoeming aan- 
vaart. 

Het financieel verslag 1978 zal gedurende twee 
weken vóór de vergadering ter inzage liggen in 
het Gezondheidscentrum, dagelijks op werkda- 
gen tussen 14.00 - 15.00 uur alsmede 17.00 - 
18.00 uur; leden kunnen eveneens indien ge- 
wenst een jaarverslag aanvragen bij de sekreta- 
ris der vereniging. 

Het Bestuur De burgemeester van Zandvoort maakt 
bekend, dat met ingang van 9 april 1979 
gedurende 14 dagen ter gemeentesecreta- 
rie, bureau volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening, voor een ieder ter inzage liggen 
de volgende bouwplannen: 

1. Oprichten van een woning op het perceel 
Voltastraat 1. 

2. Uitbreiding woning Boulevard Paulus 
Loot 99. 

Gedurende de termijn van deterinzagelegging 
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en 
wethouders bezwaren tegen deze bouwplan- 
nen indienen. 

Zandvoort, 2 april 1979. 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen 
De burgemeester van Zandvoort brengt 
ingevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, 
dat de gemeenteraad bij besluiten van 
27 maart 1979 op grond van artikel 21 van 
deze wet heeft verklaard, dat voor de percelen 

1. Voltastraat 1 

2. Boulevard Paulus Loot 99 

bestemmingsplannen worden voorbereid. 
Genoemde besluiten liggen met bijbehorende 
tekeningen waarop met rode omlijning de 
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter 
gemeentesecretane (bureau volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening) ter inzage. 

Zandvoort, 2 april 1979. 

De burgemeester voornoemd, 

H. Machielsen ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975 V 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 20 60 WEBER 'S SCHOONMAAKBEDRIJF B. V. 

Boerlagestraat 2 

Zandvoort. 

* TAPrjTREINIGING 

* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX 

* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT- 
REINIGINSMACHINE 

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90 
of 02507-4764 Voor elk feest of partij 

dat verhuren wij 
tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/ 37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 Veilinggebouw 
'DE WITTE ZWAAN' Installatie bureau 

GROENEIIEIN B.V. S-cx. £. ^Balledux & %n. 

WONINGINRICHTING stnds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte 
ms »8b« ^ voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
dagelijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. • 
Fa.'Waterdrinker, Dorpsplein 
2, tel. 2164/ 3713, tel. na 
18.00 uur 6658 KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 8484 H. W. COSÏi 

Makelaar o.g. LkJNBMi Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar DEALER 

Chrysler— Simca — Matra — Sunbeam Autobedrijf 

T/T VERSTEEGE 

WJÊLmm O ZANDVOORT 02507-2345 VOOR 

Nieuwe en gebruikte 
Nu in Nederland. 

ziliaans leer voor 
is van gewoon leen Als u een liefhebber bent 
van leer, zult u wègzijn van 
Braziliaans leer. Het is zachter, 
natuurlijker, soepeleren heefteen 
zijdezachte glans. Het is levendiger 
van tekening dan gewoon leer. Door 
het tropische klimaat, het ruige leven 
van de runderen op de pampa's, en... het 
traditionele meesterschap waarmee 
de Brazilianen het ruwe leer 
bewerken. De natuur heeft haar sporen 
zichtbaar achtergelaten. 

Percival Lafer is een beroemd 
Braziliaans ontwerper en grootste fabrikant De kwaliteit is bijzonder. 
Dat is te zien. Dat kunt van leren'zitmeubelen. 
Hy werkt uitsluitend met het 
allerbeste leer. Hy gebruikt alleen 
zorgvuldig geselecteerd inlands 
hardhout. Het resultaat is een 
sublieme kollektie zitgroepen, 
bankstellen'en fauteuils. 
Meubelkeur Zitparadys importeert 
als enige Lafer's kollektie in Nederland. 
En verkoopt die rechtstreeks aan het 
publiek. De winkelwinst is dus voor u. 
Als u van echt leer houdt, kom dan 
snel kijken bij Meubelkeur Zitparadijs. 
Het loont de moeite dubbel en dwars. 

yy Alle Braziliaanse meubels zijn uit voorraad leverbaar. 

Hier groeit het 
mooiste leer van Brazilië. 
u voelen* 

Echt Braziliaans leer is na 
bewerking van een verrukkelijke 
souplesse. Het wordt na verloop 
van tijd nog mooier, dieper en 
rüker van kleur. 

Toch is Braziliaans leer bij 
Meubelkeur Zitparadijs niet 
duurder dan gewoon leer. Grote klasse, grote kollektie Een grootse kollektie 
vraagt om een grootse 
presentatie. 

Bij Meubelkeur vindt u 
een ongelooflijke selektie 
zitgroepen fauteuils en 
losse zitelementen. In elke prijsklasse. Van 11 1.995.- 
tot fl. 15.000,--. 
V.ii |i"pulau ', -'. 
•i \l.i.i> ,ilïi;i 
,--i'. En ïT'i'ii 
Zitgroep Rio. 

Staaltje van Zuid- 
Amerikaanse vormgeving. 
Edeüiouten frame, 
komfortabele kussens. Tal 
van kombinaties mogelijk 
met fauteuil, 2-zits en 
3-zitsbank 

als wild- en rundieder, in 
diverse kleuren, f n AQK > 

Zitgroep Brazilia 

Een tijdloos ontwerp voor 
een prijs die eigenlek al lang 
verleden tijd is. Dit bankstel 
ondervindt internationale 
erkenning, dank zij haar 
orthopedisch verantwoorde 
zitkomfort. 3-zits + 2-zits 
bank voor slechts * *j f»Q5 ■ 

Zitgroep 

El Presidente. 

Vorstelijk zitkomfort. 
Dikke rulle kussens, 
gepatenteerde verstelbare 
hoofdkussens. Leverbaar: 
fauteuils, 2-en3-zitsbanken, 
voetenbank en exklusieve 
bijzettafels. Voor een 3-zits 
+ een 2-zitsbank betaalt u 

slechts f5.995,- 

Fauteuil 

El Presidente. 

Vorstelijk zitkomfort 

in wildieder f •# OQg _ meubelkeur zitparadijs Stationsplein 13-15, zondag geopend van 10.00- 18.00 uur, 

maandag t/m zaterdag van 9.30 - 18.00 uur, vrijdagavond meubel koopavond. 
Scheveningen, Gevers Dey nootweg 83 (100 mtr. vanaf Kurhaus) 

Zondag geopend van 1 0.00 - 1 8.00 uur, 

maandag t/m zaterdag van 9.30 - 18.00 uur, donderdagavond meubelkoopavond. 
Apeldoorn, Europaweg 170, uitsluitend geopend maandag t/m zaterdag 

van 9.30 - 17.30 uur, vrijdagavond meubelkoopavond. .3 
i 79e jaargang no. 28 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 10 april 1979 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoorrse ho 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, koninginneweg 1. telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant hv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f25.00per jaar; per half jaar f 1^.50 per postf 37.50 


losse eksemplaren: f 0.30/advertentietarief: f 0.29 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67. 13.60.221 /giro van de bank: 35555lnv de zandvoortse koerant 

t 

j.g.bisenberger na 26 jaar zrb-voorzitter af Na 26 jaar de voorzittershamer te heb- 
ben gehanteerd overhandigde de heer 
J.G. Bisenberger deze vrijdagavond tij- 
dens een ledenvergadering van de Zand- 
voortse Reddingsbrigade aan de heer 
Aug. van der Mije. Hij kreeg er iets heel 
waardevols voor terug : de benoeming 
tot erevoorzitter ! Er klonk een harte- 
lijk applaus toen de nieuwe voorzitter 
dit bekend maakte aan het begin van 
de receptie die het bestuur de heer Bi- 
senberger zaterdag j.l. in het Gemeen- 
schapshuis aanbood. 

Vicevoorzitter Zwerver, die volgens af- 
spraak zijn rede 'mild, gevoelig en niet 
te lang' maakte, wees op het vele dat 
Joop Bisenberger in de brigade had 
gestopt en het vele, o.a. vriendschap, 
dat hij er voor had teruggekregen. Om 
een vereniging als de Zandvoortse Red- 
dingsbrigade 26 jaat.lang te leiden 
heeft men, aldus spreker (en toeft 
kwam de medikus even om de hoek 
kijken) een sterk hart, zuurstof en een 
lange adem nodig. Met het kado, een 
ingelijste sepia-tekening van de eerste 
houten reddingspostuit 1926, hadden 
de bestuursleden duidelijk in de roos 
geschoten. kraah-meeth VVV-direkteur Hilbers dankte, ook 
namens zijn bestuur, voor de duizen- 
den man-uren die de reddingsbrigade 
ook aan badgasten heeft gespendeerd 
en onderstreepte zijn woorden met 
een vvv-geschenkenbon. Een kado dat 
niet helemaal zonder bijbedoelingen 
was, want onmiddellijk daarop splitste 
hij de heer Bisenberger de nieuwe vvv- 
folder in zijn maag met het verzoek 
daar een stukje over te schrijven. Dat 
de heren aan elkaar gewaagd zijn bleek 
wel toen Joop Bisenberger herinnerd 
aan zijn eigen werkzaamheden bij c 
vvv in 1 936, een tijd waarin het de 
vereniging financieel nu ook nietdi- 
rekt voor de wind ging, maar waarin 
het hem toch lukte ieder zomersei- 
zoen een vuurwerk voor elkaar te 
krijgen. 

Ook de heer Attema maakte van zijn 
hart geen moordkuil toen hij het 
woord tot de eks-voorzitter richtte. 
Wel vond hij dat mensen als Joop Bi- 
senberger er niet meer zijn, en dat de 
nieuwe voorzitter het moeilijk zou 
krijgen in zijn pogingen zijn voorgan- 
ger te evenaren, laat staan te overtref- 
fen, maar even later noemde hij Joop 
ronduit humeurig, chagrijnig, sikke- 
neurig en ochtendziek. En niemand 
tjeter dan Jelle Attema zelf kan dat 
laatste beoordelen want sinds jaar en 
dag lopen die twee 's morgens in de 
vroegte langs het strand, waarbij het 
jutgeld de brigade onderhand een aar- 
dig sommetje heeft opgeleverd. Maar 
tijdens de gladheid afgelopen winter 
leverde zo'n ochtendwandeling Joop 
Bisenberger een verwonding aan zijn 
hoofd en een gebroken duim op, een 
ongeval dat zijn vriend Jelle de toe- 
hoorders in geuren en kleuren beschreef 
Het afscheidskado van de heer Attema 
sloot mooi aan bij het laatste deel van 
zijn speech, hun beider liefde voor vis- 
sen, en bleek te bestaan uit het zand- 
voortse wapen als raamdekoratie. 
Mevrouw Joustra-Brokmeier, die de 
sprekers aankondigde en zich verder 
verdienstelijk maakte als bloemenmeis- 
je, voerde het woord namens de leden 
en oud-leden. Ze vond het maar een 
vreemde zaak dat een 'non swimming 
captain' 26 jaar lang de Zandvoortse 
Reddingsbrigade had geleid, 'maar' 
voegde ze er meteen aarrtoe, 'jouw vei- 
ligheid werd door ons gewaarborgd'. 
Aan dat zwemmen was nog wel wat te 
doen, meende Ankie Joustra met een 
blik naar de aanwezige Duinpan-direk- 
teur Jhr. Mollerus, die zich onmiddel- 
lijk bereid verklaarde de heer Bisenber- ger de zwemkunst bij te brengen. Als 
aandenken schonken de leden een te- 
geltje met de in onze gemeente alom 
bekende spreuk 'Trekt U niet aen wat 
yeder seght maer doet wat billijk is en 
reght', en een fraai droogboeket, bloe- 
men die dus niet kunnen verwelken en 
de 'eeuwige vriendschap symboliseren 
die tussen jullie en de brigade bestaat' 
aldus mevrouw Joustra, die vervolgens 
uitleg gaf bij nóg een kado van de briga- 
de : het symbool, een boei, uitgevoerd 
in goud. Na het openmaken van het 
doosje, waarin een gouden pinkring 
met briljant, was Joop Bisenberger, 
waarschijnlijk voor het eers - in zijn le- 
ven, sprakeloos. Maar de zoen die hij 
Ankie Joustra gaf was veelzeggend ge- 
noeg. 

Als laatste spreker werd het woord ge- 
voerd door Dr. Alberga, voorzitter van 
de Koninklijke Nederlandse Bond tot 
het Redden van Drenkelingen, die zei 
twee punten met de scheidende Bisen- 
berger gemeen te hebben : het niet 
kunnen zwemmen en de liefde voor 
Wein, Weib und Gesang, waarbij Ge- 
sang dan vertaald moet worden met 
'lekker eten'. Het kado, een boekje 
met eksklusieve gerechten was dan 
ook meer voor zijn vrouw Marja dan 
voor Bisenberger zelf bedoeld. 
En nu we de ons toegemeten plaats- 
ruimte toch al schromelijk hebben 
overschreden kunnen we eigenlijk best 
door gaan. Wie waren er allemaal ? Om 
te beginnen burgemeester en mevrouw 
Machielsen, tal van gemeentelijke auto- 
riteiten, een deputatie van 'Op Hoop 
van Zegen' en verder een heleboel 
mensen die met het zilte nat te maken 
hebben, zoals afgevaardigden van de 
KNZHRM, de Watersportvereniging 
Zandvoort en windsurfing Zandvoort. 
Maar ook tal van familieleden, vrienden 
en kennissen kwamen met kado's, ge- 
schenkbonnen en fraaie bloemstukken het echtpaar Bisenberger de hand druk- 
ken. Een troost, op deze, voor Joop 
toch wel weemoedige, dag. Een dag 
waarop hij, zoals hij zelf formuleerde, 
iets los had moeten laten. scheidende voorzitter Bisenberger 
—rechts op de foto van Jacob Koning- 
neemt geschenk in ontvangst. B EN W STELLEN VOOR 5 minuten spreektijd voor burgerij 
in kommissievergaderingen 
Bijwijze van uitzondering kreeg het pu- 
bliek vorig jaar september van burge- 
meester Machielsen toestemming het 
woord te voeren op een openbare ver- 
gadering van de kommissie van algeme- 
ne zaken en ruimtelijke ordening. 
Het is niet gebruik el ijk, vertelde hij de 
naar inspraak dorstende schare, maar 
hij was er niet bang voor. 

Ook wethouder Aukema schrikt er niet 
van. 'Toe dan maar', zegt hij toegeef- 
lijk, wanneer een toehoorder op een 
bijeenkomst van de kommissie van fi- 
nanciën het woord vraagt Het klinkt 
alsof hij een jengelend kind zijn zin 
geeft, maar je mag inspreken. 
Hetgebeurt, zoals gezegd, sporadies 
en hangt helemaal af van de goede wil 
van degeen die de vergadering leidt. 
Het is totnogtoe niet meer dan een 
gift van Dirk of de vrucht van een gul- 
le bui, want de burger heeft geen enkel 
recht op mondelinge deelname aan de 
beraadslagingen van de gekozen bestuur- 
ders. B en w willen hierin nu verande- 
ring brengen door aan de kiezers spreek- 
recht te verlenen tijdens kommissiever- 
gaderingen. Uiteraard door middel van 
spelregels, want anders zou het maar 
een dolle boel worden. Alle toehoorders 
tegelijk aan het woord en ongelimiteerd. 
Nee, dat kan niet. 

B en w stellen daarom voor de inspraak 
van de zandvoortse burgerij als volgt te 
regelen en in de verordening op de kom- 
missies op te nemen. 
1. toehoorders - t.w. belanghebbende 
ingezetenen- dienen vóór de aanvang 
van de vergadering aan de voorzitter 
mede te delen, bij welk onderwerp zij het woord willen voeren; vóór de 
behandeling van het onderwerp wordt 
hen dan de gelegenheid daartoe ge- 
boden; 

2. de voorzitter verleent het woord aan 
een toehoorder voor de duur van 
bijv. 5 minuten; 

3. onder het woord voeren wordt ver- 
staan, het geven van een toelichting, 
het verstrekken van een argumenta- 
tie, het stellen van vragen en het ma- 
ken van opmerkingen over het aan 
de orde zijnde agendapunt; 

4. de voorzitter verleent de burger in 
de tweede termijn desgewenst het 
woord, echter uitsluitend om even- 
tuele door de burger gekonstateerde 
onjuiste feiten in de disküssie tussen 
de kommissieleden recht te zetten 
of vragen van de kommissieleden 
kort te beantwoorden. 

5. de voorzitter kan met het oog op 
de orde van de vergadering, na over- 
leg met de kommissie de spreektijd 
beperken tot 2 minuten, de tweede 
termijn voor de burgers laten verval- 
len en/of het aantal sprekers beper- 
ken. Hij deelt dit vooraf mee. 

Het korset van spelregels is misschien 
wat strak aangeregen, schrijven b en w, 
maar men dient daarbij wel te beden- 
ken dat het verlenen van spreekrecht 
tijdens kommissievergadering stimule- 
rend kan werken op de behoefte van 
de burgerij aan de disküssie deel te 
nemen. En dan is een regeling onont- 
beerlijk. Overigens gaat het om een 
proef. Zowel spreekrecht als spelre- 
gels dragen een eksperimenteel karak- 
ter, maakt het kollege duidelijk in de 
vorige week verschenen nota over de relatie tussen burgerij en overheidsbe- 
stuur. 

Het kollege stelt in de nota vast dat de 
betrekkingen tussen burger en gemeen- 
tebestuur in Zandvoort niet slecht zijn 
—vooral door de vele persoonlijke kon- 
takten tussen ingezetenen en bestuur- 
ders— maar dat er naar moet worden 
gestreefd de relatie waar mogelijk te 
verbeteren. Naast de reeds vermelde 
inspraak tijdens de kommissievergade- 
ring willen b en w dit bevorderen door 
vroegtijdige publikatie van beleidsvoor- 
nemens, het inrichten van een informa- 
tie-stand, het uitgeven van persberich- 
ten en de herleving van het enige jaren 
geleden roemloos ter ziele gegane ge- 
meenteblad. Verder zal worden bezien 
of het mogelijk en uitvoerbaar is na de 
wekelijkse bijeenkomsten van b en w 
een besluitenlijstje aan raadsleden en 
pers te verstrekken. 

Maar waar het kollege beslist niets voor 
voelt is het verlenen van spreekrecht 
aan het publiek tijdens raadsvergaderin- 
gen, het opnemen van niet -raadsleden 
in de kommissies van advies en bijstand. 
En wat het voorlopig ook niet ziet zit- 
ten is de aanstelling van een voorlich- 
tingsambtenaar. 

Spreekrecht voor bezoekers van een 
raadsvergadering wijst het gemeente- 
bestuur als 'ongewenst en onjuist' van 
de hand. Inspreken tijdens een raads- 
vergadering lokt.volgens b en w,on- 
zorgvuldige besluitvorming uit. Het 
kollege kan op de door de tribune ge- 
stelde vragen niet direkt een passend 
antwoord geven, waardoor voor de 
raad ten aanzien van de te nemen be- 
sluiten onduidelijkheid ontstaat. Afgezien van de voorgenomen verbete- 
ring op het gebied van de inspraak en 
de informatie biedt de nota geen enkel 
vooruitzicht op een verdere demokrati- 
sering van het bestuur. B en w gaan in 
hun stuk alleen in op de wensen en ver- 
langens van de raadsleden en hun poli- 
tieke achterban t.a.v. de openbaarheid 
van het overheidsapparaat. Een eigen 
visie op de ontwikkeling, die natuur- 
lijk niet ophoudt bij vijf minuten spreek- 
tijd op kommissievergaderingen en pers- 
berichten over plannen die in voorbe- 
reiding zijn, ontbreekt. En een blik op 
de toekomst was toch niet te veel ver- 
wacht van een nota die de volgende uit- 
spraak van Thorbecke meekreeg : 

Openbaarheid is een bron van 
licht voor overheid en burgerij 

Dit zei de eminente staatsman zo'n dik- 
ke honderd jaar geleden al. 

De nota komt op 13 juni a.s. aan de or- 
de in de kommissie van algemene zaken 
en ruimtelijke ordening. : ^s|i|i§^|^l^ 
april 


1- 


.w. 


L.W. 


H.W. 


L.W 
7 


00.48 


08.51 


13.25 


21.28 


8 


02.03 


10.00 


14.28 


22.32 


9 


03.26 


11.27 


15.42 


23.48 


10 


03.59 


12.02 


16.15 


00.19 


11 


04.31 


12.34 


16.45 


00.50 


12 


05.02 


13.06 


17.16 


01.19 


13 


05.33 


13.38 


17.59 


02.05 


14 

6.02 


14.05 


18.22 


02.: 


!9 MAVO LEERLINGEN ENTHOUSIAST 

OVER OPTREDEN PIANIST WILLEM HIELKEMA Willem Hielkema mocht vorige week 
donderdag na zijn optreden in de Wim 
Gertenbachschool voor mavo een staan- 
de ovatie in ontvangst nemen. Het was 
dan ook virtuoos wat de bekende pia- 
nist ten gehore bracht uit de werken 
van Mozart, Chopin en Von Beethoven. mevr, kraan-meeth 

'Kennismaking met grote komponisten' 
heette het programma en het werd in- 
derdaad een kennismaking, niet alleen 
muzikaal maar ook met de mens ach- 
ter de komponist. En hoe zeer de ver- 
schillende passages in de stukken tot 
"'■and waren gekomen maakte Willem 
Hielkema duidelijk door de gemoeds- 
toestanden van de komponisten te be- 
schrijven en de daaruit voortvloeiende 
muziek te laten horen. Het Adagio uit 
de Sonate Pathétique b.r. wanneer 
Beethoven gekonfronteerd wordt met 
zijn voorschrijdende doofheid, Für Eli- 
se, iedereen kent het, maar wie wist dat 
Elise een leerlingetje van hem was, dat 
toen ze Beethoven eens iets voorspeel- 
de, bekende dat ze zijn muziek zo moei- lijk vond ? Voor haar schreef hij toen 
een melodietje dat muzikaal voor haar 
bereikbaar was, en waarin ook het te- 
dere van zo'n pril jong meisje te be- 
luisteren valt. De Ruiter-Polonaise van 
Chopin, ontzettend moeilijk te spelen 
vindt Willem Hielkema zelf, een kompo- 
sitie van een man die zijn land Polen 
moest ontvluchten toen de Russen 
kwamen, die doodziek in de vreemde 
konserten moest geven om in leven te 
blijven voor een publiek dat nauwe- 
lijks luisterde. Dat alles is te horen in 
deze polonaise, het komen aanstor- 
men van de paarden, de twijfel of hij 
zijn land en verloofde terug zal zien, 
weergegeven in droevige gedeelten,af- 
gewisseld met een vrolijke wanneer 
hij overtuigd is van zijn terugkeer. 
Al deze passages werden met uitleg ten 
gehore gebracht, waarna de pianist het 
betreffende stuk in zijn geheel speelde. 
Het werd een machtig belevenis, dit 
optreden van Willem Hielkema, dat 
besloten werd met de Vuurdans van de 
Falla, en wanneer we nu vertellen 
dat we deze nog nooit zó hebben ho- 
ren vertolken dan zal dat niemand die 
Willem Hielkema en zijn dynamiese 
spel kent, verwonderen. nieuws 

kort & klein • Inbrekers hadden het in het afgelo- 
pen weekeind in het bijzonder gemunt 
op Bentveld. Inbraken werden gemeld 
in een woning aan de Teunisbloemlaan 
en een drietal percelen aan de Parnassia- 
laan. Ontvreemd werden o.a. een groot 
aantal sieraden. Uit een kantoortje van 
een benzinestation aan de Zandvoortse- - 
laan werd een bedrag van f. 800,-- ge- 
stolen. Van een op het Schuitengat ge- 
parkeerd staande auto verdwenen alle 
vier wielen en uit een wagen in de 
Kleine Krocht een kassetterecorder, 
versterker, elektries klokje en rijbewijs. 
De daders zijn spoorloos. 

• Op de kruising van de Van Lennep- 
weg en de Vondellaan werd een ver- 
keerspaal omver gereden en op de bou- 
levard Barnaart sneuvelde eveneens 
een verkeerszuil. In beide gevallen 
konden de automobilisten —die na de 
aanrijding waren doorgereden— door 
de politie worden opgespoord en aan- 
gehouden. Het betrof een 28-jarige in- 
gezetene en een 32-jarige West-ductser. 

• Afgelopen dagen rukte de brand- 
weer tweemaal uit voor een brandje. 
Een -duinfik nabij Vondellaan / Halte- 
straat werd snel bedwongen,evenals 
een autobandje nabij de oosttunnel 
van het circuit. 

o Tijdens de a.s. donderdag in het 
Gemeenschapshuis aan de Louis Da- 
vidsstraat te houden algemene Leden- 
vergadering van de Zandvoort Operette- 
Vereniging zullen vijf leden worden ge- 
huldigd in verband met hun 30-jarig 
lidmaatschap van de vereniging, t.w. 
de dames Rie Schaap, Nel Keesman, 
Greetje Bos, Mary Keuren de heer 
Wim van der Moolen. Aan mevrouw 
Schaap, die dertig jaar lang onafgebro- 
ken bestuurslid is geweest en die thans 
haar zetel beschikbaar stelt, biedt ZOV 
een afscheidsreceptie aan op zaterdag 
14 april a.s. De ontvangst vindt plaats 
in het Gemeenschapshuis tussen 15.00 
- 17.00 uur. 

• De onlangs in de hervormde kerk 
gehouden bazar ten bate van de restau- 
ratie van de kroonluchters in het kerk- 
gebouw aan het Kerkplein,heeft in to- 
taal f. 19.560,- opgebracht. Het organi- 
serend komité brengt dank aan allen die 
op enigerlei wijze aan de suksesvolle 
aktie hun medewerking hebben ver- 
leend. 

• Een 75-jarige vrouw deed aangifte 
bij de politie van oplichting van een 
bedrag van tweeduizend gulden. Zij 
had dit geld in goed vertrouwen mee- 
gegeven aan een man met wie zij een 
zeereis zou gaan maken. Daarna had 
zij niets meer van de man en de zee- 
reis vernomen. o Morgen, woensdag 1 1 april, organi- 
seert de plaatselijke vereniging 'Vrou- 
wen van nu' een paaskien-middag in 
het Gemeenschapshuis. De opbrengst 
van het kienspel, dat om 14.00 uur 
begint, komt ten goede aan de afde- 
ling Zandvoort van de dierenbescher- 
ming. 

• Woensdagavond om 8 uur komt in 
het raadhuis de kommissie voor het 
midden- en kleinbedrijf voor de eerste 
keer sinds deze kommissie in het leven 
geroepen werd in het openbaar bijeen. 
De gemeenteraad moet de openbaarheid 
van de kommissievergaderingen nog goed- 
keuren, maar dit wordt, nu de kommis- 
sie onlangs zelf besloot de openbaarheid 
niet langer te te schuwen, louter als een 
formaliteit beschouwd. Aan de orde 
komt de door b en w voorgestelde in- 
voering van een toeristenbelasting met 
ingang van 1980. Vooral van de zijde 
van het zandvoortse bedrijfsleven, dat 
al heeft aangekondigd zich tot het uiter- 
ste tegen de gastenheffing te zuilen ver- 
zetten, wordt een grote belangstelling 
voor deze bijeenkomst verwacht. sport - spel Zandvoortmeeuwen heeft de eerste 
plaats aan de top van de kompetitie 
weer moeten afstaan aan Stormvogels. 
De kustbewoners speelden 0-0 gelijk 
tegen KFC, terwijl Stormvogels eergis- 
teren een 3-0 zege behaalde. 

De ontmoeting met KFC had een in 
alle opzichten teleurstellend verloop. 
Inzet en tempo ontbraken ten enema- 
le en de sportieve kwaliteiten van de 
wedstrijd waren —vooral in de tweede 
helft— ook al niet om over naar huis 
te schrijven. De voorhoede van Zand- 
voortmeeuwen, die in de eerste twintig 
minuten van het duel een ruime voor- 
sprong op de tegenstander had kunnen 
nemen, zag geen enkele kans de voorde- 
lige positie op het middenveld en het 
terrein van KFC uit te buiten. Schoten 
gingen hoog over of kwamen ver naast 
het doel van de tegenpartij terecht. Het 
was nog een geluk voor Zandvoortmeeu- 
wen dat KFC er eveneens weinig van te- 
recht bracht en enkele fraaie kansen 
om te scoren zelf om zeep bracht. 
In de tweede helft trachtte KFC door 
middel van hard en grof optreden een 
doorbraak in de gelederen van de Zand- 
voorters te forceren. De KFC-er Peter 
Roggeveen maakte het op een gegeven 
moment zo bont dat zijn naam in het 
gevreesde boekje van de arbiter terecht 
kwam. De pogingen die de zandvoortse 
voorhoede ondernam om de hatelijke 
nul van het scorebord te vegen hadden 
zo weinig om het lijf dat ze door de 
KFC-defensie zonder veel moeite en 
inspanning konden worden onderschept. 
En wanneer Zandvoortmeeuwen er in 
slaagde de achterhoede te passeren 
raakten de aanvalsspitsen in het zicht 
van het doel de kontrole over de bal 
kwijt. Enfin, het bleef sukkelen zon- 
dagmiddag tot aan het povere 0-0 eind. 
De stand in de kompetitie luidt als 
volgt : familiebericht Stormv. 


14 


10 


1 


3 


21 


31-16 


Zandv.m. 


14 


7 


6 


1 


20 


19-11 


TYBB 


14 


5 


7 


2 


17 


19-16 


Beverwijk 


15 


5 


7 


3 


17 


18-13 


KFC 


14 


5 


6 


3 


16 


13-15 


WVS'30 


13 


4 


7 


2 


15 


18-16 


Nw.Vennep 


14 


5 


2 


7 


12 


14-21 


HBC 


14 


3 


5 


6 


11 


19-18 


VVB 


14 


.3 


5 


-6 


11 


12-19 


Zaandijk 


16 


3 


5 


8 


11 


21-30 


Velsen 


14 


4 


2 


8 


10 


11-19 


QSC 


14 


3 


3 


8 


9 


23-24 
omroepers T.o.n. aangeb. in goede 
staat verk. bankstel 4-zits 
en 2 faut. Groen Dralon. 
Prijs il. 150,-. Tel. 34 85, 
Z'voort. 

WONINGRUIL 

Aangeb.: 3 kamerflat met 
cv. en blijvend vrij uitzicht. 
Haarlem (Boerhavewijk). 
Gevr,: woning in Zandvoort 
huur tot f. 350,-. 
Reakties naar : drukkerij 
Oudt bv. Achterweg 1 vra- 
gen naar R. Doets. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 v. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746' 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. Drukt 'ngrote drukker 
beter dan een KLEINE ? 
Voor uw familie- en 
handelsdrukwerk. 
F.M. VAN DEURSEN 
Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 -2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker 

Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

v. Petegem & Zn. KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT Na een langdurige ziekte en moedig gedragen 
lijden is heden van ons heengegaan,. onze lieve 
moeder en oma 

TRUUS WARNING - DE BERG 

op de leeftijd van 72 jaar." 

Amsterdam : L. Steenbergen-Warning 
H. Steenbergen 
Ron 
Yvonne 

Zandvoort, 8 april 1979 
Fazantenstraat 2 
Correspondentie-adres 
Nibbixwpudstraat 1 5 
1023 XK Amsterdam 

Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaart- 
centrum Zijlweg 63 te Haarlem van 14.00 uur tot 
15.00 uur en van 19.00 tot 19.30 uur. 

De crematie zal plaatshebben donderdag 12 april 
om 13.00 uur in het crematorium "Velsen" te 
Driehuis-Westerveld. 

Vertrek van Eazantenstraat 2 omstreeks 12.20 
uur. 

Aan huis geen bezoek. 
gemeente 
zandvoort DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN 

Ophalen Huisvuil 

Op Goede Vrijdag 13 april zal het huisvuil 
normaal worden opgehaald. 
Op 2e Paasdag, 16 april, zal geen huisvuil 
worden opgehaald. 

Het is mogelijk om gratis huisvuil af te geven 
bij het vuillaadstation aan de Van Lennep- 
weg, op Goede Vrijdag van 8.00 tot 16.00 
uur en op Paaszaterdag van 9.00 tot 12.00 
uur. 

De directeur, ing. N. Wertheim. V 

play-'m 

JUstraatUzandvoort 
nieuv^end^Tamsterciam Komnaarde^rin 
„aar^^eneensp 

de hypermoderne sp 
me tdea\\ernieuwste 
Xrnaten staat vooru 

openinamsterdam 

en \n zandvoort. ■■•• ;i 79e jaargang no. 29 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 13 april 1979 
nieuwsblad voor zand voort, bentveld en aerdenhout eanduüürrse hoen 

redaktie en administratie: postbus 151. zandvoort, koninginnewegl, telefoon (02507) 21 35- uitgave zandvoortsè koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags -abonnement: f 25.00per jaar; per half jaar f 14.50 perpostf 37.50 losse eksemplaren: f 0,30 /advertentietarief f 0.29 p mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555"tnv de zandvoortsè koerant ZAKENMENSEN VINDEN INSPRAAK PASKWIL I zandvoorts bedrijfsleven en bloc 
tegen toeristenbelasting De vertegenwoordigers van het zand- 
voortsè bedrijfsleven in de gemeente- 
lijke kommissie van het midden- en 
kleinbedrijf —samengesteld uit raads- 
leden en zakenmensen— zijn zonder 
uitzondering tegen de invoering van 
een toeristenbelasting. En waar ze zo 
mogelijk nog minder voor voelen is de 
door b en w voorgestelde ruimtebelas- 
ting voor het vloeroppervlak van ka- 
fee's, bars, restaurants, etc. — één van 
de onderdelen van de toeristenheffing. 

Tijdens de eergisteravond in het ge- 
meentehuis gehouden kommissieverga- 
dering over dit onderwerp vroegen de 
afgevaardigden van het bedrijfsleven de 
behandeling van de oppervlaktebelas- 
ting voor drie maanden op te schorten, 
teneinde het zakenleven in de gelegen- 
heid te stellen zich nader te oriënteren. 
Wij zijn door deze geheel nieuwe vorm 
van belasting volkomen overvallen, zei 
horeka-man Drogtrop. Terwijl gemeen- 
tebestuur en ambtenaren ruimschoots 
de tijd hebben gehad de invoering van 
deze belasting te bestuderen, moeten 
wij ons er in een avond over uitspreken, 
aldus dit kommissielid. Op die manier 
heeft inspraak weinig zin, betoogde hij. 
Vertegenwoordiger Franken dacht er 
niet anders over en betitelde de inspraak 
van het bedrijfsleven t.a.v. de voorge- 
stelde toeristenbelasting als 'een pas- 
kwil'. Hotelbaas Bouwes ging nog een 
stapje verder. De neuzen van de raads- 
leden zijn al geteld, merkte hij op, en 
de belasting zal dit keer wel worden 
aangenomen. Wat betekenen inspraak 
en overleg dan nog, vroeg de hotel ier 
zich af. Niettemin wilde hij het fair 
spelen en vroeg begrip van de raadsle- 
den voor het gevraagde uitstel van de 
behandeling van de oppervlaktebelas- 
ting. 

Zoals aan het begin van dit stuk ge- 
steld, het hele pakket van de toeristen- 
belasting (logiesbelasting, speelautoma- 
tenbelasting en speciaal de dagtoe- 
rsitenbelasting) staat het zandvoortsè 
bedrijfsleven tegen. Door de invoering 
zal de ekonomie van de badplaats, die 
voor een groot deel is gebaseerd op het 
toerisme, de nek worden omgedraaid, 
voorspelden de zakenmensen somber. 
Een mening die werd gedeeld door 
het vvd-kommissie (raadslid) Jongsma. 
Hij voorzag een verdere teruggang van 
de ondernemingen die zijn ingesteld 
op het bedrijf stoerisme en funeste ge- 
volgen voor de werkgelegenheid. Ver- 
der vreesde hij dat Zandvoort als rekre- 
atiegemeente uit de markt zal worden 
geprijsd door zustergemeenten als 
Scheveningen en Katwijk, waar geen 
toeristenbelasting wordt geheven. 
Bouwes wees er op dat de logiesbelas- 
ting (twee kwartjes per bed - verslagg.) 
niet door de hotels en pensions op de 
toerist kan worden verhaald. Dat zou 
er toe kunnen leiden dat deze onder- 
nemingen hun bijdragen aan de vvv 
moeten verminderen. Het moet ten- 
Koor het begin van de bijeenkomst van 
de kommissie van het midden- en klein- 
bedrijf deelde de heer Machielsen ons 
mee dat zijn snelle vertrek, direkt na 
afloop van de vorige week gehouden 
vergadering van de kommissie van alge- 
mene zaken en ruimtelijke ordening, 
gelegen was in het feit dat hij hoogno- 
dig naar het toilet moest. Daarna was 
hij onmiddellijk naar de vergaderzaal 
teruggekeerd om afscheid van de kom- 
missieleden te nemen. Er was geen 
sprake van , zoals wij als mogelijke re- 
den voor zijn schielijke aftocht hadden 
geopperd, dat hij gepikeerd was over 
de kritiese houding van de kommissie 
Daar kon hij wel tegen, begrepen wij 
uit zijn woorden. slotte uit de lengte of breedte worden 
gehaald. 

Uitvoerig werd gesproken over de be- 
steding van de opbrengst van de toe- 
ristenbelasting. Gaan die naar de alge- 
mene middelen of de reserves van de 
gemeente of komen die direkt ten goe- 
de aan het toerisme in de vorm van 
meer attrakties, e.d. ? wilden de zaken- 
mensen bij monde van de heer Pieters 
weten. Burgemeester Machielsen, voor- 
zitter van de kommissie,maakte in zijn 
beantwoording van de sprekers duide- 
lijk dat een bestedingsbelasting in ons 
land wettelijk niet mogelijk is. De op- 
brengsten van de diverse belastingen 
vloeien altijd in de gemeentekas. De 
raadsleden beslissen over de besteding 
van de gelden. En die keuze hangt weer 
af van de prioriteiten welke de gemeen- 
te zich stelt. En wat gebeurt er met de 
overschotten op de rekening van de 
gemeente, zoals die onlangs bekend 
zijn geworden ? werd er gevraagd. Die 
zijn hard nodig om de voorzieningen 
voor de bevolking op peil te houden 
en waar nodig te verbeteren, was het 
antwoord. 

Pvda-kommissielid Van der Moolen 
legde de afgevaardigden van het be- 1 e en 2 e paasdag geopend! 1 -s£- v -S ^..-^ 
I Scheveningen 
[Gevers 

Deynootweg 83 
1 (100 meier 
| vanalKurhaus) 
I Zondag open vanaf 10-18 uur. 
[Maandagt/m zaterdag 9 30-18 uur 

^Donderdagavond meubelkoopavond Apeldoorn, Europaweg 170, Unieke 

kollektie 

zitgroepen 

van 

ƒ 2000,- tot 

ƒ 15.000,- Zandvoort Stationsplein 13-1 5 
Zondag open vanaf 10-18 uur. 

Maandag t/m zaterdag 9 30-18uur 
' .Vrijdagavond meubelkoopavond drijfsleven uit, dat met de invoering 
van een toeristenbelasting een scheef- 
gegroeide verhouding enigszins wordt 
rechtgetrokken. Sinds jaar en dag 
draaien uitsluitend de zandvoortsè in- 
gezetenen —ook zij die niet van het 
toerisme profiteren— voor de kosten 
van de toeristiese voorzieningen op. 
En de socialist vind het niet meer dan 
billijk dat de rekreant hierin zijn steen- 
tje gaat bijdragen. Daarvoor moest het 
bedrijfsleven op zijn beurt begrip kun- 
nen opbrengen, vond van der Moolen. 
Maar de zakenmensen tilden zwaarder 
aan hun eigen noden. En die zijn niet 
gering, betoogden zij om beurten. 
Een toeristenbelasting zou hen een- 
voudig de das omdoen. Als voorbeeld 
noemden zij de door het kollege voor- 
gestelde heffing van f. 500,-- per speel- 
automaat. Dat is, zo rekende de heer 
Drogtrop uit, een verhoging van 400 
procent. En met de eksploitant in 
kwestie heeft geen enkel overleg plaats- 
gevonden. Het is gewoon natte vinger- 
werk. 

Nou, dat was het niet, meende de heer 
Machielsen, Het bedrag was overnomen 
van Amsterdam en leek hem redelijk. 
Maar de eksploitant was natuurlijk al- 
tijd welkom om zijn bezwaren naar 
voren te brengen. Op een vraag of er 
ook speelautomaten in kafee's en bars 
kunnen worden geeksploiteerd, ant- 
woordde de heer Machielsen eerst de 
aanvaarding van de Wet op de wijzi- 
gingen van de kansspelen te willen af- 
wachten, alvorens dit nader te overwe- 
gen. Een van de zakenmensen trok 
nog het effekt van de kontrole op de 
logiesbelasting bij kamerverhuurders in 
twijfel. Het kost bovendien handen vol 
geld, zei hij. Voorzitter Machielsen zag 
het niet zo donker in. Hij vertrouwde 
er op dat er eeh goed kontroleapparaat 
uit de bus zal komen. 
Aan het slot van de bijeenkomst zegde 
hij toe het verzoek van de vertegenwoor- 
digers van het bedrijfsleven om de be- 
handeling van de oppervlaktebelasting 
drie maanden uit te stellen aan het kol- 
lege te zullen overbrengen. Dit zal moe- 
ten bezien of inwilliging van het ver- 
zoek mogelijk is. De andere onderde- 
len van de toeristenbelasting zullen in 
ieder geval op de daarvoor vastgestel- 
de datum door de gemeenteraad wor- 
den behandeld: 5 juni a.s. 
Prettige paasdagen. 
Misschien de laatste zonder toeristen- 
belasting op bed, speelautomaat en de 
ruimte van kafee's, bars, broodjeswin- 
kels e.d. 
waterstanden april 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


16 


07.07 


15.10 


19.20 


03.27 


17 


07.38 


15.41 


19.56 


03.59 


18 


08.00 


16.03 


20.36 


04.30 


19 


09.00 


17.04 


21.41 


05.48 


20 


09.58 


18.02 


22.44 


06.50 


21 


11.23 


19.26 


23.59 


08.01 


22 


12.52 


20.56 


— .— 


08.59 


23 


01.32 


09.38 


13.59 


22.02 


24 


02.39 


10.42 


14.54 


22.58 


25 


03.18 


11.21 


15.43 


23.47 


26 


04.02 


12.05 


16.25 


00.33 


27 


04.45 


12.52 


17.06 


01.10 


28 


05.24 


13.27 


17.49 


01.54 


29 


06.03 


14.06 


18.27 


02.30 


30 


06.44 


14.47 


19.08 


03.11 nieuws 

kört& klein • B en w zijn tegemoet gekomen aan 
de wens van de raad om de voorgeno- 
men uitbreiding van het raadhuis eerst 
aan de orde te stellen in een openbare 
vergadering van alle kommissies van 
advies en bijstand alvorens het projekt 
in de gemeenteraad te behandelen,zo- 
als oorspronkelijk in de bedoeling lag. 
De bijeenkomst van de kommissies 
volgt direkt na afloop van de raadsver- 
gadering op 24 april a.s. en zal zo no- 
dig op 25 april worden voortgezet. • Op dit moment heeft de Nationale 
Stichting Casinospelen geen belangstel- 
ling haar speelzaal onder te brengen in 
een nieuwe te bouwen kasino op het 
terrein aan de kop van de Van Lennep- 
weg. Dit heeft de kasino-direktie mee- 
gedeeld op een vraag van het gemeente- 
bestuur of de stichting nog geïnteres- 
seerd is bij de bouw van een speelhuis op het braakliggende terrein aan het 
zeefront. Het stichtingsbestuur wil 
eerst de ontwikkeling van het in okto- 
ber a.s. te openen nieuwe kasino in het 
kurhaus te Scheveningen afwachten en 
welke invloed deze heeft op de zand- 
voortsè vestiging. B en w beraden zich 
momenteel op een reaktie op dit ant- 
woord van de stichting, waarin deze 
ta.v. een nieuwe vestigingen Zand- 
voort een slag om de arm houdt. 

• Alle deelnemers(sters) aan de win- 
terkursus ehbo van de plaatselijke afde- 
ling van het rode kruis zijn geslaagd 
voor het diploma eerste hulp, t.w. de 
dames : M.M. Abeelen, O. Balledux, 
A.U. Bothe-Regoor, A. van Dam, K.A. 
Drogtrop-Reidinga, J.J.S. Elfrink-Vis- 
ser, J.A.A. van der Ham, M. Helling- 
man, G.P. Rees-v .d. Riet, H. van der 
Veer-Grooten, B.M. Zonneveld en de 
heren A.J.M, van Bennekom, E.W.J. 
Bosman, F.H. Greeff, H.E. Hildebrand, 
J. Kerkman, J.N.M. Konijn, P.A. van 
Meelen, P. Steggerda. 

In Utrecht behaalde mevrouw A.D.M. 
Zonneveld-Schelfaut het brevet kader- 
instruktrice ehbo. 
Onze gelukwensen. clous lieve wereld 
iSSTSras^u. meubelkeur zitparadijs t/mzaterdagvan9.30-17.30u. ■ ■ 
Vrijdagavond, meubelkoopavond Specialisten in leer Werktekening nieuwe ets De kritikus beeldende kunst van het Haarlems Dagblad —die tot voor 
kort de ekspositieruimte van de openbare bibliotheek aan de Prinsesse- 
weg hardnekkig schuwde— verzekert zijn lezers in een beschouwing 
over Rob Clous dat deze in zijn etsen de kunst verstaat van het wegla- 
ten. Dat is sterk, want als Clous iets niet doet dan is het juist dat. Niets 
in zijn piepkleine, kleine of grote formaten blijft onbesproken en 
wordt tot in de details uiteengezet. En dat lijkt ons juist de charme van 
de bladen van Clous, dat ze van onder tot boven worden bewoond door 
grote en kleine mensen, beesten, rivieren, dalen en eilanden. Er blijft 
werkelijk geen vierkante centimeter onbenut en hier en daar is zelfs 
sprake van overbevolking. 

Nee, Clous laat niets te raden over of het zou moeten zijn hoe zijn we- 
reld ziek verhoudt met de werkelijkheid om ons heen. Daar maakt hij 
ook al geen geheim van. Clous is iemand die in zijn grafiek alles ver- 
mijdt wat zijn lieve en vriendelijke wereld, waarin alles en iedereen, 
plantaardig of mineraal, in harmonie met elkaar verkeert, geweld kan 
aandoen, En je kan je voorstellen dat hij alles opzij zet wanneer het 
er om gaat zijn serene samenleving overeind te houden. Misschien zelfs 
tegen beter weten in. 

Dat lijkt op Don Quichotterie, maar bij Clous is het meer de illusionist 
die uit zijn hoge hoed de fraaiste dingen tovert om ons te behagen 
en te amuseren. 

De tentoonstelling van de kleurenetsen van de in Haarlem woonachtige 
en werkende grafikus is tot 5 mei a.s. in de tentoonstellingsruimte van 
de openbare bibliotheek te bezichtigen tijdens de uitleenuren van de 
boeken. KOERANT ALLEEN OP VRIJDAG 

In verband met tweede paasdag op maandag 16 april a.s. verschijnt dinsdag 
geen koerant. Het eerstvolgende nummer komt uit op vrijdag 20 april a.s. 
*k&^~ 
mm Het zijn de hotels Drie- 
huizen, d 'orange en 
Groot Badhuis die in 
één adem worden ge- 
noemd wanneer de op- 
komst van Zandvoort 
als badplaats ter sprake 
komt. Het waren welis- 
waar de eerste drie, 
maar daarna kwamen er 
meer die de jaarlijkse va-, 
kantie aan zee voor tal- 
rijke families onvergete- 
lijk hebben gemaakt. 
Eén van deze vakantie- 
verblijven was Hotel 
Belvédère (v.h. H.L. Pe- 
ters) aan de Dr. Joh. 
Mezgerstraat. 
Op de achtergrond een 
gedeelte van de in 1921 
door brand verwoeste 
Passage. VROUWEN VAN NU 

STEUNEN 

DIERENBESCHERMING Opnieuw bewezen de Vrouwen van 
Nu naast hun vele aktiviteiten op het 
gebied van kuituur en ontspanning 
een open oog hebben voor zaken die 
op een heel ander vlak liggen. In het 
verleden waren dat o.a. de Joshua Bie- 
rer Stichting, Tafeltje-dek-je en de 
Vrijwillige Hulpverlening. Woensdag- 
middag stond bij hen in het Gemeen- 
schapshuis het dier centraal, of liever 
gezegd de Vereniging voor het Welzijn 
der Dieren in Zandvoort. Niet alleen 
werd de opbrengst van de ondanks het 
zomerse weer goed bezochte, kienmid- 
dag aan deze vereniging geschonken, 
het bestuur kreeg bovendien gelegen- 
heid haar doel nader uiteen te zetten, 
en het was de waarnemend sekretares- 
se, mevrouw B. Petersen-van de Vijver, 
die in een duidelijk betoog wees op de 
hard noodzaak van het beschermen 
van dieren teneinde hen een 'dierwaar- 
dig' bestaan te geven. 
Sprekend over de enorme toename van 
het aantal huisdieren wees mevrouw 
Petersen er op dat twee van de drie 
honden en poezen onder de meest er- 
barmelijke omstandigheden aan hun 
eind komen of in handen vallen van 
de vivisektie. De enige methode om 
dit te voorkomen is het laten inslapen 
van pasgeboren nesten; waarvoor men 
zowel bij dierenarts Dekker als bij het 
Kennemer Dierentehuis aan de Kees- 
omstraat terecht kan. Het dierentehuis 
blijkt in een grote behoefte te voorzien 
en ook het vogelhuis heeft zijn bestaans- 
recht bewezen, zeker in de afgelopen 
winter toen talloze koude-slachtoffers 
er op hun verhaal konden komen. 
Om een eind te maken aan het bestaan 
van legbatterijen, hokjes van 40 bij 40 

( I.M. ) f 


_. CIRCUIT 


■ 


W VAN 


i 


wmvNoom 


AKTIVITEITEN 


VOLGENDE WEEK 


Ma. 


PAASRACES 


Di. 


AUTOVISIE, rijvaar- 
digheidscursus. 


Wo. 


AUTOVISIE, rijvaar- 
digheidscursus. 


Do. 


AUTOVISIE, rijvaar- 
digheidscursus. 


Za. 

en 
Zo. 


Motorraces KNMV 
Inlichtingen 
Tel. 8284 eanduoorbe hoerartf centimeter waar vijf kippen half staand, 
half zittend op ijzeren staafjes hun 'le- 
ven' slijten, propageert dierenbescher- 
ming het kopen van scharreleieren. 
Scharreleieren worden geleverd in ge- 
sloten dozen van tien stuks en het 
oranje embleem 'Recht voor al wat 
leeft' geeft de konsument de zekerheid 
dat deze eieren afkomstig zijn van kip- 
pen die nog een klein beetje rust krij- 
gen en vrij normaal kunnen leven. Een 
suggestie die zeker met het oog op de 
aanstaande paasdagen. het overwegen 
waard is. Het was een goede gedachte van me- 
vrouw Petersen om tot slot in dit spe- 
cifiek vrouwelijke gezelschap ook nog 
even de aandacht te vestigen op kunst- 
bont en op kosmetika die vervaardigd 
wordt zonder dierproeven. 
En daarna werden de kienbordjes uit- 
gereikt en de Vrouwen van Nu, die 
met elkaar voor een uitgebreide prij- 
zentafel hadden gezorgd, lieten zich 
ook nu niet onbetuigd. Het werd een 
bijzonder geanimeerde kienmiddag 
met als resultaat een bedrag van f. 350,- 
voor de plaatselijke dierenbescherming. 3 april -10 april 1979 

ondertrouwd : Barrie Morton en A- 
driana Johanna Kuilboer ; Martijn Dirk 
Dorissen en Johanna Wilma Kreuger ; 
Cornelis Frans Houpt en Louisa Catha- 
rine Chantal Jansen. 

getrouwd : Henri Cordes en Dorit 
Marion Naumann. 

geboren buiten de gemeente : Nico 
Jacobus, zv. Petrus van Westerop en 
Gardina Frederika Rcmeijn. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 

3044 Politie 
4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 
(023) 242212 Garage Flinterman bv, 

Zandvoortselaan 365, Bentveld. 

Alfa Romeo en Daihatsu 

dealerservice 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 
. N 2 - 1 2, off . RENAULT dealer, 

service en verkoop 
7550 STICKERS? ALLSTICK, voor 

kleine en grote stickers, < . 

Mr. Troelstrastraat 31 
2135 Zandvoortse Koerant bv, 

Koninginneweg 1 , Zandvoort jong zandvoort uit impasse Sinds jaren niet zo'n geslaagde uitvoe- 
ring van de Kinderoperettevereniging 
'Jong Zandvoort' meegemaakt als zon- 
dagavond toen onder regie van Jaap 
Bruijnzeel 'Victor en de Gouden 
Bloem' werd opgevoerd. Het gegeven: 
verdwenen prins en prinses, bezorgde 
koninklijke ouders, goede en boze 
feeën, een tovertuin en een gouden 
bloem, waarin een sleutel om de ge- 
vangen koningskinderen te bevrijden. 

'Als we maar meer kinderen hadden' 
zei mevrouw Van der Mije, de vorige 
regisseuse, verleden jaar tegen ons, 
toen 'Jong Zandvoort' in een impasse 
was geraakt. En die kinderen kwamen, 
met het gevolg dat er een operette met mevr, kraan-meeth 

een grote rolbezetting in studie kon 
worden genomen. Op het programma 
stonden 28 namen en dan waren er 
nog landlieden, dorpskinderen en de 
hofhouding, teveel dus om ze allemaal 
de revue te latenpasseren, maar er 
waren een paar uitschieters en die mo- 
gen we best even noemen. De hoofd- 
persoon Victor werd aardig gespeeld 
en gezongen door John v.d. Klauw, en 
nu we toch met deze familienaam be- 
zig zijn. Ernst van der Klauw gaf uitste- 
kend spel te zien als de bezorgde ko- 
ning, en Inge van der Klauw, de konin- 
gin, heeft een heel zuiver stemmetje. 
Dan was er dat grappige vogeltje Wied- 
Wied, leuk gedaan door Romain de la 
Court, terwijl Saskia Bol en Fred Hart- 
man, resp. prinses Elvira en prins Edel- 
hart waren. Alle kinderen hadden hun 
rol goed geleerd, ze zongen en spraken 
heel duidelijk maar, we zeiden het al, 
we kunnen ze echt niet allemaal noe- > 
men. Voor twee maken we nog even 
een uitzondering en dat is dan voor 
fee Lelia (José Baars) en de boze fee 
Duisternis (Nina Ojevaar). 
Er was veel werk gemaakt van de kos- 
tuums, dekors, grime en belichting. 
Naast regisseur Jaap Bruijnzeel, aan 
wie in de eerste plaats suksesyan deze 
uitvoering te danken is noemen we me- 
teen Gemma de Boer, die het jonge 
volkje een paar alleraardigste dansen 
had ingestudeerd en voor haar belange- 
loze medewerking fraaie bloemen in 
ontvangst mocht nemen. Maar ook 
alle anderen werden door voorzitter 
Van der Mije in de bloemetjes gezet, te 
weten de dames Bol, Van der Mije, 
Keesman (souffleuse) en pianiste Greet 
Vastenhouw, aan wier straffe muzikale 
leiding het te danken was dat de beslist 
niet makkelijk in het gehoor liggende 
liedjes goed over kwamen. Er was veel 
belangstelling voor deze uitvoering, o. 
a. van de zustervereniging 'Lentebloem' 
uit Den Helder, die met het voltallig 
bestuur en jeugd-bestuur acte de pré- 
sence gaf en daarvoor in zijn welkomst- 
woord door voorzitter Van der Mije 
ekstra werd genoemd. foto Jacob Koning 
Woensdag 18 april a.s. zijn onze ou- 
ders en groot ouders 

JACOB SCHAAP 

en 

CATHARINA P. 
SCHAAP - MOLENAAR 

50 jaar getrouwd. 

Ter gelegenheid van dit feit is er voor 
allen die hen met deze dag wil komen 
feliciteren een receptie van 17.00 tot 
19.00 uur in restaurant Zomerlust. 

Hun kinderen en 
kleinkinderen 
kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 15 april a.s., 1e paasdag : 

10.30 uur : Ds. C. Mataheru, mmv. 
herv. kerkkoor en Sea 
Side Gospel. Willem Lek- 
kerkerker, trompet. 

Jeugdkapel : 

10.30 uur : bezoek aan de kerk. 

GEREFORMEERDE KERK 

vrijdag 13 april a.s. : 
19.30 uur : Ds. P. van Hall 
zondag 15 april a.s., 1e paasdag: 
10.00 uur : Ds. P. van Hall 
19.00 uur : Ds. P. van Hall 

PROTESTANTENBOND 

zondag 15 april : 1e paasdag : 
1 0.30 uur : Ds. J.C. Beekhuis d.g. 
Haarlem. 
medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. ■ 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 14, zondag 1e paasdag 15 
april en maandag 2e paasdag 16 april 
Zuster E. Poldervaart-Spaans, Distel- 
straat 21, Nieuw Vennep, tel. 02526 - 
64 95. LA PASSION 
DE JEANNE D'ARC 

van de deense cineast Carl Dreyer draait 
vanavond en morgenavond bij Film-inn 
Zandvoort in de openbare bibliotheek 
aan de Prinsesseweg. Aanvang van beide 
voorstellingen, die door een koffiepau- 
ze worden onderbroken, 9 uur. 

Dreyers eerste grote speelfilm in 1925 
werd in Frankrijk zo'n succes dat hij 
werd uitgenodigd om daar een film te 
komen maken over een belangrijke 
historische figuur. Hij koos daarvoor 
Jeanne d'Arc en ging uit van twee 
juist verschenen 'boeken van de histori- 
cus Delteil Vie de Jeanne d'Arc'en'La 
passion de Jeanne d'Arc 'uit resp. 1925 
en 1927. Dreyer condenseerde de ge- 
beurtenissen van het proces van Jean- 
ne in één dag, de dertigste mei 1431, 
de dag waarop zij ter dood werd ge- 
bracht. Alle scènes spelen zich af in 
het paleis van Justitie te Rouaan. Uit 
de processtukken heeft Dreyer een 
aaneensluitende reeks korte debat- 
ten tussen Jeanne en haar rechters 
samengesteld, die gaan over onderwer- 
pen als : God, de Engelsen, de verschij- 
ning van Sint Michael aan Jeanne en 
haar gewoonte om mannenkleren te 
dragen. 

Dit werk werd een hoogtepunt, niet 
alleen van Dreyer's oeuvre, maar ook 
uit de stomme filmperiode. De reali- 
teit van het proaes wordt opgeroepen 
door talloze close-ups, waardoor de 
toeschouwer zich in de rechtzaal 
waant. Het zijn opnamen van wrede 
en onverschillige gezichten met ogen 
vol haat van de inquisiteurs en het 
bewogen gezicht van de Maagd van 
Orlêans tegen een sobere strakke ach- 
tergrond. De spelers gebruikten geen 
make-up en Marie Falconetti, een tot 
dan toe onbekende actrice van het 
bouelvard-toneel, had zich voor de rol 
van Jeanne kaal laten scheren. 

AFSCHEID 

VAN 

GER LOOGMAN 

Onder grote belangstelling 
van de zijde van leerlingen, 
oud-leerlingen, onderwijzend 
personeel, vrienden, kennis- 
sen en tal van gemeente- 
lijke autoriteiten nam Ger 
Loogman gistermiddag tij- 
dens een receptie in de 
Hannie Schaftschool af- 
scheid van de school, waar- 
aan hij 22 jaar verbonden 
is geweest. Van '57 tot ^68 
als onderwijzer en vanaf 
die datum tot aan zijn 
vertrek als hoofd. Over de 
afscheidsreceptie, de toe- 
spraken en de kado 's - 
schrijft Zandvoortse Koe- 
rant -medewerkster mevr. 
Kraan-Meeth in het 
nummer van volgende 
week vrijdag. 
Fotograaf Jacob Koning 
schoot op de bijeenkomst 
nevenstaand plaatje van 
de populaire hoofdon- 
derwijzer temidden van 
een aantal charmante 
oud-leerlingen. ATTENTIE 

fietsers en bromfietsers 
laat nu uw fiets of brom- 
fiets repareren door een 
erkend vakman. 
GRATIS gehaald en ge- 
bracht. 

B. LUKASSEN 
Tel. 02507 - 67 73 
Tevens inkoop, verkoop en 
inruil. 

Ook voor alle onderdelen 
en banden. 

Verkoopadres : Nieuwe 
Spaarnwoudestraat 1 1 , 
Haarlem (bij de Amster- 
damse poort). Dagelijks 
open van 10.00 tot 18.00 
uur. Jong, net werkend stel 

WOONRUIMTE 

liefst met eigen gebruik van 
keuken, douche, toilet. 

Tot f:600,-- p.mnd. 

Tel. 02520 - 1 54 09 Het eerste elftal van Zandvoort'75 
heeft afgelopen zaterdag 1-1 gelijk ge- 
speeld tegen Halfweg. Een nogal mager 
resultaat voor de kustbewoners wan- 
neer men bedenkt, dat, hoewel beide 
ploegen aan elkaar waren gewaagd, 
Zandvoort toch veel meer scoringskan- 
sen kreeg dan de tegenstander. 

Dat bleek alleen al uit het aantal 
aan Zandvoort toegekende hoekschop- 
pen : 10 tegen 5 voor Halfweg. Ze ble- 
ven stuk voor stuk onbenut doordat 
ze nonchalant en slordig voor het doel 
van Halfweg werden geplaatst of te on- 
doordacht werden afgewerkt. En wat- 
Zandvoort ook liet lïggen waren de 
mogelijkheden om Halfweg door mid- 
del van de overvloedig toegewezen straf- 
schoppen op de knieën te dwingen. Al 
moet daar direkt aan worden toege- 
voegd dat ook Halfweg geen raad wist 
met de vrije trappen. Een solo van Ray- 
mond Keuning bracht Z'75 in de twin- 
tigste minuut aan de leiding, 1-0. Een 
oogst, die in de eerste drie kwartier 
van de ontmoeting zeker groter had 
kunnen zijn. Een geweldige TOURINGCARREIS naar 

zuid engel art d 

MET BEZOEK AAN LONDEN 

Een 8-daagse touringcarreis welke vertrekt op 

5 mei a.s. voor „ c „ c 

f. 575,— p.p. 

Nadere informatie bij: in oe tvweae nerrt wisseiaen aanvallen 

en tegenaanvallen van beide ploegen 
elkaar in hoog tempo af en leverden 
een spannend spelletje voetbal op dat 
het aankijken zeker waard was. Lang- 
zaam maar zeker leek het duel zich 
in het voordeel van Zandvoort te zul- 
len ontwikkelen —zo kwam Ron Tuk- 
ker heel dicht bij een doelpunt— toen 
Halfweg onverwacht de rollen om- 
draaide en de klup uit de badplaats 
voor een voldongen feit plaatste. Half- 
weg speler Gerrit Tery knalde het leer 
na een overrompelde tegenaanval van 
zijn ploeg achter Z'75 goaly, 1-1. Zand- 
voort stelde alles in het werk opnieuw 
een voorsprong te nemen —vooral 
Joop Paap en Martin Menks waren ak- 
tief— maar moest de punten tenslotte 
met Halfweg delen. 
Hier volgt de stand in de kompetitie : VVRA 


15 


13 


1 


1 


27 


47-11 


KIC 


14 


8 


2 


4 


18 


23-11 


Z'75 


14 


7 


4 


3 


18 


30-20 


B'daal 


14 


4 


5 


5 


13 


22-22 


Halfweg 


13 


4 


4 


5 


12 


11-17 


SMS 


11 


4 


3 


4 


11 


16-18 


SVJ 


12 


5 


1 


6 


11 


21-28 


Velsen 


13 


3 


5 


5 


11 


11-18 


SC Kinheim 


14 


3 


4 


7 


10 


22-29 


RCH 


13 


4 


1 


8 


9 


19-24 


DEM 


15 


1 


6 


8 


8 


6-33 
DRINGEND WOONRUIMTE 

gevraagd voor net gezin, 2 
kleuters, man werkzaam in 
de horeka. 
Aub. tel. 05108-796. Peugeot racefiets sinds 4 - 4 
VERMIST. Zilvergrijs, 10 
versn. Tegen bel. terug te 
bezorgen. Tel. 6822 

Hondenkapsalon RENÉE 

voor het vakkundig 

• Knippen 

• Scheren 
Plukken 

• Oor- en nagelverzorging 
Hondenspecialisten sinds 

1955 

Voor afspraken uitsluitend 
tel. 56 26 na 19.00 uur. EJTUTI 

woningbouwverenig 
eendracht maakt 

RUILWONINGEN 
MAAND APRIL 1979 1. Aangeboden : Beneden-duplexwoning 

Van Lennepweg. 

Huurprijs f. 110,65 per maand. 

Gevraagd : Eengezinswoning. 

2. Aangeboden : Eengezinswoning Burg. 

Beeckmanstraat. 

Huurprijs f. 164,70 per maand. 

Gevraagd : Elders een eengezinswoning 
(Niet in Noord.). 

3. Aangeboden : Flatwoning Van Lennep- 

weg. 

Huurprijs f. 186,45 per maand. 

Gevraagd : Eengezinswoning in Zand- 
voort-Noord. 

4. Aangeboden : Flatwoning Lorentzstraat 

Huurprijs f. 468,10 per maand. 

Gevraagd : Eengezinswoning. 

Woningruil geschiedt alléén volgens de 
richtlijnen van de ruilregeling. 
Belangstellende huurders van EMM of 
gemeentewoningen dienen voor eind 
april schriftelijk te reageren onder ver- 
melding van de aan te bieden woning 
en het lidmaatschapnummer. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 VOOR uw kreatieve hobby's 

Darwi klein, volksschilder- 
kunst enz 

"DE BOET" 
winkelcentrum nw. noord. play-in 

Kom naar de Play-ln, waar 
het leven een spel is. 
De hypermodernste speel- 
hal met de allernieuwste 
automaten. 

Zandvoort, Kerkstraat 11. 
Amsterdam, Nieuwendijk 37. INLIJSTEN bij 

"DE BOET" 

winkelcentr. nw. noord 
Telefoon 02507 - 56 55 Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

F.M. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker WONINGRUIL 

Aangeb. : 3 kamerflat met 
cv. en blijvend vrij uitzicht 
. Haarlem (Boerhaavewijk). 
Gevr.: woning in Zandvoort 
huur tot f. 300,-. 
Reakties naar : drukkerij 
Oudt bv, Achterweg 1 en 
vragen naar R. Doets. 
(Ilfracombe). 
REISBUREAU 
KERKMAN 

Grote Krocht 20. Zandvoort' 
tèleloor 02507 2560 „Visrestaurant 

Duivenvoorden 

\^Hrtgiehdejaargeopend 

;> TELEFOON 

/02507-2824 

JUstrvetrtydigumta/U 
HALTESTRAAT 49 ZANDVOORT SCHOONHEIDSSALON 

"LAVINA" 

gezichtsbehandeling en decolleté, lichaamsmassage, 
behandeling volgens afspraak. 
Lavina van Tetterode • Snellens 
Brederodastraat 77 — telefoon 46 18. 

gedipl. schoonheidsspecialiste lid Anbos 


VOOR INLICHTINGEN 
BEL 
2135 
chinees-indisch restaurant #|»I yonédCie 
zeestraat 55 - telefoon 4681 UITGEKIEND KOMFORT: OPEL ASCONA De „zit" is ideaal -voor 
de bestuurder en voor alle 
passagiers. Dé instrumenten 
zijn Io-mslIi oruistdd. mxd 
zicht Kui Dl bt-^iiirinu 1^ 
pret) l diakl Dl iltiiiiilh 
gehoor. ïnKnonmiddLÜiik 
Met : n wnui iiiJl u m di 
Opel ASLona Liivl aislan- 
den zi'iidt-i iikv II w-.oiJui 

Kom .il d.it .omtoil 
probt-Ln 

Dl W.ona ^t.ia' klam 

' -'.'« "ïP,^^ a>> , ' * " l """" J "" l l "*jjj 
21 van lentopel 
zandvoort 
't/ f m-r^ Rumoer is terreur. 

Laten we zacht zjjn voor elkaar. V. t f ui/.'rmu/i, ..[ . f ,j. tuitlhuidi iii.uufu cWuri t «,i( <ƒ,„ n (run, u u«ir.i rutf. f. h, d. V ,* t iUoV Siu /itmij C» /uuttiiid. f p .s(/. Us J«l 2601) ,U Delll v. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. 
VERSTEEGE -Jf ttotrtoleUrttBrfjf 

galttttriat 16 - Zanbboott 
Brittoon 02507-4499 
Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

v. Petegem & Zn. KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde. Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT Kam. Onnesstraat 15, 
2041 CB Zandvoort. 
Tel. 02507 -5346. ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Laan van Berlijn 1 18 - Tel. 023 - 331975 
Haal warmte en kleur in uw huis 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27 ■ 29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte GRATIS HALEN EN BEZORGEN 
Binnen 1 a 2 dagen terug. 

Bij 5 stuks stoómgoed 5CP/o korting ook 
op gordijnen en dekens. 

"ONE HOUR CLEANING SERVICE' 

stpmerij 

Haltestraat 39 - tel. 02507-2810 

U belt.... 
Wij komen! H. W. COSTER B .v. 

Makelaar o.g. 031 

UdNBM l 
lidMCra Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar H.C.UOtvfyty 2638 WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF B. V. 

Boerlagestraat 2 

Zandvoort. 

* TAPrJTREINIGING 

* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX 

* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT- 
REINIGINSMACHINE 

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90 
of 02507-4764 Installatie bureau 

OROENEIIEIN B.V. BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL.02507 8484 * 79e jaargang no. 30 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 20 april 1979 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
eanduoortse Iso 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, koninginneweg], telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f25.00per jaar; per half jaar f 14.50 perpostf 37.50 

losse eksemplarert: f 0.30/advertentietarief : f 0.29 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 2911 087 / bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67. 13.60.22 1 / giro van de bank: 3 5555tnv de zandvoortse koerant 

ergernis van raadsleden 
attema en van as Het lid van de liberale fraktie van de 
zandvoortse gemeenteraad, Jelle At- 
tema, heeft zich bijzonder geërgerd 
aan de wat hij noemt 'chaotiese af- 
voer van de verkeersstroom op eerste 
paasdag'. Volgens hem werd de chaos 
veroorzaakt door het ontbreken van 
Jelle Attema: verontwaardigd over 
verkeerschaos op 1e paasdag politietoezicht op de voornaamste, 
punten van de afwikkeling van het 
verkeer zoals Grote Krocht, Hogeweg, 
Brederodestraat, Tolweg, Gerkestraat 
en Haarlemmerstraat. Daardoor was 
van enige verkeersbegeleiding geen 
sprake, aldus een verontwaardigde 
Attema, die met het horloge in de 
hand had vastgesteld dat de afvoer 
van het verkeer zondag vier uur duur- 
de. 

In een schrijven aan b en w dringt hij 
er bij hen op aan op zon- en feestda- 
gen waarop men veel bezoek mag 
verwachten tijdig de nodige maatre- 
gelen te nemen om het verkeer in 
goede banen te leiden 'waardoor 
wilde taferelen als op eerste paasdag 
worden voorkomen'. drukke 
paas Ons land is het afgelopen paasweek- 
eind bezocht door bijna een miljoen 
buitenlandse toeristen, waarvan 
Zandvoort ook zijn deel kreeg. Ge- 
volg was dat reeds op Goede Vrijdag 
geen bed meer te krijgen was. Op 
eerste paasdag leidde de drukte tot 
fikse filevorming. 

Volgens het Nationaal Bureau voor 
Toerisme (MBT) is het hoge bezoe- 
kersaantal te danken aan het fraaie 
weer en het feit dat Pasen laat viel. 
Toen het weer op tweede paasdag 
omsloeg, gingen velen al in de ochtend 
op weg naar huis. 

Traditioneel vormden ook ditmaal 
de duitsers weer het merendeel van 
de bezoekers. Er waren echter ook 
opmerkelijk veel fransen, engelsen 
en bezoekers uit de Scandinaviese 
landen. Ook de nederlanders zelf 
zijn er massaal op uitgetrokken. 
De Spoorwegen hebben een vrij rus- 
tig paasweekeind gehad. Alleen zon- 
dag, toen met een uitgedunde dienst- 
regeling werd gereden, zorgde het 
mooie weer ervoor dat enkele ver- 
korte treinen moesten worden ver- 
lengd. Voor het eerst dit jaar wer- 
den ook enkele ekstra treinen inge- 
zet naar Zandvoort. Ook irritatie bij het cda-gemeenteraads- 
lid Richard van As. Zijn steen des aan- 
stoots ligt op politiek terrein genaamd 
Gert Toonen. Of beter gezegd een uit- 
lating van Toonen op een onlangs ge- 
houden vergadering van de pvda. Too- 
nen dreigde toen de politieke samen- 
werking van zijn partij met het cda 
in het kollege van b en w nader in 
overweging te zullen nemen, indien 
het cda de gemaakte afspraken tus- 
sen de partners in b en w niet zou na- 
komen en uit de boot vallen. Deze 
uitspraak van Toonen, die hij later 
heeft verzacht, heeft Van As zeer 
geprikkeld en hij wil er binnenkort 
op terugkomen tijdens een openbare 
raads- of kommissievergadering. De 
christendemokraat wil de socialist 
lik op stuk geven. Misschien komen- 
de dinsdag al wanneer zich beide ge- 
legenheden op één avond voordoen. 
Want dan vergaderen zowel de ge- 
meenteraad als de kommissies van 
bijstand. 
Richard van As: gepikeerd door 
uitlating Ger Toonen eanduoartse hoerartf nieuws 

kort & klein • De 50-jarige betonwerker Pieter Se- 
bregts uit Zandvoort is dinsdagavond in 
het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam 
aan zijn verwondingen, veroorzaakt 
door een ongeval tijdens werkzaam- 
heden in hét restaurant 't Boekaniers- 
nest aan de Zandvoortselaan, bezwe- 
ken. Het ongeluk gebeurde toen Sebregts 
bezig was met een slijptol beton af te 
schuren. Onverwacht brak de slijpschijf 
waarvan het wegschietende deel hem in 
het gezicht trof. In zorgwekkende toe- 
stand werd de betonWerker eerst over- 
gebracht naar het EG in Haarlem en 
vervolgens vervoerd naar het Wilhelmi- 
na Gasthuis in de hoofdstad. Daar is hij 
kort na aankomst overleden. 

• Het afgelopen paasweekeind gaf een 
stijging te zien van het aantal auto- en 
winkeldiefstallen en inbraken in de ge- 
meente. Twee meisjes uit Haarlem in de 
leeftijd van 15 en 16 jaar werden op 
heterdaad betrapt bij diefstal van kon- 
sumptie-artikelen in een supermarkt en 
overgeleverd aan de politie. Verder werd aangifte gedaan van een inbraak in 
de Wim Gertenbachschool waar twee 
kassette-recorders plus een versterker 
worden vermist, diefstal van verscheide- 
ne auto- en motoronderdelen op diver- 
se plaatsen in het dorp en ontvreem- 
ding van parkeermeters aan de boule- 
vard Paulus Loot. 

e Ook het aantal verkeersongevallen 
vertoonde. een piek. Veel blikschade 
en een drietal gewonden was het ge- 
volg van botsingen tussen verschillende 
voertuigen. Een 16-jarige wielrijder uit 
Heemstede werd na een aanrijding met 
een brommer met een hersenschudding 
opgenomen in een ziekenhuis in Haar- 
lem, evenals een 10-jarige scholier, die 
zijn onderbeen brak.toen hij onder een 
passerende auto terecht kwam. Een 18- 
jarige bromfietsbestuurder moest zich 
met een diepe snijwond in zijn linker- 
been onder mediese behandeling stellen 
na een aanrijding met een bestelwagen. 

• Tijdens beide paasdagen moest de 
brandweer achtereenvolgens uitrukken 
voor de bestrijding van een duinbrand 
langs de spoorlijn Haarlem-Amsterdam 
en nabij de Kennemer Golfclub. In to- 
taal 350 vierkante meter duinbeplan- 
ting ging verloren voor dat de brand- 
weer het vuur meester werd. ze waren er allemaal 

op afscheidsreceptie gé loogman Het was geen toespraak die Gé Loog- 
man vorige week donderdag bij zijn af- 
scheid hield. Het was een beetje bespie- 
gelen, wat mijmeren, wat hardop den- 
ken. Het was ook ontroerend, want het 
werd iedereen duidelijk wat het schei- 
dende schoolhoofd straks het meest 
zal missen. Dat is het kind achter de 
leerling ! Vooral het kind dat het moei- 
lijk heeft : de jongen wiens ouders gaan 
scheiden, het meisjes dat 's morgens een 
gulden meekrijgt voor een zakje patat 
omdat haar thuiskomst tussen de mid- 
dag niet gewenst is. (Dat de meester 
zo'n kind meenam voor de boterham 
was in het gezin Loogman vanzelfspre- 
kend). 

Hoe schijnbaar onbelangrijke zaken op 
kinderen een onuitwisbare indruk kun- 
nen maken was de heer Loogman de af- 
gelopen weken duidelijk geworden. Een 
oud-leerling, nu zelf volwassen, schreef 
uit Mexico over het kadootje dat ze 

mevr, kraan-meeth 

met Sint Nicolaas eens van hem had ge- 
kregen, en haar broertje die toen ziek 
was, een bosje bloemen. En zo zullen 
de leerlingen van nu zich in Jiun latere 
leven ongetwijfeld het uitstapje met 
meester Loogman naar Amsterdam her- 
inneren als beloning voor een heleboel 
tienen. Eerst het Waterlooplein, dan 
een boottocht en tot besluit kip eten. 
Maar met zo'n stuk of zes kinderen 
zou dat voor meester Loogman aardig 
in de papieren zijn gelopen. Het alter- 
natief : tien keer met de pont over het 
IJ, - kostte niets, en dan allemaal een 
zakje patat. 'En jongens dan zeggen we 
morgen in de klas dat we kip gegeten 
hebben'. De volgende dag had de een 
nog sterker verhalen over dat onbe- 
perkt kip eten dan de ander. 
Op zijn eigen terrein, de Hannie Schaft- 
school, bood het gemeentebestuur de 
heer Loogman in verband met zijn ver- 
vroegde pensionering een receptie aan. 
De voorzitter van de ouderkommissie, 
de heer C.J. Polman, heette de aanwe- zigen welkom, in het bijzonder de 85- 
jarige moeder van het schoolhoofd 
(en nu begrijpen we ook waarom we 
de heer Loogman altijd veel jonger ge- 
schat hebben dan hij is.). De heer Pol- 
man betreurde het heengaan van Gé 
Loogman, maar was daarnaast verheugd 
dat er dankzij hem een voortreffelijk 
team leerkrachten is, waardoor het 
voortbestaan van de school in de oude 
trant is gewaarborgd. 
Om zich een indruk te kunnen vormen 
wat voor onderwijzer de heer Loogman 
nu eigenlijk was, ging de heer Aukema, 
wethouder van onderwijs, te rade bij 
zijn kinderen en toen kwam er weer 
zo'n verhaal dat hem ten voeten uit 
tekent. Annette Aukema wist niet 
waar Hillegom lag. Een andere onder- 
wijzer zou haar waarschijnlijk met de 
neus op de kaart hebben gedrukt, maar 
meester Loogman liet haar na school- 
tijd met een paar vriendinnetjes in de 
auto stappen en reed met hen naar de 
bollenstreek. En het jongetje dat het 
beslist niet een paar uur achter elkaar 
in de bank uithield, mocht vooraan 
zitten en dan was er tussendoor voor 
hem altijd wel wat te doen. 'Je liet de 
kinderen hun eigen identiteit ontdek- 
ken, alleen moesten je medewerkers 
er voor zorgen dat je het overdragen 
van de kennis niet tekort deed, iets 
waardoor ik hen alsnog bedank' aldus 
de heer Aukema onder grote hilariteit, 
die naast de gebruikelijke enveloppe 
met inhoud van het gemeentebestuur 
als persoonlijk kado een boek overhan- 
digde. 

Namens de hoofden van alle scholen in 
Zandvoort dankte mevrouw Van der 
Meulen-Heijink de scheidende kollega 
voor zijn inzet bij het hoofdenkontakt. 
Met een waardenbon voor tuinstoelen 
('we hopen dat jullie er letterlijk en fi- 
guurlijk nog heel lang mee in de zon 
mogen zitten') vertolkte zij de gevoelens 
van het hoofdenberaad. De heer Wijn- 
beek uitte zijn vreugde dat Gé Loog- 
man behalve voor het Cultureel Centrum 
ook behouden blijft voor de bibliotheek 
waarin hij het onderwijs vertegenwoor- 
digt. Het stoffelijk blijk van waardering van de bibliotheek, een bijzonder mooi 
bloemstukje, was niet bestemd voor de 
scheidende onderwijsman maar voor diens 
vrouw Trix om (en niemand anders dan 
de heer Wijnbeek had het zó mooi kun- 
nen zeggen) 'haar er aan te herinneren" 
hoe blij wij zijn dat jij in ons midden 
bent'. 

'Ik dank jullie allemaal, alleen al voor 
het feit dat jullie hier zijn' aldus Gé 
Loogman als laatste spreker, en die 
'allemaal' waren o.a. het huidige en het 
vorige burgemeestersechtpaar, wethou- 
ders en raadsleden, de heer N.G. Ver- 
baan, rijksinspekteur van het lager on- 
derwijs, de chef onderwijszaken van de 
gemeente Zandvoort, de heer Waaning, 
veel kollega's en oud -kollega's, leden 
ouderkommissies van verschillende 
scholen, bestuursleden Soc.Duyster- 
ghast en Cultureel Centrum. Maar het 
hoogtepunt was voor hem ongetwijfeld 
het weerzien van die honderden oud- 
leerlingen, die uit alle delen van het 
land waren gekomen om hem de hand 
te drukken. En zoals meester Loogman 
altijd rustig de tijd had genomen wan- 
neer de leerlingen zijn aandacht vroegen 
zo deed hij dat ook deze dag. De tot 
half zeven geplande receptie liep uit 
tot bij half tien ! agenda 

gemeenteraad voor de openbare bijeenkomst op dins- 
dag 24 april a.s. in het gemeentehuis 
aan het Raadhuisplein. 1. burgerlijke stand 11 april - 18 april 1979. 

overleden : Petronella Catharina 
Kollerie, geb. Smit, oud 94 jaar; 
Claude Joseph Uriot, oud 98 jaar. 

ondertrouwd : Wilhelmus Elisa- 
beth Keuren Catharina Elisabeth 
Bol ;Cornelis Klein en Cornelia Hen- 
drika de Beer ; Gustaaf Alexander 
Marcelle en Catharina Maria Vleeshou- 
wers ; Gert Jan Willem de Roode en 
Anna Louise Maria Molenaar. 

getrouwd : Ashley Hillary en Loui- 
se Maria van Wensen. Notulen van de vergadering van 27 
maart 1979. 

2. Ingekomen stukken : 
Brief dd. 31 maart 1979 van de Ken- 
nemer Golf en Country Club, waar- 
bij gevraagd wordt om een verkeers- 
voorziening bij de kruising Kenne- 
merweg / Zandvoortselaan. 

3. Begrotingswijziging. 

4. Vervanging meubilair kleuterschool 
'Klimop'. 

Aanschaffen nieuwe leesmethode t. 
b.v. Oranje-Nassauschool voor g.l.o. 

5. Verkoop grond in de Noordbuurt. 

6. Voorbereidingsbesluit Stationsplein 
e.o. 

7. Instelling weekmarkt. 

8. Wijziging drank- en horekaverorde- 
ning. 

9. Wijziging winkelsluitingsverordening. 

10. Schenking schilderij. 

11. Garantie geldlening't.b.v. 'Huis in 
het Kostverloren'. 

12. Huuraanpassing gemeente-woningen 
1978. 

13. Gedenkschrift voor schooljeugd i.v. 
m. verjaardag H.M. de Koningin. 

14. Openbaarheid vergaderingen kom- 
missie midden- en kleinbedrijf. 

15. Benoeming hoofd Hannie Schaft- 
school. 

16. Rondvraag. 

Direkt na afwerking van bovenstaande 
agenda volgt een openbare vergadering 
van alle kommissies van bijstand waar- 
op de onlangs door b en w geproduceer- 
de nota over de raadhuisuitbreiding zal 
worden behandeld. Daar de raadsle- 
den tevens lid zijn van een of meerde- 
re kommissies blijven zij op hun plaat- 
sen om aan de beraadslagingen deel te 
nemen. Met het oog op de gezamenlij- 
ke zitting van de kommissies begint de 
raadsvergadering een half uur eerder 
dan gewoonlijk, half acht. liiliii 

ËlttÜtiiü • De politie ontving tijdens de paasda- 
gen een groot aantal meldingen van ver- 
nielingen. Het ging om het ingooien 
van winkelruiten aan de boulevard Bar- 
naart, vensters van een restaurant aan 
het Kerkplein en een kafetaria aan de 
Kerkstraat, alsmede de ramen van 
woonhuizen aan de Prinsesseweg en de 
Van Lennepweg. Verder werd een ver- 
keersbord omvergetrokken en het raam 
van een autoportier verbrijzeld. De poli- 
tie speurt naar de daders. 

o Nog meer inbraken. Bij een diefstal 
uit een aan de Vuurboetstraat gepar- 
keerd staande auto werd waardevol 
studiemateriaal en een grill-bakover 
gestolen. Door de ontvreemding van 
het studiemateriaal, dat in de afgelopen 
twee jaar werd verzameld, is de eigenaar, 
een inwoner uit Balk in Fnesland, bij- 
zonder gedupeerd. In de Kerkstraat 
werd een duitse toeriste van haar hand- 
tas met f. 3.000,- en 200,-- DM beroofd. 
Twee jochies in de leeftijd van 9 en 1 1 
jaar werden aangehouden wegens dief- 
stal van een klopboor en speelgoed uit 
een schuurtje van een woning aan de 
Hulsmanstraat. Het tweetal heeft in- 
middels toegegeven de goederen te 
hebben meegenomen. 

• Zondagmiddag werd een wandelaar- 
ster op de boulevard Paulus Loot van- 
uit een woning beschoten. Zij waar- 
schuwde de politie die er snel achter 
kwam dat een jeudige bewoner van een 
van de kustvilla's de schutter was. Het 
luchtdrukpistool waarmee hij op de 
voorbijganger had geschoten werd in 
beslag genomen. 

e De bewoners van het zandvoortse 
woonwagenkamp in nieuw noord heb- 
ben afgelopen woensdag op last van de 
dienst van publieke werken en onder 
toezicht van de politie autowrakken 
en ander schroot in de omgeving van 
het kamp opgeruimd. De politie had 
uitgebreide voorzorgsmaatregelen ge- 
nomen om eventueel verzet van de zij- 
de van de bewoners het hoofd te kun- 
nen bieden. Er stond een busje met ge- 
helmde en van schilden voorziene agen- 
ten gereed en in de buurt was verster- 
king opgesteld. Maar men behoefde 
niet in aktie te komen. Door het bemid- 
delend optreden van de wijkagent ver- 
liep de miljeu-operatie ongestoord en 
de rommel verdween binnen de afbake- 
ning van het kamp of werd afgevoerd. 

• De door de afdeling Zandvoort van 
de pvda voor dinsdag 24 april in het Ge- 
meenschapshuis aangekondigde infor- 
matie-avond over de komende europese 
verkiezingen gaat niet door en is ver- 
schoven naar 16 mei a.s. Dit in verband 
met de openbare kommissievergadering 
op dinsdagavond waar gesproken zal 
worden over de miljoeneninvestering 
t.b.v. de uitbreiding van het gemeente- 
huis. 

• In de jongerensocieteit 'De Nachtuil' 
draait hedenavond de film 'Wraak van 
de Heli's Angels'. De voorstelling be- 
gint om half acht en de entree voor 
leden bedraagt f. 2,50 en voor niet- 
leden f. 3,50. • Op maandag 23 april a.s. vindt in 
het wijgebouw 't Stekkie aan de Fahren- 
heitstraat een voorlichtingsavond plaats 
over de dag-Mavo voor volwassenen, 
VOS-kursus, VLAM-kursus, VIDO-kur- 
sus, kursus maatschappijleer, basiskur- 
sus politiek en Ouders op herhaling. De 
informatie over dit kursuspakket wordt 
verstrekt door de vrouwenoverleggroep 
EVA en begint om 20.30 uur. 

o Na dertig jaar bij de zandvoortse po- 
litie werkzaam te zijn geweest verlaat 
adjudant F.M. Brockus in verband met 
het bereiken van de pensioengerechtig- 
de heeftijd op 1 mei a.s. het korps orde- 
bewakers. De heer Brockhus begon zijn eanduoortee haeranr 1 loopbaan bij de politie van de badplaats 
in 1 949 als hoofdagent bij de algemene 
dienst. In 1951 werd hij bevorderd tot 
adjudant en gedetacheerd bij de recher- 
che. In 1955 volgde zijn benoeming tot 
chef van het rechercheteam. Op vrijdag 
27 april a.s. vindt ter gelegenheid van 
het afscheid van de politiefunktionaris 
een officiële receptie plaats in het Ge- 
meenschapshuis tussen 16.00- 17.00 uur. 
De heer Brockhus zal als chef van de re- 
cherche worden opgevolgd door briga- 
dier G.C. van Roon,die met ingang van 
1 mei a.s. tot adjudant is bevorderd. 

a De uitzending van de tv-dokumen- 
taire 'Holocaust' over de duitse vernie- 
tigingskampen waar miljoenen joden 
op gruwelijke wijze door hitlers tra- 
wanten werden omgebracht^kan door 
middel van een grootbeeld tv-toestel 
worden gevolgd in de Calvijnzaal van 
de gereformeerde kerk aan de Juliana- 
weg. De uitzendingen vinden plaats 
op 23, 28 en 29 april en 3 mei a.s. Op 
deze avonden is in de Calvijnzaal do- 
kumentatie-materiaal over het gebeu- 
ren aanwezig dat voor en na de uitzen- 
ding kan worden graadpleegd. apies kijken 
in kostverloren onderstaande foto uit de jaren 
dertig van het Kostverloren Wan- 
delpark —toen nog een miniatuur 
dierentuin rijk— werd welwillend 
door een zandvoortse familie 
afgestaan aan de Stichting 
Behoud Kostverlorenpark. 
Een gelijk spel en een nederlaag was de 
magere voetbaloogst voor Zandvoort- 
meeuwen tijdens het paasweekeinde. 
Zaterdagavond ontmoette ZVM en Be- 
verwijk elkaar voor de eerste keer in 
de kompetitie op de grasmat aan de 
Vondellaan. Het aanvallend spel dat 
de kustbewoners zowel in de eerste 
als de tweede helft ontwikkelden 
werd uitstekend gepareerd door de 
talentvolle doelman van Beverwijk, 
Van Ingen. Het was dan ook voorna- 
melijk aan hem te danken dat Beverwijk 
er in de eerste helft zonder kleerscheu- 
ren afkwam. Zijn kollega aan de overzij- 
de, Ed Steffers, had het heel wat gemak- 
kelijker. De schaarse uitvallen van de 
voorhoede van de gasten kon de ZVM- 
goaly zonder veel moeite onderschep- 
pen. Alleen in de laatste minuut voor 
het ingaan van de rust moest hij han- 
delend optreden om een doelpunt 
te verijdelen. 

Kort na de hervatting van het duel zet- 
ten de bezoekers Zandvoortmeeuwen 
onverwacht op een 1-0 achterstand 
Koedijk profiteerde van een zwakke 
schakel in de defensie en knalde de bal 
in het net. De gastheren mobiliseerden 
direkt alle krachten om de voorsprong 
van Beverwijk ongedaan te maken, maar 
het zou tot de 38e minuut duren alvo- 
rens de gelijkmaker tot stand^kwam. De 
treffer kwam van de voet van de jeugdi- 
ge Piet Keur,die in de tweede helft de 
plaats had ingenomen van Engel Koper. 
Aanvoerder Kees Bruin had het deze 
avond duidelijk te kwaad met zijn be- 
faamde schotvaardigheid en miste de 
ene kans na de andere om zijn elftal 
de leiding te bezorgen, 
in de slotfase kreeg de wedstrijd een 
onplezierig karakter en gingen enkele 
spelers met elkaar op de vuist. Wegens 
bruut optreden stuurde de scheidsrech- 
ter een speler van Beverwijk uit het 
veld en naar de kleedkamer. 
Om af te koelen. 

Maandag, tweede paasdag, verloor 
Zandvoortmeeuwen van Nieuw Vennep, 
een klup die men tot op heden altijd 
de baas was gebleven. En dit ondanks 
het feit dat de zandvoorters ook nu 
weer beduidend sterker waren dan 
Nw. Vennep. Maar de voorhoede liet 
in deze wedstrijd werkelijk alle kans 
liggen om te scoren. Nieuw Vennep 
daarentegen liep zich het vuur uit de 
sloffen wanneer zich een mogelijkheid 
voordeed het doel van ZVM op de 
korrel te nemen. In de 37e minuut 
van de eerste helft glipte Domburg 
door de defensie van de meeuwen en 
deponeerde het leer in het net, 0-1. 
Wat Zandvoortmeeuwen in de laatste 
drie kwartier ook ondernam om de 
gelijkmaker te scoren en Nw. Vennep 
vervolgens achter zich te laten, het 
liep op niets uit. Het ontbrak het on- 
getwijfeld sterkere Zandvoortmeeu- 
wen eenvoudig aan een schutter om 
het voorbereidende werk van achter- 
en middenlinie te voltooien. Tenslotte 
werd Heesemans door Piet Keur ver- 
vangen om Zandvoort aan de gelijk- 
maker en de begeerde en ook wel 
verdiende zege te helpen. Maar die 
opdracht ging ook zijn krachten te 
boven. Voor Nw. Vennep was de 
overwinning een groot moment en 
dat werd uitbundig gevierd. 
Het eerste Groenboek Kostverloren- 
park —met een schat aan wetenschap- 
pelijke gegevens over de stand van za- 
ken m.b.t. de in het natuurgebied aan- 
wezige flora en fauna— zal in mei/juni 
worden gevolgd door een tweede groen- 
boek met een populaire beschrijving 
van de biologiese geschiedenis en kwa- 
liteit van het park, alsmede een uit- 
eenzetting van de maatregelen die 
nodig zijn om het terrein te beheren en 
in welstand te houden. Die voorzie- 
ningen betreffen o.m. het toezicht, de aanleg van een natuurpark en de vesti- 
ging van een edukatief centrum in het 
gebied. Het tweede Groeboek Kost- 
verlorenpark zal worden uitgegeven 
door de Stichting Behoud Kostverloren- 
park, die vorige week woensdag een 
werkvergadering hield in het Gemeen- 
schapshuis. 

De stichting, welke in de tweede helft 
van het vorig jaar werd opgericht, telt 
na de eerste donatie-aktie meer dan 
zeventig donateurs. Een-start waarmee 
de nieuwe stichting bijzonder tevreden is. Nieuwe donateurs zijn uiteraard 
van harte welkom. En waarover de 
stichting ook graag zou beschikken 
zijn oude foto's van het Kostverloren- 
park voor archief, dokumentatie en 
publikatie. Even een telefoontje naar 
sekretaris Jaap Al.die nieuwe dona- 
teurs graag zal inschrijven —minimum 
kontributiebedrag f 10,— per jaar- 
en foto's in ontvangst nemen. Zijn tel. 
nr. is 2420 en zijn huisadres Vinken- 
straat 1 1 . Verlies en winst voor Zandvoort'75 op 
zaterdag en op maandag. De dag voor 
pasen verloor het elftal met 1-2 van 
KIC. Alle doelpunten werden in de 
tweede helft van de ontmoeting ge- 
scoord. KIC nam de leiding waarna 
Dirk Koper de partijen op gelijke voet 
bracht. KIC had tenslotte het laatste 
woord in dit duel en stond de voor- 
sprong niet meer af. Daarvoor moest 
KIC alle krachten inspannen want 
Z'75 bleef aandringen tot het einde 
van de wedstrijd. 

Tweede paasdag ging het beter en 
slaagde Zandvoort'75 er in SMS uit 
Nw. Vennep met 2-0 te overtroeven. 
Het eerste doelpunt werd 10 minu- 
ten na de aftrap gescoord door Ray- 
mond Keuning en in de 15e minuut 
van de tweede helft bracht genoem- 
de speler de tweede goal op zijn naam. Vorige week heeft burgemeester Ma- 
chielsen in de Prinsessehal de wissel- 
beker uitgereikt aan OSS-turnkam- 
pioene 1978 Miriam Moelee. Hij sprak 
bij die gelegenheid de wens uit dat de 
jeugdige titelhoudster veel zou opste- 
ken van de landenwedstrijd Nederland 
-Tsjecho-Slowakije,die ter gelegenheid 
van het 75-jarig bestaan van OSS in 
Zandvoort zal worden gehouden. Jeugd- 
kampioen bij de jongens, René Blom, 
ontving de beker uit handen van de 
heer Van de Bos. 

De daags tevoren gehouden algemene 
ledenvergadering van de sportvereni- 
ging stond geheel in het teken van de 
a.s. jubileumviering en het daarvoor 
vastgestelde feestprogramma, w.o. eer- 
der genoemde landenontmoeting. OSS- 
voorzitter Brink rekende op de inspan- 
ning van alle leden van de vereniging om 
van de manifestaties een sukses te ma- 
ken belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 

3044 Politie 
4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 
(023) 2422 12 Garage Flinterman bv, 

Zandvoortselaan 365, Bentveld. 

Alfa Romeo en Daihatsu 

dealerservice 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop 
7550 STICKERS ? ALLSTICK, voor 

kleine en grote stickers, 

Mr. Troelstrastraat 31 
2135 Zandvoortse Koerant bv, 

{ I.M. ) 
kerkdiensten 2_ CIRCUIT 
PVAN 
NDVOORT 

AKTIVITEITEN 

VOLGENDE WEEK 

Ma. GIJS VAN LENNEP 

cursus hogere rijvaardigheid 

Di. Autoschool DRIEBERGEN 

leerlingendag 

Wo. Politie NOORDWIJKERHOUT 

rijvaardigheidslessen 
Do. GIJS VAN LENNEP 

cursus hogere rijvaardigheid 

Za. 

CENAV Zo. cursus hogere rijvaardigheid Inlichtingen 
Tel. 8284 HERVORMDE KERK 

zondag 22 april a.s.: 

10.30 uur: Eerw. heer J. de Vries uit 

Heemstede. 
Jeugdkapel: 
10.30 uur: dhr. J. Lasthuis. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 22 april a.s.: 

1 0.00 uur : Ds. A.A. van der Leer te 

Driehuis. 
19.00 uur : Dr. B. van Oeveren te 

Rijnsburg. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 22 april a.s. 
10.30 uur : Ds. M.A. van Rhijn n.h. 
Bergen. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 21 april a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met or- 
gel en samenzang. 

zondag 22 april a.s.: 

08.45 uur : stille eucharistieviering. 

10.45 uur : eucharistieviering mmv. 
St. Caecilia koor. 
medische dienst ZUSTERDIENST 

zaterdag 21 en zondag 22 april a.s. 
Zr. A.E. Boschma, Linnaeusstraat 7/4 
tel. 42 77. waterstanden 


april 


H 


.w. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


20 


09.58 


18.02 


22.44 


06.50 


21 


11.23 


19.26 


23.59 


08.01 


22 


12.52 


20.56 


— .— 


08.59 


23 


01.32 


09.38 


13.59 


22.02 


24 


02.39 


10.42 


14.54 


22.58 


25 


03.18 


11.21 


15.43 


23.47 


26 


04.02 


12.05 


16.25 


00.33 


27 


0' 


1.45 


12.52 


17.06 


01.10 I 
familieberichten familieberichten 


Aan allen die meegewerkt hebben om mijn afscheid 

"ONVERGETELIJK" 

te maken, betuigen wij onze oprechte dank. Gé en Trix Loogman Langs deze weg wil ik bestuur, leden, donateurs van de ZOV 
en vrienden en familie hartelijk bedanken voor de onvergete- 
lijke dag die zij mij hebben gegeven. 

Rie Schaap. In de ouderdom van 
oom 


78 jaar 


is van ons heengegaan 


onze broer, zwager 


en 


ARIE KOPER 


Uit aller naam : 
J.J. Koper 
Zandvoort, 16 april 1979. 
Brugstraat 4 
De begrafenis heeft 


n stilte 


plaatsgehad. Door een noodlottig ongeval is plotseling van ons weggenomen mijn ge- 
liefde man, onze vader en opa PIETER SEBREGTS op de leeftijd van 50 jaar. 

Zandvoort : 


K. Sebregts-Romeijn 

Henk en Gerda 

Brigitte 

Dirk en Astrid 
Haarlem : 


Piet en Line 
Daphne 
Zandvoort : 


Cees en Vera 

Ria 

Fritz 


Zandvoort, 17 april 1979. 


Lorentzstraat 290. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer Parklaan 36 te Haarlem, 
alwaar geen bezoek. 

De begrafenis zal plaatshebben zaterdag 21 april a.s. om 12.00 uur op de 
algemene begraafplaats te Zandvoort, waarna gelegenheid tot corldoleren 
in de ontvangkamer van de begraafplaats. 

Geen bezoek aan huis. Heden overleed in alle rust op de leeftijd van 85 jaar onze lieve moeder, 
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder 

MAAIKE BROKSTRA 

sinds 14 oktober 1969 weduwe van 
Ernst Weber 

Amsterdam : E.A. van der Kamp-Weber 
W. van der Kamp 
E.H. Weber 
W.E.Weber-Gude 

Zandvoort : H.Rawi - Weber 
H.E..Weber 
E. Weber-Schaap 
klein- en achterklein- 
kinderen. 

Zandvoort, 18 april 1979. 

Correspondentie-adres : 

E.H. Weber 

Willemsparkweg 78, 1071 HL Amsterdam. 

De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 23 april a.s. om 12.00 uur in 
het familiegraf op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort. 

Moe<!er is opgebaard in het mortuarium van Onderling Hulpbetoon, Post- 
stra t 7 te Zandvoort. Geen bezoek. 

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de ontvangkamer op de 
begraafplaats. 

Vertrek vanaf Boulevard Paulus Loot 83, Zandvoort om 11.40 uur. ENIGE KENNISGEVING 

Op 7 april 1 979 overleed, geheel onverwacht, te Benidorm in Spanje 
onze lieve zuster, schoonzuster, tante en vriendin 

LEONARDINA BERTHA OUWENDUK 

op de leeftijd van 56 jaar. 

Rietje en Cor 
Ronald en Ferry 
-Wim Evers 

Zandvoort 19 april 1979 

Burg. van Fenemaplein 13 flat 14 

Correspondentieadres: Oranje Nassaustraat 3 

Noordwijk aan Zee. 

De bijzetting in het familiegraf op de Oosterbegraafplaats te Amsterdam 
heeft heden, overeenkomstig de wens van de overledene, in alle stilte 
plaatsgevonden. t -Bedroefd, doch dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft betekend, ge- 
ven wij u kennis dat, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, in de 
ouderdom van 98 jaar, van ons is heengegaan onze lieve moeder, groot- 
moeder en overgrootmoeder 

LEENTJE VAN DER SCHINKEL 

weduwe van Wilhelmus Johannes Seders de Kaag 

Zandvoort 
Zandvoort 

Heerde 

New Zealand 

Zandvoort Zandvoort, 17 april 1979. 
Zuiderstraat 2B. G.H. Versteege-Seders 

W.J.C. Versteege 

M.M. Seders 

W.L. Seders 

M. Seders-Schouten 

J.P. Seders 

M.C. Seders-van der Peet 

M. E. Andrews - Seders 

J. Andrews 

J.W. Seders 

E. Seders-van der Geer 

Kleinkinderen en 
achterkleinkinderen De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van Onderling Hulbetoon, 
Poststraat 7 te Zandvoort. Bezoek aldaar van 16.30 - 17.00 uur en van 
19.30 -20.00 uur. 

De gezongen Requiemmis zal worden opgedragen in de parochiekerk van 
de H. Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort op vrijdag 20 april a.s. om 
10.00 uur, waarna de crematie zal plaatsvinden in het crematorium Vel- 
sen te Driehuis-Westerveld om 1 1.30 uur. 

Vertrek van Zuiderstraat 2B om 9.40 uur. 

Gelegenheid tot condoleren na de crematieplechtigheid in de ontvangka- 
mer bij het crematorium. 
ÏERSTEEÜ 

-&• tuettofclerfcebrtff 

ftaltcstraat 18 ■ Z«nbboott 
JJCtletp'on 02507-4499 
EJTUTI woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar : 

1. de flatwoning 

LORENTZSTRAAT 180 

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapkai 
mers, douche, blokverwarming, lift. 
Huurprijs f. 468,10 per maand. 

B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning een : 

a. 2 persoons-huishoudens 

b. gezinnen. 

2. de flatwoning 
LORENTZSTRAAT 387 

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, blokverwarming, lift. 
Huurprijs f: 468,10 per maand. 

B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 

a. 2 persoons-huishoudens 

b. gezinnen. 

3. de garage 
KEESOMSTRAAT D 
Huurprijs f. 42,80 per maand. 

4. de garage 
LORENTZSTRAAT N 
Huurprijs f. 69,75 per maand. 

Voor deze garage hebben de bewoners 
van de woningen Lorentzstraat nrs. 166 
t/m 266, 301 t/m 391 en 399 t/m 529, 
voorrang bij toewijzing. 

De toewijzing van deze woningen en gara- 
ges geschiedt op het lidmaatschapnummer 
van de vereniging. 

Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. 
De beoordeling voor het verkrijgen van een 
woonvergunning berust bij het College van 
Burgemeester en Wethouders van de Ge- 
meente Zandvoort. 

De inschrijving dient schriftelijk vóór dins- 
dag 24 april 1979 om 19.00 uur te geschie- 
den aan het kantoor van de vereniging on- 
der vermelding van LIDMAATSCHAP- 
NUMMER EN GEBOORTEDATUM. 
De uitslag van de voorlopige toewijzing 
zal eerst op donderdagmiddag 26 april 
1979 om 2 uur in het gevelkastje aan het 
kantoor worden gepubliceerd. SLUITING POSTAGENTSCHAP 

Wegens verbouwingswerkzaamheden is 
het postagentschap in de Pasteurstraat 2 
gesloten van 23-4-1979 t/m 2-5-1979. 
Voor uw posthandelingen kunt u terecht 
op het postkantoor in de Louis Davids- 
straat. 

De winkel is alleen gesloten op 30-4, 1-5 
en 2-5-1979. "Het centrum voor muziek, 
in elke wijk voor elk publiek". 

INFORMATIE PROGRAMMA 

door het Muziekcentrum Zuid-Kennemer- 

land 

op 

zaterdag 5 mei in de Mariaschool, 

Prinsesseweg 20 te Zandvoort 

Aanvang: 10.30 uur. 

Informatie en demonstraties over alle 
mogelijkheden van muziekonderwijs. 

Gratis toegang voor iedereen. 
Nadere inlichtingen : 

Muziekcentrum Zuid 

Kennermerland 
Gasthuisvest 47, 
Haarlem. 
Tel. 023-319348. 

Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

v. Petegem & Zn. 

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT 
omroepers Te huur aangeb. GROTE- 
en KLEINE KAMER m. 
gebr. keuken en douche. ' 
Tel. 66 81. 

DAME van 70 jaar zoekt 
dame dito leeftijd voor ge- 
zelligheid en eenzaamheid 
op te lossen. 
Tel. 71 26. 4 PRIMA GASHAARDEN 
te koop. Pr.n.o.t.k. 
Tel. 57 71. TE KOOP aangeb. twee 
Luxaflex, één van 2.75 br. 
en één van 2.50 br. 
Tel. 5406, Lijsterstr. 2/6 

ATTENTIE 

fietsers en bromfiefsers 
laat nu uw fiets of brom- 
fiets repareren door een 
erkend vakman. 
GRATIS gehaald en ge- 
bracht. 

B. LUKASSEN 
Tel. 02507 - 67 73 
Tevens inkoop, verkoop en 
inruil. 

Ook voor alle onderdelen 
en banden. 

Verkoopadres : Nieuwe 
Spaarnwoudestraat 1 1 , 
Haarlem (bij de Amster- 
damse poort). Dagelijks 
open van 10.00 tot 18.00 
uur. 

Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

F.M. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker Veilinggebouw 
"DE WITTE ZWAAN' 
voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
dagelijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. ' 
Fa.'Waterdrinker, Dorpsplein 
2, tel. 2164/ 3713, tel. na 
18.00 uur 6658 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. RÏTMAN 
Telefoon 4365 INLOSTEN bij 

"DE BOET" 

winkelcentr. nw. noord 
Telefoon 02507 - 56 55 
gemeente 
zandvoort bekendmaking 

De burgemeester van Zandvoort maakt be- 
kend, dat met ingang van 23 april 1979 
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, 
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde- 
ning, voor een ieder ter inzage ligt een bouw- 
plan tot het uitbreiden van het perceel 
Nassauplein 9. 

Gedurende de termijn van de terinzagelegging 
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en 
wethouders bezwaren tegen dit bouwplan 
indienen. 
Zandvoort, 12 april 1979. 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen. Iniiallaiie bureau 

GROENEHEIN B.V. KAMERLING ONNESSTR AAT 38 
ZANDVOORT v. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29. Verhuur - Inrichting 
"DE WITTE ZWAAN" 
Voor elk feest of partij 
dat verhuren wij 

tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 

TALEIMS hobby verven 
voor modelbouwen en 
verschillende papiersoorten. 

"DE BOET" 
Winkelcentrum nw. noord. 

WONINGRUIL 

Aangeb. : 3 kamerflat met 
cv. en blijvend vrij uitzicht 
. Haarlem (Boerhaavewijk). 
Gevr.: woning in Zandvoort 
huur tot f. 300,--. 
Reakties naar : drukkerij 
Oudt bv, Achterweg 1 en 
vragen naar R. Doets. 
ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023-331975 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. Haltestraat 65, tel. 20 60 TEL.02507 8484 * 
WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF B. V. 

Boerlagestraat 2 

Zandvoort. 

* TAPUTREINIGING 

* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX 

* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT- 
REI NIGINSMACH INE 

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90 
of 02507-4764 

%rer$ luidt de oproep op de t-shirts die de stichting Behoud Kostverlorenpark i.o. 
heeft laten vervaardigen om propaganda te maken voor de doelstellingen van 
de organisatie en het verkrijgen van een financieel ruggesteuntje voor de akti- 
viteiten die men in de toekomst wilgaan ontwikkelen voor instandhouding 
van het Kostverlorenpark als natuur- en rekreatiegebied. De t-shirts zijn tegen 
betaling van acht gulden per stuk te koop bij de wereldwinkel aan de Oranje- 
straat en de boetiek L'avant Garderobe, Swaluëstraat 3 (hoek Gasthuisplein). 3a. «£. ^ailedux & %,n. 

WONINGINRICHTING sTnds 1923 
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte H. W. COSTER ..v. 

Makelaar o.g. UdNBM 
UdMCCj Burg. Engel bertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar GRATIS HALEN EN BEZORGEN 
Binnen 1 a 2 dagen terug. 

Bij 5 stuks stoomgoed 50°/o korting ook 
op gordijnen en dekens. 

"ONE HOUR CLEANING SERVICE' 

stomerij 

Haltestraat 39 - tel. 02507-2810 

U belt.... 
Wij komen! DEALER 

Chrysler— Simca — Matra — Sunbeam Autobedrijf 

l/T VERSTEEGE 

WJÊmm o zandvoort 02507-2345 VOOR 

Nieuwe en gebruikte auto's 79e jaargang no. 31 — verschijnt dinsdags en vrijdags 
ttmtfm*mnmmmm/mm^uimi»!*in^*-~~^ tmSSEB *wiw»jMH#eM8*sw!awtM»M^^ dinsdag 24 april 1970 nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, koninginneweg], telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f25.00per jaar; per half jaar f 14 50 per postf 37.50 guMamiaawawaiiMBBMgw^ losse eksemplaren. f 0,30 /advertentietarief : f 0,29 p mm (kontraktprijzenop aanvraag) / postgiro. 29 11 087 / bank: ned.middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555tnv de zandvoortse koerant vanavond praten kommissies 
over raadhuisuitbreiding Vanavond, direkt na afloop van de 
bijeenkomst van de gemeenteraad, ver- 
gaderen de kommissies van bijstand en 
advies over de uitbreiding van het ge- 
meentehuis. Oorspronkelijk wilden b 
en w het projekt zonder verdere tus- 
senkomst van de kommissies door de 
raad laten behandelen, maar daar werd 
door pvda, cda en vvd bezwaar tegen 
gemaakt, waarop het gemeentebestuur 
besloot de uitbreiding alsnog aan de 
kommissies ter beoordeling voor te leg- 
gen. 

Dat ging overigens niet van harte. 
Burgemeester Machielsen en ook wet- 
houder Aukema waarschuwden voor het 
ontstaan van een 'schaduwraad'. Een 
opmerkelijk geluid want tot voor kort 
hadden b en w geen enkele moeite met 
het bijeenroepen van de kommissies 
van bijstand en advies voor gezamen- 
lijk beraad. Dat waren, zo werd er ver- 
zekerd, geheel vrijblijvende bijeen- 
komsten zonder bestuurlijke konse- 
kwenties. Of zouden b en w het niet 
prettig vinden dat het initiatief dit keer 
werd genomen door de raadsleden van 
de drie grootste partijen in de gemeen- 
teraad ? 

Hoe het ook zij, vanavond buigen de 
kommissies zich gezamenlijk over de 
drie mogelijkheden welke b en w in 
hun onlangs verschenen nota over de 
raadhuisuitbreiding aandragen om het 
projekt te realiseren. Het inmiddels op 
wens van de meerderheid van de ge- 
meenteraad afgeslankte ontwerp van de 
zandvoortse architekten Ingwersen en 
Wagenaar of twee meer bescheiden al- 
ternatieven. De kosten van het plan 
van het tweetal architekten met inbe- 
grip van een interne verbouwing van 
het raadhuis bedragen f. 6.260.000,-- 
(voor de vermageringskuur f. 6.976,500,-) 
en de alternatieven resp. f. 5.000.000,-- 
en f. 4.300.000,-- eveneens met inbegrip 
van de verbouwing van het tegenwoordige 
gemeentehuis. 

Bedragen die nog altijd aanzienlijk ho- 
ger liggen dan hetgeen de kollegepart- 
ners pvda, d'66 en inspraak nu aan de 
uitbreiding van het raadhuis willen be- 
steden. Van de socialisten is bekend dat 
zij niet verder willen gaan dan een be- 
drag van drie miljoen om andere nood- 
zakelijke investeringen in de kollektieve 
sektor in de komende jaren niet op de 
tocht te zetten. De demokraten en in- 
spraak nu denken er ook zo over. Van 
de zijde van de fraktie van de christen - 
demokraten en liberalen is op dit ogen- 
blik niet duidelijk welk standpunt zij 
tegenover de voorstellen van het kollege 
innemen. Het cda zou overhellen naar de uitvoering van de voorgestelde raad- 
huisuitbreiding met het oog op de werk- 
gelegenheid in de bouw. Bij de vvd zou 
op financiële gronden geen eensluiden- 
de opvatting bestaan over de door het 
kollege voorgestelde mogelijkheden, 
voor de uitbreiding van het dorpskan- 
toor. Het staat op dit moment dan ook 
geenszins vast dat een van de door b en 
w ingebrachte plannen ook werkelijk zal worden uitgevoerd. 
Het ligt allemaal nog open en de neu- 
zen zijn zeker nog niet geteld. 
Zoals gezegd beginnen de beraadslagin- 
gen van de kommissies over de uit- 
breiding van het gemeentehuis na be- 
ëindiging van de raadsvergadering. In 
verband hiermee is de aanvang van de 
raadszitting een half uur vervroegd. 
Tijdstip 7.30 uur. NACHTMERRIES VAN RAADSLID 

opzij, opzij, opzij 

wij hebben ongelofelijke haast :;bëlangr,rj!|e|adré|^| 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 

3044 Politie 
4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 
(023) 2422 1 2 Garage Flinterman bv, 

Zandvoortselaan 365, Bentveld. 

Alfa Romeo en Daihatsu 

dealerservice 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop 
7550 STICKERS ? ALLSTICK, voor 

kleine en grote stickers, 

Mr. Troelstrastraat 31 
2135 Zandvoortse Koerant bv. 
souff leuse speelde 
hoorbaar mee TWEE KANDIDATEN VOOR 
OPVOLGING GÉ LOOGMAN 

Voor de benoeming van een opvolger 
van de heer Loogman als hoofd van de 
Hannie Schaftschool hebben b en w 
een voordracht van twee personen op- 
gesteld, t.w. de heren H.H. Nijboer, 
hoofd van een openbare school in 
Oosterbeek en R.J. Willemsen, mede- 
werker van de in'Haarlem gevestigde 
regionale schooladviesdienst. Over de 
aanwijzing van een der kandidaten zal 
in de raadsvergadering van hedenavond 
een beslissing worden genomen. eanduoortee hoeranr* KvT..^^-wngw^'.t^tv,^v.g^vfl^ma't»Na Vrijdag en zaterdag j.l. gaf de toneel- 
vereniging 'Wim Hildering' onder regie 
van Alie Bol een voorstelling van 'Os- 
car' van Claude Magnier. Het was de 
laatste uitvoering van dit seizoen en er 
waren een paar aspekten die er een 
feestelijk tintje aan gaven. En dat wa- 
ren de narcissen, waarvan iedere be- 
zoeker er bij binnenkomst een kreeg 
aangeboden, en de door Zandvoort- 
meeuwen beschikbaar gestelde tribune- 
kussentjes, die het zitten op het onge- 
makkelijke stoelen van 'De Krocht' 
deze avond een stuk veraangenaam- 
den, zaken die dcor voorzitter Hilde- 
ring met waardering werden vermeld, 
evenals het door de zustervereniging 
'Op Hoop van Zegen' in bruikleen ge- 
ven van de friezen. 

Een veelbelovende start dus van dit 
franse blijspel, gespeeld in een aller- 
aardigst dekor, de chique woonkamer 

mevr, kraan-meeth 

van het gezin van de welgestelde zeep- 
frabrikant Bertrand Barnier. Nu zul- 
len we u niet vermoeien met alle ver- 
wikkelingen die zich in diezelfde ka- 
mer afspelen, verooi zaakt door een 
personeelslid van Barnier, Christian 
Martin, die raar scharrelt met kostprijs- berekeningen en daardoor een grote 
som geld in zijn bezit heeft gekregen, 
waarmee hij indruk wil maken op zijn 
a.s. verloofde, de dochter van de nog 
totaal onkundige Barnier. Die dochter 
is echter helemaal niet diens dochter 
maar een meisje dat zich daarvoor uit- 
geeft. Pikant detail, in het laatste be- 
drijf blijkt ze wel degelijk een, zij het 
buitenechtelijke, dochter te zijn. Ver- 
der worden er steeds koffers verwis- 
seld, waarvan er in de ene juwelen 
zitten, in de andere bankbiljetten en 
in de derde kleren onder meer een 
zwart b.h.tje dat er steeds wordt uit- 
gevist. Lachen, gieren, brullen I En 
wanneer er zo nu en dan ook nog ie- 
mand in een zijvertrek wordt wegge- 
werkt komen wel al aardig in de buurt 
van het 'Theater van de Lach', en dan 
hoeft het voor ons niet meer. Echter, 
en dat willen we nadrukkelijk stellen, 
niet de recensent bepaalt of een voor- 
stelling geslaagd is, maar het publiek, 
en gezien de reakties uit de zaal kre- 
gen we de indruk dat de donateurs 
zich kostelijk hebben geamuseerd. 

Cor de Krijger had zich duidelijk 
verdiept in de figuur van Bertrand 
Barnier, beschikte over een goede rol- 
kennis, maar bracht het allemaal ge- 
chargeerd, hetgeen nog eens werd ver- 
sterkt door zijn konstante stemverhef- 
fing. Ook Wim van Duyn, had veel werk gemaakt van zijn rol als Christian 
Martin, hoewel bij ons de vraag rees of 
hij niet een beetje teveel steunde op de 
souffleuse. Iemand die zich als Germai- 
ne Barnier heel plezierig voelde was 
Loes de Krijger, en ze slaagde er in de 
franpaise aanvaardbaar te maken. Aatje 
Fransen speelde met charme de onbe- 
nullige huilerige dochter Colette, die 
alleen plezier heeft wanneer er een 
huwelijkskandidaat (n'importe qui) in 
haar gezichtsveld komt. Verder werd 
er aardig spel geleverd door Wilma Bel- 
der en Wil van Waardenberg als resp. 
het dienstmeisje Bernadette en de on- 
echte dochter Jacqueline Bouillotte. 
Con Slagveld typeerde beheerst de 
masseur Philippe, ook toen deze in z'n 
eentje een fles champagne had opge- 
dronken en het gevaar voor overdrij- 
ving op de loer lag. Miep Hildering, al- 
tijd een sympathieke figuur op de plan- 
ken, maakte van haar bescheiden rol- 
letje als Madame Bouilotte iets aardigs. 
Willem Eveleens was als Oscar, de chauf- 
feur, niet lang op het toneel, maar 
deed het voortreffelijk. Betty van der 
Kar souffleerde. Jammer dat het dit 
keer zo luid gebeurde. 
Aan het slot van de voorstelling kre- 
gen de dames bloemen en sprak voor- 
zitter Hildering de verwachting uit dat 
een volgende opvoering in een betere 
akkommodatie zal plaats hebben. 


« Zaterdagmiddag is tijdens de motor- 
training de 25-jarige coureur Cornelis 
Hoogewoning verongelukt. Nabij de 
oosttunnel verloor hij de macht over 
zijn stuur en kwam via de berm in het 
vanghek terecht. Levensgevaarlijk ge- 
wond werd de rijder overgebracht 
naar het Diaconessenhuis in Heemste- 
de, waar hij kort na aankomst over- 
leed. 

• Ook in het afgelopen weekeind wer- 
den bij de politie weer een groot aantal 
diefstallen gemeld. Uit een observatie- 
post in de Amsterdamse Waterleiding- 
duinen verdwenen o.m. een bedienings- 
paneel en een kostbare sterrekijker en 
uit de jongerensociëteit 't Stekkie' in 
Zandvoort-noord een geldkistje en een 
mikrofoon. Voorts werden een dames- 
fiets, gouden ring, twee parkeermeters, 
antennefilter, frruantenne, sierraden, 
tien lakens en diverse konsumptie arti- 
kelen gestolen. Van de daders noch de 
goederen is tot op heden geen spoor 
gevonden. 

• Meer sukses had de politie bij het 
achterhalen van de identiteit van een 
half dozijn knapen die werden gezocht 
wegens het plegen van vernielingen van 
gemeenteëigendommen. Een verhoor 
van het zestal bracht aan het licht dat 
zij o.m. een verkeerszuil bij de kruising 
Burg.Engelbertstraat / Zeestraat omver 
hadden getrokken. 

• Ten noorden van de kamping 'De 
Duinrand' werden vier fosforgranaten 
en een mortiergranaat aangetroffen. 
De projektielen waren afkomstig uit de 
tweede wereldoorlog en zijn inmiddels 
door personeelsleden van de mijnop- 
ruimingsdienst onschadelijk gemaakt. GEEN OPENSTELLING IN DE 
AVONDUREN VAN 
GEMEENTEBURO'S 

Ook de raadskommissie van algemene 
zaken en ruimtelijke ordening heeft 
het kollege er niet van kunnen over- 
tuigen dat er behoefte bestaat aan de 
avondopenstelling van de gemeente- 
lijke diensten. Die behoefte is nergens 
uit gebleken en het rendement van de 
avondopenstelling van burgerzaken in 
het verleden was vrijwel nihil, aldus 
b en w in een persbericht. 
Zij hebben daarom besloten niet tot 
avondopenstelling van de gemeente- 
lijke diensten over te gaan. Ook niet 
bijwijze van proef zoals in het kolle- 
geprogram van de in b en w samenwer- 
kende partijen pvda, cda, inspraak nu 
en d'66 was voorgesteld. Het kollege 
wijst aan het slot van zijn persbericht 
op de mogelijkheid voor het publiek 
om tijdens de kantooruren telefoniese 
inlichtingen te vragen of overleg te 
plegen. Zo nodig kan met de betref- 
fende ambtenaren een afspraak wor- 
den gemaakt voor een persoonlijk 
onderhoud of het inzien van stukken. 

In takties opzicht hebben b en w 
voor hun afwijzing van de avondopen- 
stelling van de gemeentelijke diensten, 
waarvoor pvda, cda, d'66 en inspraak 
nu in het regeerakkoord pleiten, wel 
een heel ongelukkig moment gekozen. 
Aan de vooravond van het kommissie- 
beraad over de uitbreiding van het 
raadhuis t.b.v. een betere akkommo- 
satie voor de ambtenaren —juist voor 
genoemde partijen een heet hangijzer- 
kan dit besluit van het kollege een rol 
gaan speten bij de diskussies over het 
projekt omroepers Te huur aangeb. GROTE- 
en KLEINE KAMER m. 
gebr. keuken en douche. 
Tel. 66 81. 

DAME van 70 jaar zoekt 
dame dito leeftijd voor ge- 
zelligheid en eenzaamheid 
op te lossen. 
Tel. 71 26. 4 PRIMA GASHAARDEN 
te koop. Pr.n.o.t.k. 
Tel. 57 71. TE KOOP aangeb. twee 
Luxaflex, één van 2.75 br. 
en één van 2.50 br. 

Tel. 5406, Lijsterstr. 2/6 

ATTENTIE 

fietsers en bromfietsers 
Iaat nu uw fiets of brom- 
fiets repareren door een 
erkend vakman. 
GRATIS gehaald en ge- 
bracht. 

B. LUKASSEN 
Tel. 02507 - 67 73 
Tevens inkoop, verkoop en 
inruil. 

Ook voor alle onderdelen 
en banden. 

Verkoopadres : Nieuwe 
Spaamwoudestraat 1 1 , 
Haarlem (bij de Amster- 
damse poort). Dagelijks 
open van 10.00 tot 18.00 
uur. 

Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw famihe- en 

handelsdrukwerk . 

F.M. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker Veilinggebouw 
"DE WITTE ZWAAN" 
voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
dagelijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. " 
FarWaterdrinker, Dorpsplein 
2, tel. 2164/ 3713, tel. na 
18.00 uur 6658 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. RITMAN 
Telefoon 4365 INLIJSTEN bij 

"DE BOET" 

winkelcentr. nw. noord 
Telefoon 02507 - 56 55 
gemeente 
zandvoort bekendmaking 

De burgemeester van Zandvoort maakt be- 
kend, dat met ingang van 23 april 1979 
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, 
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde- 
ning, voor een ieder ter inzage ligt een bouw- 
plan tot het uitbreiden van het perceel 
Nassauplein 9. 

Gedurende de termijn van de terinzagelegging 
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en 
wethouders bezwaren tegen dit bouwplan 
indienen. 

Zandvoort, 12 april 1979. 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen. V 
Installatie bureau 

GROENEf IEIN B.V. KAMERLING ON NESSTRAAT 38 
ZANDVOORT v. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. Verhuur - Inrichting 
"DE WITTE ZWAAN" TEL.02507 8484 ■* 8 dagen naar MALLORCA 

Hotel Playa de Mallorca 
Vol.p. f. 470,00 
11 dagen naar MALLORCA vertrek 29 april a.s. 
Hotel Playa de Mallorca 
Vol.p. f. 495,00 

Ook verschillende appartementen in de maand Mei 
maar nu VOOR UITVERKOOPPRIJZEN Informeert U nader bij: Voor elk feest of partij 

dat verhuren wij 
tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/ 37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 TALEIMS hobby verven 
voor modelbouwen en 
verschillende papiersoorten. 

"DE BOET" 
Winkelcentrum nw. noord. 

WONTNGRUIL 

Aangeb. : 3 kamerflat met 
cv. en blijvend vrij uitzicht 
. Haarlem (Boerhaavewijk). 
Gevr.: woning in Zandvoort 
huur tot f. 300,-. 
Reakties naar : drukkerij 
Oudt bv, Achterweg 1 en 
vragen naar R. Doets. REISBUREAU 
KERKMAN 

Grote Krocht. 20. Zanchourt 
teloor 02507 2560 
ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

• Laan van Berlijn 118 — Tel. 023 - 331975 
Haal warmte en kleur in uw huis 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 
ja! 3? %rev# luidt de oproep op de t-shirts die de stichting Behoud Kostverlorenpark i.o. 
heeft laten vervaardigen om propaganda te maken voor de doelstellingen van 
de organisatie en het verkrijgen van een financieel ruggesteuntje voor de akti- 
viteiten die men in de toekomst wilgaan ontwikkelen voor instandhouding 
van het Kostverlorenpark als natuur- en rekreatiegebied. De t-shirts zijn tegen 
betaling van acht gulden per stuk te koop bij de wereldwinkel aan de Oranje- 
straat en de boetiek L'avant Garderobe, Swaluëstraat 3 (hoek Gasthuisplein). WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF B. V. 

Boerlagestraat 2 

Zandvoort. 

* TAPFUTREINIGING 

* SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX 

* TEVENS VERHUUR VAN TAPIJT- 
REINIGINSMACHINE 

BEL voor inlichtingen 02507 - 40 90 
of 02507-4764 fa. £,. <Balledux & Sl«. 

WONINGINRICHTING sTnds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte H W. COSTERbv 

Makelaar o.g. na 

UdNBM IJdMCfS Burg. Engelbertsstraat 1 1 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar GRATIS HALEN EN BEZORGEN 
Binnen 1 a 2 dagen terug. 

Bij 5 stuks stoomgoed 50°/o korting ook 
op gordijnen en dekens. 

"ONE HOUR CLEANING SERVICE" 

stomerij 

Haltestraat 39 - tel. 02507-2810 

U belt.... 
Wij komen! DEALER 

Chrysler— Simca — Matra — Sunbeam Autobedrijf 

T/T VERSTEEG E 

WJÊamm o zandvoort 02507-2345 VOOR 

Nieuwe en gebruikte auto's 79e jaargang no. 31 — verschijnt dinsdags en vrijdags 


n 
Jinsdag 24 april 1970 

nieuwsblad voor zartdvoort, bentveld en aerdenhout mraiMsiHisttiitficeeMMuHuraK^ 
redaktie en administratie: postbus 151. zandvoort, koninginneweg 1, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koeranf bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags -abonnement: f 25. OOper jaar; per half jaarf 14. 50 per post f 37.50 BOB losse eksemplaren: f 0.30 /advertentietarief: f 0,29 p mm (kontraktprijzen op aanvraag) /postgiro: 29 11 087/ bank: ned middenstandsbank, rekeningnummer 67. 13 60 221 /giro van de bank 3 55 5 5tnv de zandvoortse koerant vanavond praten kommissies 
over raadhuisuitbreiding Vanavond, direkt na afloop van de 
bijeenkomst van de gemeenteraad, ver- 
gaderen de kommissies van bijstand en 
advies over de uitbreiding van het ge- 
meentehuis. Oorspronkelijk wilden b 
en w het projekt zonder verdere tus- 
senkomst van de kommissies door de 
raad laten behandelen, maar daar werd 
door pvda, cda en vvd bezwaar tegen 
gemaakt, waarop het gemeentebestuur 
besloot de uitbreiding alsnog aan de 
kommissies ter beoordeling voor te leg- 
gen. 

Dat ging overigens niet van harte. 
Burgemeester Machielsen en ook wet- 
houder Aukema waarschuwden voor het 
ontstaan van een 'schaduwraad'. Een 
opmerkelijk geluid want tot voor kort 
hadden b en w geen enkele moeite met 
het bijeenroepen van de kommissies 
van bijstand en advies voor gezamen- 
lijk beraad. Dat waren, zo werd er ver- 
zekerd, geheel vrijblijvende bijeen- 
komsten zonder bestuurlijke konse- 
kwenties. Of zouden b en w het niet 
prettig vinden dat het initiatief dit keer 
werd genomen door de raadsleden van 
de drie grootste partijen in de gemeen- 
teraad ? 

Hoe het ook zij, vanavond buigen de 
kommissies zich gezamenlijk over de 
drie mogelijkheden welke b en w in 
hun onlangs verschenen nota over de 
raadhuisuitbreiding aandragen om het 
projekt te realiseren. Het inmiddels op 
wens van de meerderheid van de ge- 
meenteraad afgeslankte ontwerp van de 
zandvoortse architekten Ingwersen en 
Wagenaar of twee meer bescheiden al- 
ternatieven. De kosten van het plan 
van het tweetal architekten met inbe- 
grip van een interne verbouwing van 
het raadhuis bedragen f. 6.260.000,-- 
(voor de vermageringskuur f. 6.976,500,-) 
en de alternatieven resp. f. 5.000.000,-- 
en f. 4.300.000,- eveneens met inbegrip 
van de verbouwing van het tegenwoordige 
gemeentehuis. 

Bedragen die nog altijd aanzienlijk ho- 
ger liggen dan hetgeen de kollegepart- 
ners pvda, d'66 en inspraak nu aan de 
uitbreiding van het raadhuis willen be- 
steden. Van de socialisten is bekend dat 
zij niet verder willen gaan dan een be- 
drag van drie miljoen om andere nood- 
zakelijke investeringen in de kollektieve 
sektor in de komende jaren niet op de 
tocht te zetten. De demokraten en in- 
spraak nu denken er ook zo over. Van 
de zijde van de fraktie van de christen - 
demokraten en liberalen is op dit ogen- 
blik niet duidelijk welk standpunt zij 
tegenover de voorstellen van het kollege 
innemen. Het cda zou overhellen naar de uitvoering van de voorgestelde raad- 
huisuitbreiding met het oog op de werk- 
gelegenheid in de bouw. Bij de vvd zou 
op financiële gronden geen eensluiden- 
de opvatting bestaan over de door het 
kollege voorgestelde mogelijkheden, 
voor de uitbreiding van het dorpskan- 
toor. Het staat op dit moment dan ook 
geenszins vast dat een van de door b en 
w ingebrachte plannen ook werkelijk zal TWEE KANDIDATEN VOOR 
OPVOLGING GÉ LOOGMAN 

Voor de benoeming van een opvolger 
van de heer Loogman als hoofd van de 
Hannie Schaftschool hebben b en w 
een voordracht van twee personen op- 
gesteld, t.w. de heren H.H. Nijboer, 
hoofd van een openbare school in 
Oosterbeek en R.J. Willemsen, mede- 
werker van de in Haarlem gevestigde 
regionale schooladviesdienst. Over de 
aanwijzing van een der kandidaten zal 
in de raadsvergadering van hedenavond 
een beslissing worden genomen. 

eanduoorr'se hoeranfr worden uitgevoerd. 
Het ligt allemaal nog open en de neu- 
zen zijn zeker nog niet geteld. 
Zoals gezegd beginnen de beraadslagin- 
gen van de kommissies over de uit- 
breiding van het gemeentehuis na be- 
ëindiging van de raadsvergadering. In 
verband hiermee is de aanvang van de 
raadszitting een half uur vervroegd. 
Tijdstip 7.30 uur. NACHTMERRIES VAN RAADSLID 

opzij, opzij, opzij 

wij hebben ongelofelijke haast belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 

3044 Politie 
4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 
(023) 2422 1 2 Garage Flinterman bv, 

Zandvoortselaan 365, Bentveld. 

Alfa Romeo en Daihatsu 

dealerservice 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop 
7550 STICKERS? ALLSTICK, voor 

kleine en grote stickers, 

Mr. Troelstrastraat 31 
2135 Zandvoortse Koerant bv. 
souff leuse speelde 
hoorbaar mee Vrijdag en zaterdag j.l. gaf de toneel- 
vereniging 'Wim Hildering' onder regie 
van Alie Bol een voorstelling van 'Os- 
car' van Claude Magnier. Het was de 
laatste uitvoering van dit seizoen en er 
waren een paar aspekten die er een 
feestelijk tintje aan gaven. En dat wa- 
ren de narcissen, waarvan iedere be- 
zoeker er bij binnenkomst een kreeg 
aangeboden, en de door Zandvoort- 
meeuwen beschikbaar gestelde tribune- 
kussentjes, die het zitten op het onge- 
makkelijke stoelen van 'De Krocht' 
deze avond een stuk veraangenaam- 
den, zaken die door voorzitter Hilde- 
ring met waardering werden vermeld, 
evenals het door de zustervereniging 
'Op Hoop van Zegen' in bruikleen ge- 
ven van de friezen. 

Een veelbelovende start dus van dit 
franse blijspel, gespeeld in een aller- 
aardigst dekor, de chique woonkamer 

mevr, kraan-meeth 

van het gezin van de welgestelde zeep- 
frabrikant Bertrand Barnier. Nu zul- 
len we u niet vermoeien met alle ver- 
wikkelingen die zich in diezelfde ka- 
mer afspelen, verooizaakt door een 
personeelslid van Barnier, Christian 
Martin, die raar scharrelt met kostprijs- berekeningen en daardoor een grote 
som geld in zijn bezit heeft gekregen, 
waarmee hij indruk wil maken op zijn 
a.s. verloofde, de dochter van de nog 
totaal onkundige Barnier. Die dochter 
is echter helemaal niet d'ens dochter 
maar een meisje dat zich daarvoor uit- 
geeft. Pikant detail, in het laatste be- 
drijf blijkt ze wel degelijk een,zij het 
buitenechtelijke.dochter te zijn. Ver- 
der worden er steeds koffers verwis- 
seld, waarvan er in de ene juwelen 
zitten, in de andere bankbiljetten en 
in de derde kleren onder meer een 
zwart b.h.tje dat er steeds wordt uit- 
gevist. Lachen, gieren, brullen ! En 
wanneer er zo nu en dan ook nog ie- 
mand in een zijvertrek wordt wegge- 
werkt komen wel al aardig in de buurt 
van het 'Theater van de Lach', en dan 
hoeft het voor ons niet meer. Echter, 
en dat willen we nadrukkelijk stellen, 
niet de recensent bepaalt of een voor- 
stelling geslaagd is, maar het publiek, 
en gezien de reakties uit de zaal kre- 
gen we de indruk dat de donateurs 
zich kostelijk hebben geamuseerd. 

Cor de Krijger had zich duidelijk 
verdiept in de figuur van Bertrand 
Barnier, beschikte over een goede rol- 
kennis, maar bracht het allemaal ge- 
chargeerd, hetgeen nog eens werd ver- 
sterkt door zijn konstante stemverhef- 
fing. Ook Wim van Duyn, had veel werk gemaakt van zijn rol als Christian 
Martin, hoewel bij ons de vraag rees of 
hij niet een beetje teveel steunde op de 
souffleuse. Iemand die zich als Germai- 
ne Barnier heel plezierig voelde was 
Loes de Krijger, en ze slaagde er in de 
francaise aanvaardbaar te maken. Aatje 
Fransen speelde met charme de onbe- 
nullige huilerige dochter Colette, die 
alleen plezier heeft wanneer er een 
huwelijkskandidaat (n'importe qui) in 
haar gezichtsveld komt. Verder werd 
er aardig spel geleverd door Wilma Bel- 
der en Wil van Waardenberg als resp. 
het dienstmeisje Bernadette en de on- 
echte dochter Jacqueline Bouillotte. 
Con Slagveld typeerde beheerst de 
masseur Philippe, ook toen deze in z'n 
eentje een fles champagne had opge- 
dronken en het gevaar voor overdrij- 
ving op de loer lag. Miep Hildering, al- 
tijd een sympathieke figuur op de plan- 
ken, maakte van haar bescheiden rol- 
letje als Madame Bouilotte iets aardigs. 
Willem Eveleens was als Oscar, de chauf- 
feur, niet lang op het toneel, maar 
deed het voortreffelijk. Betty van der 
Kar souffleerde. Jammer dat het dit 
keei zo luid gebeurde. 
Aan het slot van de voorstelling kre- 
gen de dames bloemen en sprak voor- 
zitter Hildering de verwachting uit dat 
een volgende opvoering in een betere 
akkommodatie zal plaats hebben. 
• Zaterdagmiddag is tijdens de motor- 
training de 25-jarige coureur Cornelis 
Hoogeworiing verongelukt. Nabij de 
oosttunnel verloor hij de macht over 
zijn stuur en kwam via de berm in het 
vanghek terecht. Levensgevaarlijk ge- 
wond werd de rijder overgebracht 
naar het Diaconessenhuis in Heemste- 
de, waar hij kort na aankomst over- 
leed. • Ook in het afgelopen weekeind wer- 
den bij de politie weer een groot aantal 
diefstallen gemeld. Uit een observatie- 
post in de Amsterdamse Waterleiding- 
duinen verdwenen o.m. een bedienings- 
paneel en een kostbare sterrekijker en 
uit de jongerensociëteit 't Stekkie' in 
Zandvoort-noord een geldkistje en een 
mikrofoon. Voorts werden een dames- 
fiets, gouden ring, twee parkeermeters, 
antennefilter, fm : antenne, sierraden, 
tien lakens en diverse konsumptie arti- 
kelen gestolen. Van de daders noch de 
goederen is tot op heden geen spoor 
gevonden. 

• Meer sukses had de politie bij het 
achterhalen van de identiteit van een 
half dozijn knapen die werden gezocht 
wegens het plegen van vernielingen van 
gemeenteëigendommen. Een verhoor 
van het zestal bracht aan het licht dat 
zij o.m. een verkeerszuil bij de kruising 
Burg.Engelbertstraat / Zeestraat omver 
hadden getrokken. 

• Ten noorden van de kamping 'De 
Duinrand' werden vier fosforgranaten 
en een mortiergranaat aangetroffen. 
De projektielen waren afkomstig uit de 
tweede wereldoorlog en zijn inmiddels 
door personeelsleden van de mijnop- 
ruimingsdienst onschadelijk gemaakt. GEEN OPENSTELLING IN DE 
AVONDUREN VAN 
GEMEENTEBURO'S 

Ook de raadskommissie van algemene 
zaken en ruimtelijke ordening heeft 
het kollege er niet van kunnen over- 
tuigen dat er behoefte bestaat aan de 
avondopenstelling van de gemeente- 
lijke diensten. Die behoefte is nergens 
uit gebleken en het rendement van de 
avondopenstelling van burgerzaken in 
het verleden was vrijwel nihil, aldus 
b en w in een persbericht. 
Zij hebben daarom besloten niet tot 
avondopenstelling van de gemeente- 
lijke diensten over te gaan. Ook niet 
bijwijze van proef zoals in het kolle- 
geprogram van de in b en w samenwer- 
kende partijen pvda, cda, inspraak nu 
en d'66 was voorgesteld. Het kollege 
wijst aan het slot van zijn persbericht 
op de mogelijkheid voor het publiek 
om tijdens de kantooruren telefoniese 
inlichtingen te vragen of overleg te 
plegen. Zo nodig kan met de betref- 
fende ambtenaren een afspraak wor- 
den gemaakt voor een persoonlijk 
onderhoud of het inzien van stukken. 

In takties opzicht hebben b en w 
voor hun afwijzing van de avondopen- 
stelling van de gemeentelijke diensten, 
waarvoor pvda, cda, d'66 en inspraak 
nu in het regeerakkoord pleiten, wel 
een heel ongelukkig moment gekozen. 
Aan de vooravond van het kommissie- 
beraad over de uitbreiding van het 
raadhuis t.b.v. een betere akkommo- 
satie voor de ambtenaren —juist voor 
genoemde partijen een heet hangijzer- 
kan dit besluit van het kollege een rol 
gaan spelen bij de diskussies over het 
projekt ■ a 
van tuïnlief hebbers blijft Donderdagavond hield de afdeling 
Zandvoort van de Koninklijke Maat- 
schappij Tuinbouw en Plantkunde een 
ledenvergadering in hotel Keur met als 
voornaamste agendapunt het voortbe- 
staan van de verenigings-afdeling. Na- 
dat de jaarverslagen van sekretaris en 
penningmeester en het verslag van de 
financiële kommissie waren goedge- 
keurd werd dan ook ruim aandacht 
besteed aan dit punt van de agenda. 
Terug naar de basis : zo'n jaar of zes 
geleden nam de heer B. Rudenko het 

mevr, kraan-meeth 

initiatief om te komen tot groen- en 
dorpsverfraaiing. Er werd een komité 
in het leven geroepen dat ai heel gauw 
de nodige stappen deed om in Zand- 
voort een afdeling van bovengenoem- 
de maatschappij van de grond te krij- 
gen. Dit gebeurde onder grote belang- 
stelling in november 1973, ook in 
hotel Keur. Die belangstelling was 
niet zo verwonderlijk want het komi- 
té had in Zandvoort al baanbrekend 
werk verricht en het kan rustig gesteld 
worden dat de huidige aandacht voor 
tuinen en gevelversiering, het planten 
van bomen door de gemeente en de 
medewerking van de middenstand aan 
de verfraaiing van ons dorp te danken 
is aan de werkers van het eerste uur. 
De in het kader van de jubileumviering 
van OSS gehouden landenontmoeting 
keurturnen dames Nederland-Tsjecho 
Slowakije, zaterdag en zondag in de 
Pellikaansporthal, is geëindigd in een 
grote zege voor de tsjechiese ploeg. De 
midden-europese turnsters wonnen de 
wedstrijd met 376.90 tegen 360.95 
punten. De beste nederlandse presta- 
tie werd geleverd door Marijke Aar- 
noutse die met 73.45 punten beslag 
iegde op de vijfde plaats in het lan- 
dentoernooi. Voor de vaderlandse 
turnsters telde de internationale ont- 
moeting mee voor de selektie van het 
nederlandse gymteam voor de Olym- 
piese spelen in 1980 in Moskou. De 
wedstrijd in de sporthal, die door het 
75-jarige OSS in samenwerking met 
het KNGV werd georganiseerd, mocht 
zich verheugen in een grote belangstel- 
ling. Het eerste voetbaleftal van Zandvoort- 
meeuwen heeft eergisteren een 1-4 zege 
behaald op Zaandijk. Laatstgenoemd 
elftal, dat in degradatie gevaar verkeert, 
zette direkt na de aftrap alles op alles 
om iets hoger op de ranglijst te komen, 
maar moest al spoedig het initiatief uit 
handen geven aan de in alle opzichten 
sterkere kustbewoners. Vooral de voor- 
hoede was goed op dreef en toonde 
meer schotvaardigheid dan in voorgaan- 
de weken. De doelpunten werden ach- 
tereenvolgens gescoord door Richard 
Kerkman —vanuit een strafschop aan 
het eind van de eerste helft van het 
duel— Kees Bruin, Ed Vastenhouw en 
Jan Keur. De enige tegengoal kwam 
van de voet van de Zaandijker Henk 
Fleur, Stormvogels 


17 


11 


3 


3 


25 


38-18 


Zandvoortm. 


17 


8 


7 


2 


23 


24-14 


WSV'30 


17 


7 


8 


2 


22 


26-18 


Beverwijk 


18 


6 


9 


3 


21 


22-16 


TYBB 


17 


6 


7 


4 


19 


21-20 


KFC 


17 


5 


7 


5 


17 


15-20 


Nw.Vennep 


17 


7 


2 


8 


16 


19-24 


HBC 


17 


5 


5 


7 


15 


25-24 


Velsen 


17 


5 


4 


8 


14 


24-32 


VVB 


17 


3 


7 


7 


13 


16-25 


Zaandijk 


18 


3 


5 


10 


11 


25-36 


QSC 


17 


3 


4 


10 10 


24-32 
Er kwam een florerende afdeling en 
toch is de belangstelling thans zo ge- 
daald dat opheffing werd overwogen, 
zeker nu pogingen om te komen tot 
een fusie met de afdeling Bloemendaal 
door gebrek aan belangstelling van de 
zijde van Bloemendaal op niets zijn 
uitgelopen. Hoe komt het dat er geen 
belangstelling meer is en dat lezingen 
van b.v. hoveniers over interessante 
onderwerpen hoogstens een handje- 
vol leden trekken ? Mogelijk is er in 
het verleden teveel georganiseerd, wer- 
den er teveel bijeekomsten gehouden 
en daarmee de leden een beetje overvoerd. 
Ook kan de hoge kontributie, f. 46,-- . 
per jaar , een reden zijn, al krijgt men 
daarvoor het fraai uitgevoerde blad 
'Groei en Bloei'. Zandvoort mooi hou- 
den hoeft niet in KNTP verband, meen- 
de één van de bestuursleden, maar zon- 
der de financiële tegemoetkomingen 
die het hoofdbestuur zijn afdelingen toe- 
kent, ook voor het aanschaffen van 
prijzen bij de tuinkeuringen, zal het 
moeilijk werken zijn, meende een an- 
der. Na ampele diskussie werd met 7 
tegen 3 stemmen besloten de afdeling 
te laten voortbestaan. 'Maar dan wel 
gas terugnemen', stelde voorzitter Ru- 
denko voor. Er zullen nu jaarlijks nog 
maar vier evenementen worden gehou- 
den t.w. de tuinkeuringen, het maken 
van kerststukjes, de ledenvergadering 
en een bijeenkomst in het voorjaar. En 

CLAT NEDERLAND 

In Latijns-Amerika worden ledenj 
en leiders van de demokratische 
vakbeweging vervolgd. 

STEUN HEN 
EN HUN FAMiLIE'S ! 

GIRO 1918108 
Solidariteitsfonds 
Clat - Nederland 

Informatie, 

ook voor lidmaatschap, 
Nieuwe Gracht 47, Utrecht, 
Telefoon 030 -319675 ^BlÉllliii'. &ï&f^'«&Vi£ e Bij een aanrijding zaterdagmiddag 
in de Haltestraat tussen twee personen- 
auto's reed een van de wagens door. 
De eigenaar van de wagen, een 27-jari- 
ge inwoner van Hillegom, kon later 
door de politie worden opgespoord. 
Na ontvangst van een proces-verbaal 
kon de automobilist huiswaarts keren. • De afdeling Zandvoort van Horeca- 
Nederland belegt op vrijdag 4 mei a.s. 
in hotel Bouwes een protestvergade- 
ring tegen de door de gemeente Zand- 
voort voorgenomen invoering van een 
toeristenbelasting. Tijdens de bijeen- 
komst zal door het produktiviteits- 
centrum voor horeca een toelichting 
op de nadelen van deze heffing voor 
het bedrijfsleven en de horeca in het 
bijzonder worden gegeven. De bijeen- 
komst begint om 20.30 uur en is voor 
iedereen toegankelijk. » Het bestuur van de Stichting Nederland- 
se Centrale voor Huisvesting van Bejaar- 
den heeft het gemeentebestuur verzocht 
een geldlening te willen garanderen die 
de stichting wil aangaan om de overschrij- 
ding van de bouw- en inrichtingskosten 
van het bejaardenkompleks Het Huis in 
het Kostverloren te bekostigen. De 
meerkosten bedragen in totaal bijna 
een half miljoen gulden. B en w onder- 
steunen het verzoek van het stichtings- 
bestuur en vragen de raad de garantie 
voor de geldlening te verlenen. dan natuurlijk de duinwandelingen die 
onder leiding van de heren Castien en 
Warmerdam gehouden worden en waar- 
voor grote belangstelling bestaat. De 
heer Davids verklaarde zich bereid de 
ledenvergaderingen door er een dia- 
vertoning aan vast te knopen, wat ge- 
animeerder te maken. 
Toen tot het voortbestaan was beslo- 
ten konden ook de resterende agenda- 
punten worden afgewerkt. De heer J. 
Hoogendoorn, die als penningmeester 
aftrad, mocht als dank voor zijn voor- 
treffelijk financieel beheer een fraaie 
plant in ontvangst nemen, en de heer 
W.J. v.d. Heijdt die in verband met zijn 
gezondheid het sekretariaat tijdelijk 
aan de' heer Rudenko had overgedragen, 
verklaarde zich bereid dit weer op zich 
te nemen. 
ja, misschien een oude schoen. 
Je weet het nooit. 

Maar met een advertentie in de 
ZANDVOORTSE KOERANT 
heb je vrijwel altijd sukses. 

Daarom even bellen naar nummer 21 35 

HET NEDERLANDSE 
RODE KRUIS, 
Af d. Zandvoort 
Algemene 
ledenvergadering 
AGENDA 


1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

•6. 

7. 

8. 
9. 


Opening 

Notulen 

Ingekomen stukken 

Jaarverslag secretaris 

Jaarverslag penningmeester 

Jaarverslag Welfare 

Verkiezing bestuursleden 

Aftredend zijn de heren H.C. de Jong en E.J. 

M. Weve. Beiden stellen zich herkiesbaar. 

Tegencandidaten kunnen tot uiterlijk 4 mei 

a.s. opgegeven worden bij het bestuur. 

Rondvraag 

Sluiting. 


De vergadering wordt gehouden in hotel "Keur", 
Zeestraat, alhier, op woensdag 9 mei 1979, aan- 
vang 20.00 uur. 99 T 9f ONDERHOUDSBEDRIJF CV. INSTALLATIES Schoonmaken 
QASQEYSERS - • Reparaties 
QASHAARDEN Verhelpen van storingen 

AANLEG SANITAIR - QASHAARDEN 

Erkend gas- en waterinstallateur H. A. SPIERIEUS 
Zandvoort Prinsesseweg 27 
Telefoon 02507 — 6012 
omroepers gevraagd huishoudelijke 
hulp voor één ochtend per 
week f. 9,- per uur. Mevr. 
Van den Ban, Westerpark- 
straat 25, tel. 43 52. 

WONTNGRUIL 

Aangeb. : 3 kamerflat met 
cv. en blijvend vrij uitzicht 
. Haarlem (Boerhaavewijk). 
Gevr.: woning in Zandvoort 
huur tot f. 300,--. 
Reakties naar : drukkerij 
Oudt bv, Achterweg 1 en 
vragen naar R. Doets. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. RITMAN 
Telefoon 4365 Shell helpt apartheidsterreur in Zuidelijk Afrika (3) 

Peter van Straaten WAT IS EEN LEGER ZONDER OLIE? 
WAT IS ZUID-AFRIKA ZONDER SHELL? 

Zonder olie 

— kan de Zuidafrikaanse regering de zwarte bevolking niet onderdrukken, 

— kan het Zuidafrikaanse leger het buurland Namibië niet bezet houden,- 

— was de bevrijdingsstrijd in Rhodesië al lang gewonnen. 

Olie is een wapen voor de onderdrukking. In 1977 hebben de Verenigde 
Naties alle leveranties van militaire goederen aan Zuid-Afrika verboden. 
Maar dit verbod geldt nog steeds niet voor olieleveranties aan het Zuid- 
afrikaanse leger. 

NEDERLAND MOET ACTIEF IJVEREN VOOR EEN INTERNATIO- 
NALE OLIEBOYCOT TEGEN ZUID-AFRIKA. 

In de Verenigde Naties stemde Nederland voor zo'n olieboycot, evenals de 
grote meerderheid van landen. Waarom is de Nederlandse regering niet 
consequent? Waarom sluit Nederland zich niet aan bij de OPEC-landen, die 
al in 1973 alle oliefeveranties aan Zuid-Afrika verboden hebben? 
Sinds de Sjah is verdreven doet ook Iran hieraan mee. Daardoor zit Zuid- 
Afrika behoorlijk in de knel. Het probeert nu overal olie te kopen. Ook uit de 
Noordzee, ook uit Nederland. NEDERLAND MOET DE UITVOER VAN ALLE 
PRODUCTEN NAAR ZUID-AFRIKA STOPZETTEN. OLIE EN OLIE- Een van de belangrijkste olieleveranciers van Zuid-Afrika is de Koninklijke 
Nederlandse Shell. Shell is ook de grootste Nederlandse investeerder in 
Zuid-Afrika. Bovendien wil Shell tot 1985 nog eens twee miljard gulden in 
Zuid-Afrika investeren. 

Mede dankzij de grote investeringen van Shell is Zuid-Afrika in staat 
enorme bedragen aan haar onderdrukkingsapparaat te besteden. Shell is 
een belangrijke steunpilaar van het regime in Zuid-Afrika. SHELL HELPT. 

SHELL MOET WEG UIT ZUID-AFRIKA. 

Steun de olie-boycot tegen Zuid-Afrika. 

Organisatie van de aktie: Komitee Zuidelijk Afrika en Werkgroep KA/ROS. 

Aktie-adres: Da Costastraat 88, Amsterdam, tel. 020- 183598. 

Maak meer advertenties mogelijk: giro 600657 t.n.v. KZA, Amsterdam. ttwuvmwwaniat EESOEg 79e jaargang no. 32 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 27 april 1979 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
eanduoorfse ho 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, koninginneweg 1, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f25. - per jaar; per half jaar f 14. 50 per post f 3750 

losse eksemplaren: { 0.30/advertentietarief f 0.29 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911 087 / bank: rted middenstandsbank. rekeningnummer 67. 13.60.22 1 / giro van de bank: 3 5555lnv de zandvoortse koerant 

raadhuisuitbreiding zette zandvoortse politici 
bijna op stelten !§!l|li§| 
::liillslllftt Het heeft er dinsdagavond om gespan- 
nen in het gezamenlijk beraad van de 
kommissies van bijstand en advies over 
de uitbreiding van het gemeentehuis. 
Twee van de drie wethouders, de socia- 
list Ide Murk Aukema va'n financiën en 
zijn inspraak nu kollega Jan Termes 
van publieke werken, rammelden met 
hun resp. portefeuilles door het onaan- 
vaardbaar uit te spreken over een raad- 
huisuitbreiding die de gemeente Zand- 
voort f. 6.200.000,- zou gaan kosten. 
Ook de beide alternatieven, begroot 
op resp. f. 5.000.000,- en f. 4.300.000,- 
konden geen genade in hun ogen vinden. 

Het was buigen of barsten tussen de 
koalitiepartnerspvda, d'66, inspraak 
nu enerzijds en hetcda anderzijds. 
Want de christendemokraten waren 
met de liberalen niet afkerig van een 
investering van ruim f. 6.000.000,-- 
t.b.v. de uitbreiding van het dorpskan- 
toor voor het onderdak brengen van 
plm. vijftig ambtenaren. Maar toen de 
breuk in zicht kwam offreerde cda-af- 
gevaardigde drs. Ter Veer een oplossing 
die alleen maar in de politiek mogelijk 
is en de dreigende krisis smoorde. 
Maar voor het zover was —de van te 
voren zorgvuldig geënsceneerde en 
geregisseerde verbroedering— gingen de 
zeeën hoog tussen de partijen met een 
duidelijke scheidslijn tussen pvda, d'66 
en inspraak nu op de 'niet verder dan de 
drie miljoen grens' en het cda en de vvd 
op de f. 6.000.000,- lijn. Toonen van 
cda-raadslid Ter Veer: 
redder van de koalitie 

de pvda beet de spits van de diskussies 
af met een frontale aanval op burge- 
meester Machielsen die bij verweet 
'misbruik te maken' van zijn ekstra 
stem in het kollege door tegen de 
wens van twee wethouders in de dure 
raadhuisuitbreiding 'er door te willen 
drukken'. Daarmee stort de voorzitter 
zich in de politiek terwijl hij boven de 
partijen dient te staan, aldus Toonen. 
Een ernstige beschuldiging waartegen 
de heer Machielsen zich -later in het 
debat nogal lauw verweerde. Alsof het 
hem nauwelijks-aanging. 
B en w, zo reageerde hij, hebben zich 
met de nu aan de kommissies voorge- 
legde mogelijkheden voor de uitbrei- 
ding van het raadhuis gekweten van de 
door de gemeenteraad verstrekte op- 
dracht. Het aangeven van de financie- 
ring van het projekt. Het is nu de taak 
van de kommissies en raad om te oor- 
delen of het kollege zijn werk goed of 
slecht heeft gedaan. 
Toonen nam met dit antwoord geen 
genoegen. De burgemeester weet net 
zo goed als wij allemaal dat het hier 
een politiek geladen onderwerp betreft 
waarover door de in b en w vertegen- 
woordigde partijen en in het kollege 
zelf verschillend wordt gedacht. Wan- 
neer twee van de drie wethouders zich 
duidelijk van een voorstel distancieren . 
kan je niet langer van een kollegevoor- 
stel spreken en neem je het stuk terug, 
betoogde socialist. Hij bleef er bij dat 
de voorzitter misbruik had gemaakt 
'van zijn positie. 

Machielsen deed geen verdere moeite 
de door Toonen gevestigde indruk 
over zijn optreden in b en w weg te 
nemen. Dat deden ook de wethouders 
niet en daarom sprong de cda-er De 
Pater maar voor de voorzitter in de 
bres. Het was politiek helemaal geen 
geladen stuk, wierp'hij tegen, maar 
een zuiver zakelijke benadering van 
het onderwerp. 

Daarmee gooide de christendemokraat 
bepaald geen olie op de golven. Om 
beurten toonden pvda, inspraak nu en d'66 aan dat de raadhuisuitbreiding 
wel degelijk op een politieke afspraak 
tussen de kollegepartners berust. In 
het regeerakkoord heeft de raadshuis- 
uitbreiding zeker niet de hoogste prio- 
riteit gekregen en bij de begrotingsbe- 
behandeling in november van het vorig 
jaar had de pvda duidelijk gesteld dat 
de uitbreiding een bedrag van 
f. 3.000.000,- niet te boven mag gaan. 
En verder bracht Toonen in herinnering 
dat de wethouder van financiën in een 
drietal van zijn hand verschenen nota's 
had gewezen op de noodzaak van een 
goedkoper plan voor de uitbreiding van 
het gemeentehuis dan aanvankelijk was 
begroot. 

Toonen was nauwelijks uitgesproken 
of Aukema kwam met een nieuw stuk 
voor de dag waarin hij alles m.b.t. de 
financiering van de raadhuisuitbreiding 
en andere projekten in de komende 
tijd —aankoop 'De Krocht', nieuw- 
bouw 'tStekkie' en 'De Nachtuil'— 
nog eens op een rijtje had gezet. Zijn 
konklusie : financieel is de raadhuis- 
aanbouw haalbaar, maar dan blijft er 
vrijwel geen ruimte meer over voor het 
doen van andere noodzakelijke investe- 
ringen. Daarom vond Aukema het on- 
aanvaardbaar een raadhuis van 
f. 6.000.000,- neer te zetten en zijn kollega Termes dacht er precies een- 
der over. 

Cda-wethouder Van der Mije Pzn. liet 
een ander geluid horen, maar zonder 
de heftigheid waartoe hij zich wel eens 
laat verleiden. Hij wilde duidelijk geen 
brokken maken en dat was een eerste 
aanwijzing in de richting van een 'zach- 
te' ontknoping van de affaire. Zeker, hij 
brak een lans voor een betere huisves- 
ting van de ambtenaren, maar het 
moest financieel wel kunnen worden 
opgebracht. Hij betreurde het daarom 
dat er was gesteld dat in het plan van 
f. 6.000.000,- geen verdere bezuini- 
gingen mogelijk waren. Dat zouden we 
met z'n allen toch nog eens moeten be- 
kijken, vond Van der Mije. 
Aan een nadere bestudering had de 
fraktie van de vvd na tien jaar studie 
geen enkele behoefte, ledere dag dat 
wij langer wachten met de uitvoering 
van de uitbreiding wordt deze duurder, 
zei f raktievoorzitter Joustra. Met het 
opnieuw onder de loepe nemen van de 
bouwplannen spannen we het paard 
achter de wagen, waarschuwde hij. 
De christendemokraat Van As had, dit 
keer zonder naar Joustra te kijken, al 
eerder voor de aanpak van het 
f. 6.000.000- plan gepleit. 
Evenals de vvd vond hij de beide alter- • Op dinsdag 1 mei'a.s. vindt in de 
openbare bibliotheek aan de Prinsesse- 
weg een informatie- en diskussieavond 
plaats over 'Antroposofie en de vrije 
school'. Het onderwerp wordt ingeleid 
door mevrouw De Vletter die is ver- 
bonden aan de op de leer van de antro- 
posofie gebaseerde Rudolf Steiner- 
school in Haarlem. In de bibliotheek 

is een stand ingericht met literatuur 
en dokumentatiemateriaal over antro- 
posofie en de vrije school. De bijeen- 
komst in de o.b. begint om 20.00 uur. 

• Op zaterdag 5 mei a.s. kunnen be- 
langstellende ingezetenen zich tussen 
10.30 uur en 12.00 uur in de Maria- 
school aan de Prinsesseweg laten infor- 
meren over de diverse mogelijkheden 
van het muzïekonderricht in de regio. 
Leerlingen van het Muziekcentrum 
Zuid-Kennemerland zullen verschillen- 
de instrumenten bespelen en docenten 
geven een toelichting op de uitvoering 
en de muzieklessen. 

• Onder het motto 'Weet wat je eet' 
organiseert het vrouwenkafee Zand- 
voort in de serie themabijeenkomsten 
een voorlichtingsavond over voedings- 
gewoonten. Een deskundig op het ge- 
bied van de voeding zal een inleiding 
houden en vragen beantwoorden over 
de betekenis van goede voeding voor 
de volksgezondheid. De avond vindt op 
2 mei a.s. plaats in het wijkgebouw 't 
Stekkie' aan de Fahrenheitstraat en 
begint om half negen. 

• De duiven van de leden van de post- 
duivenvereniging P.v. Pleines namen 
onlangs deel aan een wedvlucht vanaf 
Roosendaal. De volgorde van binnen- 
komst van de duiven was als volgt : 
comb. Terol-Sinnige 1-3-12-16-17; H. 
Lansdorp 2-7-22; comb. Driehuizen 
5-8-13-14; Jb. Koper 6-9-1 0-20-23; W. 
Terol 1 1-25-28-43; comb. v.d. Meulen 
Koper 15-19-38-48; P.Peters 18-27 ; C. 
Visser 21-39; Molenaar - brune 26 ; P. 
Koper 30-36-46 ; J. Vos 31 en A.C. 
Molenaar 37. natieven te kil en te onpersoonlijk. 
Blokkendozen. 

Inspraak nu afgevaardigde Flieringa 
deed de aanval van Toonen op de voor- 
zitter nog eens dunnetjes over en sprak 
zich vervolgens met klem tegen alle in 
de nota voorgestelde uitbreidingsplan- 
nen uit. Allemaal te duur, riep Flie- 
ringa. Maar dat wisten we al lang, be 
sloot hij. Het is oude koek. 
Burgemeester Machielsen was van oor- 
deel dat wethouder Aukema slechts 
een deel van de werkelijkheid had 
weergegeven. Hij wees er op dat er al- 
tijd wel dingen zijn die gerealiseerd 
zouden moeten worden. Besturen is, 
zo betoogde hij, een procesmatige 
zaak waarin de dingen steeds verande- 
ren en waarbij altijd zaken boven de 
markt hangen'. 

lees verder op pagina 2 DINSDAG GEEN KOERANT 

In verband met de viering van koninginnedag op maandag 30 april a.s. is het 
niet mogelijk het nummer van dinsdag technies voor te bereiden vandaar dat 
de eerstvolgende editie van de koerant verschijnt opvrijdag 4 mei a.s. voor verkoop 
en service 
naar 
Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323 u rijdt als op rails in een ruime renault 

autobedrijven 

** rïnko 
RENAULT 
familieberichten familieberichten 
Inhakend op onze 
vorige 'Groeten uit 
Zandvoort' waarin 
wij schreven over 
vooroorlogse gere- 
nommeerde vacantie- 
verblijven publiceren 
wij vandaag een prent- 
briefkaart van het 
van ouds bekende Ho- 
tel Pension Gom- 
pertz de Beer. vervolg pagina 1 >olitici bijna op stelten (I.M. ) Toen de heer Machielsen voorstelde 
tot besluitvorming, in dit geval het 
geven van advies aan het kollege over 
te gaan, vroeg Toonen schorsing van 
de beraadslagingen om met de kollege- 
partners intern overleg te kunnen ple- 
gen. Het leek een spontane interventie 
om de hoog opgelopen spanning tus- 
sen de koalitiegenoten te doorbreken, 
maar het was zorgvuldig voorbereid. 
Eerst had men eikaars krachten wil- 
len meten, maar toen het mis dreigde 
te gaan lag het scenario voor de aktie 
'noodrem' klaar. In de hal van het ge- 
meentehuis stond een groot school- 
bord opgesteld waarop met krijt reek- 
sen cijfers werden geschreven waarna 
het bord verdween in het vertrek waar 
pvda, cda, d'66 en inspraak nu beraad- 
slaagden. Bij de heropening van de dis- 
kussies stond het schoolbord opeens 
in de raadszaal en had drs. Ter Veer 
de eer voor het hooggeëerd publiek op 
de volgepakte tribune zijn toverformu- 
le voor het herstel van de eenheid in de 
gelederen uit te leggen. 
Het kwam hierop neer. 
De uitbreiding van het raadhuis hoeft 
niet ineens te worden uitgevoerd maar 
kan in fasen worden gerealiseerd. De 
eerste fase mag niet meer dan 
f. 3.500.000,-- kosten plus een half 
miljoen voor de verbouwing van het 
huidige gemeentehuis. M.a.w. pvda, 
d'66 en inspraak nu deden een scheut 
water in de wijn en het cda een halve 
karaf. Maar de koalitie was gered. En 
daar ging het om. 

De vvd zag uiteraard niets in de fase- 
bouw en mevrouw Hugenholtz voor- 
spelde dat men met deze oplossing 
straks het lid op de neus zal krijgen. 
Dan zullen we zeggen hadden we toen 
het duurste projekt maar gekozen dan 
waren we nu goedkoper uitgeweest. 
Voorzitter Machielsen stelde gelaten 
vast 'dat er in feite geen advies uit de 
bus was gekomen'. De topambtenaren 
van de gemeente, die de debatten op 
speciaal voor hen gereserveerde plaat- 
sen hadden gevolgd, verlieten teleur- f B^a og rij k^iaiÖ r &?seri^ 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 

3044 Politie 
4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 
(023) 2422 12 Garage Flinterman bv, 

Zandvoortselaan 365, Bentveld. 

Alfa Romeo en Daihatsu 

dealerservice 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop 
7550 STICKERS ? ALLSTICK, voor 
.kleine en grote stickers, 

Mr. Troelstrastraat 31 
21 35 Zandvoortse Koerant bv, 

Koninginneweg 1 , Zandvoort gesteld de raadszaal. Er is geen dank- 
baarheid meer voor ons dagelijks 
dienstbetoon aan de gemeenschap, 
stond op hun gezicht te lezen. 
Maar er waren ook blijen. 
Drs. Gerard Ter Veer bijvoorbeeld, de 
held van de avond, en de beide wet- 
houders die door zijn ingrijpen op hun 
zetels kunnen blijven. In de ontspan- 
ning 't Wapen van Zandvoort' hieven 
zij en hun achterban het glas op de 
goede afloop. De liberalen, sportief 
als ze zijn, toastten mee. .Het was hen 
weliswaar weer niet gelukt de koalitie 
te laten ploffen, maar hoop doet leven. 
Met algemene stemmen benoemde de 
zandvoortse gemeenteraad dinsdaga- 
vond de heer N.H. Nijboer-uit Ooster- 
beek tot opvolger van de heer G. Loog- 
man als hoofd van de Hannie Schaft-' 
school. De raad machtigde het kollege 
het tijdstip van indiensttreding van het 
nieuwe schoolhoofd nog nader vast te 
stellen. 

De door b en w op initiatief van de fe- 
deratie Handelsvereniging - Hanze voor- 
gestelde instelling van een weekmarkt 
op de Prinsesseweg werd door de ge- 
meenteraad zonder hoofdelijke stem- 
ming aanvaard, nadat vvd-fraktievoor- 
zitter Joustra nog eens een lans had 
gebroken voor de vestiging van de 
markt op de Grote Krocht. Aanvan- 
kelijk wilden de liberalen de markt 
het gehele jaar door op de Krocht, 
maar bijwijze van krompromis stelden 
zij nu voor de markt in de zomer op 
de Prinsesseweg en in de winter op 
de Grote Krocht te houden. 
Burgemeester Machielsen gaf toe dat 
een markt in een winkelstraat meer 
op zijn plaats was, maar gelet op de 
verkeersfunktie van de Krocht en de 
bevoorrading van de winkels achtte 
hij deze straat daarvoor minder ge- 
schikt. Hij benadrukte dat het hier 
gaat om een eksperiment waarvan nog 
moet blijken of het in Zandvoort aan- 
slaat. Er zullen wellicht in de loop van 
de proefperiode, die vijf jaar gaat du- 
ren, aanpassingen nodig zijn waarbij 
de voorzitter een andere plaats voor de 
markt niet uitsloot. Met de bewoners 
van de Prinsesseweg en naaste omge- 
ving zal overleg over de komst van het 
projekt worden gepleegd, beloofde hij 
aan Joustra, waarna de vvd het verzet 
tegen de plaats van de markt opgaf. 
In verband met de noodzakelijke tijd 
van voorbereiding zal de markt, waar- 
voor de raad een krediet van f. 10.000,-- 
voteerde, niet eerder dan in dezomer 
van 1 980 van start gaan. De ingezete- 
nen van Zandvoort moeten dus nog 
even geduld oefenen voor dat hun gul- 
den hier een daalder waard wordt. BEMOEI JE MET JE EIGEN ZAKEN 
wordt nu lid van de 

PvdA 
Bel. 75 68 of 36 44 Een door b en w ondersteund verzoek 
van de Stichting Nederlandse Centrale 
voor Huisvesting van Bejaarden voor 
een garantie van een geldlening door 
de stichting om de overschrijding van 
de bouw- en inrichtingskosten van het 
bejaardenhuis 't Huis in het Kostver- 
loren' te bekostigen, werd aangehou- 
den en verschoven naar de eerstvol- 
gende raadsvergadering. Wethouder 
Aukema van financiën stelde dit zelf • 
voor, nadat hij had moeten bekennen 
niet over de nodige financiële gegevens 
van de stichting te beschikken. De or- 
ganisatie heeft een uitstekende naam, 
was zijn verklaring voor 't ontbreken 
van de stukken. 

Dat kon best wezen, zei de demokraat 
Van Erp, maar een overschrijding van 
het bouw- en inrichtingskrediet met 
een bedrag van bijna een half miljoen, 
vond hij bar en boos. Hij wilde de gege- 
vens toch graag boven tafel zien. In de 
kommissie van financiën, zegde Auke- 
ma toe. 

En wat door o.a. de vvd-er Joustra on- 
behoorlijk werd geacht was het uitblij- 
ven van een antwoord van b en w aan 
het bestuur van de Kennemer Golf- en 
Country Club op een schriftelijk ver- 
zoek van het bestuur om een verkeers- 
voorziening bij de kruising Kennemer- 
weg / Zandvoortselaan. Het verzoek 
was bijna een jaar geleden gedaan en 
nu pas hadden b en w gereageerd. 
Burgemeester Machielsen beloofde 
beterschap en zegde toe de brief van de 
klup in de kommissie van algemen za- 
ken en ruimtelijk ordening te zullen 
behandelen alvorens pre-advies aan de 
raad uitte brengen. D'66 alleenverte- 
genwoordiger in de raad kondigde al- 
vast aan geen medewerking aan het 
verzoek van de golfers te zullen verle- 
nen. Maar inspraak nu afgevaardigde P. 
Flieringa —zelf verwoed golfer— was 
van mening dat de gemeenteraad er 
moeilijk onderuit zal kunnen. 

Het door b en w voorgestelde gedenk- 
schrift voor de schooljeugd ter gele- 
genheid van de verjaardag van de lands- 
vrouwe, werd door de liberale voorman 
Joustra met instemming begroet. Toch 
viel er volgens hem een schaduw over 
want hij had bij geruchte vernomen 
dat twee openbare basisscholen niet 
aan de viering zullen medoen. 
Voorzitter Machielsen wist nergens 
van. Of misschien toch wel. Ee'n van 
de scholen neemt deel aan een werk- 
week buiten Zandvoort. Er schuilt dus 
geen kwade opzet of sabotage achter. 
Domweg toeval. 

Joustra draaide aan de knevel van zijn 
fraaie snor zoals een ander een onge- 
lovig schoudergebaar maakt. 
Hij gaat op de jaardag van H.M. nooit 
buitengaans. Dat beschouwt hij als een 
niet-koningsgezind gebaar. Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de grote 
belangstelling die wij mochten ondervinden bij ons 50-jarig 
huwelijk. J. Schaap en C. Schaap-Molenaar HERDENKING OORLOGS- 
SLACHTOFFERS OP 4 MEI 

De vierendertigste nationale herden- 
king van de slachtoffers van de duitse 
overheersing en terreur in de jaren '40 
- '45 op vrijdag 4 mei a.s. vindt in Zand- 
voort plaats met een bijeenkomst in de 
hervormde kerk aan het Kerkplein, die 
direkt na afloop zal worden gevolgd 
door de traditionele stille tocht naar 
het monument voor de gevallenen in 
het Vijverpark aan de Vondellaan. De 
samenkomst in het kerkgebouw tus- 
sen 1 9.00 uur en 1 9.30 uur zal wor- 
den geleid door mevrouw S. van den 
Berg-Dorreboorh van de lokale kom- 
missie Nationale Herdenking. Vokale 
medewerking wordt verleend door het 
bejaardenkoor 'Voor Anker' onder lei- 
ding van vaste dirigent A. van Laar, 
aan het orgel begeleid door G. van 
Zwieten de Blom. De stille tocht na 
beëindiging van de herdenkingssamen- 
komst zal worden afgesloten met ko- 
raalmuziek door het koperensemble 
van de Zandvoortse muziekkapel. 
Van 1 9.45 uur tot even voor 20.00 uur 
zullen de kerkklokken luiden, gevolgd 
door twee minuten stilte op de her- 
denkingsplaats en elders in de gemeen- 
te tussen 20JOO uur en 20.02 uur. Tij- 
dens die twee minuten zullen de vlag- 
gen van alle openbare gebouwen in 
Zandvoort half stok worden gehangen. 
De herdenkingskommissie heeft de 
eksploitanten van kafee's, bars, etc. 
evenals voorgaande jaren verzocht van 
19.30 uur - 20.30 uur de buitenver- 
lichting uit te schakelen en uitsluitend 
muziek van de officiële nederlandse 
radioprogramma's ten gehore te bren- 
gen. kerkdiensten Zandvoort'75 heeft afgelopen zaterdag 
1-1 gelijk gespeeld tegen streekrivaal 
Velsen. In de vrijwel gelijkopgaande 
wedstrijd kregen de kustbewoners toch 
meer kansen dan de tegenstander, maar 
die resulteerden helaas niet in evenzo- 
vele doelpunten. Het zou tot ver na 
rust duren voor de eerste goal werd ge- 
scoord, waarbij de bal niet in het net 
van Velsen maar Zandvoort terecht 
kwam. Een nogal omstreden doelpunt 
overigens dat op aanwijzing van een 
der grensrechters door de arbiter werd 
gelegaliseerd. 

Tien minuten voor het eind zag Zand- 
voort de niet aflatende inspanning het 
doel van Velsen te bereiken met een 
treffer beloond. Na een mislukt schot 
van Ruut Krijgsma vanuit een vrije 
trap kreeg hij het leer opnieuw voor 
zijn voeten en knalde de bal toen in 
één keer achter de Velser goaly, 1-1. En 
met deze stand kwam het eind van de 
wedstrijd. 

De stand, VVRA werd kampioen, luidt: 
VVRA 17 15 1 1 31 51-11 

Z'75 17 8 5 4 21 34-23 

KIC 16 9 2 5 20 25-13 

Halfweg 16 7 4 5 19 28-23 
B'daal 15 4 5 6 13 22-23 

SVJ 13 5 2 ,6 12 24-31 

Velsen 15 3 6 6 12 12-20 

SCKinheim16 4 4 8 12 28-33 
SMS 13 4 3 6 11 16-21 

RCH 15 5 1 9 11 21-28 

DEM 17 1 7 9 9 10-42 waterstanden 
april 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


20 


09.58 


18.02 


22.44 


06.50 


21 


11.23 


19.26 


23.59 


08.01 


22 


12.5Z 


20.56 


— .— 


08.59 


23 


01.32 


09.38 


13.59 


22.02 


24 


02.39 


10.42 


14.54 


22.58 


25 


03.18 


11.21 


15.43 


23.47 


26 


04.02 


12.05 


16.25 


00.33 


27 


04.45 


12.52 


17.08 


01.10 


28 


05.24 


13.27 


17.49 


01.54 


29 


06.03 


14.06 


18.27 


02.30 


30 


06.44 


14.47 


19.08 


03.11 HERVORMDE KERK 

zondag 29 april a.s.: 

1 0.30 uur : Eerw. hr. J. de Vries uit 

Heemstede. 
JEUGDHUIS 
10.30 uur : dhr. J. Lasthuis 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 29 april a.s.: 
10.00 uur : Ds. P. van Hall 
19.00 uur : Ds. J.P. Dondorp te Umui- 
den._ 

PROTESTANTENBOND 

zondag 29 april a.s.: 
1 0.30 uur : Ds. C.P. Hoekema d.g. 
Leeuwarden. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 28 april a.s.: 
19.30 uur : euchristieviering 
zondag 29 april a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering. 
10.34 uur : eucharistieviering mmv. St. 
Caecilia koor. 
medische dienst 
DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 28 en zondag 29 april a.s.: 
Zuster A. van Rooyen, Bentveld, tel. 
023-24 67 47. burgerlijke stand 19 april -24 april 1979 

overleden : Hillegonda Antonia van 
Bruinessen, geb. Bahle, oud 91 jaar ; 
Clasina Johanna Oostveen, oud 75 jaar : 
Leentje Seders, geb. van der Schinkel, 
oud 98 jaar ; Hendrika Anna Johanna 
Neijlis, oud 84 jaar. 

getrouwd : Marcel Morando Antoni 
en Elisabeth ter Wolbeel ; Batholomeus 
Pieter Jongert en Anthonie Jacoba Ma- 
ria Berkhout. 

geboren buiten de gemeente : Gees- 
ke Hendrika, dv. F.N. Ridderbos en W. 
E. Bakema ; Suzanne Johanna Maria 
dv. J.M. Frederiks en M.J. Fijma ; Bo- 
rïs, zv. N. van Berkel en O.M. Geldof ; 
Alexander, zv. P.K.M. Sprokamp en J. 
M. Paardekoper. 

overleden buiten de gemeente : 
Trijntje Warning, geb. de Berg, oud 72 
jaar ; Cornelia Dekker, geb. van der 
Plasse, oud 81 jaar ; Gerrit Tegelaar, 
oud 75 jaar ; Maria Theresia van Duijn, 
geb. de Vos ; Arie Koper, oud 78 jaar; 
Pieter Sebregts, oud 50 jaar. ( I.M. ) 

^—CIRCUIT 
^^VAN 
■MNDMDORT 


AKTIVITEBTEN 


VOLGENDE WEEK 


Ma. 


Training Licentiehouders 
KNAC 


Di. 


Politie BI LTHOV EN 
rijvaardigheidslessen 
Testen BMW M 1 
MSC DUSSELDORF 
rensportschool 


Wo. 


Politie BILTHOVEN 
rijvaardigheidslessen 


Do. 


Politie ROTTERDAM 
rijvaardigheidslessen 


Vr. 


Training Licentiehouders 
KNAC 


Za 


RACEFESTIVAL 1979 


Zo. + 


NAV : gratis toegang 
Tel. 8284 proef met energiebesparing 
in de duinpan Woensdagmiddag werd in het zwem- 
bad 'De Duinpan' een persbijeenkomst 
gehouden inzake energiebesparing 
door het afdekken van het wateropper- 
vlak van zwembaden met een speciaal 
soort folie. 

In aanwezigheid van tal van deskundi- 
gen gaf, na een welkomstwoord van 
zwembaddirekteur, jhr. Mollerus, de 
heer Wertheim namens de Raad van 
Beheer van 'De Duinpan' uiting aan 
zijn voldoening dat de heer Mollerus 
zo inventief was om als een van de 
eerste zwembad-direkteuren te infor- 

mevr. kraan-meeth 

meren naar hanteerbare dekkleden. 
Voorts dat het zwembad zich geluk- 
kig prees om terzake terug te kunnen 
vallen op Ir. J.D. Schenk, hoofd tech- 
nische zaken van Sportfondsen Neder- 
land N.V. De heer Schenk, deskundige 
op het terrein van de energiebesparing, 
had een onderzoek ingesteld naar het 
energie-verlies in circa duizend zwem- 
baden en was tot de konklusie geko- 
men dat in het ketelhuis 20°/o energie 
verloren gaat, door douches en zwem- 
water 1 5°/o, door ventilatie 55°/o en 
nog eens 15°/o door ramen en muren. 
Door afvoer van koude lucht via de 
radiatoren weer naar binnen te voeren 
werd het hoge percentage van 55% 
energieverlies door ventilatie in De 
Duinpan reeds teruggebracht, een 
systeem dat twee jaar geleden al gerea- 
liseerd werd. Dubbele ramen, zoals in 
de nieuwere zwembaden, dus ook in 
De Duinpan, zijn aangebracht zijn ook 
energiebesparend. Maar desondanks 
blijft het op temperatuur brengen van 
het water aardgasverslindend en het 
grootste energieverbruik vindt plaats in 
het begin van het seizoen, de opening 
van de buitenbaden wanneer het wa- 
ter van 9 naar 22 graden moet worden 
gebracht. Door de baden in deze perio- 
de's nachts af te dekken met folie kan 
in deze opwarm-periode van twee we- 
ken tien procent op het jaarverbruik 
aan aardgas worden bespaard. Veel lof 
had de heer Schenk voor het zwembad 
'De Duinpan' dat een proefopstelling 
heeft gemaakt met een bepaalde folie 
en daarmee zelfs tot een besparing van 
33% kwamen. Toch is ondanks de 
energiebesparing de eksploitatïe van 
de dagelijkse bassin-afdekking door de 
hoge personele lasten niet lonend te 
krijgen, aldus de heer Schenk. En toen 
was het de beurt aan direkteur Molle- 
rus om een kompliment te maken, en 
wel aan zijn eigen staf van acht perso- 
neeldleden, die unaniem hebben aan- 
geboden het afdekken en weer verwij- 
deren van de foliebaden tijdens hun 
dienstperiode te verrichten. En zelfs 
een leek kan begrijpen dat dit bij een 
totaal oppervlakte van 2300 m2 geen 
sinekure is. Het financiële tekort waar- 
mee alle zwembaden door de energie- THE SERVANT 
BIJ FILM-INN 

Door een misverstand met het filmver- 
huurkantoor bij de bestelling van 'De 
mens uit marmer' kan Film-inn Zand- 
voort deze film vanavond en morgen- 
avond niet vertonen. Inplaats hiervan 
wordt bovengenoemde film van de 
engelse regisseur Joseph Losey ge- 
draaid. 

Het verhaal in 't kort : 

Tony, een verwend rijkeluiszoontje, 
gespeeld door Dirk Bogarde, neemt 
een huisknecht in dienst die bijna even 
bedriegelijk en onecht is als hijzelf, 
maar ongetwijfeld meer uitgekookt. 
Barret, de huisknecht, vertolkt door 
James Fox, maakt zich door overdre- 
ven dienstbetoon al gauw onmisbaar 
en na enige tijd beheerst hij niet alleen 
de huishouding, maar ook zijn meester. 
Na een opeenvolging van gebeurtenis- 
sen is Tony niet meer in staat voor 
zichzelf te denken en tenslotte worden 
de rollen omgedraaid, niet alleen de 
Positie, maar ook de persoonlijkheid 
is verwisseld. besprarende maatregelen te kampen 
krijgen was aanleiding om in Den Haag 
een verzoek tot subsidie in te dienen, 
aldus de heer Schenk, die van mening 
is dat de overheid niet aan zwembaddi- 
rekties kan vragen om investeringen te 
doen ter besparing van energie wan- 
neer ze daardoor financieel achterop 
raken. Maar in Den Haag denkt men 
er kennelijk anders over, want de 
direktie Algemeen Energiebeleid van 
het ministerie van Ekonomiese Za- 
ken geeft vooralsnog weinig hoop. Zaterdag 5 mei a.s. vindt de opening 
van het buitenbad plaats en de direk- 
teur van het zwembad 'De Duinpan' 
laat dit vanzelfsprekend niet onge- 
merkt voorbij gaan. 'Kom op, zet de 
Duinpan op z'n kop ! ' moedigt de 
heer Mollerus het zwem lustige volkje 
aan en hij zorgt er voor dat ook de 
kinderen uit het oude dorp van de 
partij kunnen zijn, door hen op een 
heel originele manier te laten vervoe- 
ren. Twee huifkarren plus het trein- 
tje van Sandorama, voorafgegaan 
door de Drumband Vogelenzang, bren- 
gen de jeugdige zwemmers, die zich 
tegen 1 uur op de speelplaats van 
de Hannie Schaftschool hebben ver- 
zameld, via de Louis Davidsstraat en 
de Haltestraat naar 'De Duinpan'. En 
ze mogen er voor niets in, want de 
direkteur was met bovenstaande regel 
nog niet uitgerijmd en voegde er aan 
toe 'Het buitenbad gaat open en je 
hoeft tot 1 2 uur geen kaartje te ko- 
pen ! ' 
VERENIGING 
VOOR HET WELZIJN DER DIEREN 

UITNODIGING 

aan de leden, tot het bijwonen van de jaarlijkse 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

welke gehouden zal worden op donderdag 17 mei a.s. te 20.15 uur, 
in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat 1 7 te Zand voort. 

In deze vergadering komen bestuursvacatures aan de orde. Af- 
tredend zijn de secretaresse mej. L. Jansen en de heer F. Korteweg, 
penningmeester. Beiden stellen zich niet herkiesbaar. 

Het huidige bestuur stelt als cancidaten voor de dames R. Ypen- 
burg, R. Barmentlo, B. Petersen en de heer A. Meems. 

Door minimaal drie leden, kunnen zeven dagen voor deze verga- 
dering, dus voor 10 mei a.s. schriftelijk candidaten worden voorge- 
dragen aan het waarnemend secretariaat Mevr. B.Petersen, Dr. Jac. 
P. Thijsseweg 13 te Zandvoort 

ALGEMENE KENNISGEVING programma 
koninginnedag 

Het door het Oranje-komité Zandvoort samengestelde programma voor de vie- 
ring van koninginnedag op maandag 30 april a.s. luidt als volgt : 9.15- 10.30 uur : 
en, 
1 0.45 -12.00 uur : 
9.30- 16.00 uur : 

9.30 uur : 

10.00 uur : 1 0.30 -11.30 uur : 
11.00 -12.30 uur: 
12.00 uur : 

12.15 uur : 

1 2.00 -14.00 uur : 
13.00- 1 5.30 uur : 

15.00- 17.00 uur : 

15.30- 16.30 uur : 

19.00 uur : 
19.15 uur : 
19.30 uur : 
20.00 uur : 

20.20 uur : 
20.00 -22.00 uur: 

20.00 -24.00 uur: 
21.00 uur : 

21 .45 uur : Marionettenvoorstellingen voor schoolgaande kleuters in 
het bejaardencentrum 'Het Huis in de Duinen'. 
Herhaling bovenstaande. 

Voetbalwedstrijd tussen de plaatselijke bedrijven op het 
terreinkompleks aan de Van Lennepweg. 
Optreden van het Tamboer- en trompettenkorps 'Batavia' 
uit Amsterdam op het Raadhuisplein. 
Opening feestdag door burgemeester Machielsen op bor- 
des van Raadhuis, begin van feestmarkt en start van de 
paardentram. 

Omstreeks dezelfde tijd vindt een muzikaal optreden 
plaats van Zandvoorts Muziekkapel in Hervormd Rust- 
huis 'Hulsmanhof' en de bejaardencentra 'Het Huis in de 
Duinen' en 'Huis in het Kostverloren'. 
Sportdemonstraties door de gymnastiekvereniging OSS 
op het Raadhuisplein. 

Wedstrijd in het straattekenen op het plein in het winkel- 
centrum-noord. 

Aankomst op het Raadhuis van een stoet, bestaande uit 
jagers en honden van de jachtvereniging 'Soestdijk' en rui- 
ters van manége Rob van den Berg. 
Vertrek van de stoet van het Raadhuis; na een korte rit 
door het dorp zal van ongeveer 12.30 tot 13.00 uur op 
het strand nabij de Rotonde een jachtdemonstratie met 
honden worden gegeven. 

Fietspuzzeltocht over een afstand van 12 km., georgani- 
seerd door de Autosportvereniging 'Sandevoerde'. Start 
bij het Gemeenschapshuis. 

Kinderspelen op de Grote Krocht. Muzikale begeleiding 
door het Tamboer-Trompetten- en Jachthoornkorps Prins 
Willem Alexander van het Veteranenlegioen Nederland 
uit Delft. 

Marionettenvoorstelling voor de bejaarden in de bejaar- 
dencentra 'Het Huis in de Duinen' en het 'Huis in het 
Kostverloren. 

Optreden door het Tamboet-Trompetten- en Jachthoorn- 
korps Prins Willem-Alexander op de Grote Krocht. 
Estafette voor meisjes t/m 13 jaar op de Grote Krocht. 
Estafette voor jongens t/m 13 jaar op de Grote Krocht. 
Estafette voor dames op de Grote Krocht. 
Estafette voor heren-junioren van 14 t/m 18 jaar op de 
Grote Krocht. 

Estafette voor heren-senioren op de Grote Krocht. 
Autorally over een afstand van 35 km., georganiseerd 
door de autosportvereniging 'Sandevoerde'. Start bij het 
Gemeenschapshuis. 

Muziekavond voor jongeren in de zaal naast de Bowling 
van Bouwes Palace. 

Lampionnen- en fakkeloptocht nabij het Gemeenschaps- 
huis. Muzikale begeleiding door het Tamboer- en Trom- 
pettenkorps 'Batavia' en het Fanfare-Trompetten- en 
Jachthoornkorps'Prins Willem-Alexander'. 
Konsert en taptoe tot bestuit door genoemde muziek- 
korpsen op de Grote Krocht. omroepers i 


NU KEUZE uit diverse da- GEVESTIGD : 

mesbrommers vanaf f. 150,- buro "BARRICADE" 

gratis thuisbezorgd. Tevens stichting "BARICADE" 

inkoop en inruil voor de adviesburo 

hoogste waarde. Ook uw a- ~ 

dres voor onderdelen, ban- opvoeding, hulpverlening, 

den vakkundige reparaties. maatschappelijk werk, vor- 

OOK diverse gebruikte min 9' f ramm 9; , 

fietsen vanaf f. 50 --. Consultatie bij leer en op- 

B. Lukassen, Nieuwe Spaarn- voedingsmoeilijkheden, 

woudestraat 11, Haarlem. spelbehandeling. 

Elke dag open van 10-18 Praktijk : 

uur - psychotherapie 

sociotherapie 

Jonge vrouw zoekt voor 2 e)ke donderdagavond 

halve dagen OPPAS tegen informatieavond vanaf 

kleine vergoeding. Tel. 023- 20 30 uur 

31 ° 645 - Spreekuren: 
wo D0 ochtend 9_ 12 uur 

Te koop BMW 1602, 81/2 OPEN DAG 
jr. oud, prijs f. 1.000,--. zaterdag 12 mei vanaf 1 1.00 
Tel. 2510. uur met informatief ilms over 
o.m. psychotherapie, speel- 

Wegens aanschaf automaat mimte ! vo ° r kindere " en 

te koop aangeboden Opel Qesprekstherapie 

Rekord 1 900, bw.jr. '77, i. Lan ^ Annastraat 44 - Haar- 

pr.st. Prijs n.o.t.k. Keesom- C- 

straat 409, tel. 02507-6773, : 

bellen na 6 uur. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 

kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 P. FLIERINGA, huisarts 
AFWEZIG tot 21 mei a.s. Waarnemers : Dr. Anderson 
Dr. Drenth 
Dr. Zwerver 

Te koop type jeep Lada 
Niva 2121, bouwjaar 1978, 
km.stand 8000, i.z.g.st. 
Telefoon 43 96. 

Te koop aangeb.: 'Bruijn- 
zeel' keuken i.pr.st. aan- 
recht blok stalen blad met 
2 bakken, nw. kraan, keu- 
kenbuffet, Atag gasfornuis 
z.g.an. met klok en gril. 
Tel. 36 49. play-in Kom naar de Play-ln, waar 
het leven een spel is. 
De hypermodernste speel- 
hal met de allernieuwste 
automaten. 

Zandvoort, Kerkstraat 1 1 . 
Amsterdam, Nieuwendijk 37. 

Voor verfwaren - behang en 

hobbyartikelen 
bij De BOET 

Winkelcentrum nw. noord 
Tel. 02507 - 5655 WONINGRUIL 

Aangeb.: 3 kamerflat met 
cv. en blijvend vrij uitzicht. 
Haarlem (Boerhavewijk). 
Gevr,: woning in Zandvoort 
huur tot f. 350,-. 
Reakties naar : drukkerij 
Oudt bv. Achterweg 1 vra- 
gen naar R. Doets. INLIJSTEN bij 

"DE BOET" 

winkelcentr. nw. noord 
Telefoon 02507 - 56 55 ATTENTIE 

fietsers en bromfietsers 
laat nu uw fiets of brom- 
fiets repareren door een 
erkend vakman. 
GRATIS gehaald en ge- 
bracht. 

B. LUKASSEN 
Tel. 02507 - 67 73 
Tevens inkoop, verkoop en 
inruil. 

Ook voor alle onderdelen 
en banden. 

Verkoopadres : Nieuwe 
Spaarnwoudestraat 11, 
Haarlem (bij de Amster- 
damse poort). Dagelijks 
open van 10.00 tot 18.00 
uur. 

Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

F.M. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker 
H W. GOSTER bv 

^Makelaar o.g. jBurg gngeibertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

iW'-VóöViSan^ot verkoop van uw FLAT of WONING 'i Taxaties; Assurantiën Hypotheken ZANDVOORT 
ZANDVOORTSELAAN 113 

Riant vrijstaand huis met 
blijvend vrij uitzicht op dui- 
nen met cv. en zonneserre. 
Ind.: ruime hal, toilet, open 
eiken keuken, woonk. met 
handgevormde plavuizen, 
balken plafond, open haard. 
Open hardh. trap naar 1e 
et. 2 grote slaapk., badk./ 
ligb. en toilet. Thermop. 
beglazing. 

Vraagprijs f. 685.000,--. k.k. ZANDVOORT 
GASTHUISPLEIN 11 

Gezellige hoekwoning in 
centrum dorp, inpandige 
berging, cv. gas, woonka- 
mer met open haard, mo- 
derne keuken, kelder, tus- 
sen verd. badk. toilet. 1e 
verd.: 2 gr. sip. kamers, 1 kl. 
sip. kamer, douche, toilet, 
vaste trap naar vliering. 

Vraagprijs f. 225.000,--k.k. ZANDVOORT 

VERL. HALTESTRAAT 77 

Bedrijfspand bestaande uit 
een drietal verdiepingen ge- 
schikt voor kapsalon, ac- 
countantskantoor, boetiek 
e.d., resp. woning. 

Vraagprijs f. 295.000,-k.k. ZANDVOORT 

KOSTVERLORENSTRAAT 

80 

Royaal halfvrijst. woonhuis 
met grote tuin op het zui- 
den, 2 balkons, Ind. part.: 
entree; gang, toilet, douche, 
nw. moderne keuken, ka- 
mer en suite, Ie etage: ka- 
mer en suite, 1 sip. kamer, 
keuken, toilet, 2e etage: 3 
gr. sip. kamers, berging. 

Vraagprijs f. 295.000,- k.k. ZANDVOORT 

LIJSTERSTRAAT 16 

Uitstekend onderhouden 
ruim halfvrijstaand woon- 
huis uitgebouwde keuken 
en berging, L-kamer, hal, 
toilet, Ie verd.: 3 sip. kam. 
badk. douche m. toilet. 
2e verd.: vaste trap 2 ka- 
mers. Garage v rijst, steen, 
volledig verbouwd tot zo- 
merhuis. 

Vraagprijs f. 385.000,- k.k. 
Collegiaal met J. Attema. MODE-SHOW 
Op woensdag 2 mei 's avonds 
20.00 uur presenteert T (KINDER)- 
WINKELTJÊ de laatste zomermode voor 
kinderen van tot 16 jaar. 

büSANDYHILL 

Strandpaviljoen 25 (t/o circuit). 

Toegang + koffie gratis. 

Op alle kleding gekocht tijdens de 

modeshow 20% korting. Installatie bureau 

GROENEIIEIN B.V. KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 8484 ■x- 
Te k oop aangebo den 

ZANDVOORT 
Stationsplein 25 

indeling: royale entree, woonkamer 
ensuite 12.30 x 4.05, keuken, 
werkkamer, 1e verdieping: 4 royale 
sl.kamers met wastafel en balkon, 
toilet, 2e verdieping: 3 sl.kamers, 
badkamer met ligbad en apart 
toilet. 3e verdieping: zolderkamer 
met wastafel en bijkamer. 
VRAAGPRIJS: f 439.000,- k.k. 
VERZEKERINGSKANTOOR 

A.M.FOLKERS 

GASTHUISSTRAAT 4 
2042 JP ZANDVOORT 

Telefoon 32 83 

Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen 
door ons direkt aan U worden afgegeven. 
DIERENBESCHERMING 

Wist u, dat u ééndags nestjes van katten 
of honden, gratis kunt laten inslapen bij: 

dierenarts Dekker - Lukkassen 
of in het Kennemer Dierentehuis H. W. COSTER B .v. 

Makelaar o.g. ra UdNSM 

UdMO 5» Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 
Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar ' v. d. Werff ^ 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29. ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 -331975 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 20 60 

VERSTEEGE 

-5f ttotttoftltrbebrfjf 

J&alttstraat 18 • 2«nbtaooct 
ITtUfpon 02507-4409 BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap 
Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

v. Petegem & Zn. 

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde. Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT Schitdec* 
U4ci$ Tel. 
2*38 , WONINGINRICHTING sinds 1923 

Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte 79e jaargang no. 33 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 4 mei 1 979 3 
nieuwsblad voor zandvoort. bentveld en aerdenhout 
redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort;koninginneweg1, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zand voortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags -abonnement, f 25. OOper jaar; per half jaar f 14-5Ü per post f 37.50 

tksemplaren: f 0.30/advertentietarief : f 0.29 p. mm (kontraktprijzan op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67. 13.60.221 / giro van de bank. 35555-tnv de zandvoortse koerant AANGEKONDIGDE REGEN- EN HAGELBUIEN BLEVEN UIT 't weer viel mee op koninginnedag ra» J ffifêmmB Gelukkig zat de Bilt, tenminste wat 
Zandvoort betrof, er met de weersver- 
wachting voor koninginnedag, hele- 
maal naast. De voorspelde regen- en 
hagelbuien bleven uiten hoewel nie- 
mand zal beweren dat het aangenaam 
weer was behoefde er geen gebruik te 
worden gemaakt van het zwembad 'De 
Duinpan', dat zijn binnenakkommoda- 
tie in geval van al te slecht weer voor 
de kinderspelen e.d. had aangeboden. 

De zon scheen zelfs toen burgemeester 
Machielsen, vergezeld van zijn echtgeno- 
te en leden van het komité Viering Ko- 
ninginnedag, het met oranje lelies ver- 
sierde bordes van het raadhuis betrad. 
De eerste burger wees op de alom heer- 

mevr. kraan-meeth sende vreugde nu onze landsvrouwe 
haar zeventigste verjaardag viert te- 
midden van haar kinderen en kleinkin- 
deren en in nauwe verbondenheid met 
het nederlandse volk. Het bijzondere 
van koningin Juliana noemde de heer 
Machielsen dat zij steeds weer duide- 
lijk maakt dat ze onder ons is en niet. 
boven ons, en dat voor haar het moe- 
derschap en het moeder-zijn even be- 
langrijk is als voor iedere moeder. Bo- 
vendien is zij , aldus de burgemeester, 
een' vrouw die sterk gelooft in een 
nieuwe wereld. 

Tijdens het spelen van het Wilhelmus 
door het Tamboer- en Trompetten- 
korps 'Batavia' uit Amsterdam he- 
sen de padvinders de vlaggen op het 
Raadhuisplein, waarna de feestelijkhe- 
finish van estafette den een aanvang namen. De paarden- 
tram zette zich in beweging en de markt 
trok weer talrijke bezoekers. Er waren 
dit keer veel meer kramen dan andere 
jaren en ook de instellingen die een 
ideëLdoel beogen waren ruim vertegen- 
woordigd. Van hen noemen wij het 
Rode Kruis, Green Peace, Amnesty In- 
ternational, Dierenbescherming, het 
Wereldnatuurfonds en Ontwikkelings- 
samenwerking. De sportdemonstraties 
door OSS moesten in verband met de 
kou komen te vervallen en ook de 
lampionnen- en fakkeloptocht ging in 
verband met de sterke wind 's avonds 
niet door'. Maar verder was er genoeg te beleven : marionettenvoorstellingen 
voor schoolgaande kleuters in het Huis 
in de Duinen, 's middags voor de bewo- 
ners en die van het Huis in het Kost- 
verloren eveneens een marionettevoor- 
stelling van het theater Joost Brugman, 
kinderspelen op de Grote Krocht, we- 
derom voortreffelijk georganiseerd en 
geleid door Scouting Zandvoort, en 
burgemeester Machielsen, die na afloop 
de prijzen uitreikte, bracht zowel de 
scouts als de begeleidende muziek van 
het Tamboer-Trompetten- en Jacht- 
hoornkorps Prins Willem Alexander van 
hetveteranenlegioen Nederland uit 
Delft daarvoor dank. Ook in Zandvoort- 
noord werd het Koninginnefeest geani- 
meerd gevierd , o.a. met een wedstrijd 
in het straattekenen op het plein in het 
winkelcentrum. In de vroege avonduren 
waren er op de Grote Krocht de tradio- 
tionele estafettes en later op de avond 
rock muziek voor jongeren in de zaal 
bij Bouwes Palaces, in samenwerking 
met De Nachtuil en 't Stekkie. De 
Zandvoortse Muziekkapel betrok door 
haar optreden in diverse bejaardente- 
huizen ook de oudere inwoners bij de 
feestvreugde op deze dag, die met een 
konsert en taptoe door bovengenoem- 
de muziekkorpsen op de Grote Krocht 
werd besloten. UITSLAG KINDERSPELEN 

meisjes 5-7 jaar : 1. Willeke Schulz ; 2. 
Monique v.d. Mije; 3. Miranda Schilp- 
zand. 

jongens 5-7-jaar : 1 . Jan Schweinsber- 
gen ; 2. Menno Steegman ; 3. Wouter 
Reem. 

meisjes 7 - 8 jaar : 1 . Maud Schaap ; 
2. Liesbeth van Sluisdam ; 3. C. Rikke 
(Nieuwersluis). 

jongens 7 -8 jaar : 1. Willem van der 
Moolen ; 2. Arno Stobbelaar ; 3. Onno 
Joustra. 

meisjes 9-10 jaar : 1. Asivia Falnders ; 
2. Lithole van Houten ; 3. Beppie Lu- 
kassen. 

jongens 9-10 jaar : 1. Mike More; 2. 
Lambert Halderman ; 3. G. Grindber- 
gen. 

meisjes 11 en 12 jaar: 1. Iris Kuy ken ; 
Alice Zimmerman ; 3. Ans Kesman. 
jongens 11 en 12 jaar : 1. Dennis Ruig ; 
2. Fernando Heeroma ; 3. J. Fransen.' RESULTATEN ESTAFETTE 

meisjes 400 meter : 

Wim Gertenbach Mavo ; Oranje Nassau- 
school 1 ; Beatrix school 1 ; Beatrix 
school 2; Oranje Nassauschool 2. 
jongens 400 meter : 
Oost West Noord ; Chr. Mavo ; Surfing; 
Wim Gertenbach Mavo; Kapklus; Oran- 
je Nassauschool 1; Beatrix School 1 ; 
Wim Gertenbach Mavo 2; Beatrix 
school 2. 

dames 800 meter : 
Wim Gertenbach Mavo; de Toorts 1; 
Wim Gertenbach Mavo 1; Chr. Mavo 2; 
F.C. Zandvoort Noord ; Chr. Mavo 1 ; 
Toorts 2 ; Z.R.B, 
heren junio 1600 meter : 
Kapklus ; Batavieren ; Wim Gerten- 
bechshcool Mavo 1 ; Chr. Mavo ; Wim 
Gertenbach Mavo 3; Chr. Mavo 2 ; Wim 
Gertenbach Mavo 2. 
heren (boven 16 jaar) 1600 meter : 
Plumbers ; A.F. Hardhout ; Zandvoort- 
meeuwen handbal ; Zandvoortmeeuwen 
voetbal ; Lions; Zandvoortmeeuwen 
voetbal ; De Toorts ; Gebr. Kras ; SOS; 
Asian Fighting ; ZRB ; de Toorts. 
K&W* ^ ~~. ^*.~°*M» ■ • Ter gelegenheid van de verjaardag 
van het staatshoofd ontvingen twee in- 
gezetenen van de gemeente een konink- 
lijk onderscheiding, t.w. delheren S. 
van den Bos en W.F.P. Berlott. Laatstge- 
noemde , adjunkt konsulent komple- 
mentaire sociale voorzieningen van de 
provincie Nrd. Holland,werd ridder in de 
orde van Oranje Nassau. Plaatsgenoot 
Van den Bos, burochef van het postdis- 
trikt Haarlem van de PTT, ontving de- 
zelfde onderscheiding. De heer V.d. Bos 
is in Zandvoort vooral bekend door zijn 
vele aktiviteiten en funkties op maatschap- 
pelijk gebied. • De gereformeerde kerken hebben 
een synodelid gekregen van 22 jaar. 
Naar de nieuwe synode, die op 15 mei 
begint, is de zandvoortse student Peter 
Ingwersen afgevaardigd. 
Peter Ingwersen is 22 jaar en studeert 
rechten aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam.Speciaal met het oog op 
zijn benoeming tot synodelid is hij in 
Zandvoort tot ouderling benoemd met 
bijzondere opdracht. Dat betekent, dat 
hij van al het gewone ouderlingenwerk 
is vrijgesteld. 

o Vrijdagavond werden tijdens een 
bijeenkomst van de gemeentelijke re- 
servepolitie zeven korpsleden gehul- 
digd in verband met hun langdurig 
dienstverband. Uit handen van burge- 
meester Machielsen ontvingen de na- 
volgende reservisten een oorkonde 
met bijbehorende draag-medalje : 
Th. Bussing (20 jr.), R. Coenraad (20 
jr.), L. Miezenbeek (20 jr.), B. Paap 
(20 jr.), C. Harms en A. Koper (beiden 
15 jr.) en J. Hollander (10 jr.). Laatst 
genoemd werd bevorderd tot hoofd- 
agent en hoofdagent Th. Koningsbrug- 
gen kreeg het diploma 'getraind koprs- 
lid'. kegelen op Grote Krocht foto's 

Jacob Koning 
eandUOOrrSe hüerarir feestmarkt in dorpscentrum 


scheidende politieman wenst 
nieuw buro op juiste plaats 
familieberichten familieberichten Vorige week woensdag werd in het Ge- 
meenschapshuis afscheid genomen van 
adjudant F.M. Brockhus, die in verband 
met het bereiken van de pensioenge- 
rechtigde leeftijd per 1 mei de politie- 
dienst ging verlaten. Er was voor dit 
afscheid heel veel belangstelling, ook 
van gepensioneerden en kollega's uit 
de regio, en de kantine van het buro 
aan de Hogeweg zou dan ook beslist te 
krap zijn geweest. 

Koprschef Van Maris vond het moei- 
lijk een afscheidswoord te spreken, te- 
meer daar de scheidende politiefunk- 
tionarïs meer dan 30 jaar in het zand- 
voortse korps had gediend en één van 
zijn allernaaste medewerkers was ge- 
weest. Bovendien behoort adjudant 
Brockhus tot de steeds kleiner worden- 

mevr. kraan-meeth 

de groep die aktief aan de oorlog heeft 
deelgenomen. 'Ondanks je jeugd in die 
tijd bleef je staande' aldus de heer Van 
Maris, die van mening was dat twee 
aantekeningen op een referentie van de 
toenmalige sollicitant ook nu nog van 
toepassing zijn : 'Uitstekende kracht, 
zeer geschikt' en 'heeft geen kennis 
van het besturen van motorvoertuigen'. 
In een uitvoerig betoog schetste de 
korpschef de karrière van adjudant 
Brockhus en de omstandigheden waar- 
onder deze moest werken. En dat die 
moeilijk waren bleek wel uit het feit 
dat sinds zijn komst de sterkte van het 
korps was verdubbeld, terwijl het aan- 
tal misdrijven was gestegen met 800%, 
iets dat de heer Van Maris een volstrekt 
belachelijke zaak noemde. Dat de af- 
scheid nemende politiefunktionaris, die 
geheel zelfstandig het recherche-appa- 
raat leidde, wel eens botste was onver- 
mijdelijk. 'Je was geen makkelijke chef, 
bovendien verschilden jouw invalshoe- 
ken vaak met die van je kollega's'. Voor 
mevrouw Brockhus was er een fraaie 
plant ('de vrouwen bij ons zijn de stille 
krachten op de achtergrond'), een 
schild met het embleem van de gemeen- 
te-pol itie en een attribuut voor zijn ra- nieuws 

■kQrt&klein • Bij de politie zijn de afgelopen da- 
gen weer een groot aantal meldingen 
van diefstallen binnengekomen. Van 
een parkeerstrook aan de Swaluestraat 
in de noordbuurt ging een aantal jon a 
gens er met vier autowieten vandoor ' 
voor de sterke arm kon ingrijpen. Op 
het Stationsplein werd een motorfiets 
gestolen en eenzelfde voertuig verdween 
van een parkeerplaats aan de Vondellaan 
Onder bedreiging met een mes maakten 
twee knapen een bediende van een kafe- 
taria een bedrag van f. 3.000,-- en een 
kassetterecorder afhandig en van een 
recepcioniste van een opleidiggscen- 
trum aan de Burg. van Alphenstraat 
werd een handtas gestolen. Een win- 
kelier aan de Passage deed tenslotte 
aangifte van de ontvreemding van 700 
ballonnen. Ruim 200 eksemplaren wer- 
den later door de politie achterhaald 
op een kampeerplaats. Vier jeugdige 
amsterdammers bekenden de ballon- 
nen te hebben meegenomen.- JwT"i 
|wat|rstaridën 


mei 


H. 


w. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


4 


09.49 


17.52 


22.29 


06.33 


5 


10.59 


19.04 


23.39 


07.46 


6 


12.04 


20.10 

08.41 


7 


00.51 


08.56 


13.25 


21.29 


8 


01.58 


10.01 


14.20 


22.23 


9 


02.42 


10.44 


15.00 


23.07 


10 


03.19 


11.2$ 


15.37 


23.41 


11 


03.53 


11.58 


16.06 


00.09 


12 


04 


.33 


12.37 


16.55 


00.59 cefiets vertolkten de waardering van 
het korps voor de scheidende adjudant. 
Maar ook vanuit de samenleving was er 
grote waardering en de eremedaille in 
goud, verbonden aan de Orde van Oran- 
je Nassau, die burgemeester Machielsen 
met enkele welgekozen woorden de 
heer Brockhus opspelde, was dan ook 
de kroon op het vele belangrijke werk 
dat deze in zijn politieloopbaan heeft 
verricht. 

De hoofdofficier van justitie in Haar- 
lem, Mr. J.L. Andreae, gaf als zijn oor- 
deel dat deze onderscheiding ten volle 
verdiend was en wees op de bijzondere 
band die tussen de heer Brockhus en 
het parket was gegroeid. Ook adjudant 
Pelder van de heemsteedse gemeente- 
politie en woordvoerder namens St. 
Michaël. feliciteerde zijn zandvoortse 
kollega met de verleende onderschei- 
ding. Als tweede voorzitter van de 2. 
P.S.V. memoreerde de heer Steenman 
de aktiviteiten van adjudant Brockhus, 
niet alleen op het gebied van voetbal, 
schaatsen en estafette, maar ook op 
dat van amateurtoneel, en dan in het bijzonder als speler, regisseur en souf- 
fleur. De strikte rechtvaardigheid van 
de heer Brockhus was zijn opvolger, de 
heer G.C. van Roon reeds opgevallen 
toen deze twaalf jaar geleden als leer- 
ling rechercheur op het buro werkzaam 
was. Spreker was er van overtuigd een 
goed draaiende zaak over te nemen. De 
heer ten Haave, hoofd van de admini- 
stratie, die de verschillende sprekers 
had ingeleid, prees het evenwichtige 
oordeel en de zakelijke en menselijke 
instelling van adjudant Brockhus. Met 
een komplete wielrenners-uitrusting 
gaf het personeel uiting aan zijn waar- 
dering, terwijl de afwezige adjudant 
De Hoop in een geestig schrijven 'F rits' 
bedankte voor de steeds ondervonden 
kollegialiteit. De laatste spreker was 
de heer Brockhus zelf, die burgemees- 
ter Machielsen verzocht zijn dank voor 
de verleende onderscheiding over te 
brengen aan de koningin en tot slot de 
hoop uitsprak dat er voor de politie 
van Zandvoort, de eerste badplaats van 
Nederland, nu eindelijk eens een behui- 
zing komt op de juiste plaats ! bestemmingsplan 
kostverlorenpark 
op komst In de voor a.s. dinsdag 8 mei vastge- 
stelde openbare vergadering van de 
kommissie van algemene zaken en 
ruimtelijke ordening vragen b en w 
advies van de leden over de verlenging 
van het verleden jaar genomen voorbe- 
reidt ngsbesl uit t.b.v. het Kostverloren- 
park. 

Met een dergelijk besluit kan het ge- 
meentebestuur ongewenste ontwikke- 
lingen in het park voorkomen. 

Zoals bekend mag het duingebied op 
aanwijzing van oud-minister Jos Gruy- 
ters van volkshuisvesting en ruimtelij- 
ke ordening niet worden bebouwd, 
waardoor het oorspronkelijke bestem- 
mingsplan voor het Kostverlorenpark 
moet worden vervangen en bij de be- 
schikking van de eks-bewindsman aan- 
gepast. Het streekplan voor Zuid-Ken- 
nemerland is al eerder in overeenstem- 
ming met de beschikking van de voor- 
malige minister gewijzigd door het 
provinciaal bestuur van Noord-Hol- 
land. Momenteel plegen b en w van 
Zandvoort overleg met Staatsbosbe- • 
heer en de Provinciale Planologiese 
Dienst over een nieuw bestemmings- 
plan voor het Kostverlorenpark. In 
afwachting van de totstandkoming wil 
het kollege het voorbereidingsbesluit » 
voor het terrein verlengen. 
Inmiddels heeft de Stichting Behoud 
Kostverlorenpark in een schrijven aan 
het gemeentebestuur haar verontrus- 
ting kenbaar gemaakt over het gebruik 
van de in het park gelegen betonnen 
paardenstal en voormalige manege in de 
naaste toekomst. Momenteel wordt de 
stal benut als noodvoorziening voor 
het onderdak brengen van een aantal 
paarden van een zandvoorts ingezetene. 
Hiertegen heeft men geen bezwaar aan- 
gezien het slechts een tijdelijke situatie 
betreft. Het stichtingsbestuur vreest 
echter dat na het vertrek van de paar- 
den de huidige eigenaars van het park 
de stal als manege zullen gaan verhu- 
ren. 

Dit zal, aldus Behoud Kostverlorenpark, 
bijzonder schadelijke gevolgen hebben 
voor de rijke flora en fauna van het ge- 
bied. Een schade die onherstelbaar zal 
zijn wanneer de gebruikers van de ma- 
nege met hun paarden van het terrein 
een rijgebied maken. Gelet op de be- 
stemming van het park als natuur- en 
rekreatiegebied kan de vestiging van 
een manege noch het gebruik van het 
terrein als ruitergebied in de bedoeling 
van het gemeentebestuur liggen, meent 
de stichting. Behoud Kostverlorenpark 
zou graag van het kollege vernemen op welke wijze het hiertegen denkt te 
kunnen optreden en biedt aan hierover 
met de gemeente in overleg te treden. 
Zoals in een van de vorige nummers 
van de koerant werd vermeld zal in de 
a.s. voorzomer een nieuwe uitgave van 
het Groenboek Kostverlorenpark ver- 
schijnen .waarin de problematiek rond 
de bescherming van het park als natuur- 
gebied zal worden behandeld, alsmede 
een populaire beschrijving van hetgeen 
er leeft en bloeit in het terrein. Tevens 
is een aantal ekskursies door het park 
in voorbereiding. Beide projekten wor- 
den uitgevoerd door de Stichting Be- 
houd Kostverlorenpark. burgerlijke stand 25 april -1 mei 1979. 

geboren buiten de gemeente : Emilie 
Evita, dv. J.J. Alders en G.C. Teitsma ; 
Angeline Regina, dv. F. van den Haak en 
M.E. Gordijn ; Willem Alexander, zv. 
F.A. Byvoet en M.A.P.H. van Laarho- 
ven; Diana, dv. R. v. Duijn en T. Koop- 
man. 
„Zo zacht, zo ongedacht, 

Dat eer ik 't wist, Zijn liefdehand 

Mij veilig huiswaarts bracht ". 

Geheel onverwacht nam God uit ons midden weg onze lieve, zorgzame 
moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder 

DIRKJE HOFMAN 

weduwe van Hendrikus Drost in de ouderdom van 73 jaar. Haarlem 

Zandvoort 

Moordrecht 

Zandvoort 

Purmerend 

Grave 

Zandvoort Fam. W. Bunschoten-Drost 
Fam. WJ. Gude-Drost 
Fam. W. Drost-Hoekman 
Fam. C. IJspeert-Drost 
Fam. H. Drost-Coene 
Fam. D. Drost-Goedhart 
Fam. H. Drost-van Putten Zandvoort, 3 mei 
Treubstraat 18. 1979 Moeder ligt opgebaard in het rouwcentrum aan de Poststraat te Zand- 
voort. Bezoekuren : vrijdag van 16.30 - 17.00 uur en van 19.30 - 20.00 
uur. 

De begrafenis zal plaats hebben maandag 7 mei a.s. om 12.00 uur in het 
familiegraf op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort, waarna gelegen- 
heid tot condoleren in de Aula op de begraafplaats. 
Vertrek vanaf Treubstraat 1 8 te Zandvoort om plm. 1 1 .40 uur. ( I.M. ) 3F 

KIN CIRCUIT 
VAN 
NDVDORT AKTIVITEITEN 

VOLGENDE WEEK 

Ma. CEIMAV, cursus hogere rijvaar- 
digheid. 

Di. CEIMAV, cursus hogere rijvaar- 
digheid. 

Wo. CENAV cursus hogere rijvaar- 
digheid. 

Politie Noordwijkerhout 
rijvaardigheidslessen. 

Do. GIJS VAN LENNEP 

cursus hogere rijvaardigheid. 

Vr. POLITIE Utrecht 
rijvaardigheidslessen 

Za. KUHLMAN, clubdag 

zo. STICHTING AUTOSPORTIEF 
rijvaardigheidscursus 
Inlichtingen 
Tel. 8284 jaar. overleden : Engel Drommel, oud 94 KOMMISSIE VAN PW WIJST 

AANKOOP VAN 'STERRE DER 
ZEE' VOOR F. 475.000 - 

UNANIEM AF 

De kommissie van publieke werken, 
die gisteravond onder voorzitterschap 
van pw-wethouder Jan Termes verga- 
derde, heeft kort en bondig een voor- 
stel van het kollege van b en w van de 
hand gewezen om huize 'Sterre der 
Zee' van projektontwikkelaar Wilma 
aan te kopen voor een bedrag van 
F. 475.000,—. Het gemeentebestuur 
wil het gebouw van genoemde onder- 
neming overnemen om.er na de sloop 
een nieuw politieburo neer te zetten 
en als dat niet doorgaat het terrein te 
bestemmen voor woningbouw. 

Ineke Wind (pvda) noemde het bedrag 
'ontstellend hoog' en Jan Jongsma {vvd) 
vond het te gek om los te lopen. Boven- 
dien achtte hij het voorstel om tot aan- 
koop over te gaan te voorbarig nu er 
nog niets vaststaat over de bouw van 
een nieuw buro op het terrein van het 
voormalige zusterhuis op de hoek van 
de Brederodestraat/Hogeweg. De zaak 
is nog volop in diskussie en het laatste 
woord is er nog niet over gesproken. 
En aankoop van 'Sterre der Zee' voor 
dit bedrag t.b.v. woningbouw zag hij 
helemaal niet zitten. Dat worden peper- 
dure huizen die de raad daar niet 
wenst, aldus Jongsma. 
Zijn partij- en fraktiegenoot Jelle Atte- 
ma was het hier roerend mee eens en 
rekende snel uit dat de grond f. 1000,- 
m2 zou gaan kosten. Hij was tegen met 
kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 6 mei a.s.: 

10.30 uur : Ds. C.J. van der Sluijs uit 

Driebergen. 
10.30 uur : Jeugdkapel. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 6 mei a.s.: 

09.30 uur : Ds. P. van Hall 

19.00 uur : Ds. P. van Hall. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 6 mei a.s.: 

10.30 uur : Ds. W.F. Monné vrijz. herv. 
IJsselstein. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zondag 6 mei a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : 1st communieviering, 
zaterdag 5 mei a.s. : 
19.30 uur : eucharistieviering met on- 
gel en samenzang. medische dienst ZUSTERDIENST 

zaterdag 5 en zondag 6 mei a.s.: 
Zuster A. Morsink-van Zutphen, Gast- 
huishofje 27, tel. 27 91. 
drie dikke strepen eronder. De cda-er 
Van As meende dat b en w zich op 
glad ijs begeven wanneer zij de aan- 
koop van de grond t.b.v. het politiebu- 
ro gaan koppelen aan woningbouw, 
indien het eerste projekt op deze plaats 
niet wordt verwezenlijkt. Hoe wil het 
kollege op dit terrein betaalbare wo- 
ningen voor de ingezetenen realiseren? 
vroeg de christendemokraat zich af. 
Een onmogelijke opgave, volgens Van 
As. 

Nou dat is dan duidelijk, konkludeer- 
de voorzitter Termes, wat de kommis- 
sie betreft is het ^/oorstel van de baan. 
Hij deed geen enkele moeite het voor- 
stel van zijn kollega's in b en wte ver- 
dedigen. Kennelijk vond hij de prijs die 
:. Wilma voor de grond vraagt ook te dol. 
Het voorstel van b en w stond niet op 
de agenda van de bijeenkomst van gis- 
teravond, maar was als nagekomen 
stuk voor een besloten vergadering ge- 
reserveerd. Ineke Wind en Jan Jongs- 
ma verklaarden zich tegen behande- 
ling achter gesloten deuren. Zij wezen 
er op dat de aankoop van 'Sterre der 
Zee' al in een eerder gehouden verga- 
dering van de kommissie van algemene 
zaken 'open en bloot' ter sprake was,, 
gekomen. Het aankoopbedrag was 
zelfs al genoemd, zei Jongsma. 
Wethouder Termes had er geen enkele 
moeite mee de kwestie in aanwezigheid 
van pers en publiek te bespreken. En 
zo geschiedde. 

Verwacht wordt dat het voorstel van 
b en w ook aan de orde zal worden ge- 
steld in de kommissie van financiën 
die a.s. maandag bijeenkomt. 
overwinning Het eerste elftal van Zandvoortmeeu- 
wen blijft koploper Stormvogels op de 
voet volgen en versloeg afgelopen zon- 
dag TYBB met 1-3. Op de in deplora- 
bele toestand verkerende grasmat 
van de gastheren kwam Zand- 
voortmeeuwen goed weg en nam de 
leiding met een treffer van John van 
der Zeijs, 0-1. 

En daar bleef het bij in de eerste drie 
kwartier van het duel dat werd geken- 
merkt door een zowel technies als 
konditioneel overwicht van de kustbe- 
woners die vooral in de beginfase het 
spel volledig beheersten. Het elftal uit , 
de badplaats had de vrij krachtige wind 
mee en Engel Koper en Alex Heese- 
mans opereerden soms op enkele me- 
ters afstand van de goaly van TYBB, 
maar hadden weinig geluk met hun 
schoten. Later wist TYBB zich enigs- 
zins aan de druk van de voorhoede van 
Zandvoortmeeuwen te ontworstelen 
en bracht een tegenoffensief op gang. 
Dat liep echter vast in de verdediging 
van de gasten die alert en met inzicht 
reageerde op de pogingen van de te- 
genstander om het doel te bereiken. 
In de tweede helft gjng het voordeel 
van de wind, die zich nu achter TYBB 
schaarde, voor Zandvoortmeeuwen 
verloren. Dat hinderde het elftal van • 
trainer-coach Bruynzeel nauwelijks. In- 
tegendeel. Zandvoortmeeuwen hernam 
niet alleen het initiatief maar gooide er 
zelfs nog een schepje bovenop. In de 
12e minuut resulteerde deze inspan- 
ning in een puntgaaf doelpunt van de 
voet van Ed Vastenhouw, 0-2. Hij 
werd hiertoe in staat gesteld door Al- 
bert Visser die even tevoren met suk- 
ses de verdedigers van de gastheren had 
afgeschud. 

TYBB was echter nog geen verslagen 
ploeg en sloeg een minuut later terug 
door middel van een hoekschop. Ruud 
van der Weide knalde het leer onhoud- 
baar achter de zandvoortse keeper, 1.-2. 
Zandvoortmeeuwen begreep dat het 
tegen het lang niet ongevaarlijke en bij 
vlagen verrassend spelende TYBB de 
bescheiden voorsprong beter niet kon 
konsol ideren en ging opnieuw tot de 
aanvat over. De mogelijkheden om de 
scoren waren legio maar toch zou het belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 

3044 Politie 
4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 
(023) 242212 Garage Flinterman bv, 

Zandvoortselaan 365, Bentveld. 

Alfa Romeo en Daihatsu 

dealerservice 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop 
7550 STICKERS? ALLSTICK, voor 

kleine en grote stickers, 

Mr. Troelstrastraat 31 
2135 Zandvoortse Koeraht bv, 

Koninginneweg 1 , Zandvoort nog tot de 40e minuut duren —een eer- 
der door Albert Visser ingekopte bal 
werd door de scheidsrechter om onbe- 
grijpelijke reden afgekeurd— voor het 
derde doelpunt tot stand kwam. Engel 
Koper bracht het op zijn naam, 1-3. 
Overmorgen ontmoet Zandvoortmeeu- 
wen het team van Velsen dat in de kom- 
petitie tot de staartgroep behoort. Stormvogels 


18 


12 


3 


3 


27 


39-18 


Zandvoortm. 


18 


9 


7 


2 


25 


27-15 


WSV'30 


18 


7 


9 


2 


23 


25-18 


Beverwijk 


19 


6 


10 


3 


22 


23-17 


TYBB 


18 


6 


7 


5 


19 


22-23 


NW.Vennep 


18 


7 


3 


8 


17 


20-25 


KFC 


18 


5 


7 


6 


17 


20-25 


HBC 


18 


5 


5 


8 


15 


25-25 


Velsen 


18 


5 


5 


8 


15 25-33 


VVB 


18 


4 


7 


'7 


15 


16-23 


Zaandijk 


19 


4 


5 


10 


13 


27-37 


QSC 


18 


3 


4 


11 


10, 


24-33 • In het kader van de jubileumviering 
geeft sportvereniging Oefening Staalt 
Spieren morgenavond in de Pellikaan- 
hal aan de A.J. van der Moolenstraat 
een athletiekdemonstratie waaraan 
door vrijwel alle leden zal worden deel- 
genomen. De presentatie wordt afge- 
wisseld met volleybalwedstrijden tus- 
sen de gymnastiekvereniging Heemste- 
de en de volleybalvereniging 'Sporting 
OSS'. Het gebeuren begint om half 
acht. • De duiven van de leden van de post- 
duivenvereniging P.v. Pleines namen on- 
langs deel aan een wedvlucht vanaf 
Duffel. De volgorde van binnenkomst 
van de duiven was als volgt : 

1. Com. Driehuizen - 1,6,22,23, 28 ; R. 

2. B. Driehuizen - 2, 1 1, 12, 34 ; 3. 
Com. Terol Sinnige - 3,5, 8, 9, 18; 4. C. 
Visser - 4; 5. P. Peters - 7, 41, 42; 6. 
Molenaar Brune - 10, 20, 45 ; 7. J. de 
Vos - 13; J.B. Koper - 14. 27- 35, 40 ; 
9. W. Terol - 15; 10. H. Lansdorp 16, 

• 17, 19, 31 ; 11.v.d. Meulen Koper 
24, 46. 
adviesdiensten WETSWÏNKEL 

Gemeanschapshuis, Louis Davidsstraat. 
Earate en derde woensdag van de maand 
van 17-30 uur tot 18.30 uur. 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 

Geeft advies, hulp en informatie, van 
maandag t/m vrijdagmorgen van 1 1 tot 
12 uur en iedere zondagmiddag van 4 
tot 5 uur. Postbus" 100. 2040 AC Zand- 
voort. Telefoon 7373 

Maatschappelijk werk Zandvoort 

Noorderstraat 1 , tel. 34 59. 
Dagelijks van 9.00 • 10.00 uur en maan- 
dag van 19.00 - 20.00 uur. 

CRISISCENTRUM 

Schotersingel 2, Haarlem, telefoon 
023-25 6198. 

Geeft dirékt hulp wanneer u die nodig 
heeft bij akute problemen. GELOEI 
KOST SI AAP De Boet is 'n tot ver buiten de regio bekend 

staande speciaalzaak in massief eiken 

meubelen, exclusieve bankstellen, 

-verlichting en -cadeaux-artikelen. 

In ons kleine, gezellige team van 

vakkundige medewerkers zoeken wij op 

korte termijn versterking in de verkoop. 

Wij denken hierbij op de eerste plaats aan 

iemand van rond de 20 jaar, met enige 

ervaring in de verkoop, liefst natuurlijk in 

de meubel-branche. Maar evengoed kan 

iemand met belangstelling voor dit vak en 

hierin een gedegen opleiding wil volgen, 

ook reageren, inventiviteit en plezierige 

omgangsvormen zijn daarbij van groot 

belang. 

Voor een goede kracht betalen wij een goed 

salaris, terwijl de secundaire 

arbeidsvoorwaarden goed zijn. Bel voor het 

maken van een afspraak onze heer 

E. Nieuwenhoven. 
DeBoet 
Zijlweg 9 / Haarlem / (023) 320921 gemeente De burgemeester van Zandvoort brengt 
ingevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening ter openbare 
kennis, dat de gemeenteraad bij besluit 
van 24 april 1979 op grond van artikel 21 
van deze wet heeft verklaard, dat voor 
het gebied Stationsplein e. o. een bestem- 
mingsplan wordt voorbereid. 
Genoemd besluit ligt met bijbehorende 
tekening waarop met rode omlijning het 
gebied is aangegeven voor een ieder ter 
gemeentesecretarie (bureau volkshuis- 
vesting en ruimtelijke ordening) ter 
inzage. 

Zandvoort, 26 april 1979. 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen Europese Verkiezingen 

De VVD verkiezingskaravaan is 
in Haarlem op 7 mei a.s. in de 
Tuinzaal van het Concertge- 
bouw, aanvang: 20.00 uur. 

Sprekers zijn : 

Dr. CA. v.d. Klauw, minister Buitenlandse 
zaken 

Drs. N. Smit-Kroes, staatssecretaris voor Ver- 
keer en Waterstaat. 

Cees Berkhouwer, lijsttrekker voor de Europe- 
se Liberaal Democraten 
in Nederland. 

De avond is openbaar. Toont uw 
belangstelling en komt allen! Drukkerij Oudt is een kleine drukkerij 

middenin het.gezellige centrum van 

Zandvoort. Kwaliteitsdrukwerk voor 

reklame-doeleinden, brochures en 

huisdrukwerk worden door een klein team 

van vakmensen zowel in boekdruk als in 

offset vervaardigd, 'n Heidelberger Kord, 

'n GTO, 'n Heidelberger degel met 

zilver-folie-installatie, 'n eigen kopie, 

'n snijmachine en 'n automaat om sets te 

vervaardigen zijn de belangrijkste 

aanwezige machines. 

Voor het bedienen van de GTO, de 

Heidelberger degel, het bij tijd en wijlen 

assisteren bij de afwerking en ook af en toe 

een plaatje maken zoeken wij een grafisch 

vakman die niet aan 'n vast plaatsje 

gebonden is, maar juist in afwisselend werk 

z'n plezier beleefd. 

Voor de man die van aanpakken weet, 

betalen wij een goed salaris terwijl de 

secundaire arbeidsvoorwaarden goed 

genoemd mogen worden. 

Bel voor het maken van een afspraak onze 

heer B. Roest. 

Drukkerij Oudt 

Achterweg 1 / Zandvoort / (02507) 658Ï 
omroepers Te koop Opel Rekord 1900 
bw.jr.'77, 25.000 km. Bekle- 
ding stof. Keuring toegestaan. 
Prijs f. 9.600,--. Keesomstr. 
409, tel. 67 73. 

Athletiek O.S.S. 

Maandag 7 mei a.s. om 18.30 
uur voor de jeugd en 19.45 
uur voor de ouderen start 
O.S.S. de athletiek op het 
Duintjesveld. 

Aanmelden op het veld of 
bij L. Klinkert, Celsiusstr. 
22. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. RITMAN 
Telefoon 4365 INLIJSTEN bij 

"DE BOET" 
winkelcentr. nw. noord 
Telefoon 02507 - 56 55 WONINGRUIL 

aangeb.: St. Maartensbrug, 
moderne eengezins hoek- 
woning, vier kamers,. cv. m. 
500 nv2 tuin rondom plus 
groentetuin. 

Gevr.: een eengezinswoning 
of flat in Zandvoort of omg. 
Tel. 02246 -16 83. WONINGRUIL 

Aangeb.: 3 kamerfiat met 
cv. en blijvend vrij uitzicht. 
Haarlem (Boerhavewijk). 
Gevr,: woning in Zandvoort 
huur tot f. 350,-. 
Reakties naar : drukkerij 
Oudt bv. Achterweg 1 vra- 
gen naar R. Doets. TALEIMS hobby verven 
voor modelbouwen en 
verschillende papiersoorten. 

"DE BOET" 
Winkelcentrum nw. noord. VAKANTIEVERBLIJF ge- 
vraagd fiat of andere woon- 
ruimte voor 2 a 3 pers. voor 
de periode van 1 juli '79 tot 
18 aug. '79. Tel. 020- 
419871, 's morgens tussen 
10.00- 12.00 uur. Te koop BMW 1602. Prijs 
f. 1.000,-. 8 l/2jr.oud. 
Tel. 25 10. Veilinggebouw 
"DE WITTE ZWAAN V 
Verhuur - Inrichting 
"DE WITTE ZWAAN" 
Voor elk feest of partij 
dat verhuren wij 

tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

F.M. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
dagelijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. ■ 
Fa. 'Waterdrinker, Dorpsplein 
2, tel. 2164/ 3713, tel. na 
18.00 uur 6658 

Hondenkapsalon RENÉE 

voor het vakkundig 

t Knippen 

• Scheren 

• Plukken 

• Oor- en nagelverzorging 
Hondenspecialisten sinds. 

1955 

Voor afspraken uitsluitend 
tel. 56 26 na 19.00 uur. v. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. 
„FORTUNA" 


ONDERHOUDSBEDRIJF 


CV. INSTALLATIES 


Schoonmaken 
QASQEYSERS • 


- Raparatlas 
QASHAARDEN 


Varhalpan van storlngan 


AANLEG SANITAIR 


- OASHAARDEN 


Erkand gaa- «n watarlnatallataur 


H. A. SPIERIEUS . 
Zandvoort 


Prinsesseweg 27 
Talafoon 02507—6012 


X wwww U.C. Tej. 

VERSTEE6E w 1 ttecttotetsr^bttyf «•Kt tltestraat 18 • ZanM 
tttlttoon 02507-449* ■- eanduaarrse 
haeranr 

brengt het laatste nieuws 
op dinsdag -en op vrijdag r AMNESTT 

INTERNATIONAL SCHUTTERSVELD corduroy pantalons DIVERSE KLEUREN % 
69, ♦&öé©V SPECIAALZAAK VOOR 
MERENMODE en HERENKLEDING KERKSTR.20 • TEL-.3136 HET WORDT STEEDS VOORDELIGER 

IMew York v.v. 629,- 
Los Angeles v.v. 999/ Reserveren hiervoor bij REISBUREAU 
KERKMAN 

Grote Krocht 20 - Zandvoort 
Telefoon 02507-2560/3203 
Haal warmte en kleur in uw.huis 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen orn als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

. Haltestraat 65, tel. 2060 H. W. COSTER B .v. 

Makelaar o.g. eva 

LidNBM LJdMCft Burg. Engel bertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Laan van Berlijn 118 - Tal. 023 - 331975 $ WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27 ■ 29 - Tel. 2596 b.a.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte 

kerkstraatiuandvoort ■ 
lie uwendiik37ams^dam Komnaardeplay-^n 

^aarhet\ev/en al 

de hypermoderne sp 

met de allernieuwste 
agaten staatvooru 

open mamsterdam 
en in zandvoort. nw Autobedrijf 

l/T VERSTEEG E VOOR DEALER 

Chrysler — Simca — Matra — Sunbeam WMmm^ zandvoort 02507-2345 Nieuwe en gebruikte auto's 

' \ mmmmmmm—mmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmm " , ■ 79e jaargang no. 34 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 8 mei 1979 
nieuwsblad voor zandvoort. bentveld en aerdenhout 
eanduoorbe hoe 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, koninginneweg 1, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f25. - per jaar; per half jaar f 1450 per post f 3750 

^■■■■■■^■■■■■■MaMMaaiiMMiiMMiaMMMMWMMMMMiMMiMMMaMiMMMiMMoiiiMi 
losse eksemplaren: f 0.30/advertentietarief f 0,29 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned.middenstandsbank. rekeningnummer 67.13 60 221 / giro van de bank: 35555lnv de zandvoortse koerant 

kommissies gaan weer praten 
over raadhuisuitbreiding 
De voorbesprekingen over de uitbrei- 
ding van het gemeentehuis t.b.v. een 
betere behuizing voor de ambtenaren 
van de sekretaris e.a., die volgens de 
huidige normen in te kleine en ondoel- 
matige ruimten zijn ondergebracht, 
worden voortgezet. 
Voor dinsdag 22 mei a.s. zijn de 
kommissies van bijstand opnieuw door 
b en w uitgenodigd zich met het on- 
derwerp bezig te houden teneinde ad- 
vies uit te brengen over een van de 
door het kollege aangedragen alterna- 
tieven. 

Twee weken geleden wezen de kommis- 
sieleden van de vier in b en w samenwer- 
kende partijen pvda, cda, d'66 en in- 
spraak nu het oorspronkelijke ontwerp 
van de raadhuisuitbreiding van de 
zandvoortse architekten Ingwersen en 
Wagenaar van de hand. Socialisten, de- 
mokraten en inspraak nu vonden de 
kosten van het plan geraamd op ruim 
f. 6.000.000,- te hoog. Het cda tilde 
er minder zwaar aan en de liberalen had 
den er helemaal geen moeite mee. Bei- 
de partijen beschikten over voldoende 
stemmen om het ontwerp I ngwersen 
/Wagenaar er door te kunnen drukken, 
maar het cda wilde de samenwerking 
met pvda, d'66 en inspraak nu niet op 
het spel zetten en boden 'het ei van 
Columbus'aan : een uitbreiding van 
het raadhuis in fasen (fase 1, fase 2, 
enz.). 

De uitvoering van fase 1 mag niet duur- 
der worden dan f. 4.000.000,--, d.w.z. 
f. 3.500.000,- voor de uitbreiding en 
f. 500.000,- voor een grondige interne 
verbouwing van het tegenwoordige ge- 
meentehuis. Socialisten, demokraten 
en inspraak nu wilden eigenlijk niet 
verder gaan dan f. 3.000.000,-, maar 
ook zij wensten de koalitie niet te la- 
ten springen en kwamen op hun beurt 
het cda een eindweegs tegemoet. De 
samenwerking werd gered en het raad- 
huis zal met stukjes en beetjes worden 
uitgebreid. U heeft er in het verslag in 
de koerant van 27 april j.l. alles over 
kunnen lezen. 

De fasenbouw hebben b en w in de 
afgelopen weken met de architekten NIET STERRE DER ZEE 
MAAR HOGEWEG 76 

Per abuis werd in het verslag in de koe- 
rant van afgelopen vrijdag van de be- 
handeling door de kommissie van pu- 
blieke werken van de aankoop van een 
perceel aan de Hogeweg 'Huize Sterre 
der Zee' genoemd, terwijl het ging over 
het nabijgelegen pand Hogeweg 76. 
Het misverstand ontstond doordat in 
de diskussie enkele keren werd gespro- 
ken over de bouw van een nieuw poli- 
tieburo op deze plaats en indien dit 
door de raad zou worden afgewezen 
eventueel woningbouw. Zoals gemeld 
ging de kom mislet niet met het voor- 
stel van b en w altkoord om het huis 
aan te kopen voor 'een bedrag van 
f. 475.000,— dat door de leden absurd 
hoog werd gevonden. 
Gisteravond werd het voorstel door de 
kommissie van financiën in besloten 
zitting behandeld. Mevr. Hugenholtz 
was voor openbare diskussie nu de aan- 
koop al eerder in de kommissie van 
pw aan de orde was gesteld en daar- 
voor in eel^ vergadering van az. Maar 
wethouder>Aukema hield voet bij stuk. 
Er zitten een paar financieel techniese 
problemen aan de zaak die het in het 
belang van de gemeente Zandvoort 
noodzakelijk maken om het voorstel 
van het kollege achter gesloten deuren 
te behandelen, aldus de voorzitter. doorgepraat en die zijn nu met een 
sterk vereenvoudigd ontwerp geko- 
men voor een gebouw, waarin alle 
thans in het raadhuis ondergebrachte 
afdelingen van de gemeentesekretarie 
kunnen worden gehuisvest. De kosten 
van dit onderkomen zijn gelijk aan de 
bedragen waarover de regeringspartij- 
en het veertien dagen geleden eens zijn 
geworden. Fase 1 vergt een investering 
van rond f. 4.000.000,-. 
Er rest echter nog een nijpend pro- 
bleem dat om een oplossing vraagt : 
het onderdak brengen van de afdeling 
financiën die evenals de sekretarie te 
krap zit. 

De afd. financiën kan worden onder- 
gebracht in pand fase 1, maar dan gaat 
de uitbreiding wel een half miljoen 
meer kosten. Een andere mogelijkheid is financiën te vestigen in de vrij ko- 
mende burelen in het oude gemeente:- 
huis. Daarmee blijft men wel binnen 
de begroting, maar dan moet de ge- 
meenteraad het plan om aan het te- 
genwoordige raadhuis een meer re- 
presentatieve funktie te geven —het 
houden van recepties e.d.— laten va- 
ren. 

Enfin, op 22 mei zullen de kommissies 
van advies en bijstand zich opnieuw 
gaan buigen over de raadhuisuitbrei- 
ding. De architekten Ingwersen en 
Wagenaar zullen op de zitting aanwe- 
zig zijn om toelichting te geven op 
fase 1 en de verbouwing van het ge- 
meentehuis. De bijeenkomst zal even- 
als voorgaande vergadering openbaar 
zijn. Aanvang 20.00 uur. Plaats : rêads- 
zaal. nieuws 

kort & klein o Er bereikte de zandvoortse politie 
in de afgelopen dagen weer tal van aan- 
meldingen van diefstallen. Een beschei- 
den greep uit het politierapport : uit 
een woning aan het Burg. van Fenema- 
plein verdween een kollektie zilver, schil- 
derijen en een aantal tapijten, uit een 
woning aan de Kostverlorenstraat wer- 
den elf zilveren miniatuurtjes, alsmede 
een zilveren azijnstel ontvreemd en 
een diplomatenkoffer met paspoort en 
waardepapieren was de buit afkomstig 
uit een aan de boulevard Paulus Loot 
geparkeerd staande auto. 

« Wandelaars troffen zaterdagmiddag 
aan het strand ter hoogte van het ten- 
tenkamp 'Helios' een metalen voorwerp 
van circa 30 cm. lengte aan. Zij waar- 
schuwden de politie die op haar beurt 
de mijnopruimipgsdienst van de vondst 
in kennis stelde. Het bleek een granaat 
"die door technici van de dienst onscha- 
delijk werd gemaakt. spits kabaret in nieuw unicum Zaterdagavond had in 't Packhuys van 
Nieuw Unicum de première plaats van 
het nieuwe kabaretprogramma van 
Podiumgroep WIJ N.U. John Hekelaar, 
die niet alleen een belangrijk aandeel 
heeft in het tot stand komen van deze 
programma's maar ook de verbindende 
teksten schrijft maakte bij het begin 
duidelijk waarom hij niet, zoals gewoon- 
lijk, in smoking was. Hij was namelijk 
niet John Hekelaar maar Henk-Maarten 
Brederode de Wit, een welzijnswerker, 
en het spijkerpak dat hij droeg was 
dan ook meer in overeenstemming 
met zijn funktie. En om zijn gehoor 
('U bent onze doelgroep) meer ver- 

mevr. Kraan-Meeth trouwd te maken met de terminologie 
van de Sociale Academie legde hij uit 
dat vrijwilligers mensen zijn 'die wij 
aanwijzen om wat te doen', een wel- 
zijnswerker een nieuw soort dominee is en dat kommunikatie betekent 'heel 
dicht langs elkaar heen praten', 't Pack- 
huys was voor deze gelegenheid omge- 
doopt in Wijkcentrum 'De Breuk' en 
in kostelijke sketches en liedjes namen 
Marion Cornelissen, Mary Weeda, Wil 
van Haard en Han de Bruin alles wat 
er zo'n beetje mee te maken heeft:- het 
gemeentelijk arbeidsburo, het politie- 
beleid, de maatschappelijk werkster 
en de VOS-kursus op de korrel. 
Het is altijd heel apart kabaret wat dit 
groepje brengt. Ze geven duidelijk hun 
mening, zoals bijvoorbeeld in 'Polias- 
stiek' waar men over het nut van De 
Telegraaf geen enkele twijfel laat be- 
staan. Maar het gaat op een plezierige 
manier, met een milde spot. Vier en 
twintig geslaagde kabaretnummers met 
zelfs enkele uitschieters zoals 'kruide- 
nier', de kleine zelfstandige die verdwij- 
nen moet voor een parkeergarage, su- 
bliem gebracht door Han de Bruin, 
'Nieuwe kleren' door Mary Weeda en 
'Huisje aan de Vliet' waarvoor de hele 
groep tekende. Hoogtepunt vonden wij het optreden 
van Lisette Möller met 'Sterren', 'Lief- 
de' en 'Waar was je', steengoede door 
haarzelf geschreven liedjes. Bovendien 
begeleidt Lizette zichzelf op de gitaar 
en maakt deelt uit van het voortreffe- 
lijk spelende bandje, bestaande uit Ma- 
chiel de Rooij, piano, Gerard Cornelis- 
sen, drums en Rens Weeda, banjo. Ber- 
tus Tinholt zorgt voor de belichting. 
Op 10 en 11 mei treedt de kabaret- 
groep weer op. De toegangsprijs van 
f. 2,- zal geen bezwaar zijn. Wèl dat 
het aantal kaarten beperkt is. Een tele- 
foontje vooraf naar Nieuw Unicum, no. 
54 41 'toestel 135, is wel aan te beve- 
len. SPORTRAAD WIJST 
VERPLAATSING 
ZVM- VELDEN AF In de eind vorige week verschenen no- 
ta van de Spörtraad Zandvoort over de 
akkommodatie van de binnen - en bui- 
tensporten in de gemeente spreekt de 
raad zich in principe uit tegen ver- 
plaatsing van de sportvelden van Zand- 
voortmeeuwen aan- de Vondellaan en 
de Van Lennepweg naar het binnen- 
terrein van het circuit. 

Deze centraal gelegen terreinen vol- 
doen geheel aan de huidige eisen voor 
sportakkommodatie, aldus de spört- 
raad. Bovendien, zo vervolgt de raad, 
zal een eventuele verplaatsing van de 
velden grote weerstanden oproepen bij 
bestuur en leden van de vereniging die 
emotioneel nauw zijn betrokken bij 
het sportveldenkompleks dat zij voor 
een groot deel zelf tot stand hebben 
gebracht. Een verplaatsing mag dan 
ook niet eerder worden overwogen, 
nadat alle andere mogelijkheden ter 
voorziening in de woningbehoefte 
—plannen voor woningbouw op de 
velden aan Vondellaan en Van Lennep- 
weg 'hangen al enige tijd boven de 
markt', red. Zvt.Krt.— zijn uitgeput. 
Maar zelfs dan zal een goede belan- 
genafweging moeten plaatsvinden, om- 
dat de konsekwenties voor het bestaan 
van Zandvoortmeeuwen niet geheel 
kunnen worden overzien, stelt de 
spörtraad. 

In de nota komt de raad tot de slot- 
som dat prognosecijfers t.a.v. de groei 
van de verenigingen 'met de nodige 
voorzichtigheid dienen te worden ge- 
ïnterpreteerd'. De daling van het aan- 
tal geboorten in Zandvoort doet reeds 
thans zijn invloed gelden op het per- 
centage jeugdigen onder de geregistreer- 
de sporters, aldus de raad. Overigens 
blijven er t.a.v. verbetering en uitbrei- 
ding van de huididge outillage vol- 
doende wensen en verlangens over 
blijkt uit de nota,die afgelopen vrij- 
dag werd aangeboden aan alle zand- 
voortse sportorganisaties en de ge- 
meenteraad. 

Podiumgroep WIJ N.U. tijdens optreden in Nw. Unicum In de laatste acht minuten van de wed- 
strijd tegen Yelsen verdween de komfor- 
tabele 3-0 voorsprong van Zandvoort- 
meeuwen als sneeuw voor de zon en 
het scheelde niet veel of Velsen had op 
de valreep nog de gelijkmaker gescoord. 
De ploeg van trainer-coach Bruynzeel 
had alle geluk van de wereld toen de 
bal van de voet van een voetballer van 
Velsen tegen een van de doelpalen ket- 
ste en in het veld terugsprong. De kol- 
lektieve zucht van verlichting onder de 
aanhang van Zandvoortmeeuwen langs de 
lijnen was duidelijk hoorbaar. 
Was de 3-0 die Zandvoortmeeuwen in 
de eerste helft en na rust had opge- 
bouwd te geflatterd en kreeg het elftal 
meer dan het verdiende ? Nee, dat was 
zeker niet het geval, maar Velsen liet 
zich geen moment imponeren door 
het verdiende sukses van Zandvoort- 
meeuwen en bleef loeren op een kans 
de oogst van de thuisklup te decime- 
ren en als het kon ongedaan te maken. 
Direkt na de openingstreffer van Al- 
bert Visser in de 14e minuut gaven de 
gasten zich alle moeite Zandvoortmeeu- 
wen de leiding te ontnemen. Vooral de 
rechtervleugel van Velsen maakte het 
de verdediging van de gastheren danig 
lastig. Een ekstra handikap voor de de- 
fensie was dat de voorhoede het in de- 
ze periode —de laatste twintig minu- 
ten van de eerste helft— volkomen liet 
afweten. 

Na de hervatting van de wedstrijd be- 
gon Velsen het doel van Zandvoort- 
meeuwen opnieuw te belegeren, maar 
nu was de aanvalslinie voldoende op dreef om de achterhoede van de gasten 
in moeilijkheden te brengen. Het offen- 
sief resulteerde in een tweede goal die 
door Van Staveren werd gemaakt. Een 
nieuwe doorbraak bracht het leer voor 
de voeten van aanvoerder Kees Bruin 
die zonder aarzelen inschoot. 
En toen was het de beurt aan Velsen 
om vanuit een hopeloos lijkende ach- 
terstand in één sprong naast Zandvoort- 
meeuwen te komen. 
Het was bijna gelukt. 
In de slotfase van het duel scoorden 
achtereenvolgens Jan Sieraad en Eric 
Veelen. Zandvoortmeeuwen raakte in 
paniek en Velsen snoof de gelijkmaker. 
Vrouwe fortuna ontfermde zich ten- 
slotte over de ontredderde verdediging 
van Zandvoortmeeuwen en de gasten 
knalden tegen de paal. Geen fraai maar 
wel een spannend slot van een wed- 
strijd,waarin de thuisklup toch nog als 
overwinnaar te voorschijn kwam. De stand in de kompetitie luidt : 
Stormvogels 


19 13 3 


3 


29 


40-18 


Zandvoortm. 


19 10 7 


2 


27 


30-17 


WSV'30 


19 


8 9 


2 


25 


26-18 


Beverwijk 


19 


6 10 


3 


22 


23-17 


TYBB 


19 


6 8 


5 


20 


23-24 


Nw.Vennep 


19 


8 3 


8 


19 


24-25 


KFC 


19 


5 7 


7 


17 


16-26 


HBC 


19 


5 6 


8 


16 


26-26 


Velsen 


19 


5 5 


9 


15 


27-36 


VVB 


19 


4 7 


8 


15 


16-24 


Zaandijk 


19 


4 5 10 


13 


27-37 


QSC 


19 


3 412 


10 


24-34 gemeente gaat bromfietsen 
weren van speelveldje Voor een betere beveiliging tegen ongewenst en hin- 
derlijk gebruik van vooral bromfietsers van het open 
terrein achter de woning aan de A.J. van der Moo- 
lenstraat en Vondellaan heeft de gemeentelijke 
dienst van publieke werken een plan ontworpen 
dat afgelopen donderdag de instemming kreeg van 
de raadskommissie van publieke werken. 
De leden Jongsma en Attema maakten nogal 
bezwaar tegen de hun inziens hoge kosten van de 
uitvoering van het projekt. Aanvankelijk was die 
begroot op f. 22.000,- nu wordt f. 10.000,- , meer 
voor de verwezenlijking van het plan gevraagd. 
Kommissievoorzitter Termes, daarbij geassisteerd 
door pw-direkteur Wertheim, legde uit dat de meer- 
kosten in hoofdzaak worden veroorzaakt door ver- 
harding van de paden en het verplaatsen van de speelattributen voorde kinderen. Het plan omvat 
herstel en uitbreiding van de huidige groenvoorzie- 
ning, meer ruimte voor de speelplaats en drempels 
in de paden om het brommerbezoek te weren. Om 
die reden zullen ook de tuinen van een viertal wo- 
ningen aan de Vondellaan wnrden verlengd. De 
bewoners van de aan het terreun grenzenden hui- 
zen zullen hun woningen aan de achterzijde kun- 
nen blijver bereiken zij het langs één toegangsweg 
inplaats van de huidige twee. 
Met deze maatregelen hoopt men het woon- en 
leefklimaat voor de huurders van de huizen te ver- 
beteren en de kinderen uit de buurt ongestoord 
speelplezier te waarborgen. Wanneer de gemeente- 
raad met het plan akkoord gaat zal zo spoedig mo- 
gelijk met de uitvoering worden begonnen. MEERDERHEID KOMMISSIE 
VAN FINANCIEN VOOR 
INVOERING TOERISTEN - 
BELASTING Met uitzondering van mevr. Hugen- 
holtz (vvd) zijn de overige leden van 
de kommissie van financiën t.w. de 
heren Van der Moolen (pvda). Van Erp 
(d'66), Flieringa (inspr. nu) en Ter 
Veer (cda) gisteravond akkoord gegaan 
met de door het kollege voorgestelde 
toeristenbelasting op het nachtverblijf 
(twee kwartjes per overnachting), de 
wijziging van de entreebelasting van 
het kasinc en de oppervlaktebelasting 
voor de horekabedrijven. 

De kommissie ging (nog) niet akkoord 
met de door b en w voorgestelde hef- 
fing van.f 500,— per speelautomaat. 
Dit bedrag vonden de kommissieleden 
aan de hoge kant en zij adviseerden b 
en w te bekijken of met een lagere 
leges kon worden volstaan. Kommissie- 
voorzitter wethouder Aukema (pvda) 
zegde dit toe, maar hij bleef er bij dat 
de eksploitanten van de automaten 
veel meer moeten gaan betalen dan 
thans het geval is. Voor een uitstel van de oppervlaktebe- 
lasting van drie maanden, waarop van 
de zijde van Horeka Zandvoort was 
aangedrongen, voelde de kommissie 
niets. De leden wilden dat het 
pakket toeristenbelasting door de ge- 
meenteraad in zijn geheel wordt behan- 
deld. Overigens staat nog lang niet 
vast of de oppervlaktebelasting van ho- 
gerhand, het ministerie van binnen- 
landse zaken, zal worden goedgekeurd. 
Het enige dat de ambtenaren van het 
departement hebben toegezegd is dat 
men over de invoering van deze belas- 
ting, die geheel nieuw is voor ons land, 
'zal meedenken'. M.a.w. men is er op 
dit moment nog niet uit of de belas- 
ting per rr>2 kafeeruimte etc. wel of 
niet mag worden geheven. Wat wel 
vaststaat is dat de toeristenbelasting 
aan de rekreanten mag worden doorbe- 
rekend. Het wordt uitdrukkelijk in de 
wet op de toeristenheffing vermeld, 
aldus Aukema. 

Vanavond komt de toeristenbelasting 
opnieuw aan de orde in de vergade- 
ring van de kommissie van algemene 
zaken en ruimtelijke ordening, die 
wegens vakantie van burgemeester Ma- 
chielsen eveneens door wethouder 
Aukema zal worden geleid. show van kindermode Evenals twee jaar geleden toonde 't 
Kinderwinkeltje aan de Buureweg de 
zomerkollektie in strandpaviljoen 'San- 
dy Hill' en ook nu was het weer bar en 
boos. Striemende regenvlagen maakten 
de tocht naar het strand nu niet direkt 
tot een genoegen en het is beslist daar 
aan te wijten dat de belangstelling min- 
der was dan vorige keer. 

Zoals gezegd, ook toen was het weer 
slecht maar Ans en Else die, zoals u 
zich zult herinneren een tijdje geleden 
ieder hun eigen weg gingen, showden 
toen ook hun nieuwe dameskoltektie 
en al ging die dan niet verder dan maat 
40, toch lokte deze presentatie heel 
wat modebewusten naar 'Sandy Hill', 
ook hen voor wie maat 40 een uotpie 
is. mevr, kraan-meeth 

Hoe het ook zij, dit keer dus uitslui- 
tend kindermode voor de leeftijd van 
tot 1 6 jaar en aangezien lopen op 
een plankier als je nog geen vier bent 
wel eens moeilijkheden zou kunnen 
geven waren de modelletjes voor deze 
leeftijdsgroep, veel boxpakjes en piep- 
kleine jurkjes, aan een koord langs de 
bar opgehangen. Maar voor de oudere 
kinderen werden de modellen geshowd 
door hun leeftijdgenoten en dat waren 
de 'mannequins' Joerike, Claudia, Ju- 
dith, Monique, Sharon en Rosan en de 
'dressmen' Ulco, Erik en Jody. En wat 
toonden ze ? Voor de jongens een rui- 
me sortering broeken, ook bermuda's, 
waarop sweaters en T-shirts, en waar- 
van de namen als Olly en McGregor 
garant staan voor de kwaliteit. Een 
greep uit de kollektie : een T-shirt 
van f. 26,90 op een bermuda short van 
f. 62,90, gekompleteerd met een pet 
van McGregor van f. 19,50. Verder za- 
gen we een kombinatie van een band- 
plooibroek van f. 89,50, waarop een T-shirt en daarover heen een prachtige 
McGregor trui van f. 94,--. Ook de 
broekenen shirts van Absorba waren 
weer present en er waren leuke jacks 
van alle soorten materiaal, waarvan wij 
zelf een grove rib het aardigst vonden. 
En een kombinatie die ons bijzonder 
aansprak was een roestbruine broek 
van f. 84,90 waarop een velours spen- 
cer in precies dezelfde kleur voor 
f. 49,90. Enorm veel petten, we von- 
den ze nogal prijzig, zeker in kombina- 
tie met een zonnebril, dan kwamen ze 
zelfs op f. 39,-. Veel aandacht besteedt 
't Kinderwinkeltje verder aan schoei- 
sel, o.a. gezellige Popey-klompen en 
geruite gympjes. 

Voor de vrouwelijke kliëntele was er 
een ruime keuze in zowel broeken, 
blazers, overgooiers en jurkjes. Voor 
de laatste was er vaaak gewerkt met 
noppenstofjes. Flatteus en lekker luch- 
tig. En dat zullen ongetwijfeld ook de 
witte jurkjes uit Ibiza zijn. Die in Ot en 
Sien stijl van Olly (f. 100.50) leken ons 
dat nu niet direkt, maar ze kunnen zon- 
der mouwen geleverd worden en dat 
scheelt natuurlijk weer. Er was een re- 
genmanteltje van f. 225,-- en daar zou- 
den we als moeder waarschijnlijk eerst 
een nachtje over moeten slapen, ook 
al had het nog zo veel zakken. In het 
schattige geruite jasje met bijpassend 
hoedje voor f. 42,- blijft uw dochter- 
tje immers ook wel droog ? Wat was 
er nog meer : een gezellige gebreide 
driekleuren trui voor f. 59,- en een 
beeldige kombinatie, bestaande uit 
een roze broek van Absorba en een 
bloese uit Ibiza in precies dezelfde tint. 
De meisjes droegen bijpassende san- 
daaltjes en de hoedjes en broches wa- 
ren geleverd door de firma van Dam. 
Tot slot vermelden we dat de jeugdige 
medewerkenden aan het eind van de 
avond allemaal met een bos tulpen op 
het plankier verschenen en dat de 
show uitstekend werd gepresenteerd 
door een zusje van de eigenares van 
't Kinderwinkeltje, Annemarie. 
omroepers SCHILDPAD 
WEGGELOPEN 
Wie brengt hem terug ? 
Lorentzstraat 270, tel.7418 Welk gepensioneerd iemand 
wil voor mij elke week 2 
auto's wassen ? 
Tel. 58 89 

Gevr. WERKSTER voor 2 
uur per ocht. 2 x i.d. week. 
Booker, Brederodestr. 172. 
Tel. 020 - 84 55 77 b.g.g. 
020-132614. 

WONINGRUDL 

Aangeb. : 3 kamerflat met 
cv. en blijvend vrij uitzicht 
. Haarlem (Boerhaavewijk). 
Gevr.: woning in Zandvoort 
huur tot f. 300,-. 
Reakties naar : drukkerij 
Oudt bv, Achterweg 1 en 
vragen naar R. Doets. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 

ox voor /„V 

familieberichten familieberichten Voor Uw hartelijke bewijzen van medeleven en deelneming bij het over- 
lijden van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder en oma JANNETJE SCHOO-HARTEVELT 

betuigen wij U onze oprechte dank. Uit aller naam 
H.A. Schoo Zandvoort, april 1979. 
Haarlemmerstraat 62 


Neem HU juist een 

credit-card 


voor: benzine of diesel zelfbediening 

f. 0,04 korting (diesel f. 0,02). 

maand-rekening 

dag en nacht geopend 

géén storting vooruit M$& é^ |RI N KO^ZANDVOORTi 

I Oran jestraat 2-12 tel. 23 23 (b.g.g. 33 60) Allemaal 
op de fiets! Er is nog frisse lucht, er zijn 
nog vogelt sn bloemen. 
Trek er fijn op de fiets op uit! 
„FORTUNA" 


ONDERHOUDSBEDRIJF 


CV. INSTALLATIIS 


Schoonmaken 
QA8QEY8ERS - 


- Raparatios 
QASHAARDEN 


Vsrhelpan van storingon 


AANLEG SANITAIR 


- QASHAARDEN 


Erkend gas- an watarinstallataur 


H. A. SPIERIEUS 
Zandvoort 


Prinsesseweg 27 
Talafoon 02607—5012 
eancluüorrse 
haeranK 

Vrijdagavond verleende de zandvoortse reddingsboot Dr. S.L. Louwes assisten- 
tie aan de Umuider reddingboot 'Prins Hendrik' bij het vlot trekken van een ge- 
strand vissersbootje ter hoogte van de Bloemendaalse Zeeweg. Het vaartuig 
met een tweekoppige bemanning was in moeilijkheden gekomen nadat de mo- 
tor was uitgevallen. Toen de zandvoortse reddingboot kort na aankomst van 
de 'Prins Hendrik' arriveerde waren de beide vissers behouden aan land ge- 
bracht. Met behulp van een tros werd het bootje —dat volkomen onzeewaardig 
bleek— van de ondiepe plaats gehaald en vervolgens door de Umuider reddings- 
boot naar de thuishaven gesleept. 

Een op het programma staande nachtoefening van de bemanning van de 
zandvoortse reddingboot werd na terugkeer van de bsrgingsaktie afgelast. 
Tegen een training in de praktijk kan geen oefening op, vonden schipper en 
bootslieden. 79e jaargang no. 35 — verschijnt dinsdags en vrijdags 
vrijdag 11 mei 1979 

llllilllllllllllllllllllilllfflHTffil nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout losse eksemplaren: ƒ0,30 / advertentietarief: ƒ0,29 p.mm (kontraktprijzen op aanvraag) eanduoorrse ha 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort / koninginneweg 1 / telefoon (02507) 2135 / uitgave zandvoortse koerant bv 

(v/b drukkerij gertenbacb) vérscbynt dinsdags en vrydags - abonnementen: ƒ25,- per jaar, ƒ14,50 per halfjaar, ƒ37,50 per post. 

postgiro: 2911087 / bank: n.m.b. - zandvoort, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank 35555 - t.n.v. de zandvoortse koerant 

kommissies zetten sein voor 
toeristenbelasting op groen Het ziet er naar uit dat de invoering 
van een toeristenbelasting waarvoor 
het kollege van b en w en wethouder 
Ide Murk Aukema van financiën in 
het bijzonder zich sinds jaar en dag 
sterk nebben gemaakt dit keer door 
de gemeenteraad zal worden aangeno- 
men. 

In de afgelopen drie jaar werd deze 
fiskale maatregel twee maal door de 
plaatselijke volksvertegenwoordiging 
afgewezen, maar nu lijkt het er op 
dat het sein op groen zal springen. Er 
is in tegenstelling tot voorgaande ke- 
ren thans een meerderheid voor de 
invoering van de heffing, die b en w 
begin volgend jaar willen laten ingaan. 

Zoals bekend wil het kollege met 
de voorgestelde belasting op het nacht- 
logies in hotels, pensions, kamerver- 
huurbedrijven, kampeerhuisjes, etc, 
een wijziging van de legesverordening 
op speelautomaten en als nieuw ele- 
ment een heffing op het vloeropper- 
vlak van de bezoekersruimte in kafee's, 
bars, kafetaria's e.d. een meer even- 
wichtige verdeling van de lasten berei- 
ken die voortvloeien uit de uitgaven 
voor de toeristiese voorzieningen door 
de gemeente. Op dit moment worden 
die uitgaven —bijna f. 2.000.000,- per 
jaar— vrijwel uitsluitend opgebracht 
door de inwoners van Zandvoort en 
dat wordt door de bestuurders van het 
kustdorp als onbillijk ervaren. 

De ingezetenen van de gemeente til- 
len er minder zwaar aan. Er is bij ons 
weten nooit een protestbeweging on- 
der de bevolking geweest die tegen de 
onevenredige lastenverdeling heeft ge- 
ageerd. Daar is wel een verklaring voor. 
De meeste inwoners van Zandvoort be- 
schouwen het toerisme inhaerent aan 
het bestaan van de gemeente. Het 
hoort er bij. Niet alleen in materieel 
opzicht maar ook wat het leef- en 
woonklimaat betreft. Ook zij die niet 
in de rekreatieve sektor werkzaam zijn 
of er op een of andere wijze van profi- 
teren aksepteren het gastenbezoek als 
een normaal verschijnsel, hebben er 
mee leren leven of berusten er in. 

Deze situatie heeft de gemeentebe- 
stuurders er niet van weerhouden po- 
gingen te ondernemen om een meer 
rechtvaardige verdeling van de lasten 
tengevolge van het toerisme te bewerk- 
stelligen. Niet ten onrechte overigens, 
want de verhouding tussen inwoners 
en gasten is danig scheefgegroeid. Voor- 
al door de uitgaven op het gebied van 
de rekreatie zijn de plaatselijke belas- 
tingen de afgelopen jaren fors geste- 
gen en is er —met uitzondering van de 
woonforensenbelasting— vrijwel geen 
ruimte meer deze nog verder te verho- 
gen. Met de invoering van de toeristen- 
belasting willen de bestuurders de las- 
ten voor een deel afwentelen op de 
schouders van de verblijfs- en dagre- 
kreanten. De opbrengsten moeten de 
tekorten op de rekreatiebegroting met 
tonnen verminderen evenals de belas- 
tingdruk op de bevolking. Wat dit be- 
treft zijn politieke partijen als pvda, 
cda, d'66 en inspraak nu de basis een 
stap voor. Die heeft de onbillijkheid 
van de lastenverdeling (nog) niet in 
het verzier. 

De belasting zou drie jaar geleden al, 
zijn ingevoerd —het nadelig saldo op 
de toeristenbegroting bedroeg toen 
circa f. 1.125.000,- en thans bijna 
f. 2.000.000, — maar de direkt be- 
langhebbenden bij de toeristenindu- 
strie, hoteliers en pensionhouders, ge- 
steund door de rest van het bedrijfsle- 
ven, kwamen er tegen in opstand. De 
toenmalige gemeenteraad toonde zich 
wel gevoelig voor hun protesten, maar 
liet de belasting tenslotte afspringen 
op het feit dat alleen de verblijfstoeris- 
ten moesten betalen en de dagrekrea- 
anten buiten schot bleven. Nu is dit 
bezwaar komen te vervallen door de 
voorgestelde invoering van een opper- 
vlaktebelasting van niet-logiesverstrek- 
kende bedrijven. Dat is in het verkeer- 
de keelgat van de horekamensen gescho- 
ten en zij hebben zich gevoegd bij de 
protesterende hoteliers. Hun bezwaren 
lopen vrijwel parallel met die van de 
hotel- en pensionhouders. Door de in- 
voering van een toeristenbelasting zul- 
len toeristen worden afgeschrikt naar 
de badplaats te komen, dalen inkoms- 
ten en omzetten van ondernemers en 
gaat Zandvoort als toeristenoord naar 
de knoppen. 

Tijdens de behandeling van de toeris- 
tenbelasting door de kommissies van 
financiën en algemene zaken begin deze 
week —ter voorbereiding van het binnen- 
kort te verwachten definitieve raads- 
voorstel— hebben de woordvoerders van 
de hotel iers en horeka, resp. de heren 
Duivenvoorde en Drogtrop, deze argu- 
menten tegen invoering nog eens naar 
voren gebracht. Volgens de heer Drog-- 
trop staan op dit moment tachtig pro- 
cent van de horekabedrijven in Zand- 
voort in het rood en kan men zich 
voorstellen wat het gaat worden indien 
straks de toeristenbelasting wordt in- 
gevoerd. Duivenvoorde beweerde dat 
de gemeente wel de tekorten tenge- 
volge van het treffen van toeristiese 
voorzieningen opvoert, maar nalaat de 
inkomsten uit het toerisme te vermel- 
den. 

Aukema kon dit met de stukken in de 
hand weerleggen, maar de hotelier 
hield vol dat de gemeente met de re- 
kreatiebegroting een verkeerde en mis- 
leidende voorstelling van zaken geeft. 
Ook het door Aukema aangevoerde 
feit dat deze begroting zelden onder- 
werp van kritiek was geweest in de 
raad en daarbuiten, zei hem niets. Wan- 
neer hij er de tijd voor had zou hij kun- 
nen aantonen dat de gemeente geen 
twee miljoen verlies lijdt op de rekrea- 
tie, maar eenzelfde bedrag winst maakt. 

Kommissielid Gert Toonen tartte 
Duivenvoorde zijn beweringen hard te 
maken. En toen begon het welles-nietes debatje opnieuw. Aukema bestreed dat 
het toeristies bezoek aan ons land zich 
in ongunstige zin ontwikkelt, zoals de 
heer Duivenvoorde betoogde. Met de 
jongste gegevens van het centraal bu- 
reau van de statistiek voor hem op ta- 
fel leverde hij het bewijs dat deze tak 
van industrie een bloeiende periode 
zowel wat het aantal bezoekers als de 
bestedingen, doormaakt. 
Duivenvoorde kwam er niet van onder 
de indruk en hamerde voort op zijn 
aambeeld. Hij wilde de cijfers van 
Zandvoort weten. 

Die zijn er, niet alleen bij de gemeen- 
te maar ook in uw eigen kring, ant- 
woordde Aukema en hield triomfan- 
telijk het jongste rapport van de Ka- 
mer van Koophandel over de toeristie- 
se bedrijvigheid in Zandvoort omhoog. 
En toen deed de heer Duivenvoorde 
eealaatste poging de toeristenbelasting 
op de helling of in de ijskast 'te zetten. 
Hij stelde voor met de invoering te 
wachten totdat de wet op de kansspe- 
len is gewijzigd. Dan zal het ook in 
Zandvoort zijn toegestaan speelauto- 
maten in horekazaken te piaatsen. 
Volgens zijn zeggen zijn er in die bran- 
che voldoende gegadigden die een auto- 
maat willen eksploiteren a raison van 
f. 500,-. Dan stroomt het geld binnen 
dat de gemeente zegt nodig te hebben, 
zo voorspelde de hotelbaas. 
Er werd niet op gereageerd. De ge- 
meente kan en wil er kennelijk niet op 
wachten. 

Na twee avonden vergaderen over de 
invoering van de toeristenbelasting is 
de situatie zoals geschetst in de inlei- 
ding van dit verslag : de kans dat de 
belasting er dit keer komt is levens- 
groot. Alleen het onderdeel dat betrek- 
king heeft op de leges op speelautoma- 
ten zal waarschijnlijk worden gewij- 
zigd. Alle kommissieleden vonden 
f. 500,- per speelautomaat te hoog. 
Klakkeloos en zonder enig nader over- 
leg door b en w overgenomen van 
Amsterdam. Dat was te veel met de 
natte vinger gedaan, meenden de le- 
den. Het is op dit moment nog niet 
zeker of de rijksoverheid akkoord zal 
gaan met de invoering van de opper- 
vlaktebelasting. Afwijzing door Den 
Haag zal overigens geen enkele invloed nieuws 

kort & klein • Dinsdagmiddag ging drie kilometer 
ten zuiden van de boulevard Paulus 
Loot ongeveer vijfduizend rr)2 duinbe- 
groeiing verloren tengevolge van een 
felle brand. Het duurde ongeveer een 
uur voor dat de brandweer de vuur- 
haard kon lokaliseren en de vlammen 
onder kontrole had. De brand zou zijn 
ontstaan door het afschieten van licht- 
kogels vanaf het strand in de richting 
van de duinen. In verband hiermee zijn 
enkele arrestaties verricht. 

• De ervaringen van vrouwen in de 
huishouding is de titel van een film- 

dokumentaire welke door de- rooie 
vrouwen van Zandvoort op dinsdag 1 5 
mei a.s. wordt gedraaid in de filmzaal 
van de openbare bibliotheek aan de 
Prinsesseweg. Na afloop van de film is 
er gelegenheid tot diskussie over dit 
onderwerp. De bijeenkomst begint om 
20.30 uur. 

• Op dinsdag 1 5 mei organiseren de 
Van Heuven Goedhartschool en de 
kleuterschool Hummeloord een avond 
voor de ouders van de leerlingen van 
beide scholen. Tijdens de gezamenlijke 
bijeenkomst wordt een dokumentaire 
over kindermishandeling gedraaid. Na 
afloop kan er onder leiding van een 
deskundige op het gebied van de bestrij- 
ding van de kindermishandeling over 
dit thema worden gepraat. De gekom- 
bineerde ouderavond vindt plaats in 
eerstgenoemde school en begint om 
20.00 uur. 

• In de openbare bibliotheek organi- 
seert tot en met 21 mei de stichting 
voor de Revalidatie in Noord-Holland 
een ekspositie óver dienstverlening aan 
lichamelijk en zintuigelijk gehandikap- 
ten in de provincie. Ondermeer met 
behulp van foto's op panelen wordt 
getoond hoe zaken als vervoer,toegan- 
kel ijkheid onderwijs en vorming, rekre- 
atie en sport, wonen en werken voor 
gehandikapten geregeld en aangepakt 
kunnen worden. Ook is allerlei voor- 
lichtingsmateriaal op onderwijs- en 
vormingsbeleid aanwezig. 

• De duiven van de leden van de 
postduivenvereniging PV Pleines na- 
men onlangs deel aan een wedvlucht 
v.a. Strombeek. De volgorde van bin- 
nenkomst van de duiven luidt : 
Com. Driehuizen 1-2-3-17-19-20 ; J. 
de Vos 4; W. Terol 5-9; Com. Terol- 
Sinnige 6-10-12-13-14 ;Jb. Koper 
7-16-30; C. Visser 8; Com. Meulen- 
Koper 11-15-18; R. Driehuizen 28-31 
en P. Koper 30. wmÊmmKammmBUÊÊÊBamuamBBm 

hebben op de rest van het heffingspak- 
ket. Nachtlogiesbelasting en legeswij- 
ziging gaan gewoon door. 
Van alle in de gemeenteraad vertegen- 
woordigde partijen blijft alleen de vvd 
tegen de door het kollege voorgestelde 
toeristenbelasting. Zo lang er geen be- 
tere methode is gevonden om de dag- 
bezoeker te belasten —de grootste ver- 
vuiler in de ogen van de liberalen- 
werkt deze fraktie aan geen der onder- 
delen mee. In het verleden kregen de 
liberalen steun van inspraak nu en dat 
was voldoende om de belasting te tor- • 
pederen. Maar daarop kan niet meer 
worden gerekend. 

Deze groepering heeft inplaats van de 
vvd een wethouder mogen leveren en 
dat was, volgens de heer Gielen, de 
reden dat inspraak nu het verzet tegen 
de toeristenbelasting had opgegeven. 
En met deze uitsmijter werden de 
maandag en dinsdag gehouden voor- .. 
besprekingen over de belasting afgeslo- 
ten. 
burgerlijke stand 2 mei - 8 mei 1979 

overleden : Christina Molenkamp, 
oud 68 jaar; Trijntje Voorzaat, geb. 
Schut, oud 79 jaar ; Eric Dessauvagie, 
oud 21 jaar ; Dirkje Drost, geb. Hof- 
man, oud 73 jaar. 

ondertrouwd : René Rubeling en 
Rosalia Cornelia Paap. 

getrouwd :' Wilhelmus Elisabeth 
Keuren Catharina Elisabeth Bol. 

Geboren buiten de gemeente : Mar- 
tijn, zv. A.T.M. Kortekaas èn S.J.H, van 
Gog ; Mark Egbertus Johannes, zv. J.H. 
M. Wijdemans en G.M.M. Mezenberg. 

Overleden buiten de gemeente : Krij- 
na ten Kleij, geb. van der Laan, oud 74 
jaar ; Jan Weber, oud 66 jaar. 
mei 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


11 


03.53 


11.58 


16.06 


00.09 


12 


04.33 


12.37 


16.55 


00.59 


13 


05.09 


13.22 


17.30 


01.37 


14 


05.41 


13.44 


18.06 


02.10 


15 


06.19 


14.23 


18.45 


02.55 


16 


07.00 


15.04 


19.30 


03.33 


17 


07.47 


15.50 


20.08 


04.11 


18 


08.43 


16.46 


21.20 


05.26 


19 


09.51 


17.57 


22.29 


06.34 


20 


11.07 


19.11 


23.47 


07.51 


21 


12.25 


20.28 


— .— 


. 08.04 


22 


00.59 


09.02 


13.33 


21.37 


23 


02.02 


10.05 


14.33 


22.39 


24 


02.54 


10.57 


15.19 


23.23 


25 


03.44 


11.47 


16.07 


00.11 


26 


04.25 


12.29 


16.53 


00.58 


27 


05.04 


13.11 


17.32 


01.38 


28 


05.45 


13.51 


18.09 


02.13 


29 


06.22 


14.25 


18.48 


02.57 


30 


07.00 


15.09 


19.26 


03.30 


31 


07.41 


15.44 


20.02 


04.05 RICHTLIJNEN 

VOOR HET VERKRIJGEN 

VAN WOONVERGUNNINGEN Het buro van volkshuisvesting en ruim- 
telijke ordening van de gemeente Zand- 
voort heeft nadere informatie verstrekt 
over de richtlijnen bij het verkrijgen 
van woonvergunningen. 

Voor het verkrijgen van woonvergun- 
ningen wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen (a.s.) echtparen of duurzame sa- 
menwoning. Onder duurzame samen- 
woning wordt verstaan : 

1. indien 2 personen tenminste één 
jaar hebben samengewoond en een 
gemeenschappelijke huishouding 
hebben gevoerd; 

2. dan wel gedurende tenminste één 
jaar gemeenschappelijk als woning- 
zoekende staan ingeschreven. 

In het algemeen komen samenwonin- 
gen in aanmerking voor duplekswo- 
ningen, flatwoningen met ten hoogste 
4 kamers, beneden- en bovenwonin- 
gen met ten hoogste 3 kamers en een- 
gezinswoningen, die uitsluitend que 
indeling of aantal kamers niet of min- 
der geschikt zijn voor bewoning door 
meer dan 2 personen. 
ruzie over nota 

in maatschappelijk welzijn 
familieberichten familieberichten IMa een tweeënhalf uur durende oever- 
loze diskussie in de kommissie van 
maatschappelijk welzijn over een door 
het cda-kommissielid De Pater vervaar- 
digd konsept-advies aan b en w over 
verbeteringen bij de gemeentelijke 
sociale dienst werd het woensdaga- 
vond toch nog even spannend. 
Toen niemand er meer in geloofde dat 
er nog iets anders zou gebeuren dan ge- 
kibbel over punten en komma's en het 
weglaten of toevoegen van een zin in 
het advies kwam het plotseling tot een 
heftige woordenwisseling tussen pvda- 
vertegenwoordigster Ineke Wind en 
voorzitter wethouder Van der Mije van 
sociale zaken. 

Ineke Wind, die haar kollega's De Pater 
en mej. De Jong van de vvd al enkele 
malen had verweten een diskussie over 
de vaststelling van de toekomstige ta- 
ken en beleidvoering van de gsd uit de 
weg te gaan, beschuldigde Van der Mije 
er van wel alle aandacht te schenken 
aan het advies De Pater maar de door 
de pvda gepresenteerde nota van aan- 
beveling stelselmatig onder tafel' te 
schuiven. 'U verbergt zich achter de ge- 
brekkige ruimte waarin de ambtenaren 
van de sociale dienst moeten werken en 
de krappe personeelsbezetting om niet 
te hoeven ingaan op onze voorstellen 
de werkwijze van de dienst en de rela- 
tie tussen kliënten en ambtenaren van 
de sociale dienst te verbeteren', wierp 
de rooie vrouw de voorzitter voor de 
voeten. 

Over die voorstellen kan en wil ik niet 
praten, riep een woedende Van der 
Mije, want die heeft u zelf in een eer- 
der stadium teruggenomen en hij ci- 
teerde een brief van de socialisten 
waarin deze mededeling stond ver- 
meld. Desalnietemin lag er een nota 
van aanbeveling van de pvda op tafel, 
die woensdagmorgen ook aan de pers 
was overhandigd. Het bleek een nieuw 
stuk te zijn, dat volgens pvda-kommis- 
sielid Van der Moolen in 'minder harde 
bewoordingen was gesteld dan het 
vorige epistel'. En toen restte nog op- 
heldering over de kwestie wat nu in 
feite aan de orde was : het door de 
heer De Pater opgestelde advies aan 
b en w of de nieuwe nota van de pvda 
over een beter funktioneren van de 
gsd? 

Na vragen van de aanwezige persverte- 
genwoordigers van het Haarlems Dag- 
blad en de Zandvoortse Koerant werd 
duidelijk dat de kommissie op een in 
april gehouden vergadering eenstem- 
mig had besloten de heer De Pater op 
te dragen een advies over de verbete- 
ring van de sociale dienst te produce- 
ren. De nieuwe nota van de pvda was 
enkele dagen tevoren aan de kommis- 
sie ter diskussie toegezonden. 
Daarin bepleiten de socialisten een tota- 
le integratie van de sociale hulpverlening 
in Zandvoort zowel in materieel als in 
immaterieel opzicht, de vorming van een 
onafhankelijk kollege met beslissingsbe- 
voegdheid t.a.v. bijstanduitkeringen en 
de aanstelling van hoogwaardig geschool- 
de ambtenaren bij de sociale dienst die 
gespecialiseerd zijn in de hulpverlening 
op alle terreinen van het maatschappe- 
lijk leven. Het door de heer De Pater 
geformuleerde advies beperkte zich tot 
een aantal incidentele verbeteringen bij 
de gsd,maar ging niet in op struktuur en 
beleidszaken. 

Gerommel in de marge,vond Ineke Wind 
en wilde de pvda nota opgenomen zien 
in het advies van de heer De CLAT NEDERLAND 

In Latijns-Amerika worden ledenf 
en leiders van de demokratische 
vakbeweging vervolgd. 

STEUN HEN 
EN HUN FAMILIE'S ! 

GIRO 1918108 
Solidariteitsfonds 
Clat - Nederland 

Informatie, 

ook voor lidmaatschap, 
Nieuwe Gracht 47, Utrecht, 
Telefoon 030 -319675 
Ineke Wind (pvda) in konflikt met 
weth. Kors van der Mije Pater. Want in onze nota worden de 
toekomstige taken van de gsd en het 
te voeren beleid konkreet aangegeven, 
aldus Ineke. 

Dat stuitte op verzet van de overige 
kommissieleden , de heren De Pater, 
Van Erp (d'66) en mej. de Jong, die 
betoogden dat zij nog niet in de gele- 
genheid waren geweest de aanbevelingen 
van de pvda en de eventuele konsekwen- 
ties te bestuderen. 

Ineke Wind bracht haar kollega's en de 
voorzitter onder ogen dat de gegevens 
waarop de pvda-nota was gebaseerd al ruim een half jaar geleden door middel 
van door deskundigen opgestelde rap- 
porten bekend waren en zij moest kon- 
kluderen dat de leden en de voorzitter 
gewoon verzuimd hadden zich op de 
hoogte te stellen. De pvda-vertegen- 
woordigster stond er op dat dit in het 
advies aan b en wzou worden vermeld. 
Even later barstte de bom toen zij Van 
der Mije regelrecht aanviel het bestaan 
van de pvda nota te negeren. 
De meeste toehoorders op de publieke 
tribune maakten de eksplosie niet meer 
mee. Zij hadden uit protest de zaal ver- 
laten omdat kommissielid mej. De 
Jong de klagers van de gsd volgens hen 
voor leugenaars had uitgemaakt. Mej. 
de Jong sprak dij: met klem tegen. Zij 
had alleen duidelijk willen maken dat 
de individuele klachten over het funk- 
tioneren van de dienst nóg niet wil zeg- 
gen dat het hele apparaat niet deugt. 
Wat is er woensdagavond nu beslo- 
ten door de kommissie van maatschap- 
pelijk welzijn ? Het door de heer De 
Pater geredigeerde advies gaat na het 
verwerken van de nodige korrekties 
en aanvullingen naar b en w en de no- 
ta van de pvda zal er ter kennisname 
worden bijgevoegd. Afschriften van 
het advies zullen aan de samenstellers 
van het krities pvda-rapport over de 
gsd, de klagers van de dienst en de 
pers worden toegezonden. Binnen- 
kort zal er nog een gesprek met de 
klagers plaats vinden over de stand 
van zaken m.b.t. verbeteringen van 
de gsd. 

Na afloop van de bijeenkomst verliet 
Ineke Wind nogal gedesillusioneerd de 
zaal. 'Het verloop van het debat en de 
besluitvorming heeft me danig gefrus- 
treerd,' zei ze. 

Maar zo teleurgesteld en ontevreden 
behoeft ze niet te zijn. 
De kommissieleden en straks b en w en 
de raad kunnen er niet meer onderuit te 
gaan doen wat zij reeds eerder heeft 
gedaan : zich serieus gaan buigen over 
de mogelijkheden de gemeentelijke 
hulpverlening aan mensen in nood te 
verbeteren. 

De heer De Pater zei tfegen de koerant: 
'Er staan veel behartenswaardige din- 
gen in de nota van de pvda. Zaken die 
zeker de moeite van het bestuderen 
waard zijn'. 
TIEEZ SUR LE PIANIST van de franse regisseur Francois Truf- 
faut wordt vanavond en morgenavond 
vertoond in de filmzaal van de open- 
bare bibliotheek aan de Prinsesseweg. 
De voorstellingen beginnen om 9 uur. 

Wat men ziet gebeuren is een soort in- 
terne worsteling, waarbij de regisseur 
herhaaldelijk met zijn onderwerp over- 
hoop ligt — hij moet een thriller ver- 
filmen met al de emotionele poespas, 
ontrouw, moord en doodslag, gangster- 
bedrijvigheid, die daarbij gebruikelijk 
is, en hij wil eigenlijk iets heel anders 
doen. Hij is nu voortdurend bezig die 
twee ambities binnen het raam van 
zijn film met elkaar te verzoenen. Hij 
zet de kriminaliteit op losse schroeven 
door met de boeven wat de spot te 
drijven, en dat kan want het zijn geen 
grimmige ellendelingen; maar in het 
slot moeten ze dan weer op last van 
het revolververhaal heel echt moord- 
dadig funktioneren, en de filmmaker 
dient weer zijn draai te nemen. Zo ziet 
men Truffaüt eigenlijk van begin tot 
eind manoeuvreren, heel bekwaam, 
heel behendig en heel koppig ook wel. 
De hoofdfiguur van zijn film heeft hij 
tot zijn favoriet gemaakt. Het is de 
danskroeg-pianist Charlie, een wat 
droevige figuur dje tot tweemaal toe 
een vrouw ontmoet die hem wil hel- 
pen boven zijn miljeu uit te komen. 
De eerste keer zal dat tijdelijk lukken. 
Hij weet naam te maken als concert- 
pianist, maar als hij verneemt dat on- 
trouw van zijn echtgenote de weg voor 
hem gebaand heeft kan hij de slag niet 
verwerken; de vrouw pleegt uit wroe- 
ging zelfmoord en hij raakt aan lager 
wal. Als kroegpianist onder een schuil- 
naam werkzaam, is het dan een begrij- 
pend café-dienstertje dat zijn vertrou- 
wen wint en hem er bovenop wil hel- 
pen. Maar dat mag van het scenario 
niet: de kriminele krachten die voort- 
durend op de achtergrond van het 
verhaal aktief waren veroorzaken een 
vuurgevecht. De zo door het lot be- 
proefde pianospeler zinkt neer bij haar 
ontzielde lichaam in de sneeuw. Op 23 mei 1979 zijn onze fijne ouders en grootouders 

WILLEM BOS 
en 
MARTJE BOS - DE MUINCK 

50 JAAR GETROUWD 
Wel iets om te vieren dachten wij en dat gaan we dan ook doen en wel op 
zaterdag 26 mei 1979 in het Gemeenschapshuis. 
Dan nemen pa en moe een vrije dag en houden receptie voor klanten, 
vrienden en bekenden van 15.00 tot 1 7.00 uur. 

Hun dankbare kinderen 
en kleinkinderen. ' - Help 
ons 

helpen. Geef, 
Giro:6868 
RodeKruis-DenHaag